Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 02.07.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU PROCJENE UTICAJA PROPISA

 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovom uredbom uređuje se postupak procjene uticaja zakona i drugih propisa (u daljem tekstu: propisi) koje pripremaju ili donose federalna ministarstva, federalne uprave, upravne organizacije, stručne i zajedničke službe i druga tijela Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: obrađivač).

 

Član 2.
(Značenje pojedinih izraza)

 

U smislu ove uredbe, termini koji se u njoj koriste imaju sljedeće značenje:
1)      Procjena uticaja propisa predstavlja proces koji obuhvata: definisanje problema i utvrđivanje ciljeva koji se predloženim propisom žele postići, identifikovanje i analiziranje opcija za rješavanje problema, analizu troškova i koristi propisa, definisanje meha­nizma za praćenje, izvještavanje i evaluaciju, konsul­tacije sa zainteresiranom javnosti i izvještavanje o provedenom postupku procjene uticaja propisa.
2)     Propisi, u smislu ove uredbe su: zakon, uredba, odluka, uputstvo, pravilnik i drugi opći pravni akti.
3)     Obrađivač je nosilac izrade zakona i drugih propisa.
4)     Prioriteti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) su sve politike, mjere, inicijative i aktivnosti kojim se ostvaruju neki od strateških ciljeva programa rada Vlade Federacije.
5)     Zainteresirana javnost su: građani, organizacije civilnog društva (sindikati, udruženja poslodavaca, neformalne građanske skupine ili inicijative, udruženja, fondacije, privatne ustanove), predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne osobe sa javnim ovlaštenjima ili na koje mogu uticati propisi koji se donose, odnosno koje će biti uključene u njihovo provođenje.
6)     Analiza troškova i koristi je procjena mogućnosti primjene propisa s obzirom na troškove i koristi koje nastaju provođenjem.
7)     Opcije su mogućnosti definisane kao rješenje problema koji je predmet procjene uticaja, pri čemu normativno rješenje podrazumijeva opciju kojom se predlaže da se definisani problem riješi donošenjem novog ili izmjenama postojećeg propisa, a nenonnativno rješenje opciju kojom se predlaže da se definisani problem riješi drugim mjerama.

 

Član 3.
(Ciljevi procjene)

 

(1)    Opći cilj procjene uticaja propisa je stvaranje uslova za izradu kvalitetnijeg propisa kroz identifikovanje problema, uzroka, ciljnih grupa, te razloga zbog kojih problem nije mogao biti riješen postojećim regulatornim okvirom ili primjenom nenormativnog rješenja, a sve u svrhu odabira najkorisnijeg rješenja.
(2)    Posebni ciljevi procjene uticaja propisa su:
1)      osigurati saradnju i međuresornu koordinaciju obrađivača radi jednostavnijeg i bržeg integrisanja zajedničkih ciljeva sa prioritetima i politikama Vlade Federacije;
2)      osigurati transparentnost kroz provođenje međuinstitucionalnih konsultacija na vertikalnom i hori­zontalnom nivou, kao i konsultacija sa zainteresovanom javnošću i stručnjacima sa interesom u pred­metnoj oblasti, u postupcima izrade i predlaganja novog ili izmjene postojećeg propisa, te definiranje alternativnih rješenja propisu, i
3)     doprinos efikasnijem korištenju budžetskih sredstava.

 

Član 4.
(Principi)
Procjena uticaja propisa zasniva se na sljedećim principima
l)      smjerenost - predložene opcije su usmjerene na otklanjanje neželjenih negativnih efekata postojećih problema;
2)     proporcionalnost - predložene opcije se primjenjuju kada su neophodne i proporcionalne su riziku koji nastaje kao posljedica problema;
3)     odgovornost - predložene opcije predstavljaju odgovorno rješenje u datim oblastima i za date grupe;
4)     transparentnost - predložene opcije su rezultat transparentnog procesa procjene i konsultacija,
5)     objektivnost - procjena uticaja i prijedlog najpovoljnije opcije zasniva se na objektivnoj procjeni prema zadatim kriterijima, i
6)     usklađenost - predložene opcije su usklađene sa ostalim postojećim propisima.

 

Član 5.
(Provođenje procjene uticaja propisa)

 

(1)    Nosilac procjene uticaja propisa je obrađivač.
(2)    Obrađivač je obavezan da prilikom provođenja procjene uticaja propisa poduzme sljedeće radnje:
1)     Utvrdi polaznu osnovu, opiše trenutno stanje i definiše problem;
2)     Utvrdi ciljeve;
3)     Provede proces međuinstitucionalnih konsultacija na vertikalnom i horizontalnom nivou i obezbijedi učešće zainteresirane javnosti;
4)     Predloži opcije za rješavanje identifikovanog problema;
5)     Odabere i ispita moguće opcije i njihove efekte;
6)     Provede komparativnu analizu predloženih opcija;
7)     Predstavi rezultate i predloži najpovoljniju opciju;
8)     Definiše mehanizam za praćenje, izvještavanje i evaluaciju.
(3)    Procjena uticaja propisa se provodi kao sveobuhvatna procjena ili u skraćenom obliku.

 

Član 6.
(Sveobuhvatna procjena uticaja propisa)

 

(1)    Sveobuhvatna procjena uticaja provodi se na propisima s ciljem unapređenja sistemskih rješenja u pojedinim oblastima.
(2)    U okviru godišnjeg plana rada Vlade Federacije, na prijedlog obrađivača, Vlada Federacije definiše listu propisa u kojima će se provesti sveobuhvatna procjena uticaja,
(3)    Izuzetno, na prijedlog obrađivača ili na vlastitu inicijativu, Vlada Federacije može zatražiti sveobuhvatnu procjenu uticaja i za propise koji nisu sadržani u godišnjem planu rada Vlade Federacije.
(4)    Obrađivač podnosi Vladi Federacije završni izvještaj o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni uticaja na Obrascu za sveobuhvatnu procjenu uticaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj 1.).

 

Član 7.
(Skraćena procjena uticaja propisa)

 

(1)    Skraćena procjena uticaja propisa provodi se u pripremi svih propisa izuzev propisa iz člana 6. st. 2. i 3. ove uredbe.
(2)    Skraćena procjena uticaja propisa provodi se na način definiran Obrascem o provedenoj skraćenoj procjeni uticaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj l a.).

 

Član 8.
(Mjerenje učinka)

 

(1)    Procjenom uticaja propisa se analiziraju pozitivni i negativni učinci propisa na javni budžet, poslovno okru­ženje, socijalnu zaštitu i životnu sredinu, uz kontinuirano savjetovanje i učešće zainteresirane javnosti u cilju obezbjeđenja transparentnosti pripreme propisa.
(2)    Očekivani učinci na javni budžet procjenjuju se u odnosu na očekivane troškove i dobiti od uvođenja propisa i mogućih alternativa uvođenju propisa, na osnovu sljedećih kriterija:
1)     fiskalni efekti uvođenja propisa,
2)     izvori i metode osiguranja sredstava,
3)     administrativni troškovi uvođenja propisa i vanregulatonih alternativa,
4)     troškovi koje snose preduzeća, građani i drugi nivoi vlasti koji su nadležni za provođenje propisa.
(3)   Očekivani učinci na poslovno okruženje, procjenjuju se u odnosu na sljedeće kriterije:
1)     konkurentnost i priliv investicija,
2)     ekonomski rast,
3)     finansijski efekti,
4)     održivost okoliša,
5)     postizanje ciljeva društvenog i regionalnog razvoja,
6)     posebne regije i sektore,
7)     makroekonomsko okruženje, i
8)     druge očekivane učinke na privredu ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni.
(4)   Očekivani učinci na zdravstveni i socijalni status građana, kao i grupa s posebnim interesima i potrebama, procjenjuju se u odnosu na sljedeće kriterije:
1)     zaposlenost i tržište rada,
2)     norme i prava vezana za kvalitet radnog mjesta,
3)     socijalnu uključenost i zaštitu posebno ranjivih društvenih grupa ili pojedinaca,
4)      postizanje socijalnih ciljeva vezano za ravnopravnost spolova,
5)      zaštitu/izloženost ličnih podataka pojedinca,
6)      javno zdravlje,
7)      kriminal i terorizam,
8)      pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim i obrazovnim sistemima i posljedice za njih,
9)      kulturu i
10)    druge socijalne učinke, ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni stručnog nosioca.
(5)   Očekivani učinak na okoliš, procjenjuje se u odnosu na sljedeće kriterije:
1)     klima,
2)     korištenje energije,
3)     kvalitet zraka,
4)     kvalitet vode, mora i vodnih resursa,
5)     kvalitet zemljišta i resursa,
6)     biorazličitost (biljni i životinjski svijet),
7)     upotreba zemljišta,
8)     obnovljivi i neobnovljivi izvori,
9)     upravljanje otpadom,
10)   okolišni rizici i zaštita od industrijskih postrojenja,
11)   zaštita i sigurnost hrane i stočne hrane,
12)   zaštita od uticaja genetski modificiranih organizama,
13)   zaštita od uticaja hemikalija i
14)   druge očekivane učinke na okoliš, ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni.
(6)   Procjena učinaka na održivi razvoj predstavlja kombinaciju procijenjenih učinaka na sva područja iz st. 2. do 5. ovog člana.
(7)   Očekivani učinci iz st. 2. do 5. ovog člana vrednuju se kao: "vjerovatno mali", "značajni" i "vrlo značajni".
(8)    Procjena iz stava (6) ovog člana treba biti na raspolaganju u dostupnom formatu upravnim, izvršnim i zakonodavnim organima u kojima se donose odluke.

 

Član 9.
(Konsultacije)

 

Obrađivač u procjeni uticaja propisa provodi međuinstitucionalne konsultacije na vertikalnom i horizontalnom nivou, kao i konsultacije sa zainteresiranom javnosti u skladu sa Uredbom o pravilima zaučešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12).

 

Član 10.
(Planiranje budžetskih sredstava)

 

Prilikom izrade prijedloga budžeta, obrađivač je dužan planirati sredstva za provođenje sveobuhvatne i skraćene procjene uticaja propisa.

 

Član 11.
(Nadzor nad provođenjem procjene uticaja propisa)

 

(1)    Obrađivač uz propis koji se dostavlja radi razmatranja na sjednici Vlade Federacije ili objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", prilaže obrasce iz čl. 6. i 7. ove uredbe.
(2)    Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercego­vine daje ocjenu o provedenoj procjeni uticaja popunjava­njem i ovjerom Kontrolnog lista (u daljem tekstu: Obrazac broj 2.).
(3)   Vlada Federacije će odbiti uvrstiti propis na dnevni red sjednice, ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana.

 

Član 12.
(Nadzor nad provođenjem Uredbe)

 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja Vladi Federacije na razmatranje godišnji izvještaj o provođenju ove uredbe.

 

Član 13.

 

Obrazac broj l, Obrazac broj l a) i Obrazac broj 2, nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Član 14.
(Prijelazne i završne odredbe)

 

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu pripreme i procjeni uticaja i odabira politike u postupku izrade akata koje predlažu i donose Vlada Federacije i federalna ministarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/11).

 

Član 15.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 

V broj 1256/2014
02. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.