Temeljem članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 18. Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici, održanoj 20.08.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU FINANCIJSKOG KONSOLIDIRANJA
GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

POGLAVLJE I (OPĆE ODREDBE)

 

Članak l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom ureduje se postupak i način izmirenja dugovanja temeljem kojih se vrši financijsko konsolidiranje gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), broj i iznos obroka, rokovi plaćanja, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na financijsko konsolidiranje propisano Zakonom o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14) (u daljnjem tekstu; Zakon).

 

Članak 2.
(Načela postupka financijskog konsolidiranja)

 

Financijsko konsolidiranje zasniva se na slijedećim načelima:
a)     načelo dobrovoljnosti koje podrazumijeva da postu­pak financijskog konsolidiranja nije obvezujući, nego ovisi od odluke nadležnog tijela gospodarskog društva i zasniva se na sporazumu dužnika i vjerovnika;
b)     načelo jednakog postupanja prema svim vjerovnicima jednakog položaja posebno temeljem više vrsta duga; i
c)     načelo pristupa podatcima prema kojem je dužnik obvezan osigurati pristup podatcima i dokumentaciji od značaja za financijsko konsolidiranje a koji se posebno odnose na njegove obveze, imovinu, kapital i poslovne planove.

 

Članak 3.
(Definicije)

 

a)      "financijsko konsolidiranje" - predstavlja niz neophodnih radnji, postupaka i aktivnosti koje treba poduzeti gospodarsko društvo, pojedinci i institucije definirane Zakonom, s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti gospodarskog društva;
b)     gospodarska društva obuhvataju:
1)     "društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala" - u čijem temeljnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihova ovisna društva;
2)     "društva sa sudjelovanjem državnog kapitala." - u čijem temeljnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50%;
3)      "privatna društva" - u čijem temeljnom kapitalu je sudjelovanje privatnog kapitala 100%;
c)     "državni kapital" - kapital gospodarskog društva čiji je vlasnik Federacija, kanton, grad ili općina, odnosno nakon postupka financijskog konsolidiranja i vjerovnici čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina;
d)     "dužnik" - gospodarsko društvo kod kojeg se provodi financijsko konsolidiranje i koje ima dug temeljem: doprinosa, poreza, isporučene vode, struje, plina, grijanja, i ostalih komunalnih usluga, dug prema uposlenim i dug prema dobavljačima za isporučene robe i usluge;
e)      "doprinosi" - obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od neuposlenosti;
f)      "porezi, isključujući porez na dodanu vrijednost" -" obveze temeljem poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga zaključno sa 31.12.2004. godine sukladno Odluci Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje broj UO-140705/08 od 14.2.2005. godine i Odluci o odgovornosti za kontrolu i naplatu trošarine i poreza na promet ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05);
g)     "dug prema uposlenim" - obveze temeljem neto plaća;
h)     "vjerovnik" - gospodarsko društvo, tijelo vlasti, institucija i uposlenik kojem se duguje;
i)       "prioriteti kod izvršavanja financijskog konsolidiranja dužnika" - prvo izmirenje duga obveznicama, a ako se ukupan dug ne može namiriti obveznicama onda i na teret kapitala dužnika;
j)      "obveznice" - ranije izdani vrijednosni papiri na ime dužnika temeljem ratnih potraživanja čiji emitent je Federacija, a koje su verificirane od strane Povjerenstva za konačno verificiranje ratnih tražbina pravnih i fizičkih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine i upisane u sustav registracije kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar vrijednosnih papira);
k)     "kapital" - obuhvata temeljni kapital, pričuve i neraspoređenu dobit - gubitak, utvrđen po godišnjem obračunu za godinu koja prethodi godini od koje se počinje primjenjivati ova uredba;
1)      "na teret kapitala" - kapital dužnika uvećava se za obveze koje su predmet konsolidiranja;
m)    "Odluka o financijskom konsolidiranju društva s većinskim sudjelovanjem ili sa sudjelovanjem državnog kapitala" -odluka koju donosi Vlada Federacije, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva koji podnosi odgovorna osoba dužnika;
n)     "Odluka o financijskom konsolidiranju privatnog društva" -odluka koju donosi Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministarstva nadležnog prema pretežnoj djelatnosti privatnog društva koje se konsolidira;
o)     "reprogram dugovanja" - način financijskog konsoiidiranja dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala, društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i privatnog društva za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga radi izmirenja dugovanja pod povoljnijm uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na obroke;
p)     "nadležno tijelo vlasti" - organi federalnog, kantonalnog, gradskog i općinske razine vlasti koji vrše ovlasti temeljem sudjelovanja državnog kapitala;
r)      "prethodna suglasnost za reprogam dugovanja" - suglasnost koju dužnik prilaže uz zahtjev za financijsko konsolidiranje, a izdaje je nadležno gospodarsko društvo koje je izvršilo pružanje usluga za isporučenu struju, vodu, plin, grijanje i ostale komunalne usluge;
s)     "prethodna suglasnost uposlenika" - suglasnost uposlenika društava kojom uposlenik potvrđuje da je suglasan da se izmirenje dugovanja prema njemu može izvršiti promjenom strukture kapitala društva u njegovu korist, u iznosu jednakom dugovanju dužnika;
t)      "sporazum" - sporazum o dogovorenom postupku i načinu izmirenja dugovanja;
u)     "tekuće financijske obveze" - čine jedna ili više kratkoročnih obveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa njegovih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjem financijskom izvješću za proteklu financijsku godinu te obveze za plaće sa pripadajućim porezom i doprinosima koje je društvo dužno obračunati i uplatiti zajedno sa plaćom.

 

POGLAVLJE II (POSTUPAK FINANCIJSKOG KONSOLIDIRANJA DRUŠTVA S VEĆINSKIM SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA)

 

Članak 4.
(Vrste duga)

 

Društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala može imati dug koji je predmet financijskog konsolidiranja temeljem:
a)     doprinosa za zdravstveno osiguranje;
b)     doprinosa za osiguranje od neuposlenosti;
c)     poreza;
d)     isporučene vode, struje, plina, grijanja i drugih komunalnih usluga;
e)     prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge; i
f)      prema uposlenicima.

 

Članak 5.
(Način konsoiidiranja duga temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje)

 

(1)   Konsolidiranje duga temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši se na temelju Sporazuma o financijskom konsolidiranju između dužnika i nadležnog kantonalnog ili kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja kao vjerovnika.
(2)    Sporazumu iz stavka (1) ovoga članka strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o financijskom konsolidiranju iz članka 3. točka m) ove uredbe koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana.
(3)    Sporazumom iz stavka (1) ovoga članka strane će posebno regulirati:
a)     usuglasiti točan iznos dugovanja na dan 30.9.2013. godine;
b)     dužnik mora omogućiti vjerovniku primjenu načela pristupa informacijama;
c)     utvrditi sudjelovanja svakog prioriteta u izmirivanju obveza, s tim, da kod više vrsta obveza svaki prioritet mora biti zastupljen razmjerno visini svakog duga u ukupnom dugu;
d)     utvrditi rok za realiziranje izmirenja duga po svakom prioritetu.
(4)    Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).
(5)    Sporazum iz stavka (1) ovoga članka strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stavka (2) ovoga članka.

 

Članak 6.

 

(Izmirenje duga temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje obveznicama)

 

(1)    Ako se izmirenje duga temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši obveznicama, nominalna vrijednost obveznica uvećana za pripadajuću kamatu može izmiriti dug u omjeru 1:1.
(2)    Dužnik vrši prijenos obveznica iz stavka (1) ovoga članka na vjerovnika.
(3)    Ako je više vjerovnika, prijenos obveznica vrši se pojedinačno na svakog od njih srazmjerno sudjelovanju njihovog potraživanja u ukupnom dugu dužnika.
(4)    Vlasništvo nad obveznicama društvo dokazuje Potvrdom o stanju na računu koju izdaje Registar vrijednosnih papira na dan podnošenja zahtjeva za financijsko konsolidiranje.

 

Članak 7.
(Izmirivanje duga temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret kapitala dužnika)

 

(1)    Ako se dug temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje ne može namiriti na način iz članka 6. ove uredbe, isti se namiruje na teret kapitala dužnika.
(2)    Odluku o povećanju kapitala za dio obveza koje se konsolidiraju donosi Skupština društva.
(3)    U Odluci iz stavka (2) ovoga članka, kao i u elaboratu opravdanosti financijskog konsoiidiranja koji podnosi uz zahtjev iz članka 7. Zakona, dužnik mora posebno dati obrazloženje nalaza revizije o metodama korištenim u utvrđivanju odnosa zamjene duga za povećanje kapitala, odnosno, pojasniti svoju ponudu nadležnom tijelu o novoj vrijednosti kapitala.
(4)    Ako se radi o dioničkom društvu, društvo priprema listu novih dioničara koju zajedno sa Odlukom o povećanju kapitala i nalaza o reviziji dostavlja Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na odobrenje i provodi, daljnji postupak upisa povećanja kapitala kod drugih nadležnih tijela.
(5)    Ako se radi o društvu s ograničenom odgovornošću nove vlasnike kapitala društvo upisuje u Knjigu udjela i dostavlja je nadležnom sudu na upis.

 

Članak 8.
(Rok za realiziranje sporazuma)

 

(1)    Dužnik se obvezuje da u roku od godinu dana od dana potpisivanja sporazuma završi sve potrebne aktivnosti i procese kako bi se pristupilo otplati duga na način utvrđen sporazumom.
(2)    Ako se sporazum ne provede u roku iz stavka (1) ovoga članka, vjerovnik, zavod ili zavodi zdravstvenog osiguranja obavještava nadležno tijelo vlasti koje pokreće aktivnosti da Odluka o financijskom konsolidiranju prestane važiti.

 

Članak 9.
(Način konsolidiranja duga temeljem doprinosa za osiguranje od neuposlenosti)

 

(1)    Konsolidiranje duga temeljem doprinosa za osiguranje od neuposlenosti vrši se temeljem sporazuma o financijskom konsolidiranju između dužnika i Federalnog zavoda za upošljavanje i nadležne kantonalne ili kantonalnih službi za upošljavanje kao vjerovnika.
(2)    Sporazumu iz stavka (1) ovoga članka strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o financijskom konsolidiranju iz članka 3. točka m) ove uredbe koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana.
(3)    Sporazumom iz stavka (1) ovoga članka strane će posebno regulirati:
a)     usuglasiti točan iznos dugovanja na dan 30.9.2013. godine;
b)     dužnik mora omogućiti vjerovniku primjenu načela pristupa informacijama;
c)     utvrditi sudjelovanje svakog prioriteta u izmirivanju obveza;
d)     utvrditi rok za realiziranje izmirenja duga po svakom prioritetu.
(4)    Primjerak Sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.
(5)    Sporazum iz stavka (1) ovoga članka strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stavka (2) ovoga članka.

 

Članak 10.
(Shodna primjena)

 

Odredbe čI. 6., 7. i 8. ove uredbe shodno se primjenjuju na financijsko konsolidiranje doprinosa za osiguranje od neuposlenosti.

 

Članak 11.
(Način konsolidiranja duga temeljeni poreza)

 

(1)   Predmet financijskog konsolidiranja je dug temeljem poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga zaključno sa stanjem na dan 31.12.2004. godine.
(2)    Konsolidiranje duga temeljem poreza vrši se temeljem sporazuma između dužnika i vlade kantona i općinskog vijeća kojima je pripadao taj porez.
(3)    Sporazumu iz stavka (2) ovoga članka strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o financijskom konsolidiranju iz članka 3. točka m) ove uredbe, koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana.
(4)    Sporazumom iz stavka (2) ovoga članka strane će posebno regulirati:
a)     usuglasiti točan iznos dugovanja na dan 30.9.2013. godine;
b)     dužnik mora omogućiti vjerovniku primjenu načela pristupa informacijama;
c)     utvrditi mogućnost sudjelovanja svakog prioriteta u izmirivanju obveza;
d)     utvrditi rok za realiziranje izmirenja duga po svakom prioritetu.
(5)    Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.
(6)   Sporazum iz stavka (2) ovoga članka strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stavka (3) ovoga članka.

 

Članak 12.
(Shodna primjena)

 

Odredbe čl. 6., 7,i 8. ove uredbe shodno se primjenjuju na financijsko konsolidiranje temeljem poreza.

 

Članak 13.
(Način konsolidiranja duga temeljem isporučene struje, vode,
plina, grijanja i drugih komunalnih usluga)

 

(1)    Financijsko konsolidiranje temeljem duga za isporučenu struju, vodu, plin, grijanje i druge komunalne usluge vrši se između društva dužnika i društva koje je isporučilo struju, vodu, plin, pružilo usluge grijanja ili druge komunalne usluge kao vjerovnika putem Ugovora o reprogramu duga.
(2),   Ugovor o reprogramu duga iz stavka (1) ovoga članka temelji se na načelu dobrovoljnosti, jer vjerovnik mora dati prethodnu suglasnost dužniku za provođenje ovoga oblika financijskog konsolidiranja.
(3)    Predmet ugovora o reprogramu je glavni dug a ugovorom se utvrđuje:
a)     priznanje duga na temelju prethodne suglasnost vjerovnika;
b)     grace period za izmirenje duga;
c)     otplatni plan koji ne može biti dulji od 60 mjeseci u koji se uključuje i grace period te broj obroka za izmirenje duga;
d)     kamate mogu biti otpisane ako nadležno tijelo vjerovnika donese odluku o otpisu kamata.
(4)    Ako nadležno tijelo vjerovnika ne donese odluku o otpisu kamata, ugovorom se propisuje način izmirenja kamata koje su obračunate do početka primjene reprograma i kamata do okončanja reprograma duga,
(5)    Ako dužnik ne počne izvršavati svoje obveze pretekom ugovorenog grace perioda vjerovnik obavještava nadležno tijelo koje je donijelo odluku o konsolidiranju dužnika koji pokreće aktivnosti da odluka prestane važiti.

 

Članak 14.
(Način izmirenja duga prema dobavljačima za isporučenu robu i
usluge i prema uposlenim)

 

Financijsko konsolidiranje duga prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema uposlenicima vrši se po slijedećim prioritetima:
a)     novčanih sredstava ostvarenih prodajom imovine koja nije uvjet obavljanja dužnikove temeljne djelatnosti u postupku male privatizacije i prodajom imovine koja se koristila za temeljnu proizvodnu djelatnost društva dužnika ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost društva; i
b)     na teret kapitala promjenom njegove strukture u korist vjerovnika.

 

Članak 15.
(Primjena načela dobrovoljnosti)

 

(1)    Financijsko konsolidiranje temeljem duga za isporučene robe i usluge i prema uposlenicima izvršava se temeljem Sporazuma između dužnika i svakog pojedinačnog vjerovnika po vrsti isporučene robe ili obavljene usluge i Sporazuma između dužnika i svakog uposlenika, ako se konsolidiranje vrši temeljem članka 14. točka b) ove uredbe.
(2)    Sporazumu iz stavka (1) ovoga članka strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o financijskom konsolidiranju iz članka 3. točka m) ove uredbe koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana i prethodnu suglasnost svakog vjerovnika i svakog uposlenika sa kojim se zaključuje sporazum,
(3)    Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.
(4)    Sporazum iz stavka (1) ovoga članka strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobivanju Odluke iz stavka (2) ovoga članka.

 

Članak 16.
(Status duga prema uposlenicima koji ne prihvate sporazum)

 

Uposlenici koji ne prihvate sporazum za rješavanje duga prema njima, svoja prava temeljem duga za plaće ostvarit će na drugi način sukladno propisima u Federaciji.

 

Članak 17.
(Shodna primjena)

 

Odredbe čl. 6., 7. i 8. ove uredbe shodno se primjenjuju na financijsko konsolidiranje duga prema dobavljačima i uposlenicima.

 

Članak 18.
(Zaštita prava vlasništva manjinskih dioničara ili vlasnika udjela)

 

(1)    Ako se financijsko konsolidiranje kod dužnika vrši na teret Federacije, sukladno članku 3. stavak (2) Zakona, obvezno se povećava sudjelovanje državnog kapitala kod tog društva.
(2)    Izuzetno od stavka (1) ovoga članka sudjelovanje državnog kapitala neće se povećati ako manjinski dioničari ili vlasnici udjela u društvu dužniku jednoglasno odluče da uplatom financijskih sredstava zadrže svoje sudjelovanje u strukturi kapitala u istom odnosu koji je bio prije financijskog konsolidiranja dužnika na teret kapitala.
(3)    Odluku o povećanju kapitala manjinskih dioničara ili vlasnika udjela donosi Skupština društva dužnika.
(4)    Odluka iz stavka (3) ovoga članka mora biti provedena u roku od 90 dana od dana donošenja.
(5)    Ako Odluka iz stavka (3) ovoga članka ne bude provedena u roku iz stavka (4) ovoga članka, financijsko konsolidiranje na teret kapitala bit će provedena putem povećanja državnog kapitala koji obuhvata i vjerovnike čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina.

 

Članak 19.
(Okončanje postupka financijskog konsolidiranja)

 

(1)    Ako dužnik u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke iz članka 3. točka m) ove uredbe i Sporazuma o financijskom konsolidiranju sa vjerovnikom ili vjerovnicima, ne započne izvršavati sve svoje tekuće financijske obveze, nadležno tijelo koji je donio Odluku o financijskom konsolidiranju, donijet će odluku o stavljanju van snage svoje Odluke o financijskom konsolidiranju, čime se postupak financijskog konsolidiranja konkretnog dužnika okončava.
(2)    Dužnik podnosi izvješće nadležnom tijelu kojim dokazuje da izvršava svoje tekuće financijske obveze koje su bile predmet financijskog konsolidiranja prije isteka roka iz stavka (1) ovoga članka.

 

POGLAVLJE III (POSTUPAK FINANCIJSKOG KONSOLIDIRANJA DRUŠTVA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA I PRIVATNOG DRUŠTVA)

 

Članak 20.
(Vrste duga)

 

Društvo sa sudjelovanjem državnog kapitala i privatno društvo može imati dug koji je predmet financijskog konsolidiranja temeljem:
a)     doprinosa za zdravstveno osiguranje;
b)     doprinosa za osiguranje od neuposlenosti;
c)     poreza;
d)     prema uposlenicima;
e)     isporučene vode, struje, plina, grijanja i drugih komunalnih usluga.

 

Članak 21.
(Shodna primjena)

 

Na postupak financijskog konsolidiranja dužnika društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i privatnog društva shodno se primjenjuju odredbe čl. 5., 6., 7., 8., 9., i 11. ove uredbe, s tim, što Odluku o financijskom konsolidiranju društva sa sudjelovanjem državnog kapitala donosi Vlada Federacije, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće, a Odluku o financijskom konsolidiranju privatnog društva donosi Vlada Federacije.

 

Članak 22.
(Način izmirivanja duga prema uposlenim)

 

Financijsko konsolidiranje prema uposlenicima vrši se na teret kapitala promjenom njegove strukture u korist uposlenika.

 

Članak 23.
(Primjena načela dobrovoljnosti)

 

(1)    Financijsko konsolidiranje temeljem duga za uposlenike izvršava se na temelju Sporazuma između dužnika i svakog pojedinačnog uposlenika kao vjerovnika.
(2)    Sporazumu iz stavka (1) ovoga članka strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o financijskom konsolidiranju iz članka 3. toč. m) i n) i prethodnu suglasnost svakog uposlenika sa kojim se sporazum zaključuje.
(3)    Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.
(4)    Sporazum iz stavka (1) ovoga članka strane moraju postići odmah a najkasnije u roku od 15 dana po dobivanju Odluke iz stavka (2) ovoga članka.

 

Članak 24.
(Zaštita prava vlasništva Federacije u kapitalu privatnog društva)

 

(1)    Dužnik - privatno društvo, obvezan je utvrditi fer vrijednost cjelokupne imovine i za potrebe postupka financijskog konsolidiranja izvršiti odgovarajuće evidentiranje kao i odgovarajuće usklađivanje kapitala na dan 30. 6.2014. godine.
(2)    Nakon provedenog postupka iz stavka (1) ovoga članka i povećanja kapitala i za obveze dužnika koje su predmet financijskog konsolidiranja, o čemu gospodarsko društvo donosi odluku, financijsko konsolidiranje provodi se samo kod dužnika kod kojeg u tako utvrđenom novom kapitalu državni kapital koji obuhvata i vjerovnike čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina ima manjinsko sudjelovanje.
(3)    Odluku o povećanju kapitala iz stavka (2) ovoga članka donosi Skupština društva dužnika.
(4)    Odluka iz stavka (2) ovoga članka mora biti provedena u roku od 90 dana od dana donošenja.
(5)    Ako Odluka iz stavka (2) ovoga članka ne bude provedena u roku iz stavka (4) ovoga članka i ako se istom ne osigurava struktura kapitala iz stavka (2) ovoga članka, financijsko konsolidiranje na teret kapitala neće biti provedeno kod dužnika privatnog društva.

 

POGLAVLJE IV (UPRAVNI NADZOR)

 

Članak 25.
(Upravni nadzor)

 

Upravni nadzor koji obuhvata i inspekcijski nadzor nad provođenjem ove uredbe vrše resorna federalna ministarstva svatko u okviru svojih ovlasti. U zapisniku o izvršenom nadzoru potrebno je posebno opisati činjenice i dokaze provedene u postupku po kojima su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u procesu financijskog konsolidiranja.

 

Članak 26.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1536/2014
20. kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.