Na osnovu člana 19. stav l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 41. i 45. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 26.11.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NAČINU OSNIVANJA I
UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD RADNIH
TIJELA OSNOVANIH OD STRANE VLADE
FEDERACIJE BOSNE lHERCEGOVINE I
RUKOVODILACA FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

Član 1.

 

U Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br, 48/14 i 77/14), u članu 12. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Ova uredba ne primjenjuje se na članove Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u dijelu koji se odnosi na broj članova radnog tijela, način izvještavanja, te utvrđivanja njihovog prava na naknadu i visinu naknade, s tim da naknada ne može biti veća od 500 KM mjesečno".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2085/2014
26. novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.