Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 30. stavak 2. Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/08), na prijedlog Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA I NAČINU
VOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM
RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 57/08, 77/08 i 62/10), u članku 49. točka 10. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Za potraživanja od javnih poduzeća čiji je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koja su odobrena u cilju potpore razvoju infrastrukture i značajnim kapitalnim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kvalitetnim kolateralom glede ove uredbe smatraju se novčana sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine deponovana kod Banke, kao i potraživanja iz komisionih poslova koje za račun Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vodi Banka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a)     da je o zalogu navedenim u ovom stavku, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Skupštine Banke donijela posebnu Odluku,
b)     daje zaključen ugovor o zalogu kojim je predviđeno da je Banka jedini privilegirani povjeritelj koji ima osiguran interes po odnosnom zalogu, da je zalog neopoziv, da je jedini preduvjet za primjenu prava Banke na zalog da korisnik propusti ispuniti svoju obvezu prema Banci i daje zalog dat na način koji ne pruža mogućnost da se po njemu uspostave dodatni interesi,
c)     da zalog može biti iskorišten na takav način da ni zalogodavac, ni korisnik, niti bilo koja druga osoba ne mogu osporiti zakonsko pravo Banke koje proizlazi iz ugovora o zalogu,
d)     da je ukupan iznos založenih novčanih sredstava i potraživanja iz komisionih poslova za najmanje 10% veći od iznosa zalogom osiguranog potraživanja Banke.".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1394/2014
10. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.