Na osnovu člana 3. stav 2., a u vezi člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014.godine, donijela je

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA,
POSTUPKU I KRITERIJIMA DAVANJA U ZAKUP
POSLOVNIH PROSTORA NA KOJIMA PRAVO
UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA IMA VLADA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/13), u članu 6. stavu 2. alineja 7. briše se.
Dosadašnje alineje 8. i 9. postaju alineje 7. i 8.

 

Član 2.

 

U članu 7. stavu 2. alineji 5. riječi: "ili uplatu gotovinskog pologa" brišu se.
Alineja 6. briše se.
Dosadašnje alineje od 7. do 11. postaju alineje od 6. do 10.

 

Član 3.

 

U članu 9. tač. 5. i 6. brišu se.

 

Član 4.

 

U članu 20. riječi: "uz saglasnost Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva" brišu se.

 

Član 5.

 

U članu 22. riječi: "uz saglasnost Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva" brišu se.

 

Član 6.

 

U članu 23. stavu 3. iza riječi: "prostora", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "što će se regulisati putem Aneksa ugovora".

 

Član 7.

 

U članu 24. stavu 2. alineja 2. briše se. U alineji 3. riječi: "garancije iz alineje 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "garancija iz alineje 1.".
Dosadašnje alineje od 3. do 7. postaju alineje od 2. do 6.

 

Član 8.

 

U članu 26. riječi "Poslovni prostor ili" brišu se.

 

Član 9.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 1097/2014
05. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.