Na osnovu člana 81. stav 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju, zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU
GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA
GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU

 

Član 1.

 

U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09, 75/09, 93/12 i 74/13), u članu 30. stav 3. iza rijeci: "ministar", dodaje se zarez i riječi: "na period od 2 godine,".
Stav 5. briše se.
Dosadašnji st. 6. 7. i 8., postaju st. 5. 6. i 7.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1858/2014
23. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.