Na temelju članka 8. stavak 1. i članka 112. stavak 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 26.11.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O PROSTORNIM
STANDARDIMA, URBANISTIČKO - TEHNIČKIM
USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA SPREČAVANJE
STVARANJA ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKIH
PREPREKA ZA LICA SA UMANJENIM TJELESNIM
MOGUĆNOSTIMA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o prostornim standardima, urbanističko -tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 48/09) u članku 60. stavak l. broj: "7.000,00" zamjenjuje se riječima: "7.000,00 KM do, 10.000,00 KM".
U stavku 2. broj: "2.000,00" zamjenjuje se riječima: "2.000,00 KM do 5.000,00 KM".
U stavku 3. broj: "1.000,00" zamjenjuje se riječima: "1.000,00 KM do 3.000,00 KM".

 

Članak 2.

 

U članku 61. broj: "5.000,00" zamjenjuje se riječima: "5.000,00 KM do 10.000,00 KM".

 

Članak 3.

 

U članku 62. stavak 1. broj: "5.000,00" zamjenjuje se riječima: "5.000,00 KM do 10.000,00 KM".
U stavku 2. broj: "2.000,00" zamjenjuje se riječima: "2.000,00 KM do 5.000,00 KM".

 

Članak 4.

 

U članku 63. stavak 1. broj: "3.000,00" zamjenjuje se riječima: "3.000,00 KM do 10.000,00 KM".
U stavku 2. broj: "1.000,00 KM" zamjenjuje se riječima: " l.000,00 KM do 5.000,00 KM".
U stavku 3. broj: "1.000,00" zamjenjuje se riječima: "l.000,00 KM do 3.000,00 KM".

 

Članak 5.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 21 25/2014
26. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.