Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 30. stav 2.Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/08), na prijedlog Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA I NAČINU
VOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM
RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne, banke Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 57/08, 77/08 i 62/10), u članu 49. tačka 10. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Za potraživanja od javnih preduzeća čiji je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koja su odobrena u cilju podrške razvoju infrastrukture i značajnim kapitalnim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kvalitetnim kolateralom u smislu ove uredbe, smatraju se novčana sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine deponovana kod Banke, kao i potraživanja iz komisionih poslova koje za račun Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vodi Banka, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
a)      da je o zalogu navedenim u ovom stavu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Skupštine Banke donijela posebnu Odluku,
b)     da je zaključen ugovor o zalogu kojim je predviđeno da je Banka jedini privilegirani povjerilac koji ima osiguran interes po odnosnom zalogu, da je zalog neopoziv, da je jedini preduslov za primjenu prava Banke na zalog da korisnik propusti ispuniti svoju obavezu prema Banci i da je zalog dat na način koji ne pruža mogućnost da se po njemu uspostave dodatni interesi,
c)      da zalog može biti iskorišten na takav način da ni zalogodavac, ni korisnik, niti bilo koje drugo lice ne mogu osporiti zakonsko pravo Banke koje proizlazi iz ugovora o zalogu,
d)     da je ukupan iznos založenih novčanih sredstava i potraživanja iz komisionih poslova za najmanje 10% veći od iznosa zalogom osiguranog potraživanja Banke.".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1394/2014
10. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.