Na temelju članka 3. i članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a na prijedlog Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici, održanoj 14.01.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O DODJELI ZAMJENSKIH
STANOVA, OBNOVU RANIJE ZAKLJUČENIH
UGOVORA O KORIŠTENJU STANOVA I DODJELU
STANOVA NA KORIŠTENJE IZ STAMBENOG FONDA
PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRANE
I VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu na korištenje stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/13), u članku 4. broj "7." zamjenjuje se brojem "8.".

 

Članak 2.

 

U članku 5. u drugom redu iza riječi "pitanje" stavlja se točka, a riječi: "i uz ispunjenje kriterija i mjerila predviđenih ovom uredbom." brišu se.

 

Članak 3.

 

Članak 13. mijenjaše i glasi:
"Obnova ranije zaključenih ugovora o korištenju stana, koji su zaključeni u razdoblju između 01. travnja 1992. godine i 07. veljače 1998. godine, vrši se privremenim korisnicima stana iz članka 2. st. 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, uz ispunjenje uvjeta određenih Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i ovom uredbom".
"Dodjela stanova na korištenje može se izvršiti privremenom korisniku stana iz članka 2. st. 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, koji je iseljen iz stana da bi omogućio povratak predratnog nositelja stanarskog prava odnosno kupca stana, pod uvjetom da njegove stambene potrebe nisu riješene na drugi način, uz ispunjenje uvjeta određenih Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i ovom uredbom".
Obnova ranije zaključenih ugovora o korištenju stana i dodjela stana na korištenje osobama iz stavka I i stavka 2. ovog članka vrši se prema sljedećim kategorijama:
1.     obiteljima šehida i poginulih branitelja,
2.     ratnim vojnim invalidima,
3.     demobiliziranim braniteljima Armije Bosne i Hercegovine i HVO,
4.     uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:
"Izuzetno, na korištenje može se dodijeliti stan kategorijama osoba iz članka 13. stavak 3. ove uredbe, koji su trenutni korisnici stana u koji su se uselili na temelju suglasnosti davatelja stana na korištenje bez odgovarajućeg akta o dodjeli stana, ako su bili privremeni korisnici stana iz koga su iseljeni da bi omogućili povratak predratnog nositelja stanarskog prava odnosno kupca stana, uz ispunjenje uvjeta određenih Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ovom uredbom.
Zahtjevi za dodjelu stana osoba iz stavka l. ovog članka razmatrat će se bez reda prvenstva rang liste".

 

Članak 5.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 44/2014
14. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.