Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u svezisa čl. 41. i 45. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 26.11.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NAČINU OSNIVANJA I
UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD RADNIH
TIJELA OSNOVANIH OD STRANE VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
RUKOVODITELJA FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

Članak l.

 

U Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br, 48/14 i 77/14), u članku 12. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Ova uredba ne primjenjuje se na članove Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u dijelu koji se odnosi na broj članova radnog tijela, način izvješćivanja, te utvrđivanja njihovog prava na naknadu i visinu naknade, s tim da naknada ne može biti veća od 500 KM mjesečno".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2085/2014
26. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.