Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 02.07.2014. godine, donosi

 

U R E D B U
O POSTUPKU PROCJENE UTJECAJA PROPISA

 

Članak 1.
(Predmet)

 

Ovom uredbom uređuje se postupak procjene utjecaja zakona i drugih propisa (u daljem tekstu: propisi) koje pripremaju ili donose federalna ministarstva, federalne uprave, upravne organizacije, stručne i zajedničke službe i druga tijela Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; obrađivač).

 

Članak 2.
(Značenje pojedinih izraza)

 

U smislu ove uredbe, termini koji se u njoj koriste imaju sljedeće značenje:
1)     Procjena utjecaja propisa predstavlja proces koji obuhvata: definiranje problema i utvrđivanje ciljeva koji se predloženim propisom žele postići, identificiranje i analiziranje opcija za rješavanje problema, analizu troškova i koristi propisa, definiranje mehanizma za praćenje, izvješćivanje i evaluaciju, konsultacije sa zainteresiranom javnosti i izvješćivanje o provedenom postupku procjene utjecaja propisa.
2)      Propisi, u smislu ove uredbe, su: zakon, uredba, odluka, naputak, pravilnik i drugi opći pravni akti.
3)     Obrađivač je nositelj izrade zakona i drugih propisa.
4)     Prioriteti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) su sve politike, mjere, inicijative i aktivnosti kojim se ostvaruju neki od strateških ciljeva programa rada Vlade Federacije.
5)      Zainteresirana javnost su: građani, organizacije civilnog društva (sindikati, udruge poslodavaca, neformalne građanske skupine ili inicijative, udruge, fondacije, privatne ustanove), predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne osobe sa javnim ovlaštenjima ili na koje mogu utjecati propisi koji se donose, odnosno koje će biti uključene u njihovu provedivu.
6)     Analiza troškova i koristi je procjena mogućnosti primjene propisa s obzirom na troškove i koristi koje nastaju provedbom.
7)      Opcije su mogućnosti definirane kao rješenje problema koji je predmet procjene utjecaja, pri čemu normativno rješenje podrazumijeva opciju kojom se predlaže da se definirani problem riješi donošenjem novog ili izmjenama postojećeg propisa, a nenormativno rješenje opciju kojom se predlaže da se definirani problem riješi drugim mjerama.

 

Članak 3.
(Ciljevi procjene)

 

(1)    Opći cilj procjene utjecaja propisa je stvaranje uvjeta za izradu kvalitetnijeg propisa kroz identificiranje problelna, uzroka, ciljnih skupina, te razloga zbog kojih problem nije mogao biti riješen postojećim regulatomim okvirom ili primjenom nenormativnog rješenja, a sve u svrhu odabira najkorisnijeg rješenja.
(2)    Posebni ciljevi procjene utjecaja propisa su:
1)     osigurati suradnju i međuresornu koordinaciju obrađivača radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva sa prioritetima i politikama Vlade Federacije;
2)     osigurati transparentnost kroz provedbu međuinstitucionalnih konsultacija na vertikalnoj i horizontalnoj razini, kao i konsultacija sa zainteresiranom javnošću i stručnjacima sa interesom u predmetnoj oblasti, u postupcima izrade i predlaganja novog ili izmjene postojećeg propisa, te definiranje alternativnih rješenja propisu, i
3)      doprinos efikasnijem korištenju proračunskih sredstava.

 

Članak 4.
(Principi)

 

Procjena utjecaja propisa zasniva se na sljedećim principima:
1)     usmjerenost - predložene opcije su usmjerene na otklanjanje neželjenih negativnih efekata postojećih problema;
2)     proporcionalnost - predložene opcije se primjenjuju kada su neophodne i proporcionalne su riziku koji nastaje kao posljedica problema;
3)     odgovornost - predložene opcije predstavljaju odgovorno rješenje u datim oblastima i za date skupine;
4)     transparentnost - predložene opcije su rezultat transparentnog procesa procjene i konsultacija,
5)     objektivnost - procjena utjecaja i prijedlog najpovoljnije opcije zasniva se na objektivnoj procjeni prema zadatim kriterijima, i
6)     usklađenost - predložene opcije su usklađene sa ostalim postojećim propisima.

 

Članak 5.
(Provedba procjene utjecaja propisa)

 

(1)    Nositelj procjene utjecaja propisaje obrađivač.
(2)    Obrađivač je obvezan da prigodom provedbe procjene utjecaja propisa poduzme sljedeće radnje:
1)     Utvrdi polazni temelj, opiše trenutno stanje i definira problem;
2)     Utvrdi ciljeve;
3)     Provede proces međuinstitucionalnih konsultacija na vertikalnoj i horizontalnoj razini i obezbijedi sudjelovanje zainteresirane javnosti;
4)     Predloži opcije za rješavanje identificiranog problema;
5)     Odabere i ispita moguće opcije i njihove efekte;
6)     Provede komparativnu analizu predloženih opcija;
7)     Predstavi rezultate i predloži najpovoljniju opciju;
8)     Definira mehanizam za praćenje, izvješćivanje i evaluaciju.
(3)   Procjena utjecaja propisa se provodi kao sveobuhvatna procjena ili u skraćenom obliku.

 

Članak 6.
(Sveobuhvatna procjena utjecaja propisa)

 

(1)    Sveobuhvatna procjena utjecaja provodi se na propisima s ciljem unapređenja sustavskih rješenja u pojedinim oblastima.
(2)    U okviru godišnjeg plana rada Vlade Federacije, na prijedlog obrađivača, Vlada Federacije definira listu propisa u kojima će se provesti sveobuhvatna procjena utjecaja.
(3)    Izuzetno, na prijedlog obrađivača ili na vlastitu inicijativu, Vlada Federacije može zatražiti sveobuhvatnu procjenu utjecaja i za propise koji nisu sadržani u godišnjem planu rada Vlade Federacije.
(4)   Obrađivač podnosi Vladi Federacije završno izvješće o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni utjecaja na Obrascu za sveobuhvatnu procjenu utjecaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj l.).

 

Članak 7.
(Skraćena procjena utjecaja propisa)

 

(1)    Skraćena procjena utjecaja propisa provodi se u pripremi svih propisa izuzev propisa iz članka 6. st. 2. i 3. ove uredbe.
(2)    Skraćena procjena utjecaja propisa provodi se na način definiran Obrascem o provedenoj skraćenoj procjeni utjecaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj l a.).

 

Članak 8.
(Mjerenje učinka)

 

(1)     Procjenom utjecaja propisa se analiziraju, pozitivni i negativni učinci propisa na javni proračun, poslovno okruženje, socijalnu skrb i životnu sredinu, uz kontinuirano savjetovanje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u cilju obezbjeđenja transparentnosti pripreme propisa.
(2)    Očekivani učinci na javni proračun procjenjuju se u odnosu na očekivane troškove i dobiti od uvođenja propisa i mogućih alternativa uvođenju propisa, na temelju sljedećih kriterija:
1)     fiskalni efekti uvođenja propisa,
2)     izvori i metode osiguranja sredstava,
3)     administrativni troškovi uvođenja propisa i vanregulatornih alternativa,
4)     troškovi koje snose poduzeća, građani i druge razine vlasti koji su nadležni za provedbu propisa.
(3)    Očekivani učinci na poslovno okruženje, procjenjuju se u odnosu na sljedeće kriterije:
1)     konkurentnost i priliv investicija,
2)     ekonomski rast,
3)     financijski efekti,
4)     održivost okoliša,
5)     postizanje ciljeva društvenog i regionalnog razvoja,
6)     posebne regije i sektore,
7)     makroekonomsko okruženje, i
8)     druge očekivane učinke na gospodarstvo ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni.
(4)    Očekivani učinci na zdravstveni i socijalni status građana, kao i skupina s posebnim interesima i potrebama, procjenjuju se u odnosu na sljedeće kriterije:
1)     uposlenost i tržište rada,
2)     norme i prava vezana za kvalitet radnog mjesta,
3)     socijalnu uključenost i skrb posebno ranjivih društvenih skupina ili pojedinaca,
4)     postizanje socijalnih ciljeva vezano za ravnopravnost spolova,
5)     zaštitu/izloženost osobnih podataka pojedinca,
6)     javno zdravlje,
7)     kriminal i terorizam,
8)     pristup socijalnoj skrbi, zdravstvenim i obrazovnim sustavima i posljedice za njih,
9)     kulturu i
10)   druge socijalne učinke, ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni stručnog nositelja.
(5)    Očekivani učinak na okoliš, procjenjuje se u odnosu na sljedeće kriterije:
1)     klima,
2)     korištenje energije,
3)     kvalitet zraka,
4)     kvalitet vode, mora i vodnih resursa,
5)     kvalitet tla i resursa,
6)     bioraznolikost (biljni i životinjski svijet),
7)     uporaba tla,
8)     obnovljivi i neobnovljivi izvori,
9)     upravljanje otpadom,
10)   okolišni rizici i zaštita od industrijskih postrojenja,
11)   zaštita i sigurnost hrane i stočne hrane,
12)   zaštita od utjecaja genetski modificiranih organizama.
13)   zaštita od utjecaja hemikalija i
14)   druge očekivane učinke na okoliš, ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni.
(6)    Procjena učinaka na održivi razvoj predstavlja kombinaciju procijenjenih učinaka na sva područja iz st. 2. do 5. ovog članka.
(7)    Očekivani učinci iz st. 2. do 5. ovog članka vrednuju se kao: "vjerovatno mali", "značajni" i "vrlo značajni".
(8)    Procjena iz stava (6) ovog članka treba biti na raspolaganju u dostupnom formatu upravnim, izvršnim i'zakonodavnim organima u kojima se donose odluke.

 

Članak 9.
(Konsultacije)

 

Obrađivač u procjeni utjecaja propisa provodi međuinstitucionalne konsultacije na vertikalnoj i horizontalnoj razini, kao i konsultacije sa zainteresiranom javnosti sukladno Uredbi o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12).

 

Članak 10.
(Planiranje proračunskih sredstava)

 

Prigodom izrade prijedloga proračuna, obrađivač je dužan planirati sredstva za provedbu sveobuhvatne i skraćene procjene utjecaja propisa.

 

Članak 11.
(Nadzor nad provedbom procjene utjecaja propisa)

 

(1)    Obrađivač uz propis koji se dostavlja radi razmatranja na sjednici Vlade Federacije ili objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", prilaže obrasce iz čl. 6. i 7. ove uredbe.
(2)    Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine daje ocjenu o provedenoj procjeni utjecaja popunjavanjem i ovjerom Kontrolnog lista (u daljem tekstu: Obrazac broj 2.).
(3)    Vlada Federacije će odbiti uvrstiti propis na dnevni red sjednice, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz st. 1. i 2. ovog članka.

 

Članak 12.
(Nadzor nad provedbom Uredbć)

 

Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja Vladi Federacije na razmatranje godišnje izvješće o provedbi ove uredbe.

 

Članak 13.

 

Obrazac broj l, Obrazac broj l a) i Obrazac broj 2, nalaze se u privitku ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Članak 14.
(Prijelazne i završne odredbe)

 

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu pripreme i procjeni utjecaja i odabira politike u postupku izrade akata koje predlažu i donose Vlada Federacije i federalna ministarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/11).

 

Članak 15.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 

V broj 1256/2014
02. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.