Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 41. i 45. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU
OSNIVANJA I UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA
RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD STRANE
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
RUKOVODITELJA FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14) u članku 3. stavak (1) iza rijeci: "tijela Vlade", dodaju se riječi: "osim kada je to uređeno posebnim zakonom, međunarodnim sporazumom ili podzakonskim aktom,".
U stavku (9) iza riječi "dva" dodaje se riječ "stalna".

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavak (1) riječi: "Aktom o osnivanju" zamjenjuju se riječima: "Rješenjem o imenovanju članova", a iza riječi "Vlade" dodaju se riječi: osim kada je to pitanje određeno aktom o osnivanju radnog tijela,".
U stavku (2) riječi: "Aktom o osnivanju" zamjenjuju se riječima: "Rješenjem o imenovanju članova".

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

 

"Članak 5.

 

Akt o osnivanju odnosno rješenje o imenovanju radnog tijela obvezno sadrži: rok/rokove u kojem radno tijelo treba obaviti zadatak i podnijeti/podnositi izvješća Vladi, odnosno rukovoditelju, imena i prezimena predsjednika i članova radnog tijela, naziv organa državne službe u kojem je predsjednik odnosno član radnog tijela uposlen, odnosno radno mjesto na koje je državni službenik ili namještenik raspoređen, ukoliko je radno tijeio sastavljeno od predstavnika samo jednog organa državne službe ili službe, te ime, prezime i naziv radnog mjesta osobe koja će obavljati stručne, odnosno administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela, kao i odredbu o pravu na naknadu za rad sukladno ovoj uredbi,"

 

Članak 4.

 

U članku 7. točka 1) iza riječi: "tijela Vlade", dodaju se riječi: "osnovana Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Premijera Federacije BiH".
Iza točke 3) dodaje se nova točka 2) koja glasi:
"2)    Za stalna radna tijela Vlade osnovana odlukom Vlade sukladno     posebnom zakonu, međunarodnom sporazumu ili podzakonskom aktu, na  prijedlog rukovoditelja resornog federalnog organa ili službe - mjesečno/kvartalno/polugodišnje - rukovoditelju resornog federalnog organa ili službe, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec/kvartal/polugodište za koji se podnosi izvješće, a godišnje - Vladi, najkasnije do 15. siječnja naredne godine za prethodnu godinu;"
Dosadašnje toč. 2) - 4) postaju toč. 3) - 5).

 

Članak 5.

 

U članku 9. stavak (7) briše se.
Dosadašnji stavak (8) postaje stavak (7).

 

Članak 6.

 

U članku 10. stavak (1) točka 1) iza riječi: "tijela Vlade" dodaju se riječi: "osnovana Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili  odlukom Viade Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Premijera Federacije BiH". Iza točke l) dodaje se nova točka 2) koja glasi:
"2)    Za članove stalnih radnih tijela Vlade koja su osnovana na prijedlog    rukovoditelja resornog federalnog organa državne službe ili službe - iz sredstava resornog federalnog organa državne službe ili službe;".
Dosadašnje toč. 2) - 4) postaju toč. 3) - 5).
U stavku (2) iza riječi: "sredstava Vlade" dodaje se zarez i riječi: "odnosno sredstava organa državne službe ili službe, u kojem je osoba uposlena,".

 

Članak 7.

 

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(1)   Izvješće iz stavka (1) ovog članka sadrži tabelarni pregled članova svih radnih tijela, sa podacima o osnivačkom aktu, podacima o rješenju o imenovanju i rješenju o isplati naknada."

 

Članak 8.

 

Iza članka 11. dodaje se novi članak l la. koji glasi: "Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija dostavlja Vladi tromjesečna izvješća o visini isplaćenih naknada za članove radnih tijela na koje se ova uredba primjenjuje."

 

Članak 9.

 

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13 a. koji glasi:
(1)    Osnivački akti, odnosno rješenja o imenovanju radnih tijela iz članka 1. ove uredbe uskladit će se sa odredbama ove uredbe u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
(2)    Rješenja o naknadama za rad članova radnih tijela, stručnih i tehničkih osoba koja su donesena do dana stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), realizirat će se sukladno propisima koji su Važili do dana stupanja na snagu te uredbe.
(3)    Rješenja o naknadama za rad članova radnih tijela, stručnih i tehničkih osoba koja nisu donesena do dana stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), a kojim se utvrđuje naknada za period rada radnih tijela do stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), donijet će se sukladno propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14).

 

Članak 10.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1720/2014
16. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.