Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O OSNOVAMA
ORGANIZACIJE I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE
ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/14 i 58/14) u članku 1. u stavku (2) riječ "neprofitna" briše se.

 

Članak 2.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

 

"Članak 12.

 

(1)    Sredstva za rad Agencije osiguravaju se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine na temelju financijskog plana sukladno odredbama članka 11. Zakona.
(2)   Financijski plan iz stavka (1) ovog članka Agencija priprema sukladno članku 20. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13,9/14 isp. i 13/14).
(3)   Izuzetno od stavka (2) ovog članka, Agencija priprema financijski plan za2014. godinu u roku od 30 dana od početka rada.
(4)   Agencija dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na odobrenje godišnji plan rada do kraja tekuće za narednu godinu."

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1669/2014
10. rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.