Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNOVAMA
ORGANIZACIJE I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE
ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član l.

 

U Uredbi o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/14) u članu 6. u stavu (2) u trećem redu iza riječi "Agencije" dodaje se zarez i riječi: "Statut Agencije".

 

Član 2.

 

U članu 7. u stavu (2) brišu se riječi: "nakon sticanja VSS".

 

Član 3.

 

U članu 11. u stavu (1) u trećem redu iza riječi "nadležnosti" dodaju se riječi: "oglašavanjem Javnog konkursa", a na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "osim direktora Agencije kojeg neposredno imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 4.

 

U članu 12. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "Agencija je dužna u roku od 30 dana od početka rada dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine flnansijski plan na usvajanje."

 

Član 5.

 

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1334/2014
10. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.