Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O OSNOVAMA
ORGANIZACIJE I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE
ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/14 i 58/14) u članu 1. u stavu (2) riječ "neprofitna" briše se.

 

Član 2.

 

Član 12. mijenja se i glasi:

 

"Član 12.

 

(1)    Sredstva za rad Agencije osiguravaju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu finansijskog plana u skladu sa odredbama člana 11. Zakona.
(2)    Finansijski plan iz stava (1) ovog člana Agencija priprema u skladu sa članom 20. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13,9/14 isp. i 13/14).
(3)    Izuzetno od stava (2) ovog člana, Agencija priprema finansijski plan za 2014. godinu u roku od 30 dana od početka rada.
(4)    Agencija dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na odobrenje godišnji plan rada do kraja tekuće za narednu godinu."

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1669/2014
10. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.