Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10,2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O PLANIRANJU RADA I IZVJEŠĆIVANJU O RADU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

I - UVOD

 

Članak l.
(Predmet) :

 

Ovom uredbom uređuje se metodologija planiranja i izvješćivanja o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH), kao i federalnih ministarstava i institucija.

 

Članak 2.
(Definicije)

 

Izrazi uporabljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:
a)     Strateški okvir obuhvata dokumente od strateške važnosti za razdoblje od četiri ili više godina, a u koje spadaju: dugoročni planski dokumenti i strategije, obveze vezane za integraciju u Europsku uniju, kao i smjernice, stavovi i drugi dokumenti za izradu politika Vlade FBiH i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament FBiH).
b)     Strateški dokumenti obuhvataju integrirane i sektorske strategije razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH);
c)     Povjerenstvo za programe i izvješća o radu Vlade FBiH (u daljem tekstu: Povjerenstvo) je radno tijelo Vlade FBiH koje vrši međuinstitucionalnu koordinaciju planiranja, izvješćivanja i praćenja;
d)     Program rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje predstavlja razradu ekspozea premijera u svezi sa najbitnijim ciljevima i prioritetima politika za razdoblje od četiri godine;
e)      Trogodišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija je dokument koji definira strateške ciljeve, programe i aktivnosti koji proizilaze iz pojedinačnih nadležnosti institucija u Federaciji i relevantnih strateških dokumenata, njihov financijski okvir, izvore financiranja u trogodišnjem razdoblju prema principu 1+2, sukladno kalendaru izrade proračuna;
f)      Godišnji program rada Vlade FBiH predstavlja integrirani pregled očekivanih godišnjih rezultata u odnosu na strateške i operativne ciljeve;
g)      Godišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija je dokument koji sadrži, pored redovnih aktivnosti, i aktivnosti na godišnjoj razini koje će se poduzimati kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata, a priprema se na temelju usvojenih Trogodišnjih planova;
h)      Godišnje izvješće o radu Vlade FBiH predstavlja pregled ostvarenih godišnjih rezultata sa ocjenom njihovog doprinosa ostvarenju strateških i operativnih ciljeva;
i)      Godišnje izvješće o radu federalnih ministarstava i institucija je dokument koji sadrži analizu izvršenja aktivnosti planiranih njihovim godišnjim planom rada;
j)      Horizontalna koordinacija i usklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje strategije razvoja i sektorskih strategija - na istoj razini upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima;
k)      Vertikalna koordinacija i usklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa između nadležnih institucija na različitim razinama vlasti u Federaciji, kao i usklađivanje strateških dokumenata na različitim razinama vlasti u Federaciji, prema zajedničkim razvojnim ciljevima;
1)      Konsultacije sa zainteresiranom javnošću uključuju pojedince i predstavnike organizacija civilnog društva i drugih društvenih segmenata kako je to određeno Uredbom o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12);
m)    Pod federalnim institucijama se podrazumijevaju federalne uprave, federalne upravne organizacije i sve druge institucije od federalnog značaja čije rukovoditelje imenuje Vlada FBiH, bez obzira jesu li proračunski korisnici ili nisu (zavodi, agencije, stručne službe, povjerenstva i dr.).

 

Članak 3.
(Nositelji aktivnosti)

 

Nositelji aktivnosti u postupku planiranja i izvješćivanja su:
a)     Vlada FBiH,
b)     federalna ministarstva i institucije,
c)     Povjerenstvo,
d)     Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo),
e)     Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: Zavod), i
f)     Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Generalno tajništvo).

 

Članak 4.
(Komisija za programe i izvješća o radu Vlade FBiH)

 

(1)    Povjerenstvo se osniva kao stalno radno tijelo Vlade FBiH za poslove iz članka 5. točka c) ove uredbe.
(2)    U Povjerenstvo se imenuje, na razdoblje od četiri godine (mandatno razdoblje Vlade FBiH), pet članova, po funkciji, i to:
a)     Dopremijer Federacije, predsjednik
b)     Ministar financija/finansija, član
c)     Tajnik Vlade FBiH, član
d)     Direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, član
e)     Direktor Ureda Premijera, član.
(3)   Na poziv predsjednika Povjerenstva u radu Povjerenstva će sudjelovati i rukovoditelji federalnih ministarstava i institucija, a po potrebi i spoljni eksperti.

 

Članak 5.

 

Nositelji aktivnosti u postupku planiranja i izvješćivanja vrše naročito sljedeće:
a)     Vlada FBiH utvrđuje prijedloge: programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje, godišnjih programa rada Vlade FBiH i godišnjih izvješća o radu Vlade FBiH, i dostavlja ih Parlamentu FBiH;
b)     Federalna ministarstva i institucije pripremaju i donose svoje trogodišnje i godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu na temelju kojih se rade program rada i izvješće o radu Vlade FBiH;
c)     Povjerenstvo vrši poslove koji se odnose na: horizontalnu i vertikalnu koordinaciju planiranja i izvješćivanja, utvrđivanje nacrta programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje i koordinaciju ocjene napretka u njegovoj provedbi, utvrđivanje nacrta programa rada i izvješća o radu Vlade FBiH, te rješavanje spornih pitanja vezano za usuglašavanje planova rada i izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija;
d)     Ministarstvo pruža doprinos usuglašavanju planova i programa rada sa Dokumentom okvirnog proračuna (u daljem tekstu: DOP) i godišnjim proračunom;
e)     Zavod priprema radne tekstove: programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje, godišnjih programa rada Vlade FBiH i godišnjih izvješća o radu Vlade FBiH, te vrši stručne poslove za potrebe Povjerenstva;
f)      Generalno tajništvo vrši kontrolu provedbe metodologije propisane ovom uredbom, prati provedbu godišnjeg programa rada Vlade FBiH, koordinira pripremu godišnjeg izvješća o radu Vlade FBiH, i vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva.

 

Članak 6.
(Principi planiranja i izvještavanja)

 

(1)    Planiranje i izvješćivanje se zasniva na analizi činjeničnog stanja, koja treba biti sustavski pripremljena, jasno obrazložena i, ukoliko je to potrebno, predstavljena u aneksima planskih dokumenata i izvješća.
(2)    Svaki cilj ili rezultat treba biti argumentovan tako da ukazuje na očekivane šire ekonomske i društvene uticaje, posljedice i rizike putem mjera učinaka.
(3)    Svi planski dokumenti koji se odnose na određeno razdoblje koriste istu vrstu i način formuliranja ciljeva, to jest: svi ciljevi i očekivani godišnji rezultati u planovima rada i godišnjim izvješćima o radu imaju istu formu.
(4)    Ciljevi se razlazu na očekivane godišnje rezultate i ne može postojati godišnji rezultat koji nije u izravnoj vezi sa određenim ciljem, niti može postojati cilj koji ne proizilazi iz određenog elementa strateškog okvira.
(5)    Odgovornost za redovnu horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i usklađivanje je na svim federalnim ministarstvima i institucijama. Za potrebe konsultacija sa zainteresiranom javnošću u postupku planiranja i izvješćivanja se primjenjuje Uredba o pravilima za sudjelovanje zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata.
(6)    Za pripremu normativneg dijela plana rada se primenjuje Uredba o postupku procjene utjecaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/14).
(7)    Trogodišnji i godišnji planovi rada su usuglašeni sa Strategijom razvoja Federacije i BiH.
(8)    Trogodišnji i godišnji planovi rada su usuglašeni sa DOP-om, godišnjim proračunom i Programom javnih investicija (u daljem tekstu: PJI).
(9)    Aktivnosti u planovima rada koje su projektnog tipa moraju odgovarati projektima iz standardnih fonnulara koji su propisani od strane Ministarstva za pripremu PJI.
(10) Trogodišnji i godišnji planovi rada i godišnja izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija se objavljuju na njihovoj internet stranici, a Program rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje, godišnji program rada Vlade FBiH i godišnja izvješća o radu Vlade FBiH na internet stranici Vlade FBiH.

 

Članak 7.
(Kontrola metodologije).

 

(1)    Kontrolu metodologije planiranja i izvješćivanja propisane ovom uredbom obavlja Generalno tajništvo i za te potrebe priprema potvrdu na Obrascu 6 koji je sadržan u aneksu ove uredbe i njen je sastavni dio.
(2)    U potvrdi će biti navedeno da li je federalno ministarstvo i institucija ispoštovalo odredbe ove uredbe, i ukoliko nije, koje procedure nisu u potpunosti ispoštovane, kao i da li određeni dijelovi proprame dokumentacije nedostaju.
(3)    Vlada FBiH neće razmatrati dokumente federalnih ministarstava i institucija koji su propisani ovom uredbom bez navedene potvrde.

 

Članak 8.
(Sporna pitanja i međuinstitucionalno usaglašavanje)

 

(1)    Identifikaciju spornih pitanja u programu rada Vlade FBiH i eventualnih neusuglašenosti vrše federalna ministarstva i članovi Povjerenstva.
(2)    Stručno mišljenje o spornim pitanjima i eventualnim neusuglašenostima u programu rada Vlade FBiH daje Zavod i o tome informira Povjerenstvo.
(3)    U slučaju kada nije moguće postići međuinstitucionalno usuglašavanje planova rada, odluku donosi Vlada FBiH.

 

Članak 9.
(Koordinacija planiranja i izvješćivanja u
federalnim ministarstvima i institucijama)

 

(1)    Koordinaciju planiranja i izvješćivanja u federalnim ministarstavima i institucijama vrši tajnik federalnog ministarstva i institucije.
(2)    Poslove iz stavka (1) ovog članka u federalnim ministarstavima i institucijama koje nemaju radno mjesto tajnika, obavlja osoba u zvanju rukovodećeg državnog službenika kojeg imenuje rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije.
(3)    Rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica federalnog ministarstva i institucije su odgovorni za neposrednu izradu dokumenata u procesu planiranja i izvješćivanja jedinica kojima rukovode, kao i proces koordinacije i usuglašavanja.
(4)    Tajnik ili osoba iz stavka (2) ovog članka objedinjuje planove rada i izvješća pojedinačnih osnovnih organizacionih jedinica u jedinstvene dokumente federalnog ministarstva i institucije sukladno metodologiji utvrđenoj ovom uredbom.
(5)    Tajnik ili druga osoba iz slavka (2) ovog članka je odgovorna za redovnu suradnju sa Zavodom i Generalnim tajništvom u procesu planiranja i izvješćivanja federalnog ministarstva i institucije.

 

Članak 10.
(Vrste planova, programa i izvješća o radu)

 

(1)    Sukladno metodologiji utvrđenoj ovom uredbom, federalna ministarstva i institucije pripremaju sljedeće dokumente:
a)     Trogodišnji plan rada,
b)     Godišnji plan rada,
c)     Godišnje izvješće o radu.
(2) Sukladno metodologiji utvrđenoj ovom uredbom, Vlada FBiH priprema sljedeće dokumente:
a)     Program rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje,
b)     Godišnji program rada Vlade FBiH,
c)     Godišnje izvješće o radu Vlade FBiH.

 

II-PLANIRANJE

 

Članak 11.
(Program rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje)

 

Program rada Vlade FBiH za mandatni period predstavlja razrađeni ekspoze premijera, koji se usklađuje sa drugim elementima strateškog okvira.
Program rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje sadrži:
a)     Sažetak prioriteta politika, sa vezom sa strateškim okvirom i procjenom rizika i izazova u provedbi;
b)     Tabelarni pregled ciljeva koje Vlada FBiH planira realizirati  u mandatnom razdoblju,  a na temelju očekivanih prioriteta i strateškog okvira;
c)     Listu zakonskih i drugih propisa koji se planiraju pripremiti u mandatnom razdoblju raspoređenih po godinama i sa utvrđenim ulogama i odgovornostima. Ocjena napretka u provedbi programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje se vrši nakon dvije godine od početka mandata, i na temelju ocjene mogu uslijediti izmjene i dopune. Ovaj proces pokreće i koordinira Povjerenstvo, uz stručnu potporu Zavoda i administrativno-tehničku potporu Generalnog tajništva.

 

Članak 12.
(Osnovni principi pripreme trogodišnjeg plana rada
federalnih ministarstava i institucija)

 

(1)    Trogodišnji plan rada proizlazi iz strateških ciljeva i prioriteta i drugih elemenata strateškog okvira Vlade FBiH, nadležnosti federalnih ministarstava i institucija i sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti.
(2)    Trogodišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija se izrađuje svake godine za trogodišnje razdoblje i predstavlja temelj za izradu godišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija.
(3)    Vremenski okvir izrade trogodišnjeg plana rada je usklađen sa DOP-om i PJI, kao što je predviđeno Zakonom o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",br, 102/13,9/U i 13/14).
(4)    Ciljevi i aktivnosti predviđeni trogodišnjim planom rada moraju biti financijski ostvarivi i u okviru raspoloživih proračunskih i vanproračunskih financijskih sredstava.
(5)    Prigodom izrade trogodišnjeg plana tada, federalna ministarstva i institucije provode horizonalnu i vertikalnu koordinaciju, te konsultacije sa zainteresiranom javnošću.
(6)    Trogodišnji planovi rada federalnih ministarstava i institucija su usklađeni sa planiranjem kantona sukladno podjeli nadležnosti.
(7)    Trogodišnje planove rada federalnih ministarstava i institucija donosi rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije uz prethodnu suglasnost Povjerenstva,
(8)    Za pripremu trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija je odgovoran rukovoditelj, uz stručnu i tehničku potporu tajnika ili druge osobe iz članka 9. stavak (2) ove uredbe.
(9)    Trogodišnji planovi rada se pripremaju na Obrascu l koji je sadržan u aneksu ove uredbe i njen je sastavni dio, i rade se u Word formatu, font Ariel, veličina fonta 12 (tekst u tabelama veličina fonta 9).

 

Članak 13.
(Tok procesa trogodišnjeg planiranja)

 

Ključni koraci u procesu trogodišnjeg planiranja su:
a)     Definiranje mandata, misije i vizije;
b)     Definiranje sudionika, organizacije i načina koordinacije i usuglašavanja;
c)     Analiza i pregled postojećeg strateškog okvira i prioriteta;
d)     Analiza okruženja (SWOT analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i prijetnji);
e)     Definiranje strateških i operativnih ciljeva, mjera učinka i godišnjih rezultata na temelju analize strateškog okvira, te misije i vizije, i zakonskih propisa;
f)     Definiranje projekata i priprema obrazaca za Program javnih investicija;
g)     Horizontalna i vertikalna koordinacija i usklađivanje, te konsultacije sa zainteresiranom javnošću;
h)     Priprema Inicijalnog trogodišnjeg plana rada, uz prethodnu suglasnost  Povjerenstva, i dostavljanje Ministarstvu uz DOB;
i)      Priprema usuglašenog trogodišnjeg plan rada na temelju finalnog DOP-a i PJI;
j)      Usvajanje usuglašenog trogodišnjeg plana rada od strane rukovoditelja;
k)     Objavljivanje na internet stranici federalnog ministarstva i institucije.

 

Članak 14.
(Format i sadržaj trogodišnjeg plana rada
federalnog ministarstva i institucije)

 

Trogodišnji plan rada ima sljedeće ključne elemente:
a)     Opis nadležnosti federalnog ministarstva i institucije, sa vizijom i izjavom o misiji (najviše jedna stranica);
b)     Sažetak analize strateškog okvira (najviše dvije do tri stranice);
c)     Opis unutarnjeg i spoljnjeg okruženja u kojem radi federalno ministarstvo i institucija bazirano na SWOT analizi (najviše dvije stranice);
d)     Tabelarni pregled strateških ciljeva za trogodišnje razdoblje sa vezom sa DOP-om i drugim izvorima sredstava;
e)     Tabelarni pregled očekivanih operativnih ciljeva i aktivnosti raspoređenih po strateškim ciljevima;
f)     Tabelarni pregled potrebnih financijskih sredstava za implementaciju novih ili proširenje postojećih operativnih ciljeva i aktivnosti (samo za inicijalni trogodišnji plan rada).

 

Članak 15.
(Vremenski okvir izrade trogodišnjih planova rada federalnih
ministarstava i institucija i usklađivanje sa procesom izrade
DOB-a)

 

(1)   Trogodišnji planovi rada federalnih ministarstava i institucija moraju biti usklađeni sa procesom izrade DOP-a tako što se strateški ciljevi povezuju sa programima u DOP-u.
(2)    Trogodišnji planovi rada federalnih ministarstava i institucija moraju biti usklađeni sa pripremom PJI tako što uključuju i projekte koji su sadržani u PJI.
(3)    U procesu pripreme trogodišnjeg plana rada federalna ministarstva i institucije se moraju pridržavati sljedećih rokova:
a)     Rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije dostavlja Inicijalni trogodišnji plan rada Generalnom tajništvu na kontrolu metodologije najkasnije do 15.02. godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju;
b)     Povjerenstvo najkasnije do 15.03. godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju razmatra Inicijalne trogodišnje planove federalnih ministarstava i institucija i predlaže njihove eventualne izmjene i dopune;
c)     Rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije donosi Inicijalni trogodišnji plan rada po dobij enoj saglasnosti Komisije prije roka za dostavljanje tabela pregleda prioriteta proračunskih korisnika za naredno trogodišnje razdoblje i dostavlja ga Ministarstvu najkasnije do 31.03. godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju;
d)     Rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije dostavlja Ministarstvu standardne projektne formulare, kao izvod iz svog trogodišnjeg plana rada, za projekte koje kandiduje za Program javnih investicija do 15.04. godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju;
e)     Federalni organi i službe pripremaju usuglašene trogodišnje planove rada poslije odobravanja DOP-a i PJI;
f)      Rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije, najkasnije do 30.11. godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju, usvaja trogodišnji plan i zatim se isti objavljuje na internet stranici federalnog ministarstva i institucije.

 

Članak 16.
(Godišnji program rada Vlade FBiH)

 

(1)    Godišnji program rada Vlade FBiH se priprema na temelju godišnjih planova rada federalnih ministarstava koje ministri dostavljaju Generalnom tajništvu.
(2)    Po izvršenoj kontroli metodologije, Generalno tajništvo dostavlja godišnje planove rada federalnih ministarstava i institucija Zavodu.
(3)    Zavod integrira godišnje planove rada federalnih ministarstava i priprema radni tekst za godišnji program rada Vlade FBiH koji dostavlja Povjerenstvu, uz identifikaciju eventualnih spornih pitanja utvrđenih člankom 7. stav (1) ove uredbe.
(4)    Povjerenstvo razmatra i utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada Vlade FBiH koji potom upućuje Vladi na usvajanje,
(5)    Godišnji program rada Vlade FBiH sadrži:
a)      Uvodni dio: sažetak godišnjih prioriteta i strateških ciljeva, sa procjenom rizika u njihovom realiziranju;
b)      Tabelarni pregled strateških i operativnih ciljeva, i očekivanih godišnjih rezultata;
c)     U aneksu 1: Plan normativnih aktivnosti po strateškim ciljevima koji sadrži tabelarni pregled zakona i drugih akata koji se planiraju pripremiti u godini za koju se donosi program rada, sa ulogama i odgovornostima, rokovima i razlozima za pokretanje inicijative za propis (na Obrascu 4 koji je sadržan u aneksu ove uredbe i njen je sastavni dio);
d)     U aneksu 2: Integrirani tabelarni pregled strateških i operativnih ciljeva svih  federalnih ministarstava i institucija za godinu za koju se donosi program rada.

 

Članak 17.
(Godišnji plan rada federalnog ministarstva i institucije)

 

(1)   Osnovni principi kojima se rukovode federalna ministarstva i institucije u postupku godišnjeg planiranja su:
a)     Godišnji plan rada proizlazi iz trogodišnjeg plana rada federalnog ministarstva i institucije;
b)     Godišnji plan rada se izrađuje za razdoblje od jedne kalendarske godine;
c)     Ciljevi i aktivnosti predviđeni godišnjim planom rada moraju biti usklađeni sa usvojenim proračunom Vlade FBiH, kao i drugim izvorima sredstava;
d)     Za zakone i podzakonske akte koji se donose, precizno će se navesti rokovi, razlozi za donošenje i potreba za procjenom utjecaja sukladno zahtjevima Uredbe o postupku procjene utjecaja propisa.
(2)   Za pripremu godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija je odgovoran rukovoditelj, uz stručnu i tehničku potporu tajnika ili druge osobe iz članka 9. stavak (2) ove uredbe.
(3)   Federalna ministarstva i institucije organizuju horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, te konsultacije sa zainteresiranom javnošću.
(4)    Federalna ministarstva i institucije dostavljaju Generalnom tajništvu svoje godišnje planove rada na kontrolu metodologije.

 

Članak 18.
(Format i sadržaj godišnjeg plana rada federalnog ministarstva i institucije)

 

(1)    Godišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija ima sljedeće ključne elemente:
a)     Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realiziranju (najviše jedna stranica po strateškom cilju);
b)     Pregled relevantnih subjekata koji su konsultirani pri izradi godišnjeg plana rada;
c)     Tabelarni pregled operativnih ciljeva i godišnjih rezultata, organiziranih po strateškim ciljevima, uz utvrđene aktivnosti, rokove, nositelje i izvore financijskih sredstava;
d)     Plan izrade zakona i podzakonskih akata organiziranih po strateškim ciljevima.
(2)    Godišnji planovi rada federalnih ministarstava i institucija se pripremaju na Obrascu 2 koji je sadržan u aneksu ove uredbe i njen je sastavni dio, i rade se u Word formatu, font Ariel, veličina fonta 12 (tekst u tabelama veličina fonta 9).

 

Članak 19.
(Tijek procesa i vremenski okvir izrade godišnjih planova rada)

 

(1)    Po završenoj koordinaciji i konsultacijama federalna ministarstva i institucije svoje godišnje planove rada dostavljaju Generalnom tajništvu koje vrši kontrolu metodologije i zatim ih dostavlja Zavodu.
(2)   Na temelju godišnjih planova rada federalnih ministarstava Zavod priprema radni tekst godišnjeg programa rada Vlade FBiH i upućuje ga Povjerenstvu, uz identifikaciju eventualnih spornih pitanja utvrđenih člankom 7. stavak.(1) ove uredbe.
(3)    Sva federalna ministarstva su dužna da u svoje planove rada uzmu u obzir i planove rada federalnih institucija sa kojima su resorno povezani, bez obzira da li su samostalne ili su u okviru federalnog ministarstva.
(4)   Rokovi za usvajanje planova i programa rada su:
a)     Rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije dostavlja Generalnom tajništvu svoj godišnji plan rada najkasnije do 30.11. godine koja prethodi planskoj godini;
b)     Zavod priprema radni tekst godišnjeg programa rada Vlade FBiH i dostavlja ga Povjerenstvu najkasnije do 31.12. godine koja prethodi godini za koju se radi program rada;
c)     Povjerenstvo utvrđuje nacrt godišnjeg programa rada Vlade FBiH i dostavlja ga najkasnije do 15.01. tekuće godine Vladi FBiH na usvajanje;
d)     Vlada FBiH će najkasnije do 30.01. razmotriti i usvojiti godišnji program rada Vlade FBiH za tekuću godinu i godišnje planove rada federalnih institucija;
e)     Vlada FBiH će po usvajanju godišnjeg programa rada Vlade FBiH isti dostaviti Parlamentu FBiH na razmatranje;
f)     Nakon usvajanja, federalna ministarstva i institucije godišnje planove rada objavljuju na svojoj internet stranici Vlada FBiH objavljuje svoj godišnji program rada na internet stranici Vlade FBiH.

 

III - PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE

 

Članak 20.
(Osnovni principi praćenja i izvješćivanja)

 

(1)    Osnovni principi praćenja su:
a)     Praćenje obuhvata kako provedbu aktivnosti federalnih ministarstava i institucija, tako i provedbu zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta FBiH;
b)    Praćenje se vrši kvartalno putem tabela za praćenje na Obrascu 5 koji je sadržan u aneksu ove uredbe i njen je sastavni dio;
c)     Generalno, tajništvo integrira tabele za praćenje koje mu dostavljaju federalna ministarstva i institucije najkasnije deset dana po završetku kvartala, i upućuje ih Vladi FBiH na uvid.
(2)   Osnovni principi izvješćivanja su:
a)     Federalna ministarstva i institucije rade godišnja izvješća o radu na temelju svojih godišnjih planova rada, a ukoliko to Vlada FBiH zatraži i za periode kraće od jedne godine;
b)     Za pripremu izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija je odgovoran rukovoditelj, uz stručnu i tehničku potporu tajnika ili druge osobe iz članka 9. stavak (2) ove uredbe;
c)     Godišnja izvješća o radu obuhvataju kako provedbu godišnjih rezultata i aktivnosti, tako i ocjenu doprinosa ostvarivanju strateških i operativnih ciljeva;
d)     Nakon usvajanja, federalno ministarstvo i institucija godišnje izvješće o radu objavljuje na svojoj internet stranici. Vlada FBiH objavljuje svoje godišnje izvješće o radu na internet stranici Vlade FBiH.

 

Članak 21.
(Format i sadržaj godišnjeg izvješća o radu)

 

(1)    Godišnje izvješće o radu Vlade FBiH se sastoji od sljedećeg:
a)     Uvodni dio koji sadrži sažetak ostvarenih godišnjih rezultata;
b)     Tabelarni pregled ostvarenih godišnjih rezultata organizirano po strateškim i operativnim ciljevima, uz obrazloženje onih koji nisu realizirani u potpunosti;
c)     U aneksu: tabelarni pregled stepena izrade svih planiranih zakona i podzakonskih akata, organiziranih po strateškim ciljevima.
(2)    Izvješće o radu federalnih ministarstava i institucija se sastoji od sljedećeg:
a)     Kratak opis nadležnosti federalnog ministarstva i institucije (najviše jedna stranica);
b)     Sažetak ostvarenih godišnjih rezultata, sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, i uočenih izazova u njihovoj realizaciji (najviše dvije stranice po strateškom cilju);
c)     Tabelarni pregled ostvarenih godišnjih rezultata i aktivnosti organizirano po strateškim i operativnim ciljevima, uz obrazloženje onih koji nisu realizirani u potpunosti;
d)     Tabelarni pregled ukupnog procenta izvršenja aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima, te procenta utrošenih sredstava;
e)     Tabelarni pregled stupnja izrade planiranih zakona i podzakonskih akata organizirano po strateškim ciljevima.
(3)    Godišnja izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija se pripremaju na Obrascu 3 koji je sadržan u aneksu ove uredbe i njen je sastavni dio, i rade se u Word formatu, font Ariel, veličina fonta 12 (tekst u tabelama veličina fonta 9).

 

Članak 22.
(Rokovi izvješćivanja)

 

(1)    Rukovoditelj federalnog ministarstva i institucije dostavlja godišnje izvješće o radu Generalnom tajništvu najkasnije do 10.01. naredne godine.
(2)   Na temelju godišnjeg izvješća o radu federalnih ministarstava Zavod priprema radni tekst godišnjeg izvješća o radu Vlade FBiH i dostavlja ga Povjerenstvu najkasnije do 30.01.
(3)    Povjerenstvo utvrđuje nacrt godišnjeg izvješća o radu Vlade FBiH i dostavlja ga najkasnije do 15.02. Vladi FBiH na usvajanje.
(4)    Vlada FBiH će najkasnije do 28.02. naredne godine razmotriti i usvojiti svoje godišnje izvješće o radu za proteklu godinu i izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija;
(5)    Vlada FBiH će po usvajanju godišnjeg izvješća o radu Vlade FBiH isti dostaviti Parlamentu FBiH na razmatranje.

 

Članak 23.
(Izvještaj o razvoju)

 

(1)   Zavod priprema Izvješće o razvoju Federacije BiH na. godišnjoj razini.
(2)   Cilj ovog dokumenta je da se sagleda napredak Federacije BiH u jednogodišnjem razdoblju i stupanj doprinosa ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Federacije BiH.
(3)   Izvješće o razvoju prati strukturu Strategije razvoja Federacije BiH, a osnovni elementi su: indikatori i mjere učinka, opis stanja po oblastima, razlozi za opisano stanje i preporuke za unaprjeđenje stanja po oblastima i veći doprinos implementaciji zacrtanih strateških ciljeva.

 

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 24.
(Primjena uredbe)

 

Ova uredba se primjenjuje u svim federalnim ministarstvima i institucijama.

 

Članak 25.

 

Sva federalna ministarstva i institucije će dostaviti Zavodu imena i kontakt podatke tajnika ili osoba iz članka 9. stavak (2) najkasnije 30 dana od stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 26.
(Konsultacije sa zainteresiranom javnošću)

 

Za pitanja koja se odnose na potrebe konsultacija sa zainteresiranom javnošću primjenjuju se odredbe Uredbe o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12).

 

Članak 27.

 

Sastavni dio ove uredbe je i aneks koji sadrži sljedeće obrasce:
a)     Obrazac l: Trogodišnji plan rada federalnih ministarstava i institucija;
b)     Obrazac 2: Godišnji plan rada federalnih ministar­stava i institucija;
c)     Obrazac 3: Godišnje izvješće o radu federalnih ministarstava i institucija;
d)     Obrazac 4: Plan normativnih sktivnosti Vlade FBiH;
e)     Obrazac 5: Tabela za kvartalno praćenje;
f)     Obrazac 6: Potvrda tajnika Vlade FBiH o provedenim procedurama i   dokumentaciji vezana za izradu planova i izvješća o radu.

 

Članak 28.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o procesu trogodišnjeg i godišnjeg planiranja i izvješćivanja u federalnim ministarstvima i institucijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/14).

 

Članak 29.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", aprimenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 

V broj 1874/2014
23. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.