Na osnovu člana 6. stav 2., člana 19. stav 1. tačka a), člana 48. stav 3. i člana 49. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU DRŽAVNI SLUŽBENICI,
USLOVIMA ZA VRŠENJE TIH POSLOVA I
OSTVARIVANJU ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 

Član 1.

 

U Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/04, 3/06 i 19/12), u Članu 27, stav 1. tačka 1) riječi: "sa stečenom diplomom visokog obrazovanja - pravne struke", zamjenjuju se riječima: "sa stečenom diplomom visokog obrazovanja - pravne i upravne struke".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 137/2014
30. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.