Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 110. stav 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp., 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici, održanoj 16.09.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O NAPLATI NAKNADE
ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE Al

 

Član l.

 

U Uredbi o naplati naknade za korištenje autoceste A l ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/12, 45/13 i 59/14) u članu 3. Naknada za korištenje autoceste, Pravac Zenica -Sarajevo četvrta tabela u trećoj koloni četvrtog reda, broj "3." zamjenjuje se brojem "2,5".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1699/2014
16. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.