Na osnovu člana 81. stav 3. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06. 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 26.11.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O VRSTI, SADRŽAJU,
OZNAČAVANJU I ČUVANJU, KONTROLI I
NOSTRIFIKACIJI INVESTICIONO-TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE

 

Član l.

 

U Uredbi o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investicione- tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/10) u članu 107. stav 1. iznos: "15.000,00" zamjenjuje se iznosom "10.000,00 KM".
U stavu 2. iznos: "3.000,00" zamjenjuje se iznosom: "5.000,00 KM".
U stavu 3. iznos: "15.000,00" zamjenjuje se iznosom: "10.000,00 KM".
U stavu 4. iznos: "3.000,00" zamjenjuje se iznosom: "5.000,00 KM".
U stavu 5. iznos: "15.000,00" zamjenjuje se iznosom: "10.000,00 KM".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2108/2014
26. novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.