Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TEMELJIMA
ORGANIZACIJE I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE
ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o temeljima organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/14) u članku 6. u stavku (2) u trećem retku iza riječi "Agencije" dodaje se zarez i riječi: "Statut Agencije".

 

Članak 2.
U članku 7. u stavku (2) brišu se riječi: "nakon sticanja VSS".

 

Članak 3.

 

U članku 11. u stavku (1) u trećem retku iza riječi "nadležnosti" dodaju se rijeci: "oglašavanjem Javnog natječaja", a na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "osim direktora Agencije kojeg neposredno imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 4.

 

U članku 12. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
"Agencija je dužna u roku od 30 dana od početka rada dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine financijski plan na usvajanje."

 

Članak 5.

 

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1334/2014
10. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.