Temeljem članka 19. stavka (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak (7) Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici, održanoj 20.08.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O SADRŽAJU UGOVORA O KONCESIJI ZA
ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA,
NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA PRISTOJBE I
KONTROLU PROIZVEDENIH KOLIČINA NAFTE I
PLINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I (OPĆE ODREDBE)

 

Članak l.
(Predmet Uredbe)

 

(1)    Ovom uredbom uređuje se sadržaj ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina (u daljem tekstu: ugovor), način obračuna i plaćanja pristojbe i kontrola proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
(2)    Uredba se primjenjuje na postupak dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju iz st. (2) i (3) članka 9. a u svezi sa stavkom (3) članak 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 2.
(Definicije)

 

Pojmovi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju slijedeće značenje:
a)     "Zakon" je Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bbsne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/13);
b)     "ugljikovodici" su sve vrste ugljikovodika koji se u prirodnom stanju nalazi ispod površine tla, u tekućem ili plinovitom stanju, kao i sirovo mineralno ulje, prirodni benzin, prirodni plinovi i ostale tvari koje se mogu sa njima eksploatirati iz ležišta;
c)     "plinski kondenzat" je ugljikovodik koji je kao tekući plin nastao kondenzacijom iz plinovite faze, a u smislu ove uredbe plinski kondenzat spada u naftu;
d)     "prirodni plin" je vrsta ugljikovodikai koji je na površinskom atmosferskom tlaku i temperaturi u plinskom stanju;
e)     "nusproizvod" je vrsta ugljikovodika, koji nije nafta ili prirodni plin, a koji je sastojak ugljikovodika i može se iz ugljikovodika proizvesti, naprimjer sumpor ili drugi minerali;
f)     "eksploatacijska površina" označava područje koje je određeno za eksploataciju sukladno članku 30. Zakona i ugovora u okviru kojeg može biti više eksploatacijskih/proizvodnih polja;
g)     "nadležno Ministarstvo" znači Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
h)    "ugovor" je ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina koji se zaključuje u pisanoj formi između koncedenta i koncesionara, a čiji sadržaj se propisuje ovom uredbom;
i)     "fiskalno mjerenje" ugljikovodika predstavlja mjerenje proizvodnje u određenom mjestu za fiskalno mjerenje proizvodnje i određivanje pristojbe, dogovoreno u ugovoru između koncesionara i koncendenta, a u cilju uspostavljanja kvaliteta i volumena ugljikovodika sukladno načelima APl-a (American Petroleum Institute) i ASTM-a (American Socierv for Testing and Materials);
j)     "mjerno mjesto" znači mjesto gdje je mjerni sistem ugljikovodika instaliran na svakoj eksploatacijskoj površini sukladno članku 25. ove uredbe i koristi se za fiskalno mjerenje;
k)     "pristojba" je vrsta fiskalne obveze koju plaća koncesionar sukladno Zakonu i ovoj uredbi;
1)      "fiskalni sporazum" je sastavni dio ugovora kojim se utvrđuje obveza koncesionara temeljem fiskalnih obveza, vrste fiskalnih davanja, način utvrđivanja i plaćanja kao i obveze koncedenta da se fiskalne obveze neće mijenjati za razdoblje važenja ugovora;
m)    "barel" označava jedinicu zapremine sirove nafte (SAD) i iznosi 158,9873 litara, a za obračun se uzima vrijednost od 159 litara;
n)     "mmscf' označava milion standardnih kubnih stopa (million standard cubic feet) - l ft3 = 28.317 litara; standardna kubna stopa nije jedinica zapremine nego količine, i konverzija u kubne metre nije ista kao konverzija kubnih stopa u kubne metre (množenje sa 0,0283), s ozbirom da su korištene standardne temperature i različit tlak. Očekivan je obračun da standardna kubna stopa odgovara 0,026853 normalnih kubnih metara.

 

POGLAVLJE II (UGOVOR O KONCESIJI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA)

 

Članak 3.
(Pripremanje ugovora)

 

(1)    Prijedlog ugovora priprema stručni konzultant sa kojim nadležno Ministarstvo, kao ugovorni organ, zaključuje poseban ugovor o konzultantskim uslugama temeljem Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
(2)    Odabir stručnog konzultanta vrši Vlada Federacije (u daljem tekstu: Vlada).
(3)   Ugovor o konzultantskim uslugama, temeljem odluke Vlade, potpisuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

 

Članak 4.
(Zaključivanje ugovora)

 

(1)   Ugovor se zaključuje između koncedenta i koncesionara na način i pod uvjetima propisanim čl. 9., 10., 11. i 12 Zakona.
(2)   Odluku o dodjeli koncesije donosi Vlada, a Parlament Federacije (u daljnjem tekstu: Parlament) daje suglasnost na prijedlog odluke.
(3)   Odlukom iz stavka (2) ovoga članka Parlament će ovlastiti Premijera Federacije da potpiše ugovor,

 

Članak 5.
(Sadržaj ugovora)

 

(1)   Ugovor iz članka 4. ove uredbe obvezno mora da sadrži slijedeća poglavlja:
a)     Opseg i aktivnosti u projektu:
1)     strane u ugovoru i relevantne informacije,
2)     zemljopisne koordinate površina dodijeljenog bloka,
3)     prateći ugovori, prodaja proizvoda i
4)     nusproizvodi i otpadne materije.
b)     Vrijeme trajanja koncesije, vremenski termini pojedinih operacija sa naftom i plinom i produžetak ugovora.
c)     Zemljište kojfi obuhvata istražni prostor ili eksploatacijsko polje, građevinsko zemljište ili zemljište za druge svrhe;
d)    Obveza, rokovi i način povrata dijela dodijeljene površine bloka tijekom faze istraživanja;
e)     Aktivnosti sa naftom i plinom:
1)     faza istraživanja, rokovi, mogućnost produženja rokova obveze iz čl. 23., 24. i 25. Zakona,
2)     obveze kod završetka faze istraživanja iz članka 26. Zakona,
3)     projektirani istražni radovi, minimalna količina istražnih radova, minimalni iznos sredstava koja će biti utrošena za izvođenje istražnih radova, mogućnost njihove revizije kao i način obeštećenja za neispunjene preuzetih obveza,
4)     otkriće nafte i plina, obveze iz članka 27. Zakona,
5)     faza verifikacije, rokovi, obveze iz čl. 28. i 29, Zakona,
6)     pravila utvrđivanja količine nafte i plina u ležištu, pravila procjene kvalitete i količine izvađenih pričuva, utvrđivanje količina pričuva ostavljenih u istražnom prostoru i/ili na eksploatacijskom polju i/ili izgubljenih pričuva,
7)     faza razvitka/razrade ležišta, obveze iz članka 31. Zakona,
8)     faza eksploatacije, trajanje, mogućnost produženja, obveze iz čl. 32., 33. i 34. Zakona,
9)     eksploatacija nafte i plina, primjena tehničkih rješenja radi unapređenja stupnja iskorištenja nafte i plina iz ležišta,
10)   primjena tehničkih propisa, normativa i standarda kod aktivnosti sa naftom i plinom iz članka 35. Zakona,
11)   način mjerenja eksploatiranih količina nafte i plina,
12)   obveze mjerenja i izvješća nadležnog Ministarstva o količinama nafte i plina koje se koriste za proizvodnju,
13)   točke mjerenja,
14)   obveze koncesionara da dostavi proizvedenu naftu i plin do točke mjerenja,
15)   kazne za neeksploataciju,
16)   pristup trećim osobama iz čl. 38. i 39. Zakona,
17)   uvjeti transporta nafte i plina,
18)   pravo vlasništva i prijenos vlasništva nad imovinom nabavljenom i korištenom tijekom izvršenja ugovora,
19)   pravo vlasništva nad geološkim informacijama dobivenim tijekom izvršenja ugovora iz članka 54. Zakona,
20)   pravila i uvjeti korištenja javne infrastrukture,
21)   način nadziranja izvršenja ugovora, odnosno prava i obveze koje proizilaze iz ugovora,
22)   mjera zaštite tijekom istaživanja i eksploatacije nafte i plina,
23)   obvezu osiguranja radova, opreme i ljudi sukladno Zakonu, posebnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije i međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji nafte i plina.
f)     Fiskalni sporazum:
1)     pristojbe, neizravne i izravne poreze,
2)     neizravni porezi: carine, trošarine,
3)     pristojbe koje plaća koncesionar ovisno od vrijednosti nafte i plina i druge povremene naknade koje se mogu javiti ovisno od oblika ugovora o koncesiji,
4)     izravni porezi,
5)     porez na dobit sa posebnim naglaskom na utvrđivanje oporezive dobiti kao porezne osnovice uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda, obračun amortizacije, ispravka vrijednosti, priznavanje poreznog gubitka,
6)     porezi i doprinosi za uposlene radnike.
g)     Pristup zemljištu i vlasništvo:
1)     plaćanje pristojbe za korištenje zemljišta,
2)     pristup i suglasnosti,
3)     korištenje zemljišta,
4)     obveza kupnja,
h)     Okoliš, zdravlje i sigurnost:
1)     mjere zaštite tijekom istraživanja i eksploatacije,
2)     režim okoliša u Federaciji,
3)     upravljanje rizicima,
4)     podzemne vode, rijeke, jezera, poljoprivredno zemljište,
5)     nusproizvodi i anorganski plinovi,
6)     pristojbe za okoliš.
i)     Napuštanje istražnog/eksploatacijskog prostora i povrat prostora u prvobitno stanje:
1)     uvjeti napuštanja istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja/prostora,
2)     obvezu sanacije istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja/prostora        nakon završetka aktivnosti sa naftom.
j)      Pravna pitanja:
1)     oblik ugovora,
2)     pravni sustav,
3)     oblasti koje mogu negativno utjecati (porezi, zakoni),
4)     obveze,
5)     odobrenja, suglasnosti i dozvole,
6)     viša sila,
7)     odredbe raskida ugovora,
8)     lokalni režimi osiguranja,
9)     rješavanje sporova i standardni sastojci arbitraže,
10)   vize i radne dozvole,
k)     Tijelo/ovlaštene osobe koje su garancija u projektu:
l)     ovlaštene osobe, predstavnici Vlade i koncesionara,
2)     nositelj garancije za izvršenje obveza.
l)      Podružnice i podizvođači:
1)     podružnice,
2)     javnost konkurencije,
3)     fiskalni tretmani podružnica i podizvođača,
4)     tretman podizvođača.
m)    Upošljavanje i usavršavanje lokalnog stručnog kadra:
1)     korištenje lokalne radne snage,
2)     korištenje lokalnih kompanija,
3)     obuka i usavršavanje,
n)     Razmjena podataka i intelektualno vlasništvo:
1)     licencije tehnologije,
2)     razmjena geoloških podataka,
3)     razmjena ekonomskih podataka i
4)     razmjena ostalih podataka.
(2)    Sadržaj ugovora nije ograničavajući. Ugovor može sadržavati i druga poglavlja koja mogu biti predmet pregovora između Vlade i koncesionara.
(3)    Do donošenja standarda kojima se utvrđuju i propisuju načela osiguranja profesionalnog zdravlja i sigurnosti ljudi, kao i standardi okolišne zaštite u svezi sa istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina, na prostoru Federacije primjenjivat će se ažurirani standardi API-a iz Aneksa ove uredbe.

 

Članak 6.
(Stupanje na snagu ugovora)

 

Ugovor stupa na snagu usvajanjem prijedloga odluke i ugovora o dodjeli koncesije od strane Parlamenta.

 

Članak 7.
(Jezici na kojim se ugovor izrađuje)

 

(1)    Ugovor će se izraditi na jednom od jezika koji je u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini i engleskom jeziku. Prijevod konačne verzije ugovora na engleskom jeziku obavit će nadležno Ministarstvo. Verzija ugovora na jednom od jezika koji je u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini i engleska verzija imat će jednaku valjanost.
(2)    Autentičnost svih primjeraka ugovora koji će potpisati strane u ugovoru osigurat će nadležno Ministarstvo uz prethodnu suglasnost Vlade.

 

Članak 8.
(Raskid ugovora)

 

(1)   Vlada i koncesionar mogu raskinuti ugovor na način i sukladno odredbama ugovora.
(2)    Raskid ugovora ne oslobađa ugovorne strane od obveza koje su postojale u trenutku donošenja odluke o raskidu ugovora.
(3)    U slučaju prijevremenog raskida ugovora koncesionar će, osim u slučajevima koji su drugačije određeni u ugovoru i iz članka 72. Zakona, slobodno raspolagati svojom imovinom,
(4)    U slučaju raskida ugovora koncesionar će samostalno i o svom trošku vratiti područje izvođenja istražnih i eksploatacijskih radova u prvobitno stanje, a sve sukladno Zakonu, posebnim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša, sigurnost ljudi i imovine, zaštitu zdravlja ljudi i drugim primjenjivim posebnim propisima te međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji nafte i plina.

 

Članak 9.
(Rješenje o davanju suglasnosti na istraživanje nafte i plina)

 

(1)    Koncesionar je obvezan da najkasnije u roku od 90 dana od dana   potpisivanja ugovora nadležnom Ministarstvu dostaviti program geoloških   istraživanja za odobreno područje sukladno stavku (2) članak 16. Zakona.
(2)    Opseg i sadržaj programa geoloških istraživanja iz stavka (1) ovoga članka definiraju se ugovorom sukladno Zakonu i međunarodnim standardima za ovu vrstu djelatnosti.
(3)    Opseg istražnih radova, sadržaj i rokovi za dostavljanje projektne dokumentacije za izvođenje istražnih radova na blokovima iz stavka (3) članak 16. Zakona definiraju se ugovorom sukladno Zakonu i međunarodnim standardima za ovu vrstu djelatnosti.
(4)    Na osnovu projektne dokumentacije iz stavka (1) i (2) ovoga članka i ugovornih odredbi nadležno Ministarstvo donosi rješenje kojim odobrava izvođenje istražnih radova na odobrenom istražnom prostoru i upis u katastar istražnih prostora.

 

Članak 10.
(Sadržaj rješenja)

 

Rješenjem se određuje:
a)     predmet istraživanja;
b)     naziv i sjedište koncesionara;
c)     naziv Istražnog prostora;
d)     blokovi za istraživanje, površina istražnog prostora određena koordinatama;
e)      najmanji opseg i vrsta istražnih radova koji se moraju izvršiti u fazi istraživanja; vrsta i opseg seizmičkih radova, broj i dubina istražnih bušotina za svaki odobreni blok;
f)     dinamika izvođenja istražnih radova;
g)     obveza dostavljanja izvješća o izvedenim istražnim
radovima;
h)     uvjeti i ograničenja kojih se mora pridržavati gospodarsko društvo kojem je odobreno istraživanje pri izvođenju istražnih radova;
i)      rok do kojeg se mora početi sa istraživanjem;
j)      obveza dovođenja zemljišta u prvobitno stanje nakon istraživanja;
k)     upis u katastar istražnih prostora.

 

Članak 11.
(Evidencija katastra istražnih prostora)

 

(1)    Nadležno Ministarstvo obvezno je u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja za istraživanje istražni prostor upisati u odgovarajuće registre i katastar odobrenih istražnih prostora, propisan posebnim propisima.
(2)    Točna površina prostora za istraživanje upisuju se u katastar istražnih prostora koji služi kap temelj za obračun pristojbi za istražni prostor.
(3)    Za svaki povrat odobrene površine za istraživanje iz članka 15, Zakona nadležno Ministarstvo će donijeti rješenje i izmjene površina će se uvesti u katastar.

 

Članak 12.
(Evidencija katastra eksploatacijskih polja)

 

Nadležno Ministarstvo je obvezno u roku od 30 dana od dana početka faze   eksplotacije, iz ćlanka 32. Zakona, eksploatacijsko polje upisati u odgovarajuće registre i katastar eksploatacijskih polja propisan posebnim propisima.

 

POGLAVLJE III (OBRAČUN I PLAĆANJA PRISTOJBE TIJEKOM FAZE ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE)

 

Članak 13.
(Koncesijska pristojba)

 

(1)    Pristojbe koje plaća koncesionar dijele se na;
a)     stalne pristojbe u fazi istraživanja i verifikacije pričuva;
b)     stalne pristojbe u fazi eksploatacije.
(2)    U fazi istraživanja i verifikacije pričuva utvrđuje se stalna pristojba za istražni prostor.
(3)    U fazi eksploatacije utvrđuje se stalna pristojba za proizvedenu naftu i pristojba za proizvedeni plin.
(4)    Visina stalnih pristojbi iz stavka (1) ovoga članka predmet su pregovaranja a zasnivaju se na načelima stimuliranja ulaganja investicija u istraživanje ugljikovodika i maksimalnom iskorištenju ležišta ugljikovodika na prostoru Federacije.
(5)    Pored stalnih pristojbi iz stavka (1) ovoga članka predmet pregovora i ponude mogu biti i jednokratne pristojbe koje plaća koncesionar za zaključivanje ugovora između Vlade i koncesionara, dostizanja određenog opsega proizvodnje i druge pristojbe koje se ostvare u pregovorima ili su predmet ponude.
(6)    Pristojbe iz st. (1) i (5) ovoga članka obračunavaju se u USD (američkim dolarima) a plaćaju u protuvrijednosti KM (konvertibilna marka) po tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan dospijeća plaćanja.

 

Članak 14.
(Pristojba tijekom faze istraživanja i verifikacije pričuva)

 

(1)    U fazi istraživanja i verifikacije pričuva, nakon zaključenog ugovora, koncesionar je dužan da plaća stalnu godišnju pristojbu za istražni prostor.
(2)    Godišnja pristojba za istražni prostor obračunava se prema kriterijima utvrđenim ugovorom a temeljem određene površine prostora koju koncesionar koristi za istraživanje, a koji se vodi u katastru istražnih prostora iz članka 11. ove uredbe.

 

Članak 15.
(Obračun pristojbe za istražni prostor)

 

(1)    Pristojba iz članka 14. stavak (1) obračunava se i plaća po kvadratnom kilometru.
(2)    Visina pristojbe za istražni prostor je predmet pregovora ili ponude između Vlade i koncesionara, ali ne može biti niža od 300,00 KM po km2 (kilometru kvadratnom).
(3)    Visina pristojbe u slučaju produženja faze istraživanja iz članka 25. Zakona, je predmet pregovora ili ponude, ali ne može biti niža od 3.000,00 KM po km2 (kilometru kvadratnom).
(4)    Pri obračunu pristojbe iz stavka (1) ovoga članka površina koja je dodijeljena po ugovoru zaokružuje se na najbliži kilometar kvadratni.
(5)    Obračun pristojbe za površinu vrsi nadležno Ministarstvo putem rješenja i dostavlja ga koncesionaru do 31. prosinca za narednu kalendarsku godinu.
(6)    Pristojbu iz stavka 5. ovoga članka koncesionar plaća do 15. siječnja tekuće godine.
(7)    Za površinu koja je odobrena kao eksploatacijsko polje ne obračunava se pristojba za istražni prostor.

 

Članak 16.
(Opće odredbe o pristojbi u fazi eksploatacije)

 

(1)    U fazi eksploatacije, pristojba za mjesečno proizvedenu naftu i plin obračunava se i plaća odvojeno po vrsti ugljikovodika na mjernom mjestu. Pristojba se obračunava i plaća za svaku pojedinačnu oblast eksploatacije.
(2)    Pristojba iz stavka (1) ovoga članka plaća se u novčanim sredstvima ili ekvivalentnim količinama ugljikovodika na način i u visini utvrđenoj ovom uredbom i ugovorom.
(3)    Stope pristojbe za proizvedene ugljikovodike su progresivne i predmet su pregovora ili ponude i definiraju se u svakom ugovoru pojedinačno.

 

Članak 17.
(Način obračuna pristojbe)

 

(1)    Pristojba iz članka 16. ove uredbe plaća se svaka tri mjeseca sukladno Zakonu, ovoj uredbi i stopama definiranim u ugovoru.
(2)    Pristojba za proizvedene ugljikovodike koja se plaća u novčanim sredstvima, obračunava se primjenom progresivnih stopa pristojbe utvrđenih ugovorom pomnožene sa ukupno proizvedenim količinama nafte ili plina tijekom tromjesečnog razdoblja na mjernom mjestu i pomnožene sa vrijednošću ugljikovodika koja je utvrđena člankom 18. ove uredbe i ugovorom.
(3)    Pristojba za proizvedenu naftu i plin koja se plaća ekvivalentnim količinama u nafti ili plinu, obračunava se na način utvrđen stavkom (2) ovoga članka tako da odgovara vrijednosti pristojbe koja bi se platila u novcu.
(4)    Obračun pristojbi iz stavka (1) ovoga članka za proizvedene ugljikovodike vrši nadležno Ministarstvo putem rješenja u roku od 20 dana od dana određenog za prijem dokumentacije suldadno ugovoru.
(5)    Sadržaj i rok za dostavljanje dokumentacije iz stavka (4) ovoga članka utvrdit će se u ugovoru.
(6)    Obračunatu pristojbu iz stavka (4) ovoga članka koncesionar plaća u roku od 15 dana od dana dostavljenog obračuna od strane nadležnog Ministarstva.
(7)    Ako se pristojba plaća isporukom nafte i plina, isporuka treba da se izvrši u roku iz stavka (6) ovoga članka.

 

Članak 18.
(Progresivne stope pristojbe za naftu i kondenzat)

 

(1)    Progresivna stopa pristojbi za naftu i kondenzat bazira se na prosječnoj dnevnoj proizvodnji mjereno na mjernom mjestu.
(2)    Pristojba za naftu i kondenzat obračunava se na način utvrđen u tablici broj 1.

TABLICA broj 1.Pristojba za naftu i kondenzat na temelju tranši prosječne dnevne proizvodnje nafte

od 00 do 20 000 barela / dnevno

od 00 do 20 000 barela / dnevno

od 00 do 20 000 barela / dnevno

od 20 001 do 50 000 barela /dnevno

od 20 001 do 50 000 barela /dnevno

od 20 001 do 50 000 barela /dnevno

od 50 001 do 100 000 barela /dnevno

od 50 001 do 100 000 barela /dnevno

od 50 001 do 100 000 barela /dnevno

od 100 001 do 200 000 barela /dnevno

od 100 001 do 200 000 barela /dnevno

od 100 001 do 200 000 barela /dnevno

od 200 001 barela / dnevno

od 200 001 barela / dnevno

od 200 001 barela / dnevno

 

Članak 19.
(Pristojba za plin)

 

(1)    Procjena plina na točki mjerenja vrši se mjesečno u USD po milijunu standardnih kubnih stopa (USD/mmscf), sukladno slijedećoj formuli:

(količina domaćeg plina x domaća cijena +
(količina izvoza plina x izvozna cijena)
procjena=————————————————————————— količina domaćeg plina +
količina izvoznog plina

Pri čemu je:
"procjena" je cijena procjene plina za pojedinačni kalendarski mjesec u kojem se ovaj plin mjeri na mjernom mjestu;
"količina domaćeg plina" je ukupna količina plina isporučenog od strane   prodavatelja potrošačima u Federaciji tijekom istog kalendarskog mjeseca; "domaća cijena" je procjena koja će biti obračunata kao prodajna cijena sukladno ugovoru o prodaji plina;
"količina izvoza plina" je ukupna količina plina izvezenog od strane prodavatelja potrošačima izvan teritorija Bosne i Hercegovine tijekom istog kalendarskog mjeseca;
"izvozna cijena" je cijena koja će biti obračunata kao prodajna cijena sukladno ugovoru o prodaji plina.
(2)     Progresivna pristojba za plin bazira se na prosječnoj dnevnoj proizvodnji plina mjereno na mjestu mjerenja.
(2)     Pristojba za plin obračunava se na način utvrđen u tablici broj 2.

TABLICA broj 2. Naknada za plin na temelju tranši prosječne dnevne proizvodnje plina

od 00 do 20 000 mmscf/ dnevno

od 00 do 20 000 mmscf/ dnevno

od 00 do 20 000 mmscf/ dnevno

od 20 000  do 50 000 mmscf / dnevno

od 20 000  do 50 000 mmscf / dnevno

od 20 000  do 50 000 mmscf / dnevno

od 50 001 do 100 000 mmscf / dnevno

od 50 001 do 100 000 mmscf / dnevno

od 50 001 do 100 000 mmscf / dnevno

od 100 001 do 200 000 mmscf/ dnevno

od 100 001 do 200 000 mmscf/ dnevno

od 100 001 do 200 000 mmscf/ dnevno

od 200 001 mmscf/ dnevno

od 200 001 mmscf/ dnevno

od 200 001 mmscf/ dnevno

 

Članak 20.
(Vrijednost nafte)

 

(1)    Različite kvalitete nafte proizvedene iz ugovorenog područja koncesionar će grupirati u odgovarajuće kategorije nafte temeljem utvrđenih fizičkih karakteristika.
(2)    Svaka kategorija nafte iz stavka (1) ovog članka biti će procijenjena po prosječnoj prodajnoj cijeni u USD barel koju koncesionar postigne u prodaji sa trećom stranom po načelu "izvan dohvata'ruke" sa klauzulom F.O.B. na točki dostave, prema nafti slične proizvedene kategorije nafte kako je objavljeno u "Platts European Marketscanu" za dan transakcije i svakih narednih pet dana nakon transakcije (u daljnjem tekstu: referentna cijena nafte).
(3)    Cijena na dan transakcije iz stavka (2) ovoga članka može biti, po potrebi, prilagođena za troškove: kvaliteta, svrstavanja u odgovarajuću grupu, osiguranja i transport.
(4)    Ako se referentna cijena objavi za manje od pet dana prosjek će se obračunati pozivanjem na dane nakon što se cijena objavi.
(5)    Ako se referentna cijena ne objavi na dan transakcije ni pet dana poslije transakcije obračun će se izvršiti na međunarodno priznatoj tržišnoj referenci kako se strane dogovore,
(6)    Svi troškovi, porezi i druga plaćanja koji će biti obuhvaćeni troškovima transporta a koji se ne mogu na drugačiji način odvojeno pripisati pojedinačnoj količini nafte za koju se obavlja takav obračun, isti se raspoređuju razmjerno količini obuhvaćene nafte.
(7)    Prosječna prodajna cijena po barelu utvrđuje se mjesečno stavljanjem u odnos ukupno ostvarenog prihoda od prodaje u tom mjesecu, uključujući i količine nafte koje su pristigle za prodaju u tom mjesecu, sa ukupnom količinom barela nafte koja je prodana ili će se prodati u tom mjesecu.

 

Članak 21.
(Izuzeće kod utvrđivanja vrijednosti nafte)

 

(1)    Ako se neka od kategorija nafte prodaje trećoj strani bez klauzule F.O.B. na točki dostave, njena cijena bit će prosječna prodajna cijena za takvu kategoriju nafte obračunatu sukladno članku 18. stavak (2) ove uredbe.
(2)    Prodajom trećoj strani po načelu "izvan dohvata ruke" smatra se i prodaja među povezanim licima ako prodaja:
a)     uključuje negotovinska plaćanja;
b)     uključuje osim plaćanja u USD i u valutama koje su slobodno promjenjive u USD;
c)     na koje utječu ostali komercijalni odnosi između kupca i prodavatelja ili su motivirani razlozima koji su uobičajeni ekonomski poticaji za prodaju nafte po načelu "izvan dohvata ruke".

 

Članak 22.
(Vlasništvo nad proizvedenim količinama nafte i plina)

 

(1)    Koncesionar stječe svojinu nad izvađenim količinama nafte i plina sukladno Zakonu i ugovoru.
(2)    Ako je ugovorom utvrđeno da se pristojba za proizvedenu naftu ili plin plaća isporukom nafte i plina, Federacija postaje vlasnik dijela proizvedene količine rrafte i plina koja odgovara opsegu, odnosno visini pristojbe za proizvedenu naftu ili plin od trenutka isporuke.

 

Članak 23.
(Korištenje proizvedene nafte i plina)

 

(1)    Koncesionar ima pravo da koristi bez posebnih troškova slijedeće količine ugljikovodika:
a)     količine ugljikovodika koje se koriste za izravne potrebe proizvodnje u istom području eksploatacije ili količine koje su izgubljene prije točke mjerenja;
b)    količine plina koje se ponovno ubacuju u eksploatacijsko polje, pod uvjetom da su eksploatacijska polja uređena istim ugovorom o koncesiji.
(2)   Količine ugljikovodika koje su potrošene, izgubljene ili ponovno uvedene u proces eksploatacije iz stavka (1) bit će isključene iz obračuna pristojbe.
(3)   Koncesionar je obvezan da predvidi količine iz stavka (1) u planu razvitka polja a koje rješenjem odobrava nadležno Ministarsvo.
(4)   Koncesionar je obvezan da o svim eventualnim količinama plina koji će se spaljivati zatraži odobrenje nadležnog Ministarstva, za što će se donijeti rješenje sukladno Zakonu i ugovoru.
(5)   Koncesionar je obvezan da vrši točno mjerenje količina iz stavka (1) i podnosi mjesečno izvješće nadležnom Ministarstvu sukladno Zakonu i ugovoru.

 

POGLAVLJE IV (KONTROLA PROIZVEDENIH KOLIČINA UGLJOVODONIKA - MJERENJE PROIZVEDENIH KOLIČINA)

 

Članak 24.
(Fiskalno mjerenje ugljikovodika)

 

(1)   Koncesionar je obvezan da za svako eksploatacijsko polje instalira atestiran mjerni sustav za fiskalno mjerenje ugljikovodika koji će se nalaziti nakon točke izlaza iz proizvodnog pogona za to eksploatacijsko polje.
(2)   Ako se procesiranje odvija za veći broj eksploatacijskih polja u zajedničkim postrojenjima za preradu, količina ugljikovodika za svako eksploatacijsko polje se mora mjeriti posebno, prije ulaska u postrojenja za preradu, i količine ugljikovodika mjerene nakon prerade se tretiraju na razmjernom temelju razmjerno u omjeru odvojenim mjerenim količinama.
(3)    Mjerna mjesta će se odrediti u ugovoru.
(4)    Fiskalno mjerenje se vrši kontinuirano, na štabom temelju, a koncesionar je obvezan nadležnom Ministarstvu slati svaki mjesec:
a)     izvješće o dnevnoj i mjesečnoj proizvodnji i ubrizga­vanju (injektiranju), za svako eksploatacijsko polje;
b)     izvješće o dnevnoj i mjesečnoj proizvodnji i ubrizga­vanju (injektiranju), za svako područje eksploatacije.
(5)    Mjerene količine ugljikovodika u izvješćima prikazuje se u standardnim jedinicama koje se koriste za svaki tip ugljikovodika (nafta, plin i tekući plin),

 

Članak 25.
(Stupanje na snagu uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1535/2014
20. kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.