Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 127. sjednici, održanoj 13.08.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA
OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I
OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM
NESREĆOM

 

Član l.

 

(1)    Ovom uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.
(2)   Ovu uredbu primjenjuje Fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14) i statutom Fonda.
(3)    Kriteriji propisani ovom uredbom primjenjuju se na fizičke i pravne osobe predviđene članom 10. stav. 1. Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (u daljem tekstu: Zakon).
(4)    Kriteriji propisani ovom uredbom primjenjuju se i na općine koje se pojavljuju kao korisnici sredstava Fonda.
(5)    Ova uredba primjenjuje se u postupku dodjele sredstava iz čl. 2. do 8. Zakona u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona.

 

Član 2.

 

(1)    Za dodjeljivanje sredstava iz člana 10. Zakona fizička osoba mora ispunjavati sljedeće uslove;
1)     da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2)     da je u vrijeme prirodne nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama, koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14), imao imovinu na teritoriji općine zahvaćene prirodnom nesrećom,
3)     da mu je odlukom nadležne komisije utvrđen nastanak štete na imovini i da je šteta prouzrokovana prirodnom nesrećom iz tačke 2. ovog stava.
(2)    Pravo na dodjeljivanje sredstava iz člana 10. Zakona ne može ostvariti više od jedne osobe iz pripadajućeg domaćinstva.

 

Član 3.

 

Za dodjeljivanje sredstava iz člana 10. Zakona pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uslove:
1)     da je u vrijeme prirodne nesreće obavljala privrednu djelatnost za koju je registrovana,
2)     da je odlukom nadležne komisije utvrđen nastanak štete na njenoj imovini i da je ista prouzrokovana prirodnom nesrećom iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

 

Član 4.

 

Za dodjeljivanje sredstava iz člana 10. Zakona općina mora ispunjavati sljedeće uslove:
1)     da je na teritoriji općine usljed prirodne nesreće nastala šteta na infrastrukturnim objektima, ili
2)     da je na teritoriji općine usljed prirodne nesreće došlo do aktiviranja klizišta, ili
3)     da postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta.

 

Član 5.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1446/2014
13. augusta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.