Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 127. sjednici, održanoj 13.08.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA
OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE
I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM
NEPOGODOM

 

Članak 1.

 

(1)   Ovom uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom.
(2)    Ovu uredbu primjenjuje Fond za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i   Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14) i statutom Fonda.
(3)    Kriteriji propisani ovom uredbom primjenjuju se na fizičke i pravne osobe predviđene člankom 10. stavak 1. Zakona o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom (u daljem tekstu; Zakon).
(4)    Kriteriji propisani ovom uredbom primjenjuju se i na općine koje se pojavljuju kao korisnici sredstava Fonda.
(5)   Ova uredba primjenjuje se u postupku dodjele sredstava iz čl. 2. do 8. Zakona sukladno članku 10. stavak 3. Zakona.

 

Članak 2.

 

(1)    Za dodjeljivanje sredstava iz Članka 10. Zakona fizička osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1)     da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2)     da je u vrijeme prirodne nepogode proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Federacije Bosne i Hercegovine uzročene obilnim kišnim padavinama, koje su prouzročile poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14), imao imovinu na teritoriji općine zahvaćene prirodnom nepogodom,
3)     da mu je odlukom nadležnog povjerenstva utvrđen nastanak štete na imovini i da je šteta prouzročena prirodnom nepogodom iz točke 2. ovog stavka.
(2)   Pravo na dodjeljivanje sredstava iz članka 10. Zakona ne može ostvariti više od jedne osobe iz pripadajućeg kućanstva.

 

Članak 3.

 

Za dodjeljivanje sredstava iz članka 10. Zakona pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1)     da je u vrijeme prirodne nepogode obavljala gospodarsku djelatnost za koju je registrirana,
2)     da je odlukom nadležnog povjerenstva utvrđen nastanak štete na njenoj imovini i da je ista prouzročena prirodnom nepogodom iz članka 2. stavak l. točka 2) ove uredbe.

 

Članak 4.

 

Za dodjeljivanje sredstava iz članka 10. Zakona općina mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1)     da je na teritoriji općine usljed prirodne nepogode nastala žteta na infrastrukturnim objektima, ili
2)     da je na teritoriji općine usljed prirodne nepogode došlo do aktiviranja klizišta, ili
3)    da postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta.

 

Članak 5.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1446/2014
13. kolovoza 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.