Na osnovu člana 19. stav I. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O ČINOVIMA SLUŽBENIKA
SUDSKE POLICIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.

 

U Uredbi o činovima službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/07), u članu 9. stav 1., mijenja se i glasi:
"Činovi službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine usklađeni su sa poslovima konkretnih radnih mjesta, na sljedeći način:

1. Sudski policajac

osnovni poslovi službenika sudske policije

2.Stariji sudski policajac

vođa patrole sudske policije;
sudski policajac interventno-operativne jedinice;

3. Narednik sudske policije

vođa tima interventno-operativne jedinice;
sudski policajac za materijalno-tehničke poslove sudske policije; komandir stanice sudske policije II kategorije

4. Stariji narednik sudske policije

pomoćnik zapovjednika odjeljenja sudske policije,
komandir stanice sudske policije I kategorije;

5. Mlađi inspektor sudske policije

zamjenik zapovjednika odjeljenja sudske policije III kategorije;

6. Inspektor sudske policije

zamjenik zapovjednika odjeljenja sudske policije I i II kategorije; inspektor za operacije i sigurnost;
inspektor za administracijsku i podršku;

7. Viši inspektor sudske policije

inspektor unutrašnje kontrole;
zapovjednik odjeljenja sudske policije III kategorije;

8. Samostalni inspektor sudske policije

pomoćnik glavnog zapovjednika za operacije i sigurnost; pomoćnik glavnog zapovjednika za administraciju i podršku;
šef unutrašnje kontrole;
zapovjednik odjeljenja sudske policije I i II kategorije;

 

9. Glavni inspektor sudske policije

zamjenik glavnog zapovjednika sudske policije;

 

10. Generalni inspektor sudske policije

glavni zapovjednik sudske policije;

 

 

Član 2.

 

U članu 10. stav l. tačka 9., mijenja se i glasi:
"9. glavni inspektor sudske policije: značka Sudske policije i jedna metalna zvijezda (osmokraka), razmaknuta od značke Sudske policije 5 mm, pri čemu je značka Sudske policije 20 mm udaljena od vanjskoga ruba epolete;".
Tačka 10., mijenja se i glasi:
"10. generalni -inspektor sudske policije: značka Sudske policije i dvije metalne zvijezde (osmokrake) smještene u sredini epolete, razmaknute od značke Sudske policije i jedna od druge po 5 mm, a značka Sudske policije je razmaknuta 20 mm od vanjskoga ruba epolete.".
Stav 7., mijenja se i glasi:
"Prečnik značke Sudske policije je 30 mm.".

 

Član 3.

 

Član 13., mijenja se i glasi:
"Dodjeljivanje činova službenicima Sudske policije se vrši u skladu sa Procedurama za dodjelu činova i unapređenje službenika Sudske policije, kojima se uređuje postupak za dodjelu čina i unapređenja u viši čin službenika Sudske policije, a koje na prijedlog glavnog zapovjednika Sudske policije donosi predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine."

 

Član 4.

 

Član 18., mijenja se i glasi:
"Službenici sudske policije koji se prijave za unapređenje u činove narednik sudske policije, mlađi inspektor sudske policije i samostalni inspektor sudske policije, obavezni su položiti ispite za unapređenje u skladu sa procedurama iz člana 13. ove uredbe."

 

Član 5.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 3222/2014
26. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.