Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU
UŠTEDA NA ISPLATAMA MJESEČNIH NOVČANIH
NAKNADA

 

Član 1.

 

Uredba o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/09), prestaje važiti.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.

 

V broj 86/2014
22. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.