Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 43. i 45. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU
OSNIVANJA I UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA
RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD STRANE
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
RUKOVODILACA FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

Član l.

 

U Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14) u članu 3. stav (1) iza riječi: "tijela Vlade", dodaju se riječi: "osim kada je to uređeno posebnim zakonom, međunarodnim sporazumom ili podzakonskim aktom,".
U stavu (9) iza riječi "dva" dodaje se riječ "stalna".

 

Član 2.

 

U članu 4. stav (1) riječi: "Aktom o osnivanju", zamjenjuju se riječima: "Rješenjem o imenovanju članova", a iza riječi "Vlade"! dodaju se riječi: ",osim kada je to pitanje određeno aktom o osnivanju radnog tijela,".
U stavu (2) riječi: "Aktom o osnivanju" zamjenjuju se riječima: "Rješenjem o imenovanju članova".

 

Član 3.

 

Član 5. mijenja se i glasi:

 

"Član 5.

 

Akt o osnivanju odnosno rješenje o imenovanju radnog tijela obavezno sadrži: rok/rokove u kojem radno tijelo treba obaviti zadatak i podnijeti/podnositi izvještaje Vladi, odnosno rukovodiocu, imena i prezimena predsjednika i članova radnog tijela, naziv organa državne službe u kojem je predsjednik odnosno član radnog tijela zaposlen, odnosno radno mjesto na koje je državni službenik iii namještenik raspoređen, ukoliko je radno tijelo sastavljeno od predstavnika samo jednog organa državne službe ili službe, te ime, prezime i naziv radnog mjesta lica koje će obavljati stručne, odnosno administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela, kao i odredbu o pravu na naknadu za rad u skladu sa ovom uredbom'."

 

Član 4.

 

U članu 7. tačka 1) iza riječi: "tijela Vlade", dodaju se riječi: "osnovana Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Premijera Federacije BiH".
Iza tačke l) dodaje se nova tačka 2) koja glasi: "2). Za stalna radna tijela Vlade osnovana odlukom Vlade u skladu s posebnim zakonom, međunarodnim sporazumom ili podzakonskim aktom, na prijedlog rukovodioca resornog federalnog organa ili službe -mjesečno/kvartalno/polugodišnje - rukovodiocu resornog federalnog organa ili službe, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec/kvartal/polugodište za koji se podnosi izvještaj, a godišnje - Vladi, najkasnije do 15. januara naredne godine za prethodnu godinu;".
Dosadašnje tač. 2) - 4) postaju tač. 3) - 5),

 

Član 5.

 

U članu 9. stav (7) briše se.
Dosadašnji stav (8) postaje stav (7).

 

Član 6.

 

U članu 10. stav (1) tačka 1) iza riječi: "tijela Vlade" dodaju se riječi: "osnovana Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili odlukom Vlade   Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Premijera Federacije BiH".
Iza tačke 1) dodaje se nova tačka 2) koja glasi:
"2)   Za članove stalnih radnih tijela Vlade koja su osnovana na prijedlog    rukovodioca resornog federalnog organa državne službe ili službe  -  iz sredstava resornog federalnog organa državne službe ili službe;".
Dosadašnje tač. 2) - 4) postaju tač. 3) - 5).
U stavu (2) iza riječi: "sredstava Vlade" dodaje se zarez i riječi: "odnosno sredstava organa državne službe ili službe, u kojem je lice zaposleno,".

 

Član 7.

 

U članu 11. iza stava l. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "(1)  Izvještaj  iz stava (1) ovog člana sadrži tabelarni pregled članova svih radnih tijela, sa podacima o osnivačkom aktu, podacima o rješenju o imenovanju i rješenju o isplati naknada."

 

Član 8.

 

Iza člana 11. dodaje se novi član 11 a. koji glasi: "Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija dostavlja Vladi tromjesečne   izvještaje o visini isplaćenih naknada za članove radnih tijela na koje se ova uredba primjenjuje."

 

Član 9.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13 a. koji glasi:
(1)    Osnivački akti, odnosno rješenja o imenovanju radnih tijela iz člana 1. ove uredbe uskladit će se sa odredbama ove uredbe u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
(2)    Rješenja o naknadama za rad članova radnih tijela, stručnih i tehničkih lica koja su donesena do dana stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), realizovat će se u skladu s propisima koji su važili do dana stupanja na snagu te uredbe.
(3)    Rješenja o naknadama za rad članova radnih tijela, stručnih i tehničkih lica koja nisu donesena do dana stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), a kojim se utvrđuje naknada za period rada radnih tijela do stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), donijet će se u skladu s propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa i službi ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14).

 

Član 10.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1720/2014
16. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.