Na temelju članka 81. stavak 3. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 26.11.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O VRSTI, SADRŽAJU,
OZNAČAVANJU l ČUVANJU, KONTROLI I
NOSTRIFIKACIJI INVESTICIONO-TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE

 

Članak l.

 

U Uredbi o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/10) u članku 107. stavak 1. iznos: "15.000,00" zamjenjuje se iznosom "10.000,00 KM".
U stavku 2. iznos: "3.000,00" zamjenjuje se iznosom: "5.000,00 KM".
U stavku 3. iznos: "15.000,00" zamjenjuje se iznosom "10.000,00 KM".
U stavku 4. iznos: "3.000,00" zamjenjuje se iznosom "5.000,00 KM".
U stavku 5. iznos: "15.000,00" zamjenjuje se iznosom: "l 0.000,00 KM".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2108/2014
26. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.