Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a vezi sa čl. 41. i 45. Zakona o plaćama i naknadama uorganima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O NAČINU OSNIVANJA I UTVRĐIVANJU VISINE
NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA OSNOVANIH OD
STRANE VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I RUKOVODILACA FEDERALNIH
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.

 

Ovom uredbom uređuje se način osnivanja radnih tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i radnih tijela federalnih ministarstava, federalnih uprava, federalnih upravnih organizacija, stručnih službi i zajedničke službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: radna tijela), kriteriji za ostvarivanje prava na naknadu za rad u radnim tijelima i visine naknade za rad u radnim tijelima, kao i naknade za rad državnih službenika, odnosno namještenika, koji vrše stručne i administvativno-tehničke poslove za potrebe radnih tijela, te izuzeća od primjene i način raspolaganja sredstvima za radna tijela koja se finansiraju od uplata fizičkih ili pravnih osoba.

 

Član 2.

 

Radna tijela u smislu ove uredbe su:
1)     Stalna radna tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: stalna radna tijela Vlade), kao sto su: savjeti, koordinacije, odbori, komisije, radne grupe i dr., koje osniva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), u skladu sa čl. 14. i 15. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja prijedloga i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Vlade ili donošenja rješenja u upravnom postupku i odlučivanja o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade, kao i radna tijela koja Vlada osniva u skladu s posebnim zakonima ili obavezama utvrđenim međunarodnim sporazumima,
2)     Povremena radna tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: povremena radna tijela Vlade), koja osniva Vlada u skladu sa članom 14. stav l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi interresomog rada na pripremi radnih verzija zakona i podzakonskih propisa; izrade analiza na osnovu odgovarajućih podataka; davanja prijedloga i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Vlade, kao i provođenja procedure za izbor i imenovanja iz nadležnosti Vlade u skladu s posebnim zakonima.
3) Radna tijela federalnih organa državne službe i službi, koja osniva rukovodilac federalnog organa državne službe ili stručne službe ili zajednička služba Vlade (u daljem tekstu: radna tijela federalnih organa i službi), po potrebi ili na osnovu posebnih propisa, kao povremena ili stalna radna tijela, a posebno radi: provođenja procedura i predlaganja imenovanja odnosno postavljenja iz nadležnosti rukovodioca; provođenja redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obaveza i potraživanja; provođenja postupka javnih nabavki.

 

Član 3.

 

(1)    Sastav i nadležnost stalnih radnih tijela Vlade propisuje se Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10) ili odlukom o osnivanju radnog tijela.
(2)    Sastav i nadležnost povremenih radnih tijela Vlade propisuje se odlukom o osnivanju radnog tijela.
(3)    Sastav i nadležnost radnih tijela federalnih organa i službi propisuje se aktom o osnivanju radnog tijela koji donosi rukovodilac federalnog organa državne službe ili službe, u skladu sa posebnim propisom.
(4)    Članove radnih tijela iz st. (1) i (2) ovog člana, imenuje rješenjem Vlada, iz reda članova Vlade ili iz reda izabranih nosilaca funkcija, savjetnika, rukovodećih i drugih državnih službenika, koje, u skladu sa odlukom o osnivanju radnog tijela, predlažu premijer Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici premijera Federacije Bosne i Hercegovine ili rukovodioci federalnih organa državne službe i službi.
(5)    Članovi radnih tijela iz stava (2) ovog člana mogu biti predstavnici jednog ili više organa državne službe, kao i stručnjaci koji nisu u radnom odnosu u organima državne službe, a izabrani su na osnovu javnog poziva, zbog svoje stručnosti kao vanjski saradnici.
(6)    Članove radnih, tijela iz stava (3) ovog člana imenuje rukovodilac federalnog organa državne službe ili službe (u daljem tekstu: rukovodilac) aktom o osnivanju radnog tijela.
(7)    Broj članova radnih tijela iz člana 2. ove uredbe, osim Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika i Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ne može biti veći od pet, uključujući i predsjednika radnog tijela.
(8)    Članovi radnih tijela koja se osnivaju radi provođenja procedure za izbor i imenovanje, odnosno postavljenje iz nadležnosti Vlade ili rukovodioca, moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme i radno iskustvo kao što se javnim konkursom ili javnim oglasom traži za lice koje se imenuje odnosno postavlja.
(9)   Izuzev ako se ne radi o imenovanjima za člana radnog tijela po funkciji, u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisom, jedno lice može biti imenovano za predsjednika ili člana u najviše dva radna tijela iz člana 2. ove uredbe.

 

Član 4.

 

(1)    Aktom o osnivanju stalnih radnih tijela Vlade obavezno se određuju lica koja će obavljati poslove sekretara radnog tijela, odnosno stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela.
(2)    Aktom o osnivanju povremenih radnih tijela Vlade i radnih tijela federalnih organa i službi mogu se odrediti lica koja će obavljati stručne, odnosno administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela.

 

Član 5.

 

Akt o osnivanju radnog tijela obavezno sadrži: nadležnost odnosno zadatak radnog tijela, rok/rokove u kojem radno tijelo treba obaviti zadatak i podnijeti/podnositi izvještaje Vladi, odnosno rukovodiocu, imena i prezimena predsjednika i članova radnog tijela, naziv organa državne službe u kojem je predsjednik odnosno član radnog tijela zaposlen, odnosno radno mjesto na koje je državni službenik ili namještenik raspoređen, ukoliko je radno tijelo sastavljeno od predstavnika samo jednog organa državne službe ili službe, te ime, prezime i naziv radnog mjesta lica koje će obavljati stručne, odnosno administrativno- tehničke poslove za potrebe radnog tijela, kao i odredbu o pravu na naknadu za rad u skladu sa ovom uredbom.

 

Član 6.

 

Izvještaj o radu radnog tijela, u zavisnosti od vrste zadataka radi kojeg je radno tijelo osnovano, obavezno sadrži sljedeće elemente:
1)     informaciju, analizu, izvještaj ili mišljenje radi kojeg je radno tijelo osnovano;
2)     radnu verziju propisa ili strategije, pripremljene u skladu sa Odlukom o osnivanju radnog tijela;
3)     broj donesenih rješenja i dragih pravnih akata iz nadležnosti radnog tijela ili utvrđenih prijedloga rješenja za Vladu ili rukovodioca u skladu sa odlukom o osnivanju radnog tijela;
4)     izvještaj o provedenoj proceduri za izbor i imenovanje/postavljenje, u propisanoj formi, u skladu sa odlukom o osnivanju radnog tijela;
5)     podatke o broju i vremenu održanih sjednica radnog tijela, uključujući i podatke o broju prekovremenih sati ili sati rada u dane vikenda ili praznika, kao i podatke o prisustvu članova radnog tijela sjednicama i lica koja obavljaju stručne, odnosno administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela;
6)     podatke o broju i vremenu prekovremenih sati ili sati rada u dane vikenda ili praznika, radi pripreme sjednica radnog tijela.

 

Član 7.

 

Izvještaje iz člana 6. ove uredbe podnose predsjednici radnih tijela, i to:
1)     za stalna radna tijela Vlade - mjesečno sekretara Vlade, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji se podnosi izvještaj, a godišnje - Vladi, najkasnije do 15. januara naredne godine za prethodnu godinu;
2)     za povremena radna tijela Vlade, po okončanju zadatka radi kojeg je radno tijelo osnovano-Vladi;
3)     za stalna radna tijela federalnih organa i službi -mjesečno rukovodiocu, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji se podnosi izvještaj, a godišnje - rukovodiocu, najkasnije do 15. januara naredne godine za prethodnu godinu;
4)      za povremena radna tijela federalnih organa i službi, po okončanju zadatka radi kojeg je radno tijelo osnovano - rukovodiocu.

II - PRAVO NA NAKNADU ZA RAD I NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE NAKNADE ZA RAD

 

Član 8.

 

(1)   Za učešće u radu radnih tijela, članovima radnih tijela pripada naknada samo pod uslovom da su zadatke za koje su zaduženi aktom o osnivanju radnog tijela obavijali izvan redovnog radnog vremena.
(2)    Izuzetno od stava (1) ovog člana, radna tijela zadužena za provođenje redovnog godišnjeg popisg stalnih sredstava, obaveza i potraživanja mogu raditi i u redovnom radnom vremenu ali  samo na poslovima utvrđivanja  stvarnog stanja.

 

Član 9.

 

(1)    Član stalnog radnog tijela Vlade ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 350 KM (slovima: tristotineipedeset konvertibilnih maraka), pod uslovima da je u toku mjeseca održana najmanje jedna sjednica radnog tijela i daje toj sjednici prisustvovao.
(2)    Član/zamjenik člana koordinacionog tijela na nivou Bosne i Hercegovine, kao član implementacionog tima projekta koji se realiziraju na nivou Bosne i Hercegovine, koji je na tu poziciju imenovan aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ostvaruje pravo na naknadu u visini od 350 KM kvartalno, pod uslovom da je u tom periodu održana najmanje jedna sjednica tijela u koje je imenovan i da je toj sjednici prisustvovao, kao i da je rukovodiocu organa ili Vladi podnio izvještaj (kvartalni/polugodišnji/godišnji) o stanju u oblasti iz djelokruga tijela u koje su imenovani.
(3)    Član povremenog radnog tijela Vlade ostvaruje pravo na naknadu, nakon usvajanja izvještaja iz člana 6. ove uredbe, u jednokratnom iznosu, koji ne može biti veći od 350 KM (slovima: tristotineipedesetkonvertibilnih maraka), što utvrđuje Vlada, na prijedlog predsjednika radnog tijela, a u zavisnosti od složenosti oblasti za koju je obrazovano radno tijelo, potrebe rada na terenu, obuhvata različitih oblasti, obima poslova i broja održanih sjednica.
(4)    Član stalnog radnog tijela federalnog organa ili službe ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 350 KM (slovima: tristotineipedesetkonvertibilnih maraka), pod uslovima da je u toku mjeseca održana najmanje jedna sjednica radnog tijela i da je toj sjednici prisustvovao.
(5)    Član povremenog radnog tijela federalnog organa ih službe ostvaruje pravo na naknadu, nakon usvajanja izvještaja iz člana 6. ove uredbe, u jednokratnom iznosu koji ne može biti veći od 300 KM (slovima: tri stoti nekonvertibilnih maraka), što utvrđuje rukovodilac; na prijedlog predsjednika radnog tijela, a u zavisnosti od složenosti oblasti za koju je obrazovano radno tijelo, obima poslova, broja održanih sjednica, vremena pravednog na pripremi materijala iz nadležnosti komisije u prekovremenom radu ili u dane kada se ne radi.
(6)    Sekretarima stalnih radnih tijela, odnosno licima koja vrše poslove stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe radnog tijela pripada pravo na naknadu u visini od 80% od visine naknade za člana radnog tijela.
(7)   Za učešće u radu radnih tijela iz prethodnih stavova ovog člana, članovima radnih tijela, bez obzira da li su imenovani rješenjem Vlade ili rukovodilaca federalnog organa državne službe ili službi, pripada maksimalna mjesečna naknada u iznosu do 350 KM.
(8)   Protiv rješenja o utvrđivanju prava na naknadu iz st. (1) do (6) ovog člana, može se podnijeti prigovor donosiocu rješenja, vi roku od osam dana od dana'prijema rješenja.

III - SREDSTVA ZA ISPLATU NAKNADA ZA RAD I IZVJEŠTAVANJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA RAD RADNIH TIJELA

 

Član 10.
(1)   Naknade za rad iz Člana 9, ove uredbe isplaćuju se:
1)     za članove stalnih radnih tijela Vlade - iz sredstava Vlade;
2)     za članove povremenih radnih tijela Vlade - iz sredstava organa državne službe ili službe, na čiji je prijedlog lice imenovano za člana radnog tijela;
3)     za članove koordinacionih tijela na nivou Bosne i Hercegovine, kao članove implementacionih timova projekata koji se realiziraju na nivou Bosne i Hercegovine - iz sredstava organa državne službe ili službe, na čiji je prijedlog lice imenovano za člana radnog tijela;
4)     za članove radnih tijela federalnih organa i službi – iz sredstava organa državne službe ili službe.
(2) Naknade za rad sekretara stalnih radnih tijela, odnosno lica koja vrše stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe stalnih i povremenih radnih tijela Vlade, isplaćuju se iz sredstava Vlade, a naknade licima koja te poslove vrše za radna tijela federalnih organa i službi, iz sredstava federalnog organa državne službe ili službe.

 

Član 11.

 

Sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodioci federalnih organa i službi, dužni su Federalnom ministarstvu finansija dostavljati tromjesečne izvještaje o visini isplaćenih naknada za članove radnih tijela na koje se ova uredba primjenjuje.

IV - IZUZETAK OD PRIMJENE UREDBE

 

Član 12.

 

Ova uredba ne primjenjuje se na utvrđivanje prava na naknade na ime učešća u radu radnih tijela koja se finansiraju od uplata fizičkih ili pravnih osoba i članove Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13.

 

(1)    Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/11), Odluka o visini za rad članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika ''Službene novine Federacije BiH", br. 88/10 i 21/11) i Odluka o visini naknade za rad članova Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/10 i 21/11).
(2)    Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da se primjenjuje tačka II Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/12 i 45/13).

 

Član 14.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1091/2014
05. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s.r.