Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav (7) Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici, održanoj 20.08.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O SADRŽAJU UGOVORA O KONCESIJI ZA ISTRAŽIVANJE
I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA,
NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADE l
KONTROLU PROIZVEDENIH KOLIČINA NAFTE I
PLINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I (OPĆE ODREDBE)

 

Članl.
(Predmet Uredbe)

 

(1)    Ovom uredbom uređuje se sadržaj ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina (u daljem tekstu: ugovor), način obračuna i plaćanja naknade i kontrola proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(2)    Uredba se primjenjuje na postupak dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju iz st. (2) i (3) člana 9. a u vezi sa stavom (3) član 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.
(Definicije)

 

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju slijedeće značenje:
a)     "Zakon" je Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/13);
b)     "ugljovodonici" su sve vrste ugljovodonika koji se u prirodnom stanju nalazi ispod površine tla, u tečnom ili plinovitom stanju, kao i sirovo mineralno ulje, prirodni benzin, prirodni plinovi i ostale supstance koje se mogu sa njima eksploatisati iz ležišta;
c)     "plinski kondenzat" je ugljovodonik koji je kao tečni plin nastao kondenzacijom iz plinovite faze, a u smislu ove uredbe plinski kondenzat spada u naftu;
d)     "prirodni plin" je vrsta ugljovodonika koji je na površinskom atmosferskom pritisku i temperaturi u plinskom stanju;
e)     "nusproizvod" je vrsta ugljovodonika, koji nije nafta ili prirodni plin, a koji je sastojak ugljovodonika i može se iz ugljovodonika proizvesti, naprimjer sumpor ili drugi minerali;
f)      "eksploataciona površina" označava područje koje je određeno za eksploataciju u skladu sa članom 30. Zakona i ugovora u okviru kojeg može biti više eksploataci onih/proizvodnih polja;
g)     "nadležno Ministarstvo" znači Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
h)     "ugovor" je ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina koji se zaključuje u pismenoj formi između koncedenta i koncesionara, a čiji sadržaj se propisuje ovom uredbom;
i)      "fiskalno mjerenje" ugljovodonika predstavlja mjerenje proizvodnje u određenom mjestu za fiskalno mjerenje proizvodnje i određivanje naknade, dogovoreno u ugovoru između koncesionara i koncendenta, a u cilju uspostavljanja kvaliteta i volumena ugljovodonika u skladu sa principima API-a (American Petroleum Institute) i ASTM-a (American SocietY for Testing and Materials);
j)      "mjerno mjesto" znači mjesto gdje je mjerni sistem ugljovodonika instaliran na svakoj eksploatacionoj površini u skladu sa članom 25. ove uredbe i koristi se za fiskalno mjerenje;
k)     "naknada" je vrsta fiskalne obaveze koju plaća koncesionar u skladu sa Zakonom i ovom uredbom;
l)      "fiskalni sporazum" je sastavni dio ugovora kojim se utvrđuje obaveza koncesionara po osnovu fiskalnih obaveza, vrste fiskalnih davanja, način utvrđivanja i plaćanja kao i obaveze koncedenta da se fiskalne obaveze neće mijenjati za period važenja ugovora;
m)    "barel" označava jedinicu zapremine sirove nafte (SAD) i iznosi 158,9873 litara, a za obračun se uzima vrijednost od 159 litara;
n) "mmscf označava milion standardnih kubnih stopa (million standard cubic feet) - 1 ft3 = 28.317 litara; standardna kubna stopa nije jedinica zapremine nego  količine, i konverzija u kubne metre nije ista kao konverzija kubnih stopa u kubne metre (množenje sa 0,0283), s ozbirom da su korištene standardne temperature i različit pritisak. Očekivan je obračun da standardna kubna stopa odgovara 0,026853 normalnih kubnih metara.

POGLAVLJE II. (UGOVOR O KONCESIJI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA)

 

Član 3.
(Pripremanje ugovora)

 

(1)    Prijedlog ugovora priprema stručni konsultant sa, kojim nadležno Ministarstvo, kao ugovorni organ, zaključuje poseban ugovor o konsultantskim uslugama na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
(2)    Odabir stručnog konsultanta vrši Vlada Federacije (u daljem tekstu: Vlada).
(3)    Ugovor o konsultantskim uslugama, na osnovu odluke Vlade, potpisuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

 

Član 4.
(Zaključivanje ugovora)

 

(1)    Ugovor se zaključuje između koncedenta i koncesionara na način i pod uslovima propisanim č. 9., 10., 11. i 12. Zakona.
(2)    Odluku o dodjeli koncesije donosi Vlada, a Parlament Federacije (u daljem tekstu: Parlament) daje saglasnost na prijedlog odluke.
(3)    Odlukom iz stava (2) ovog člana Parlament će ovlastiti Premijera Federacije da potpiše ugovor.

 

Član 5.
(Sadržaj ugovora)

 

(1)    Ugovor iz člana 4. ove uredbe obavezno mora sadržavati slijedeća poglavlja:
a)     Obim i aktivnosti u projektu:
1)     strane u ugovoru i relevantne informacije,
2)     geografske koordinate površina dodijeljenog bloka,
3)     prateći ugovori, prodaja proizvoda i
4)     nusproizvodi i otpadne materije.
b)     Vrijeme trajanja koncesije, vremenski termini pojedinih operacija sa naftom i plinom i produžetak ugovora.
c)     Zemljište koje obuhvata istražni prostor ili eksploataciono polje, građevinsko zemljište ili zemljište za druge svrhe.
d)     Obaveza, rokovi i način povrata dijela dodijeljene površine bloka tokom faze istraživanja.
e)     Aktivnosti sa naftom i plinom:
1)     faza istraživanja, rokovi, mogućnost produženja rokova obaveze iz čl. 23., 24. i 25. Zakona,
2)     obaveze kod završetka faze istraživanja iz člana 26. Zakona,
3)     projektovani istražni radovi, minimalna količina istražnih radova, minimalni iznos sredstava koja će biti utrošena za izvođenje istražnih radova, mogućnost njihove revizije kao i način obeštećenja za neispunjene preuzetih obaveza,
4)     otkriće nafte i plina, obaveze iz člana 27. Zakona,
5)     faza verifikacije, rokovi, obaveze iz čl. 28. i 29. Zakona,
6)     pravila utvrđivanja količine nafte i plina u ležištu, pravila procjene kvalitete i količine izvađenih rezervi, utvrđivanje količina rezervi ostavljenih u istražnom prostoru i/ili na eksploatacionom polju i/ili izgubljenih rezervi,
7)     faza razvoja/razrade ležišta, obaveze iz člana 31. Zakona,
8)     faza eksploatacije, trajanje, mogućnost produženja, obaveze iz čl. 32., 33. i 34. Zakona,
9)     eksploatacija nafte i plina, primjena tehničkih rješenja radi unapređenja stepena iskorištavanja nafte i plina iz ležišta,
10)   primjena tehničkih propisa, normativa i standarda kod aktivnosti sa naftom i plinom iz člana 35. Zakona,
11)   način mjerenja eksploatisanih količina nafte i plina,
12)   obaveze mjerenja i izvještavanja nadležnog Ministarstva o količinama nafte i plina koje se koriste za proizvodnju,
13)   tačke mjerenja,
14)   obaveze koncesionara da dostavi proizvedenu naftu i plin do tačke mjerenja,
15)   kazne za neeksploataciju,
16)   pristup trećim licima iz čl. 38. i 39. Zakona,
17)   uslovi transporta nafte i plina,
18)   pravo vlasništva i prijenos vlasništva nad imovinom nabavljenom i korištenom u toku izvršenja ugovora,
19)   pravo vlasništva nad geološkim informacijama dobivenim u toku izvršenja ugovora iz člana 54. Zakona,
20)   pravila i uslovi korištenja javne infrastrukture,
21)   način nadziranja izvršenja ugovora, odnosno prava i obaveze koje proizilaze iz ugovora,
22)   mjera zaštite u toku istaživanja i eksploatacije nafte i plina,
23)   obavezu obezbjeđenja radova, opreme i ljudi u skladu sa Zakonom, posebnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije i međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji nafte i plina.
f)      Fiskalni sporazum:
1)     naknade, indirektne i direktne poreze,
2)     indirektni porezi: carine, akcize,
3)     naknade koje plaća koncesionar zavisno od vrijednosti nafte i plina i druge povremene naknade koje se mogu javiti zavisno od oblika ugovora o koncesiji,
4)     direktni porezi,
5)     porez na dobit sa posebnim akcentom na utvrđivanje oporezive dobiti kao porezne osnovice uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda, obračun  amortizacije, ispravka vrijednosti, priznavanje poreznog gubitka,
6)     porezi i doprinosi za zaposlene radnike.
g)     Pristup zemljištu i vlasništvo:
1)     plaćanje naknade za korištenje zemljišta,
2)     pristup i saglasnosti,
3)     korištenje zemljišta,
4)     obaveza kupovine.
h)     Okoliš, zdravlje i sigurnost:
1)     mjere zaštite u toku istraživanja i eksploatacije,
2)     režim okoliša u Federaciji,
3)     upravljanje rizicima,
4)     podzemne vode, rijeke, jezera, poljoprivredno zemljište,
5)     nusproizvodi i neorganski plinovi,
6)     naknade za okoliš.
i)      Napuštanje istražnog/eksploatacionog prostora i povrat prostora u prvobitno stanje:
1)     uslovi napuštanja istražnog prostora i/ili eksploatacionog polja/prostora,
2)     obavezu sanacije istražnog prostora i/ili eksploatacionog polja/prostora nakon završetka aktivnosti sa naftom.
j)      Pravna pitanja:
1)     oblik ugovora,
2)     pravni sistem,
3)     oblasti koje mogu negativno uticati (porezi,zakoni),
4)     obaveze,
5)     odobrenja, saglasnosti i dozvole,
6)     viša sila,
7)     odredbe raskida ugovora,
8)     lokalni režimi obezbjeđenja,
9)     rješavanje sporova i standardni elementi arbitraže,
10)   vize i radne dozvole,
k)     Tijelo/ovlaštena lica koja su garancija u projektu:
1)     ovlaštena lica, predstavnici Vlade i koncesionara,
2)     nosilac garancije za izvršenje obaveza.
1)      Podružnice i podizvođači:
1)     podružnice,
2)     javnost konkurencije,
3)     fiskalni tretmani podružnica i podizvođača,
4)     tretman podizvođača.
m)    Zapošljavanje i usavršavanje lokalnog stručnog kadra:
1)     korištenje lokalne radne snage,
2)     korištenje lokalnih kompanija,
3)     obuka i usavršavanje,
n)     Razmjena podataka i intelektualno vlasništvo:
1)     licence tehnologije,
2)     razmjena geoloških podataka,
3)     razmjena ekonomskih podataka i
4)     razmjena ostalih podataka.
(2)    Sadržina ugovora nije ograničavajuća. Ugovor može sadržavati i druga poglavlja koja mogu biti predmet pregovora između Vlade i koncesionara.
(3)    Do donošenja standarda kojima se utvrđuju i propisuju principi obezbjeđenja profesionalnog zdravlja i sigurnosti ljudi, kao i standardi okolišne zaštite u vezi sa istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina, na prostoru Federacije primjenjivat će se ažurirani standardi API-a iz Aneksa ove uredbe.

Član 6.
(Stupanje na snagu ugovora)

 

Ugovor stupa na snagu usvajanjem prijedloga odluke i ugovora o dodjeli koncesije od strane Parlamenta.

 

Član 7.
(Jezici na kojim se ugovor izrađuje)

 

(1)    Ugovor će se izraditi na jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i engleskom jeziku. Prijevod konačne verzije ugovora na engleskom jeziku obavit će nadležno Ministarstvo. Verzija ugovora na
jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i engleska verzija imat će jednaku valjanost.
(2)    Autentičnost svih primjeraka ugovora koji  će potpisati strane u ugovoru obezbijedit će nadležno Ministarstvo uz prethodnu saglasnost Vlade.

 

Član 8.
(Raskid ugovora)

 

(1)    Vlada i koncesionar mogu raskinuti ugovor na način i u skladu s odredbama ugovora,
(2)    Raskid ugovora ne oslobađa ugovorne strane od obaveza koje su postojale u trenutku donošenja odluke o raskidu ugovora.
(3)    U slučaju prijevremenog raskida ugovora koncesionar će, osim u slučajevima koji su drugačije određeni u ugovoru i iz člana 72. Zakona, stobodno raspolagati svojom imovinom.
(4)    U slučaju raskida ugovora koncesionar će samostalno i o svom trošku vratiti područje izvođenja istražnih i eksploatacionih radova u prvobitno stanje, a sve u skladu sa Zakonom, posebnim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša, sigurnost ljudi i imovine, zaštitu zdravlja ljudi i drugim primjenjivim posebnim propisima te međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji nafte i plina.

 

Član 9.
(Rješenje o davanju saglasnosti na istraživanje nafte i plina)

 

(1)    Koncesionar je obavezan da najkasnije u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora nadležnom Ministarstvu dostaviti program geoloških istraživanja za odobreno područje u skladu sa stavom (2) člana 16. Zakona.
(2)    Obim i sadržaj programa geoloških istraživanja iz stava (1) ovog člana definisu se ugovorom u skladu sa Zakonom i međunarodnim standardima za ovu vrstu djelatnosti.
(3)    Obim istražnih radova, sadiiaj i rokovi za dostavljanje projektne dokumentacije za izvođenje istražnih radova na blokovima iz stava (3) član 16. Zakona definisu se ugovorom u skladu sa Zakonom i međunarodnim standardima za ovu vrstu djelatnosti.
(4)    Na osnovu projektne dokumentacije iz st. (1) i (2) ovog člana i ugovornih odredbi nadležno Ministarstvo donosi rješenje kojim odobrava izvođenje istražnih radova na odobrenom istražnom prostoru i upis u katastar istražnih prostora.

 

Član 10.
(Sadržaj rješenja)

 

Rješenjem se određuje:
a)     predmet istraživanja;
b)     naziv i sjedište koncesionara;
c)     naziv istražnog prostora;
d)      blokovi za istraživanje, površina istražnog prostora određena koordinatama;
e)      najmanji obim i vrsta istražnih radova koji se moraju izvršiti u fazi istraživanja; vrsta i obim seizmičkih radova, broj i dubina istražnih bušotina za svaki odobreni blok;
f)      dinamika izvođenja istražnih radova;
g)     obaveza dostavljanja izvještaja o izvedenim istražnim radovima;
h)     uslovi i ograničenja kojih se mora pridržavati privredno društvo kojem je odobreno istraživanje pri izvođenju istražnih radova;
i)      rok do kojeg se mora početi sa istraživanjem;
j)      obaveza dovođenja zemljišta u prvobitno stanje nakon istraživanja;
k)     upis u katastar istražnih prostora.

 

Član 11
(Evidencija katastra istražnih prostora)

 

(1)   Nadležno Ministarstvo obavezno je u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja za istraživanje istražni prostor upisati u odgovarajuće registre i katastar odobrenih istražnih prostora, propisan posebnim propisima.
(2)   Tačna površina prostora za istraživanje upisuju se u katastar istražnih prostora koji služi kao osnov za obračun naknada za istražni prostor.
(3)   Za svaki povrat odobrene površine za istraživanje iz člana 15. Zakona nadležno Ministarstvo će donijeti rješenje i izmjene površina će se uvesti u katastar.

 

Član 12.
(Evidencija katastra eksploatacionih polja)

 

Nadležno Ministarstvo je obavezno u roku od 30 dana od dana početka faze   eksplotacije, iz člana 32. Zakona, eksploataciono polje upisati u odgovarajuće registre i katastar eksploatacionih polja propisan posebnim propisima.

 

POGLAVLJE III (OBRAČUN I PLAĆANJA NAKNADE U TOKU FAZE ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE)

 

Član 13.
(Koncesiona naknada)

 

(1)   Naknade koje plaća koncesionar dijele se na:
a)    stalne naknade u fazi istraživanja i verifikacije rezervi;
b)    stalne naknade u fazi eksploatacije.
(2)    U fazi istraživanja i verifikacije rezervi utvrđuje se stalna naknada za istražni prostor.
(3)    U fazi eksploatacije utvrđuje se stalna naknada za proizvedenu naftu i naknada za proizvedeni plin.
(4)    Visina stalnih naknada iz stava (1) ovog člana predmet su pregovaranja a zasnivaju se na principima stimulisanja ulaganja investicija u istraživanje ugljovodonika i maksimalnom iskorištenju ležišta ugljovodonika na prostoru Federacije.
(5)    Pored stalnih naknade iz stava (I) ovog člana predmet pregovora i ponude mogu biti i jednokratne naknade koje plaća koncesionar: za zaključivanje ugovora između Vlade i koncesionara, dostizanja određenog obima proizvodnje i druge naknade koje se ostvare u pregovorima ili su predmet ponude.
(6)    Naknade iz st. (1) i (5) ovog člana obračunavaju se u USD (američkim dolarima) a plaćaju u protuvrijednosti KM (konvertibilne marke) po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan dospijeća plaćanja.

 

Član 14.
(Naknada tokom faze istraživanja i verifikacije rezervi)

 

(1)    U fazi istraživanja i verifikacije rezervi, nakon zaključenog ugovora, koncesionar je dužan da plaća stalnu godišnju naknadu za istražni prostor.
(2)    Godišnja naknada za istražni prostor obračunava se prema kriterijima utvrđenim ugovorom a na osnovu određene površine prostora koju koncesionar koristi za istraživanje, a koji se vodi u katastru istražnih prostora iz člana 11. ove uredbe.

 

Član 15.
(Obračun naknade za istražni prostor)

 

(1)    Naknada iz člana 14. stav (1) obračunava se i plaća po kvadratnom kilometru.
(2)    Visina naknade za istražni prostor je predmet pregovora ili ponude između Vlade i koncesionara, ali ne može biti niža od 300,00 KM po km2 (kilometru kvadratnom).
(3)   Visina naknade u slučaju produženja faze istraživanja iz člana 25. Zakona, je predmet pregovora ili ponude, ali ne može biti niža od 3.000,00 KM po km2 (kilometru kvadratnom).
(4)    Pri obračunu naknade iz stava (1) ovog člana površina koja je dodijeljena po ugovoru zaokružuje se na najbliži kilometar kvadratni.
(5)    Obračun naknade za površinu vrži nadležno Ministarstvo putem rješenja i dostavlja ga koncešionaru do 31. decembra za narednu kalendarsku godinu.
(6)   Naknadu iz stava 5. ovog člana koncesionar plaća do 15, januara tekuće godine.
(7)   Za površinu koja je odobrena kao eksploataciono polje ne obračunava se naknada za istražni prostor.

 

Član 16.
(Opće odredbe o naknadi u fazi eksploatacije)

 

(1)   U fazi eksploatacije, naknada za mjesečno proizvedenu naftu i plin obračunava se i plaća odvojeno po vrsti ugljovodonika na mjernom mjestu. Naknada se obračunava i plaća za svaku pojedinačnu oblast eksploatacije,
(2)   Naknada iz stava (1) ovog člana plaća se u novčanim sredstvima ili ekvivalentnim količinama ugljovodonika na način i u visini utvrđenoj ovom uredbom i ugovorom.
(3)    Stope naknade za proizvedene ugljovodonike su progresivne i predmet su pregovora ili ponude i definišu se u svakom ugovoru pojedinačno.

 

Član 17.
(Način obračuna naknade)

 

(1)    Naknada iz člana 16. ove uredbe plaća se svaka tri mjeseca u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i stopama definisanim u ugovoru.
(2)   Naknada za proizvedene ugljovodonike koja se plaća u novčanim sredstvima, obračunava se primjenom progresivnih stopa naknade utvrđenih ugovorom pomnožene sa ukupno proizvedenim količinama nafte ili plina tokom tromjesečnog perioda na mjernom mjestu i pomnožene sa vrijednošću ugljovodonika koja je utvrđena članom 18. ove uredbe i ugovorom.
(3)    Naknada za proizvedenu naftu i plin koja se plaća ekvivalentnim količinama u nafti ili plinu, obračunava se na način utvrđen stavom (2) ovog člana tako da odgovara vrijednosti naknade koja bi se platila u novcu.
(4)    Obračun naknada iz stava (1) ovog člana za proizvedene ugljovodonike vrši nadležno Ministarstvo putem rješenja u roku od 20 dana od dana određenog za prijem dokumentacije u skladu sa ugovorom.
(5)    Sadržaj i rok za dostavljanje dokumentacije iz stava (4) ovog člana utvrdit će se u ugovoru.
(6)    Obračunatu naknadu iz stava (4) ovog člana koncesionar plaća u roku od 15 dana od dana dostavljenog obračuna od strane nadležnog Ministarstva.
(7)    Ako se naknada plaća isporukom nafte i plina, isporuka treba da se izvrši u roku iz stava (6) ovog člana.

 

Član 18.
(Progresivne stope naknade za naftu i kondenzat)

 

(1)    Progresivna stopa naknada za naftu i kondenzat bazira se na prosječnoj dnevnoj proizvodnji mjereno na mjernom mjestu.
(2)    Naknada za naftu i kondenzat obračunava se na način utvrđen u tabeli broj 1.

TABELA broj 1. Naknada za naftu i kondenzat na osnovu tranši prosječne dnevne proizvodnje nafte

od 00 do 20 000 barela / dnevno

 

[x%]

od 20 001 do 50 000 barela /dnevno

0- 20000
20 001-50 000

[X%]
[y%]

od 50 001 do 100 000 barela /dnevno

0-20 000
20 001 - 50 000
50 001-100 000

[x%]
[y%]
[z%]

od 100 001 do 200 000 barela /dnevno

0-20000
20 001 - 50 000
50 001 - 100 000
100 001 - 200 000

[x%]
[y%]
[z%]
[w%]

od 200 001 barela / dnevno

0-20 000
20 001-50000
50 001-100 000
100 001-200 000
preko 200 001

[x%]
[y%]
[z%]
[w %]
[v%]

 

Član 19.
(Naknada za plin)

 

(1)    Procjena plina na tački mjerenja vrši se mjesečno u USD po milionu standardnih kubnih stopa (USD/mmscf), u skladu sa slijedećom formulom:

(količina domaćeg plina x domaća cijena +
(količina izvoza plina x izvozna cijena)
procjena=—————————————————
količina domaćeg plina +
količina izvoznog plina

Pri čemu je:
"procjena" je cijena procjene plina za pojedinačni kalendarski mjesec u kojem se ovaj plin mjeri na mjernom mjestu;
"količina domaćeg plina" je ukupna količina plina isporučenog od strane    prodavaoca potrošačima u Federaciji u toku istog kalendarskog mjeseca; "domaća cijena" je procjena koja će biti obračunata kao prodajna cijena u skladu sa ugovorom o prodaji plina;
"količina izvoza plina" je ukupna količina plina izvezenog od strane prodavaoca potrošačima van teritorije Bosne i Hercegovine u toku istog kalendarskog mjeseca;
"izvozna cijena" je cijena koja će biti obračunata kao prodajna cijena u skladu sa ugovorom o prodaji plina.
(2)    Progresivna  naknada za plin bazira se na prosječnoj dnevnoj proizvodnji plina mjereno na mjestu mjerenja.
(3)    Naknada za plin obračunava se na način utvrđen u tabeli broj 2.

TABELA broj 2. Naknada za plin na osnovu transi prosječne dnevne proizvodnje plina

od 00 do 20 000 mmscf/ dnevno

 

[x %]

od 20 000  do 50 000 mmscf / dnevno

0-20 000
20 001-50 000

[x %]
[y%]

od 50 001 do 100 000 mmscf / dnevno

0-20 000
20 001 -50 000
50 001-100 000

[x %]
[y%]
[z%]

od 100 001 do 200 000 mmscf/ dnevno

0-20 000
20 001-50 000
50 001-100 000
100 001-200 000

[x%]
[y%]
[z%]
[w%]

od 200 001 mmscf/ dnevno

0-20 000
20 001 - 50 000
50 001-100 000
100 001-200 000
preko 200 001

[x%]
[y%]
[z%]
[w %]
[v%]

 

Član 20.
(Vrijednost nafte)

 

(1)    Različite kvalitete nafte proizvedene iz ugovorenog područja koncesionar će grupisati u odgovarajuće kategorije nafte na osnovu utvrđenih fizičkih karakteristika.
(2)    Svaka kategorija nafte iz stava (1) ovog člana biti će procijenjena po prosječnoj prodajnoj cijeni u USD/barel koju koncesionar postigne u prodaji sa trećom stranom po principu "van dohvata ruke" sa klauzulom F.O.B. na tački dostave, prema nafti slične proizvedene kategorije nafte kako je objavljeno u "Platts European Marketscanu" za dan transakcije i svakih narednih pet dana nakon transakcije (u daljem tekstu: referentna cijena nafte).
(3)    Cijena na dan transakcije iz stava (2) ovog člana može biti, po potrebi, prilagođena za troškove: kvaliteta, svrstavanja u odgovarajuću grupu, obezbjedenja i transport.
(4)    Ako se referentna cijena objavi za manje od pet dana prosjek će se obračunati pozivanjem na dane nakon što se cijena objavi.
(5)    Ako se referentna cijena ne objavi na dan transakcije ni pet dana poslije transakcije obračun će se izvršiti na međunarodno priznatoj tržišnoj referenci kako se strane dogovore.
(6)    Svi troškovi, porezi i druga plaćanja koji će biti obuhvaćeni troškovima transporta a koji se ne mogu na drugačiji način odvojeno pripisati pojedinačnoj količini nafte za koju se obavlja takav obračun, isti se raspoređuju proporcionalno količini obuhvaćene nafte.
(7)   Prosječna prodajna cijena po barelu utvrđuje se mjesečno stavljanjem u odnos ukupno ostvarenog prihoda od prodaje u tom mjesecu, uključujući i količine nafte koje su pristigle za prodaju u tom mjesecu, sa ukupnom količinom barela nafte koja je prodata ili će se prodati u tom mjesecu.

 

Član 21.
(Izuzeće kod utvrđivanja vrijednosti nafte)

 

(1)   Ako se neka od kategorija nafte prodaje trećoj strani bez klauzule F.O.B. na tački dostave, njena cijena bit će prosječna prodajna cijena za takvu kategoriju nafte obračunatu u skladu sa članom 18. stav (2) ove uredbe.
(2)    Prodajom trećoj strani po principu "van dohvata ruke" smatra se i prodaja među povezanim licima ako prodaja:
a)     uključuje negotovinska plaćanja;
b)     uključuje osim plaćanja u USD i u valutama koje su slobodno promjenjive u USD;
c)     na koje utiču ostali komercijalni odnosi između kupca i prodavaoca ili su motivisani razlozima koji su uobičajeni ekonomski poticaji za prodaju nafte po principu "van dohvata ruke".

 

Član 22.
(Vlasništvo nad proizvedenim količinama nafte i plina)

 

(1)    Koncesionar stiče svojinu nad izvađenim količinama nafte i plina u skladu sa Zakonom i ugovorom.
(2)    Ako je ugovorom utvrđeno da se naknada za proizvedenu naftu ili plin plaća isporukom nafte i plina, Federacija postaje vlasnik dijela proizvedene količine nafte i plina koja odgovara obimu, odnosno visini naknade za proizvedenu naftu ili plin od trenutka isporuke.

 

Član 23.
(Korištenje proizvedene nafte i plina)

 

(1)    Koncesionar ima pravo da koristi bez posebnih troškova slijedeće količine ugljovodonika:
a)      količine ugljovodonika koje se koriste za direktne potrebe proizvodnje u istom području eksploatacije ili količine koje su izgubljene prije tačke mjerenja;
b)     količine plina koje se ponovo ubacuju u eksploataciono polje, pod uslovom da su eksploataciona polja uređena istim ugovorom o koncesiji.
(2)    Količine ugljovodonika koje su potrošene, izgubljene ili ponovo uvedene u proces eksploatacije iz stava (1) bit će isključene iz obračuna naknade.
(3)    Koncesionar je obavezan da predvidi količine iz stava (1) u planu razvoja polja a koje rješenjem odobrava nadležno Ministarstvo,
(4)    Koncesionar je obavezan da o svim eventualnim količinama plina koji će se spaljivati zatraži odobrenje nadležnog Ministarstva, za što će se donijeti rješenje u skladu sa Zakonom i ugovorom.
(5)    Koncesionar je obavezan da vrši tačno mjerenje količina iz stava (1) i   podnosi mjesečni izvještaj nadležnom Ministarstvu u skladu sa Zakonom i ugovorom.

 

POGLAVLJE IV (KONTROLA PROIZVEDENIH KOLIČINA UGLJOVODONIKA - MJERENJE PROIZVEDENIH KOLIČINA)

 

Član 24.
(Fiskalno mjerenje ugljovodonika)

 

(1)    Koncesionar je obavezan da za svako eksploataciono polje instalira atestiran mjerni sistem za fiskalno mjerenje ugljovodonika koji će se nalaziti nakon tačke izlaza iz proizvodnog pogona za to eksploataciono polje.
(2)    Ako se procesiranje odvija za veći broj eksploatacionih polja u zajedničkim postrojenjima za preradu, količina ugljovodonika za svako eksploataciono polje se mora mjeriti posebno, prije ulaska u postrojenja za preradu, i količine ugljovodonika mjerene nakon prerade se tretiraju
na proporcionalnoj osnovi  -  proporcionalno u omjeru odvojenim mjerenim količinama.
(3)    Mjerna mjesta će se odrediti u ugovoru.
(4)    Fiskalno mjerenje se vrši kontinuirano, na stalnoj osnovi, a koncesionar je obavezan nadležnom Ministarstvu slati svaki mjesec:
a)     izvještaj o dnevnoj i mjesečnoj proizvodnji i ubrizga­vanju (injektiranju), za svako eksploataciono polje;
b)     izvještaj o dnevnoj i mjesečnoj proizvodnji i ubrizga­vanju (injektiranju), za svako područje eksploatacije.
(5)    Mjerene količine ugljovodonika u izvještajima prikazuje se u standardnim jedinicama koje se koriste za svaki tip ugljovodonika (nafta, plin i tečni plin).

 

Član 25.
(Stupanje na snagu uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1535/2014
20. augusta 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.