Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.
Predmet

 

Ovom uredbom uređuje se osnivanje i održavanje Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: IPP FBiH), njen sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnosti organa IPP FBiH.

 

Član 2.
Infrastruktura prostornih podataka Federacije BiH

 

(1)    IPP FBiH odnosi se na digitalne prostorne podatke i odgovarajuće servise prostornih podataka za teritoriju Federacije koji su u nadležnosti:
1)     organa i organizacija federalne uprave,
2)     organa i organizacije kantonalne uprave
3)     organa lokalne samouprave,
4)     javnih preduzeća,
5)     pravnih osoba kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i
6)     pravnih osoba koje koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH, i koje pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih prostornih podataka.
(2)    Organi, javna preduzeća i pravne osobe iz stava 1. ovog člana su subjekti IPP FBiH.

 

Član 3.
Osnivanje i održavanje IPP FBiH

 

(1)    Osnivanje IPP FBiH obuhvata:
1)      formiranje metapodataka za skupove i servise prostornih podataka,
2)      formiranje skupova prostornih podataka i baza prostornih podataka,
3)      formiranje servisa prostornih podataka i baza prostornih podataka,
4)      tehnologiju umrežavanja.
(2)    Održavanje IPP FBiH podrazumijeva ažuriranje podataka iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana i osiguranje funkci oni sanja servisa i tehnologija iz stava l. tačka 3) i 4) ovog člana.
(3)    Osnivanje i održavanje prostornih podataka IPP FBiH u nadležnosti je subjekata IPP FBiH.
(4)    Za korištenje prostornih podataka zaključuju se sporazumi o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka između subjekata IPP FBiH, a za njegovo funkcionisanje utvrđuju se mehanizmi koordinacije i nadzora nad procesima i procedurama osnivanja i korištenja prostornih podataka.
(5)    IPP FBiH se osniva i održava u skladu sa Direktivom Evropske unije - Infrastrukture for Spatial Information in the European Communitv - INSPTRE i drugim standardima.

 

Član 4.
Sadržaj IPP FBiH

 

(1)    IPP FBiH sadrži metapodatke, prostornih podataka:
1)     o nekretninama i drugim podacima iz nadležnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
2)     o zaštiti životne sredine,
3)     o prostono-planskim dokumentima,
4)     o prometnim i telekomunikacijskim i drugim infrastrukturnim mrežama,
5)     o mineralnim sirovinama i energetskim izvorima,
6)     o režimu voda,
7)     o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima,
8)     o prostorima od značaja za razvoj turizma i turističkim mjestima,
9)     o geologiji, geofizici, meteorologiji, poljoprivredi i pedologiji,
10)   o demografiji i zdravlju,
11)   o industrijskim i proizvodnim kapacitetima, kao i
12)   ostale podatke u skladu sa INSPIRE Direktivom.
(2)   Na osnovu skupova prostornih podataka iz stava 1. ovog člana formiraju se teme IPP FBiH.

 

Član 5.
Metapodaci

 

(1)    Metapodaci su informacije o:
1)     skupovima i servisima prostornih podataka,
2)     usklađenosti prostornih podataka sa propisanim normama,
3)     uslovima pristupa i korištenja skupova i servisa prostornih podataka,
4)     kvalitetu i ažurnosti skupova prostornih podataka,
5)     organima, organizacijama, javnim preduzećima ili pravnim osobama odgovornim za osnivanje, održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i servisa prostornih podataka, i
6)     skupovima prostornih podataka kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja.
(2)    Subjekti IPP FBiH dužni su da osiguraju opise skupova prostornih podataka i servisa u obliku metapodataka.

 

Član 6.
Servisi prostornih podataka

 

(1)    Skupovi i servisi prostornih podataka obuhvaćeni IPP FBiH formiraju se tako da su usklađeni s normama i protokolima za razmjenu prostornih podataka.
(2)    Servisi prostornih podataka trebaju omogućiti pronalaženje, pristup i preuzimanje podataka, kao i povezivanje sa drugim servisima prostornih podataka.
(3)    Korištenje skupova i servisa prostornih podataka od strane subjekata i korisnika vrši se u skladu sa pravima pristupa i propisanim naknadama.

 

Član 7.
Geoportal

 

(1)    Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP FBiH,
(2)    Preko Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih podataka IPP FBiH.

 

Član 8.
Ograničenja javnog pristupa prostornim podacima

 

Javni pristup skupovima i servisima prostornih podataka može biti ograničen ako bi takav pristup nepovoljno uticao na:
1)     povjerljivost postupaka javnih institucija, ako je povjerljivost propisana zakonom,
2)     međunarodne odnose, javnu sigurnost i odbranu,
3)     vođenje sudskih postupaka, sposobnost pojedinca da ima  pravičan  postupak ili sposobnost nadležnog organa da provode istragu krivične ili prekršajne  prirode,
4)     povjerljivost komercijalnih, industrijskih, statističkih i poreskih informacija, ako je takva povjerljivost propisana zakonom,
5)     prava intelektualnog vlasništva,
6)     povjerljivost ličnih podataka ili dosjea koji se odnose na fizičku osobu, ako ta osoba nije dala pristanak za otkrivanje informacija, a takav pristanak
je propisan zakonom, i
7)     zaštitu životne sredine na koju se informacije odnose.

Član 9.
Organi IPP FBiH

 

(1)    Organi IPP FBiH su Vijeće IPP FBiH i radne grupe IPP FBiH.
(2)    Vijeće IPP FBiH čini deset članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća, a imenuje ih i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).
(3)    U Vijeće IPP FBiH Vlada imenuje po jednog predstavnika:
1)     Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji je istovremeno predsjednik Vijeća,
2)     Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
3)     Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
4)     Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,
5)     Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
6)     Federalnog ministarstva finansija,
7)     Federalnog ministarstva pravde,
8)     Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
9)     Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,
10)   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
11)   Federalnog zavoda za statistiku.
(4)    Članovi Vijeća IPP FBiH imenuju se na rok od pet godina.

 

Član 10.
Vijeće IPP FBiH
Vijeće IPP FbiH:
1)     predlaže Vladi subjekte, kriterije i norme za osnivanje i održavanje IPP FBiH, srednjoročni program rada, izvore i način finansiranja IPP FBiH,
2)     određuje subjekt odgovoran za određenu temu IPP FBiH,
3)     usklađuje aktivnosti subjekata IPP FBiH,
4)     vrši kontrolu osnivanja i funkcionisanja IPP FBiH,
5)     donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad,
6)     formira radne grupe IPP FBiH za obavljanje određenih stručnih poslova i
7)     izvještava Vladu, subjekte IPP FBiH i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje IPP FBiH.

 

Član 11.
Stupanje na snagu

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1845/2014
08. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.