Na temelju članka 3. stavak 2., a u vezi članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.20l4.godine, donijela je

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA,
POSTUPKU I KRITERIJIMA DAVANJA U ZAKUP
POSLOVNIH PROSTORA NA KOJIMA PRAVO
UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA IMA VLADA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/13), u članku 6. stavku 2. alineja 7. briše se.
Dosadašnje alineje 8. i 9. postaju alineje 7. i 8.

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavku 2. alineji 5. riječi: "ili uplatu gotovinskog pologa" brišu se. Alineja 6. briše se. Dosadašnje alineje'od 7. do 11. postaju alineje od 6. do 10.

 

Članak 3.

 

U članku 9. toč. 5. i 6. brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 20. riječi: "112 suglasnost Federalnog pravobranilastva - Federalnog pravobraniteljstva" brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 22. riječi: "uz suglasnost Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva" brišu se,

 

Članak 6.

 

U članku 23. stavku 3. izariječi: "prostora", točka se zamjenjuje zapetom i dodaju se riječi: "što će se regulirati putem Aneksa ugovora".

 

Članak 7.

 

U članku 24. stavku 2. alineja 2. briše se. U alineji 3. riječi: "garancije iz alineje l. i 2." zamjenjuju se riječima: "garancija iz alineje 1.",
Dosadašnje alineje od 3. do 7. postaju alineje od 2. do 6.

 

Članak 8.

 

U članku 26. riječi "Poslovni prostor ili" brišu se.

 

Članak 9.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od  dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1097/2014
05. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.