Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03. 2/06 i 8/06) a svezi sa čl. 41. i 45. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O NAČINU OSNIVANJA I UTVRĐIVANJU VISINE
NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD
STRANE VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I RUKOVODITELJA FEDERALNIH
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

I - TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom uređuje se način osnivanja radnih tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i radnih tijela federalnih ministarstava, federalnih uprava, federalnih upravnih organizacija, stručnih službi i zajedničke službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: radna tijela), kriteriji za ostvarivanje prava na naknadu za rad u radnim tijelima i visine naknade za rad u radnim tijelima, kao i naknade za rad državnih službenika, odnosno namještenika, koji vrše stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe radnih tijela, te izuzeća od primjene i način raspolaganja sredstvima za radna tijela koja se financiraju od uplata fizičkih ili pravnih osoba.

 

Članak 2.

 

Radna tijela u smislu ove uredbe su:
1)     Stalna radna tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: stalna radna tijela Vlade), kao što su: savjeti, koordinacije, odbori, povjerenstva, radne skupine i dr., koje osniva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), sukladno čl. 14. i 15. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja prijedloga i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Vlade ili donošenja rješenja u upravnom postupku i odlučivanja o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade, kao i radna tijela koja Vlada osniva sukladno posebnim zakonima iii obvezama utvrđenim međunarodnim sporazumima.
2)     Povremena radna tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: povremena radna tijela Vlade), koja osniva Vlada sukladno članku 14. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi interresomog rada na pripremi radnih verzija zakona i podzakonskih propisa; izrade analiza na temelju odgovarajućih podataka; davanja prijedloga i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Vlade, kao i provedbe procedure za izbor i imenovanja iz nadležnosti Vlade sukladno posebnim zakonima.
3)     Radna tijela federalnih organa državne službe i službi, koja osniva rukovoditelj federalnog organa državne službe ili stručne službe ili zajednička služba Vlade {u daljem tekstu: radna tijela federalnih organa i službi), po potrebi ili na temelju posebnih propisa, kao povremena ili stalna radna tijela, a posebno radi: provedbe procedura i pred laganja imenovanja odnosno postavljenja iz nadležnosti rukovoditelja; provedbe redovitog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja; provedbe postupka  javnih nabavki.

 

Članak 3.

 

(1)    Sastav i nadležnost stalnih radnih tijela Vlade propisuje se Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10) ili odlukom o osnivanju radnog tijela.
(2)    Sastav i nadležnost povremenih radnih tijela Vlade propisuje se odlukom o osnivanju radnog tijela.
(3)    Sastav i nadležnost radnih tijela federalnih organa i službi propisuje se aktom o osnivanju radnog tijela koji donosi rukovoditelj federalnog organa državne službe iii službe, sukladno posebnom propisu.
(4)    Članove radnih tijela iz st. (l) i (2) ovog članka, imenuje rješenjem Vlada, iz reda članova Vlade ili iz reda izabranih nositelja funkcija, savjetnika, rukovodećih i drugih državnih službenika, koje, sukladno odluci o osnivanju radnog tijela, predlažu premijer Federacije Bosne i Hercegovine, dopremljen Federacije Bosne i Hercegovine ili rukovoditelji federalnih organa državne službe i službi.
(5)    Članovi radnih tijela iz stavka (2) ovog članka mogu biti predstavnici jednog ili više organa državne službe, kao i stručnjaci koji nisu u radnom odnosu u organima državne službe, a izabrani su na temelju javnog poziva, zbog svoje stručnosti kao vanjski suradnici.
(6)   Članove radnih tijela iz stavka (3) ovog članka imenuje rukovoditelj federalnog organa državne službe ili službe (u daljem tekstu: rukovoditelj) aktom o osnivanju radnog tijela.
(7)    Broj članova radnih tijela iz članka 2. ove uredbe, osim Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika i ovjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ne može biti veći od pet, uključujući i predsjednika radnog tijela.
(8)    Članovi radnih tijela koja se osnivaju radi provedbe procedure za izbor i imenovanje, odnosno postavljenje iz nadležnosti Vlade ili rukovoditelja, moraju imati najmanje isti stupanj stručne spreme i radno iskustvo kao što se javnim natječajem ili javnim oglasom traži za osobu koja se imenuje odnosno postavlja.
(9)    Izuzev ako se ne radi o imenovanjima začlana radnog tijela po funkciji, sukladno posebnom zakonu ili drugim propisom, jedna osobu može biti imenovano za predsjednika ili člana u najviše dva radna tijela iz članka 2. ove uredbe.

 

Članak 4.

 

(1)    Aktom o osnivanju stalnih radnih tijela Vlade obvezno se određuju osobe koja će obavljati poslove tajnika radnog tijela, odnosno stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela.
(2)    Aktom o osnivanju povremenih radnih tijela Vlade i radnih tijela federalnih organa i službi mogu se odrediti osobe koje će obavljati stručne, odnosno administrativno- tehničke poslove za potrebe radnog tijela.

 

Članak 5.

 

Akt o osnivanju radnog tijela obvezno sadrži: nadležnost odnosno zadatak radnog tijela, rok/rokove u kojem radno tijelo treba obaviti zadatak i podnijeti/podnositi izvješća Vladi, odnosno rukovoditelju, imena i prezimena predsjednika i članova radnog tijela, naziv organa državne službe u kojem je predsjednik odnosno član radnog tijela uposlen, odnosno radno mjesto na koje je državi službenik ili namještenik raspoređen, ukoliko je radno tijelo sastavljeno od predstavnika samo jednog organa državne službe ili službe, te ime, prezime i naziv radnog mjesta osobe koja će obavljati stručne, odnosno administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela, kao i odredbu o pravu na naknadu za rad sukladno ovoj uredbi.

 

Članak 6.

 

Izvješće o radu radnog tijela, u ovisnosti od vrste zadataka l radi kojeg je radno tijelo osnovano, obvezno sadrži sljedeće] elemente:
1)     informaciju, analizu, izvješće ili mišljenje vadi kojeg1 je radno tijelo osnovano;
2)     radnu verziju propisa ili strategije, pripremljene sukladno Odluci o osnivanju radnog tijela;
3)     broj donesenih rješenja i drugih pravnih akata iz nadležnosti radnog tijela ili utvrđenih prijedloga rješenja za Vladu ili rukovoditelja sukladno odluci o osnivanju radnog tijela;
4)     izvješće o provedenoj proceduri za izbori imeno­vanje/postavljenje, u propisanoj formi, sukladno odluci o osnivanju radnog tijela;
5)     podatke o broju i vremenu održanih sjednica radnog tijela, uključujući i podatke o broju prekovremenih sati ili sati rada u dane vikenda ili praznika, kao i podatke o prisustvu članova radnog tijela sjednicama i osoba koja obavljaju stručne, odnosno admini­strativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela;
6)     podatke o broju i vremenu prekovremenih sati ili sati rada u dane vikenda ili praznika, radi pripreme sjednica radnog tijela.

 

Članak 7.

 

Izvješća iz članka 6. ove uredbe podnose predsjednici radnih tijela, i to:
I)      za stalna radna tijela Vlade - mjesečno tajniku Vlade, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji se podnosi izvješće, a godišnje - Vladi, najkasnije do 15. siječnja naredne godine za prethodnu godinu;
2)     za povremena radna tijela Vlade, po okončanju zadatka radi kojeg je radno tijelo osnovano - Vladi;
3)      za stalna radna tijela federalnih organa i službi -mjesečno rukovoditelju, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji se podnosi izvješće, a godišnje - rukovoditelju, najkasnije do 15. siječnja naredne godine za prethodnu godinu;
4)     za povremena radna tijela federalnih organa i službi, po okončanju zadatka radi' kojeg je radno tijelo osnovano - rukovoditelju.

II - PRAVO NA NAKNADU ZA RAD l NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE NAKNADE ZA RAD

 

Članak 8.

 

(1)    Za sudjelovanje u radu radnih tijela, članovima radnih tijela pripada naknada samo pod uvjetom da su zadatke za koje su zaduženi aktom o osnivanju radnog tijela obavljali izvan redovnog radnog vremena.
(2)    Izuzetno od stavka (1) ovog članka, radna tijela zadužena za provedbu redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja mogu raditi i u redovnom radnom vremenu ali samo na poslovima utvrđivanja stvarnog stanja.

 

Članak 9.

 

(1)    Član stalnog radnog tijela Vlade ostvaraje pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 350 KM (slovima: tristotineipedcset konvertibilnih maraka), pod uvjetima da je u tijeku mjeseca održana najmanje jedna sjednica radnog tijela i daje toj sjednici nazočio.
(2)    Član/zamjenik člana koordinacionog tijela na razini Bosne i Hercegovine, kao član implementacionog tima projekta koji se realiziraju na razini Bosne i Hercegovine, koji je na tu poziciju imenovan aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ostvaraje pravo na naknadu u visini od 350 KM kvartalno, pod uvjetom daje u tom razdoblju održana najmanje jedna sjednica tijela u koje je imenovan i daje toj sjednici nazočio, kao i da je rukovoditelju organa ili Vladi podnio izvješće (kvartalno/polugodišnje/godišnje) o stanju u oblasti iz djelokruga tijela u koje su imenovani.
(3)    Član povremenog radnog tijela Vlade ostvaruje pravo na naknadu, nakon usvajanja izvješća iz članka 6. ove uredbe, u jednokratnom iznosu, koji ne može bili veći od 350 KM (slovima; tristotineipedesetkonvertibilnih maraka), što utvrđuje Vlada, na prijedlog predsjednika radnog tijela, a u ovisnosti od složenosti oblasti za koju je obrazovano radno tijelo, potrebe rada na terenu, obuhvata različitih oblasti, opsega poslova i broja održanih sjednica.
(4)    Član stalnog radnog tijela federalnog organa ili službe ostvaraje pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 350 KM (slovima: tristotineipedesetkonvertibilnih maraka), pod uvjetima da je u tijku mjeseca održana najmanje jedna sjednica radnog tijela i daje toj sjednici nazočio.
(5)    Član povremenog radnog tijela federalnog organa ili službe ostvaruje pravo na naknadu, nakon usvajanja izvješća iz članka 6. ove uredbe, u jednokratnom iznosu koji ne može biti veći od 300 KM (slovima: tristotinekonvertibilnih maraka), što utvrđuje rukovoditelj, na prijedlog predsjednika radnog tijela, a u ovisnosti od složenosti oblasti za koju je obrazovano radno tijelo, opsega poslova, broja održanih sjednica, vremena provednog na pripremi materijala iz nadležnosti povjerenstva u prekovremenom radu ili u dane kada se ne radi.
(6)    Tajnicima stalnih radnih djela, odnosno osobama koje vrše poslove stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela pripada pravo na naknadu u visini od 80% od visine naknade za člana radnog tijela,
(7)    Za sudjelovanje u radu radnih tijela iz prethodnih stavova ovog članka, članovima radnih tijela, bez obzira da li su imenovani rješenjem Vlade ili rukovoditelja federalnog organa državne službe ili službi, pripada maksimalna mjesečna naknada u iznosu do 350 KM.
(8)    Protiv rješenja o utvrđivanju prava na naknadu iz st. (1) do (6) ovog članka, može se podnijeti prigovor donositelju rješenja, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

III - SREDSTVA ZA ISPLATU NAKNADA ZA RAD I IZVJEŠĆIVANJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA RAD RADNIH TIJELA

 

Članak 10.

 

(1)    Naknade za rad iz članka 9, ove uredbe isplaćuju se:
1)     za članove stalnih radnih tijela Vlade - iz sredstava Vlade;
2)     za članove povremenih radnih tijela Vlade - iz sredstava organa državne službe ili službe, na čiji je prijedlog osoba imenovana za člana radnog tijela;
3)     za članove koordinacionih tijela na razini Bosne i Hercegovine, kao članove implementacionih timova projekata koji se realiziraju na razini Bosne i Hercegovine - iz sredstava organa državne službe ili službe, na čiji je prijedlog osoba imenovana za člana radnog tijela;
4)     za članove radnih tijela federalnih organa i službi - iz sredstava organa državne službe ili službe.
(2)    Naknade za rad tajnika stalnih radnih tijela, odnosno osoba koje vrše stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe stalnih i povremenih radnih tijela Vlade, isplaćuju se iz sredstava Vlade, a naknade osobama koja te poslove vrše za radna tijela federalnih organa i službi, iz sredstava federalnog organa državne službe ili službe.

 

Članak 11.

 

Tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelji federalnih organa i službi, dužni su Federalnom ministarstvu financija dostavljati tromjesečna izvješća o visini isplaćenih naknada za članove radnih tijela na koje se ova uredba primjenjuje.

IV - IZUZETAK OD PRIMJENE UREDBE

 

Članak 12.

 

Ova uredba ne primjenjuje se na utvrđivanje prava na naknade na ime sudjelovanja u radu radnih tijela koja se fmansiraju od uplata fizičkih ili pravnih osoba i članove Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.

V - PRELAZNE T ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

(1)    Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/11), Odluka o visini za rad članova Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/10 i 21/11) i Odluka o visini naknade za rad članova Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/10 i 21/11).
(2)    Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da se primjenjuje točka II Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/12 i 45/13).

 

Članak 14.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1091/2014
05. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.