Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 22. stavak 2. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), na prijedlog federalnog ministra energije, mdavstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I
UČINKOVITE KOGENERACIJE I ODREĐIVANJU
NAKNADA ZA POTICANJE

I PREDMET UREDBE

 

Članak l.
(Djelokrug)

 

Ovom uredbom uređuje se:
a)     način određivanja i prikupljanja naknada za poticanje od krajnjih kupaca električne energije,
b)     način raspodjele prikupljenih sredstava na temelju naknade zapoticaj privilegiranih proizvođača električne energije,
c)     kriterijumi u pogledu veličine pojedinačnih postroje­nja za svaku tehnologiju koja mogu imati status privilegiranog proizvođača i precizno definiranje pojma "postrojenje" za različite tehnologije korištenja OIEiEK,
d)    maksimalno vrijeme izgradnje postrojenja i njegovo priključenje na mrežu, tijekom kojeg će investitoru biti garantiran status potencijalnog privilegiranog proizvođača, sukladno APOEF-om za svaku od tehnologija definiranih u članku 3. stavak (1) točka y) Zakona OIEiEK,
c)     plan prikupljanja naknada za poticanje korištenja OlEiEK za razdoblje 10 godina sukladno dinamičkim kvotama iz čl. 5, 18. i 19. Zakona OIEiEK i garantiranim cijenama.

 

Članak 2.
(Definicije)

 

Definicije pojmova koje se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom OIEiEK i Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13).

II ODREĐIVANJE I PRIKUPLJANJE NAKNADA ZA POTICANJE

 

Članak 3.
(Obračun iznosa naknade za poticanje)

 

(1)    Sredstva za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u učinkovitoj kogeneraciji (u daljem tekstu: proizvodnja iz OIEiEK) osigurava se iz naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiEK (u daljem tekstu: naknada za poticanje) koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija),
(2)    Svi krajnji kupci električne energije u Federaciji su sukladno Zakonu OIEiEK, ohvezui da plaćaju naknadu za poticanje.
(3)   Opskrbljivač kupaca električnom energijom je obvezan u računu koji dostavlja kupcu na temelju isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku, naznačiti jedinični iznos i iznos ukupne naknade za poticanje.
(4)    Ukupni iznos naknade za poticanje koju plaća krajnji kupac, predstavlja proizvod jediničnog iznosa naknade u KM/kWh i ukupno izmjerene potrošnje aktivne električne energije krajnjeg kupca u obračunskom razdoblju izražene u kWh, a izračunava se prema formuli:
Nkk=JNxEkk
 gdje su:
JN -   jedinični  iznos naknade za poticanje izražen u KM/kWh
Ekk -  izmjerena potrošnja aktivne električne energije krajnjeg kupca u obračunskom razdoblju izražena u kWh.
(5)    Opskrbljivač kupaca električnom energijom je obvezan da sredstva prikupljena/ naplaćena na temelju naknade za poticanje doznači na račun Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju sukladno ugovoru, kojim se detaljno uređuju sva međusobna prava i obveze (u daljem tekstu: Operator za OIEiEK).
(6)   Kvalificirani kupac koji samostalno nabavlja električnu energiju za osobne potrebe iz uvoza obvezan je plaćali naknadu za poticanje sukladno stavku (4) ovog članka i novčana sredstva doznačiti na račun Operatora za OIEiEK sukladno ugovoru, kojim se detaljno uređuju sva međusobna prava i obveze, dok kvalificirani kupac koji se opskrbljava od opskrbljivača koji ima dozvolu za obavljanje djelatnosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine naknadu za poticanje plaća putem opskrbljivača.

 

Članak 4.
(Određivanje potrebnog iznosa naknade za poticanje)

 

(1)   Iznos naknade potreban za poticanje NP i jedinični iznos naknade JN iz članka 3. stavak (4) ove uredbe, za svaku narednu godiuu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i. industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlukom utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije).
(2)    Odluku iz stavka (1) ovog članka Vlada Federacije donosi na temelju:
a)     utvrđenih garantiranih cijena otkupa,
b)     utvrđene referentne cijene,
c)     planiranih i odobrenih troškova rada Operatora za OIEiEK,
d)     planiranih troškova balansiranja,
e)     planirane proizvodnje iz obnovljivih izvora i u učinkovitoj kogeneraciji usklađene sa APOEF-om,
f)     planirane neto potrošnje električne energije u Federaciji,
g)    salda ukupno prikupljenih sredstava kroz naknadu za poticanje i isplaćenih sredstava za poticanje u prethodnoj godini.
(3)   Iznos naknade potreban za poticanje NP izražen u KM i jedinični iznos naknade JN izražen u KM/kWh iz stavka (I) ovog članka određuju se na slijedeći način:
NPn= SPn +TOPn  + TBn ±ASPIn-1                 (i)
JNn =NPn/NetoPccn (ii)
gdje je:
SPn ukupan iznos sredstava izražen u KM potreban za isplatu poticajnog dijela iz garantirane cijene za električnu energiju proizvedenu od strane privilegiranih proizvođača u h-toj godini,
TBn pripadajući troškovi balansiranja (izravnjanja odstupanja u vrijednostima pla­nirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiK izražen u KM, TOPn troškovi rada Operatora za OIEiEK izražen u KM,
ASPIn-1 ± saldo ukupno prikupljenih sredstava kroz naknadu i isplaćenih sredstava za poticanje u prethodnoj godini,
n  godina za koju se određuje naknada za poticanje,
JNn  jedinični iznos naknade,
NetoPccn planirana neto potrošnja električne energije u Federaciji.
(4)   Operator za OIEiEK, zaključno sa 30. studenog, vrši izračun i Ministarstvu dostavlja:
a)     procjenu ukupnih sredstava potrebnih za isplatu poticajnog dijela iz garantirane cijene za električnu energiju proizvedenu od strane privilegiranih proizvođača, odnosno, obračun procijenjenih troškova potrebnih za sustav poticanja proizvodnje privilegiranih proizvođača za godinu unaprijed (SP) izražen u KM,
b)     procjenu troškova rada Operatora za OIEiEK (TOP) izraženu u KM,
c)     procjenu troškova balansiranja (TB) izraženu u KM i
d)     procjenu salda ukupno prikupljenih i isplaćenih sredstava od naknade za poticanje ASPI u prethodnoj godini.
(5)    Operator za OIEiEK, do 30. studenog svake godine dostavlja Ministarstvu podatke o:
a)     ukupnoj električnoj energiji koja je isporučena i prodala kupcima u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci,
b)     ukupnim novčanim sredstvima fakuriranim/naplaćenim na temelju naknade za poticanje kupcima u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci,
c)     ukupnoj električnoj energiji otkupljenoj od svake kategorije privilegiranih proizvođača u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci;
d)     ukupnim novčanim iznosima fakturiranin/naplaćenim od svake kategorije privilegiranih proizvođača za isporučenu i prodatu električnu energiju u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci,
e)     ukupnim novčanim sredstvima koje je nezavisni operator sustava odnosno drugi balansno odgovorni učesnik na tržištu sa kojim je Operator za OIEiEK sklopio ugovor o prijenosu balansne odgovornosti, fakturirao/naplatio za balansiranje balansne grupe Operatoru za OIEiEK u prethodnih 12 mjeseci.
(6)    Sukladno ovoj uredbi jedinične naknade (JN) iz stavka (3) ovog članka koje se utvrđuju diferencirano za kategorije potrošnje a koje se primjenjuju tijekom 2014. g. i 2015. g, iznose:
a)     0,001KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskoj razini 0,4 kV,
b)     0,001KM/kWh za kategoriju kupaca javna rasvjeta,
c)     0,0008KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskoj razini l0kV,
d)     0,0007KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskoj razini 35 kV,
e)     0,0005 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskoj razini 110 kV i više.

 

Članak 5.
(Procjena godišnjih troškova za sustav poticanja proizvodnje privilegiranih i potencijalno privilegiranih proizvođača)

 

Iznos ukupnih sredstava (SP) potrebnih za sustav poticanja proizvodnje svih privilegiranih proizvođača u narednoj godini uključujući i troškove poticanja  potencijalnih  privilegiranih proizvođača čija se proizvodnja planira u narednoj  godini, obračunava se prema slijedećoj formuli:

SP = ∑P(EP * (GCp - RCp ))+ ∑ P( Eq  * (GCq - RCq ))       (iii)

 

gdje:
p      označava privilegiranog proizvođača evidentiranog u bazi podataka Operatora za OIEiEK s ugovorom o otkupu električne energije, koji je važeći za godinu unaprijed
q      označava potencijalnog privilegiranog proizvođača evidentiranog u bazi podataka Operatora za OTEiEK s predugovorom za otkup električne energije, koji je važeći za godinu unaprijed
E     označava električnu energiju izraženu u MWh koja se očekuje da će biti isporučena od strane privilegi­ranog proizvođača "p" ili potencijalnog privilegiranog proizvođača "q" (gdje je Eq usklađen za očekivani broj mjeseci u godini za koju se očekuje proizvodnja)
GC  označava garantiranu cijenu otkupa izraženu u KM/MWh koja se plaća privilegiranom proizvođaču ili će se plaćati potencijalnom privilegiranom proizvođaču kada stekne status privilegiranog proizvođača sukladno ugovoru/predugovoru o otkupu električne energije, koji je zaključen s Operatorom za OIEiEK
RC   označava Referentnu cijenu za godinu unaprijed koju je odredila Regulatorna komisija
SP    označava obračunati ukupni trošak za sustav poticanja proizvodnje privilegiranih i potencijalno privilegiranih proizvođača za godinu unaprijed.

 

Članak 6.
(Obračun operacijskih troškova Operatora za OIEiEK)

 

(1)    Procjena godišnjeg troška rada i administrirani a Operatora za OIEiEK (TOP) koja se obavljuje, sukladno članicu 10. Zakona OIEiEK, predstavlja procjenu potrebitih sredstava za rad i administriranje za tekuću i narednu godinu.
(2)    Ministarstvo vrši analizu procjene troška iz stavka (1) ovog članka i utvrđuju iznos potrebitih sredstava.
(3)    Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, odlukom daje suglasnost na iznos sredstava iz stavka (2) ovog članka.
(4)    Odluka iz stavka (3) ovog članka objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 7.
(Procjena ukupne i neto potrošnje električne energije u Federaciji)

 

(1)    Operator za OTEiEK, u suradnji sa Ministarstvom, najkasnije do 30. studenog tekuće godine, priprema i izrađuje plan ukupne potrošnje i neto potrošnje električne energije na teritoriju Federacije za narednu godinu.
(2)    Plan iz stavka (1) ovog članka mora biti usklađen sa Bilancom energetskih potreba Federacije za narednu godinu.
(3)    Na temelju ukupne neto potrošnje električne energije u Federaciji, Operator za OIEiEK vrši obračun i procjenu ukupnih sredstava (troška) na temelju naknade za poticanje, a koju svaki opskrbljivač i svaki kvalificirani kupac koji samostalno nabavlja električnu energiju za osobne potrebe iz uvoza treba prikupiti i uplatiti na račun Operatora za OIEiEK.

 

Članak 8.
(Procjena troškova balansiranja)

 

(1)    Primjenjujući povijesne troškove debalansa koji su procijenjeni prema NOS-ovim pravilima i pravilima Operatora distribucijskog sustava, te povijesno i međunarodno iskustvo proizvođača OIE u pogledu predviđanja odstupanja od plana, Operator za OIEiEK će uraditi procjenu neto godišnjeg troška debalansa i mjeru do koje će proizvođači moći izvršiti povrat troškova debalansa prema individualnim ugovorima o otkupu električne energije.
(2)    Sukladno članku 28. stavak (6) Zakona OIEiEK, Operator za 0IEiEK će posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu pripadajućih troškova balansiranja.
(3)    Ministarstvo i Regulatorna komisija, svako u okviru svoje nadležnosti, daje suglasnost na ovaj pravilnik.

III NAČIN RASPODJELE SREDSTAVA OD NAKNADE

 

Članak 9.
(Fakturiranje i naplata Naknade za poticaj i garancije od opskrbljivača)

(1)    Fakturiranje i naplatu naknade za poticaj od krajnjih kupaca u Federaciji vrši:
a)     odabrani opskrbljivač za kupce koji su odabrali svog opskrbljivača i imaju zaključen ugovor o opskrbi, a nisu u sustavu javne opskrbe, odnosno pružanja univerzalne usluge,
b)     rezervni opskrbljivač koji je preuzeo opskrbu onih kvalificiranih kupaca koje je njihov odabrani opskrbljivač prestao da opskrbljava,
c)     javni opskrbljivač, za kupce koji su u sustavu javne opskrbe, odnosno pružanja univerzalne usluge i
d)     Operator za OIEiEK za one kvalificirane kupce koji samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za osobne potrebe.
(2)    Subjekti iz stavka (1) ovog članka su obvezni da u računu za isporučenu električnu energiju koji ispostavljaju krajnjem kupcu, kao posebnu stavku, naznače jedinični i ukupni iznos naknade za poticaj.
(3)    Subjekti iz stavka (1) ovog članka su obvezni na račun Operatora za OIEiEK doznačiti prikljuptjena sredstva od naknade za poticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
(4)    Operator za OIEiEK do 30. studenog tekuće godine, obračunava za narednu godinu razinu sigurnosne garancije koju svaki opskrbljivač kvalificiranog kupca odnosno kvalificirani kupac koji električnu energiju za osobne potrebe nabavlja iz uvoza mora dostaviti u obliku gotovine, trasirane mjenice, akreditiva iz odobrene banke ili drugom obliku garancije koja je prihvatljiva za Operatora za OIEiEK.
(5)    Sigurnosna garancija iz stavka (4) ovog članka se uvodi s ciljem obezbjeđivanja naplate sredstava na temelju naknade za poticanje.
(6)    Ukupno pokriće sigurnosne garancije utvrđuje se proporcionalno postotnom udjelu svakog, opskrbljivača u ukupnoj opskrbi.

 

Članak 10.
(Raspodjela sredstava od naknade za poticaj)

 

(1)    Sredstva prikupljena od naknade za poticaj su prihod Operatora za OIEiEK.
(2)    Operator za OIEiEK raspolaže sredstvima iz stavka (1) ovog članka i koristi ih za:
a)     isplatu poticajnog dijela iz garantirane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegiranih proizvođača,
b)     pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,
c)     plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja   elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

 

Članak 11.
(Inicijativa za promjenu visine naknade)

 

(1)    Ako procijeni da prikupljena sredstva na temelju naknade za poticanje nisu dovoljna za pokrivanje troškova navedenih u čl, 5., 6. i 8. ove Uredbe, Operator za OIEiEK može Ministarstvu podnijeti inicijativu za promjenu visine naknade za poticanje privilegiranih proizvođača.
(2)    Uz inicijativu iz stavka (1) ovog članka Operator za OIEiEK dostavlja i detaljano izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima na temelju naknade do trenutka podnošenja podneska sa projekcijom do kraja tekuće godine.
(3)    Ministarstvo analizira opravdanost inicijative iz stavka (1) ovog članka i, ukoliko zaključe da je ista opravdana, u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative, usuglašeni prijedlog za korekciju visine naknade Ministarstvo dostavlja Vladi Federacije na razmatranje i suglasnost.

 

Članak 12.
(Obveze Operatora za OIEiEK za iznos naknade veći od neophodnog)

 

Ako procijeni da su prikupljena sredstva na temelju naknade za poticanje veća od iznosa sredstava neophodnih za pokriće troškova navedenih u članku 10. ove uredbe, Operator za OIEiEK je obvezan da ih utroši za tu namjenu u narednoj godini.

 

Članak 13.
(Izvješćivanje)

 

(1)    Operator za OIEiEK je dužan da, najkasnije do kraja veljače tekuće godine, Ministarstvu dostavi detaljno izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za poticanje proizvodnje privilegiranih proizvođača električne energije u prethodnoj godini.
(2)    Izvješće iz stavka (1) ovog članka, između ostalog, treba da sadrži naziv svakog privilegiranog proizvođača, podatke o vrsti, tipu i instaliranoj snazi postrojenja, proizvedenoj električnoj energiji, otkupljenim količinama električne energije od privilegiranog proizvođača, podacima o ukupno isplaćenim sredstvima za otkupljenu električnu energiju sa iskazivanjem sredstva koja se isplaćuju na temelju poticanja proizvodnje privilegiranog proizvođača.
(3)    Izvješće iz stavka (1) ovog članka Operator za OIEiEK je dužan da objavi u sredstvima javnog informiranja i na svojoj internet stranici.
(4)    Operator za OIEiEK je dužan da, do kraja prvog kvartala tekuće godine, uradi izvješće o radu i poslovanju za prethodnu godinu uključujući i izvješće neovisne revizije.
(5)    Izvješće iz stavka (4) ovog članka Operator za OIEiEK dostavlja Ministarstvau i Vladi Federacije.

IV KLASIFIKACIJA POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UČINKOVITE KOGENERACUE

 

Članak 14.
(Postrojenja za korištenje OIEiEK)

 

Postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije ili postrojenje za kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije (u daljem tekstu: postrojenja OIEiEK). sukladno ovoj uredbi, znači elektranu sa jednom ili više proizvodnih jedinica, koja u procesu proizvodnje električne energije kao primarni izvor energije koristi obnovljive izvore energije, odnosno koja u postrojenjima učinkovite kogeneracije kombinirano proizvodi električnu i toplinsku energiju.

 

Članak 15.
(Klasificiranje postrojenja u ovisnosti od instalirane snage)

 

Postrojenja OIEiEK iz članka 14. ove uredbe u ovisnosti od instalirane snage postrojenja, dijele se na:
a)     mikro postrojenja: od 2 kW do i uključivo 23 kW,
b)     mini postrojenja: od 23 kW do i uključujući 150 kW,
c)     mala postrojenja: od 150 kW do i uključivo l MW,
d)     srednja postrojenja: od l MW do i uključivo 10 MW,
e)     velika postrojenja: preko 10 MW.

 

Članak 16.
(Grupe postrojenja OIEiEK u ovisnosti od primarnog izvora
energije i vrste tehnologije)

 

Postrojenja iz članka 14. ove uredbe, ovisno od vrste primamili izvora energije i vrste tehnologije koja se. koristi za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije, razvrstavaju se u slijedeće grupe:
a)     Grupa 1. - hidroelektrane, koje koriste energiju vodotokova,
b)     Grupa 2. - vjetroelektrane, koje koriste energiju vjetra,
c)     Grupa 3. - solarne elektrane, koje koriste neakumuliranu solarnu (sunčevu) energiju,
d)     Grupa 4. - geotermalne elektrane, koje koriste geotermalnu energiju,
e)     Grupa 5. - elektrane na biomasu, koje koriste biorazgradljivu materiju nastalu u poljoprivredi, šumarstvu i pratećoj industriji i domaćinstvu, a koja obuhvata: biljke i djelove biljaka, gorivo dobijeno od biljaka i djelova biljaka, ostatke i nusproizvode biljaka nastale u poljoprivredi (slama, kukuruzovina, granje, koštice, ljuske), ostatke biljaka u šumarstvu (ostaci pri sječi šuma), ostatke životinjskog podrijetla u poljoprivredi (izmet), biorazgradljive ostatke u prehrambenoj i drvnoj industriji koji ne sadrže opasne supstance i separiranu i biorazgradljivu frakciju komunalnog otpada,
f)     Grupa 6. - elektrane na bioplin, koje koriste deponijski plin, plin iz postrojenja za tretman otpadnih voda, poljoprivredni bioplin nastao iz ostataka    u poljoprivredi,
g)     Grupa 7. - elektrane koje koriste energiju mora, (energija morskih valova i plime i oseke),
h)     Grupa 8. - elektrane na otpad (koje koriste komunalni otpad, tekući i čvrsti otpad ili otpad u kombinaciji sa nekim fosilnim gorivom ili obnovljivim   izvorom energije, ukoliko energetska vrijednost korištenog otpada čini najmanje 80% primarne energije),
i)      Grupa 9. - postrojenja učinkovite kogeneracije.

 

Članak 17.
(Kogeneracijska postrojenja)

 

(1)    Kogeneracijska postrojenja iz članka 14. ove uredbe su postrojenja koja    koriste jednu od slijedećih vrsta tehnologija:
a)     kombinirani proces plinske i parne turbine,
b)     protutlačne parne turbine,
c)     kondenzacijske parne turbine s oduzimanjem pare,
d)     plinske turbine s iskorištenjem otpadne topline,
e)     motore s unutarnjim sagorjevanjem.
f)      mikroturbine.
g)     Stirlingove motore,
h)     gorive ćelije,
i)      parne strojeve,
j)      organske Rankinove procese,
k)     sve ostale tehnologije koje predstavljaju istovremenu proizvodnju toplinske i električne/mehaničke energije u jednom procesu.
(2)    Kogeneracija visoke učinkovitosti, sukladno ovoj uredbi, predstavlja:
a)     mikro-kogeneraciju.
b)     kogeneraciju malog razmjera gdje se u poređenju sa odvojenom proizvodnjom topline i odvojenom proizvodnjom električne energije, stvaraju primarne energetske uštede,
c)     kogeneraciju velikog razmjera gdje se u poređenju sa odvojenom proizvodnjom topline i odvojenom proizvodnjom električne energije stvaraju primarne energetske uštede u iznosu od najmanje 10%.

 

Članak 18.
(Klasificiranje kogeneracijskih postrojenja)

 

Ovisno od instalirane snage proizvodnih jedinica postrojenja iz članka 17. ove uredbe mogu biti:
a)     mikro kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je maksimalna snaga do 23 kWe,
b)     mini i mala kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je instalirana snaga veća od 23 kWe a manja od lMWe,
c)     srednja kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je instalirana snaga veća od lMWe a manja od 10 MWe,
d)     velika kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je instalirana snaga veća od 10MWe.

V ODREĐIVANJE KRITERIJUMA ZA VELIČINU POSTROJENJA (ZA SVAKU TEHNOLOGIJU) KOJE MOŽE IMATI STATUS PRIVILEGIRANOG PROIZVOĐAČA

 

Članak 19.
(Pravo na poticanje kvalificiranog proizvođača)

 

(l)    Sukladno Zakonu OIEiEK i ovoj uredbi, proizvođač električne energije iz   OIEiEK, koji je stekao status kvalificiranog proizvođača sukladno članku 20. stavak (2) Zakona OIEiEK. može ostvarivati slijedeće pogodnosti:
a)     prednost kod isporuke, odnosno preuzimanja proizvedene električne energije iz OIEiEK u mrežu -prednost u dispečiranju, sukladno važećim propisima i pravilima kojima se regulira rad elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine,
b)      prednost isporuke električne energije u mrežu proizvedene u postrojenjima čija je instalirana snaga manja od 150 k\V, bez prijavljivanja dnevnog rasporeda Operatora mreže,
c)     pravo na otkup proizvedene električne energije iz OIEiEK po referentnoj cijeni, ukoliko je njegova proizvodnja uvrštena u obvezujuće kvote propisane APOEF-om,
d)      pravo na mogućnost stjecanja statusa privilegiranog proizvođača i garantiranu qijenu otkupa proizvedene električne energije iz OIEiEK,
e)      pravo na garanciju o podrijetlu električne energije proizvedene iz OIE.
(2) Pravo na poticaj iz stavka (l) ovog članka može ostvarivati kvalificirani proizvođač koji električnu energiju proizvodi u sljedećim proizvodnim postrojenjima:.
a)      hidroelektrani,
b)      vjetroelektrani,
c)      solarnoj fotonaponskoj elektrani,
d)      elektrani na biomasu,
c)      elektrani na bioplin,
f)      geotermalnoj elektrani,
g)     elektrani na otpad,
h)     postrojenju učinkovite kogeneracije instalirane snage do i uključivo 5 MWe.

 

Članak 20.
(Uvjeti za stjecanje statusa privilegiranog proizvođača)

 

(1)    Status privilegiranog proizvođača mogli steći pravne i fizičke osobe kojim je utvrđen status kvalificiranog proizvođača sukladno članku 20. stavak (2) Zakona OIEiEK i koji posjeduju Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije Regulatome komisije za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u slijedećim vrstama proizvodnih postrojenja, odnosno elektrana:
a)     hidroelektrani instalirane snage do 10 MW,
b)     vjetroelektani,
c)     solarnoj elektrani, instalirane snage do i uključivo l MW,
d)     geotermalnoj elektrani instalirane snage do i uključivo 10MW,
e)     elektrani na biomasu instalirane snage do i uključivo 10 MW,
f)      elektrani na bioplin instalirane snage do i uključivo l MW,
g)     elektrani na otpad instalirane snage do i uključivo 5 MW,
h)     postrojenju učinkovite kogeneracije instalirane snage do i uključivo 5 MWe.
(2)  Ministarstvo će posebnim propisom definirati pitanja vezana za rad i poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja učinkovite kogeneracije sukladno članku 39. stavak (17) Zakona o OIEiEK.
(3)   Propis iz stavka (2) ovog članka Ministarstvo će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Uredbe.
(4)   Status privilegiranog proizvođača utvrđuje se sukladno proceduri i na način, propisan člankom 23. Zakona OIEiEK i ovom uredbom.
(5)    Za dobijanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača potrebno je, za traženu vrstu postrojenja i instaliranu snagu, prethodno ishoditi energetsku dozvolu, kako je to propisano Zakonom OIEiEK, Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13) i Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju podneska za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstruiranje postojećih proizvodnih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/14), i pribaviti odobrenje za građenje od nadležnog federalnog ili županijskog ili općinskog organa.

 

Članak 21.
(Energetske vrijednosti osnovnog goriva u postrojenjima za biomasu/bioplin)

 

(1)    U postrojenju na biomasu iz članka 20. stavak (I) točka e) ove Uredbe energetska vrijednost osnovnog goriva, na godišnjoj razini mora iznositi najmanje 80% ukupne energetske vrijednosti utrošenog primarnog goriva.
(2)    U postrojenju na bioplin, bioplin životinjskog podrijetla, deponijski plin i plin iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, geotermalnom postrojenju i postrojenju na otpad iz članka 20. stavak (1) toč. d), f), i g) ove Uredbe energetska vrijednost osnovnog goriva, odnosno korištenog obnovljivog izvora energije, mora iznositi najmanje 90% ukupne energetske vrijednosti utrošenog primarnog goriva.
(3)    U elektranama iz st. (l) i (2) ovog članka kao dopunsko gorivo može se koristiti fosilno gorivo, otpadni tehnološki plinovi sa organskom frakcijom ili neki drugi obnovljivi izvor energije.

 

Članak 22.
(Ograničavanje maksimalne ukupne instalirane snage postrojenja/elektrane za stjecanje statusa privilegiranog proizvođača)

 

Maksimalna ukupna instalirana snaga postrojenja/elektrana iz članka 20. stavak (1) točka a) ove uredbe za koju se može steći status privilegiranog proizvođača   određuje se APOEF-om Sukladno Zakonu o OIEiEK.

 

Članak 23.
(Dinamička kvota za postrojenja)

 

(1)    Status potencijalnog privilegiranog proizvođača, odnosno status privilegiranog proizvođača može se steći za postrojenja iz članka 20. stavak (1) toč. b) i c) koje zadovoljavaju kriterijume iz ove uredbe i ukoliko se u smislu članka 23. stavak (9) točka a) Zakona OIEiEK, to postrojenje, na dan podnošenja podneska, svojom ukupnom instaliranom snagom uklapa/ulazi u dinamičku kvotu za tu vrstu postrojenja.
(2)    Ako uvjet iz stavka (1) ovog članka nije ispunjen, status potencijalnog privilegiranog proizvođača, odnosno status privilegiranog proizvođača, može se steći samo za dio instalirane snage koja se uklapa/ulazi u dinamičku kvotu za
tu vrstu postrojenja.

 

Članak 24.
(Podnošenje podneska u slučaju većeg broja postrojenja)

 

Kvalificirani proizvođač koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije u više postrojenja iz članka 20. ove uredbe, podnosi podnesak za stjecanje statusa privilegiranog proizvođača za svako postrojenje/elektranu posebno.

VI PODNESAK ZA STJECANJE STATUSA POTENCIJALNOG PRIVILEGIRANOG PROIZVOĐAČA I STATUSA PRIVILEGIRANOG PROIZVOĐAČA

 

Članak 25.
(Podnesak za stjecanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača)

 

(1)   Investitor koji je pribavio energetsku dozvolu i odobrenje za rađenje/građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja iz članka 20. stavak (1) ove uredbe može steći status potencijalnog privilegiranog proizvođača pod uvjetima utvrđenim Zakonom OIEiEK i ovom uredbom.
(2)    Podnesak za stjecanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača podnosi se Operatoru za OIEiEK na obrascu: OZSSPPP-I - Podnesak za stjecanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača električne energije, koji je sastavni dio ove uredbe i nalazi se u prilogu.
(3)    Uz podnesak iz stavka (2) ovog članka podnositelj podneska dostavlja:
a)     energetsku dozvolu,
b)     pravosnažno odobrenje za građenje/građevinsku dozvolu od nadležnog federalnog ili županijskog ili općinskog organa,
c)     ovjerenu kopiju dijela tehničke dokumentacije iz Glavnog projekta i rješenja o odobrenju građenja, a koja sadrži tehničke podatke, tehnička rješenja i ekonomsko - financijsku analizu projekta, uključujući i vrijednost investicije,
d)     dokaz o mogućnosti osiguranja novčanog depozita ili bankarske garancije u visini do 1% vrednosti investicije.
(4)    Podnesak investitora za stjecanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača iz stavka (2) ovog članka, Operator za OIEiEK može odbiti sukladno članku 23. stavak (9) točka c) Zakona OIEiEK.
(5)    Pravna ili fizička osoba, odnosno investitor koji je i rješenjem Operatora za OIEiEK stekao status potencijalnog privilegiranog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore i u učinkovitoj kogeneraclji (u daljem tekstu; predugovor o otkupu proizvedene električne energije).
(6)    Predugovor o otkupu proizvedene električne energije se zaključuje sukladno Zakonu OIEiEK, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i ovom uredbom, a sadrži naročito:
a)     ugovorne strane, vrstu i instaliranu snagu planirane elektrane,
b)     predmet ugovora, nadnevak zaključenja i nadnevak prestanka ugovora,
c)     obveze osoba iz stavka (1) ovog članka u pogledu rokova izgradnje elektrane i stjecanja statusa privilegiranog proizvođača,
d)     obveze Operatora za OIEiEK u pogledu otkupa cjelokupne proizvedene energije i preuzimanja balansne odgovornosti,
e)     garantiranu cijenu električne energije utvrđenu sukladno zakonu,
f)      obveze potencijalnog privilegiranog proizvođača vezano za priključenje postrojenja na mrežu i tehničke podatke o postrojenju i planiranoj proizvodnji,
g)    način komunikacije ugovornih strana,
h)    razloge za prijevremeni raskid predugovora,
i)     uvjete prijenosa prava i obveza iz predugovora na treće osobe.
(7)   Operator za OIEiEK propisuje standardni model predugovora o otkupu proizvedene električne energije.

 

Članak 26.
(Podnesak za stjecanje statusa privilegiranog proizvođača)

 

(1)   Pravne i fizičke osobe kojima je utvrđen status kvalificiranog proizvođača sukladno članku 20. stavak (2) Zakona OIEiEK i koji posjeduju Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije Regulatome komisije za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima iz članka 20. stavak (1) ove uredbe, podnesak za stjecanje statusa privilegiranog proizvođača podnose Operatoai za OIEiEK na obrascu OZSSPP-2 - Podnesak za stjecanje statusa privilegiranog proizvođača električne energije, a koji je sastavni dio ove
uredbe i nalazi se u prilogu.
(2)    Uz podnesak iz stavka (1) ovog članka, podnositelj podneska dostavlja dokaze o ispunjenosti uvjeta za stjecanje statusa privilegiranog proizvođača, i to:
a)     kopiju Dozvole za rad-licence za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije,
b)     upotrebnu dozvolu za postrojenje koje je predmet podneska,
c)     ovjerenu kopiju akta o priključenju na prijenosni odnosno distribucijski sustav, sa potvrdom nadležnog operatora da je mjerno mjesto postrojenja koje je predmet podneska, izvedeno sukladno važećim propisima i pravilima koji reguliraju ovu oblast,
d)     ovjerenu kopiju ugovora o prodaji toplinske energije, odnosno potvrdu podnosioca podneska da se proizvedena toplinska energija koristi za osobne potrebe, ukoliko se podnesak odnosi na kogencracijsko postrojenje,
e)     ovjerenu kopiju dijela Glavnog projekta u kojoj je proračunat stupanj korisnosti postrojenja ukoliko se radi o kogeneracijskom postrojenju,
f)      podatke o osobi/osobama odgovornom za rad elektrane (ime, funkcija, telefon, faks, e-mail).
(2)    Kvalificirani proizvođač koji je, rješenjem Operatora za OIEiEK, stekao status privilegiranog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK -zaključi, ugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore i u učinkovitoj kogeneraciji (u daljem tekstu: ugovor o otkupu proizvedene električne energije).
(4)    Prava i obveze privilegiranog proizvođača i Operatora za OIEiEK, a tijekom poticajnog razdoblja, uređuju se ugovorom iz stavka (3) ovog članka, koji se zaključuju u pisanoj formi.
(5)    Sadržaj ugovora iz stavka (3) ovog članka utvrđuje se sukladno Zakonu OIEiEK, zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi i ovoj uredbi, a sadrži naročito:
a)      ugovorne strane i kategoriju privilegiranog proizvođača,
b)      predmet ugovora, nadnevak sklapanja i nadnevak prestanka ugovora,
c)      mjesto kupoprodaje energije,
d)      mjesto i način mjerenja,
e)      način utvrđivanja gubitaka između mjesta kupoprodaje i mjesta mjerenja, ukoliko se ne nalaze na istom mestu,
f)      način davanja prigovora na očitane vrijednosti,
g)     način utvrđivanja proizvodnje u slučaju kvara mjernog uređaja,
h)     cijenu električne energije utvrđenu Metodologijom koju donosi Regulatoma komisija sukladno Zakonu OIEiEK,
i)      tehnički podaci o postrojenju,
j)      način i dinamiku obračunavanja, fakturiranja i plaćanja,
k)     kamatu u slučaju neblagovremenog plaćanja,
l)      način osiguranja garancije plaćanja,
m)    način komunikacije ugovornih strana,
n)     obveze Operatora za OIEiEK u pogledu preuzimanja balansne odgovornosti i privilegiranog proizvođača u pogledu planiranja rada elektrane,
o)     obveze privilegiranog proizvođača u pogledu izdavanja i prijenosa    garancija podrijetla na opskrbljivača;
p)     spisak podataka čija se tajnost garantira,
q)     odgovornost za nastanak štete,
r)      način i mjesto arbitraže,
s)      spisak događaja koji se smatraju višom silom sukladno važećim aktima,
t)      razloge privremenog prekida i uvjete nastavka ugovora,
u)     razloge i uvjete trajnog raskida ugovora,
v)     uvjete prijenosa prava i obveza iz ugovora na treće osobe.
(6)    Operator za OIEiEK propisuje standardne modele ugovora o otkupu proizvedene električne energije. Ugovor o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije može odstupiti od standardnih modela ugovora iz stavka (6) ovog članka, uz obostranu suglasnost ugovornih strana i uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva u pisanoj formi.

VII REFERENTNA I GARANTIRANA CIJENA

 

Članak 27.
(Referentna i garantirana cijena)

 

(1)    Privilegirani proizvođač, pored pogodnosti iz članka 20. stavak (3) Zakona OIEiEK, ostvaruje pravo prodaje proizvedene električne energije po garantiranoj otkupnoj cijeni tijekom razdoblja od 12 godina, što se bliže definira i uređuje posebnim ugovorom o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK.
 (2)    Garantirana  otkupna cijena  iz  stavka (1) ovog članka određuje se u  ovisnosti od vrste i instalirane snage postrojenja/elektrane za koju je proizvođač stekao status privilegiranog proizvođača, a izračunava se kao proizvod pripadajućeg tarifnog koeficijenta i referentne cijene:
G= C*R
gdje su:
C-tarifni koeficijent
R-referentna cijena
(3)   Metodologiju za utvrđivanje garantiranih cijena električne energije za različite tehnologije, odnosno u ovisnosti od vrste i instalirane snage postrojenja, koje privilegirani proizvođači koriste za proizvodnju električne energije, kao i kriterijume za njihovu promjenu' donosi Regulatoma komisija posebnim pravilnikom.
(4)    Garantirane otkupne cijene električne energije pripremljene od strane Regtilatorne komisije se, na prijedlog Ministarstva, dostavljaju Vladi Federacije na suglasnost i objavljuju u "Službenim novinama Federacije BiH".
(5)    Referentnu cijenu iz stavka (2) ovog članka, na temelju metodologije, utvrđuje Regulatoma komisija i objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".
(6)    Tarifni koeficijent iz stavka (2) ovog članka, sukladno članku 3. točka ii) Zakona OIEiEK, je brojčana vrijednost pridružena svakoj grupi i tipu postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIE, koja služi za izračun garantirane otkupne cijene, a sukladno članku 25. stavak (6) Zakona OIEiEK i Pravilnikom Regulatome komisije o metodologiji o načinu utvrđivanja garantiranih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje OIEiEK i usvajaju se jednom u 18 mjeseci.

VIII ODREĐIVANJE MAKSIMALNOG VREMENA ZA IZGRADNJU I PRIKLJUČENJE NA MREŽU UZ GARANTIRANJE STATUSA POTENCIJALNOG PRIVILEGIRANOG PROIZVOĐAČA

 

Članak 28.
(Odbijanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača)

 

Operator za OIEiEK može odbiti podnesak investitora za stjecanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača, sukladno članku 23. stavak (9) točka c) Zakona OIEiEK i ovoj uredbi, za slučaj ako planirano postrojenje ne zadovoljava kriterijume ukupno potrebnog vremena za njegovu izgradnju i priključenje na elektroenergetsku mrežu.

 

Članak 29.
(Određivanje vremena za izgradnju i priključak)

 

(1)    U slučaju kada investitor rješenjem Operatora za OIEiEK ostvari pravo na status potencijalnog privilegiranog proizvođača, sukladno članku 23. stavak (14) Zakona OIEiEK, i pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i u učinkovitoj kogeneraciji, investitor je dužan početi izgradnju postrojenja u roku ne dužem od 12 mjeseci, računajući od nadnevka zaključivanja predugovora.
(2)    Potencijalni privilegirani proizvođač, iz stavka (1) ovog članka, je obvezan izgraditi i izvršiti priključak postrojenja na elekroenergetski sustav u roku koji je propisan u energetskoj dozvoli i ovoj uredbi, a koji je utvrđen u odredbama predugovora o otkupu električne energije.
(3)    Predugovorom iz stavka (2) ovog članka obvezno se definiraju uvjeti i okolnosti pod kojim Operator za OIEtfiK može posebnim aneksom na predugovor produžiti rok za izgradnju i priključak postrojenja na elektroenergetsku mrežu.

 

Članak 30.
(Određivanje vremena za izgradnju postrojenja po tehnologijama
i veličini postrojenja)

 

(1)   Ovisno od tehnologije koja se koristi i veličine postrojenja vrijeme potrebno za izgradnju, priključenje postrojenja na mrežu i dobijanje upotrebne dozvole iznosi:
a)     najviše 3 godine za hidroelektranu s maksimalnom instaliranom snagom od l MW,
b)     najviše 5 godina za hidroelektranu s maksimalnom instaliranom snagom većom od 1MW, a manjom od 10MW,
c)     najviše 3 godine za vjetroelektranu,
d)     najviše 2 godine za solarmi fotonaponsku elektranu,
e)     najviše 5 godina za geotermalnu elektranu,
f)     3 do 5 godina za sve ostale tehnologije koje su navedene u čl. 15 i 20. ove uredbe.

 

Članak 31.
(Izgradnja postrojenja u fazama)

 

Vremenski rokovi za izgradnju i priključivanje na mrežu koji su definirani u člancima 29. i 30. ove uredbe, odnose se za svaku fazu projekta, što će se tretirati kao zasebna postrojenja u svrhu stjecanja statusa privilegiranog proizvođača.

IX ODREĐIVANJE 10-GOĐIŠNJEG PLANA ZA PRIKUPLJANJE NAKNADA

 

Članak 32.
(Konsultiranje Operatora za OIEiEK)

 

Svake godine do 30. studenog, Operator za OIEiEK će se konsultirati s Ministarstvom o potencijalnim promjenama koje će se izvršiti u važećem Akcijskom planu o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije, kako bi uzeo u obzir potencijalne promjene prilikom izrade terminskog plana za narednih 10 godina u pogledu količine proizvodnih kapaciteta koja bi se mogla dodati za svaku godinu od strane privilegiranih proizvođača koji imaju pravo na garantiranu cijenu u svakoj tehnologiji i iznos dodatne energije koja bi se mogla proizvesti iz tih kapaciteta. Operator za OIEiEK, u konsultiranju s Ministarstvom, predložit će najviše tri (3) scenarija potencijalnog razvoja kapaciteta od strane privilegiranih proizvođača.

 

Članak 33.
(Predviđanja Operatora za OIEiEK)

 

(1)    Za svaku kombinaciju scenarija iz članka 32. stavak (1) ove uredbe, Operator za OIEiEK obračunat će godišnji trošak za podršku OIE (u milijunima KM) i trošak po MWh koji se isporučuje krajnjim korisnicima (u KM/MWh) pomoću sljedećih formula:

 

gdje su svi troškovi u KM/MWh i sva energija se mjeri u MWh i:
y označava godinu predviđanja (od l do 10)
a označava scenarij dinamičke kvote zasvaku godinu predviđanja "y"
b označava scenarij za garantirane cijene za svaku godinu predviđanja "y" i svaku kategoriju proizvodnih tehnologija
c označava scenarij  referentne cijene za svaku godinu predviđanja "y"
p označava   privitegiranog   proizvođača . koji  je  evidentiran  u   bazi   podataka Operatora za OiEiEK s ugovorom o otkupu električne energije koji je važeći za godinu predviđanja "y"
q označava potencijalnog priviegiranog proizvođača koji je evidentiran u bazi podataka Operatora za OIEiEK s provizodnim predugovorom o otkupu električne energije koji je važeći za godinu predviđanja "y"
n označava obnovljivu tehnologiju za koju su predviđene garantirana cijena i dinamička kvota u okviru relevantnih scenarija
E označava energiju koja se očekuje da će biti isporučena u godini "y" od strane privikgiranog proizvođača "p" ili potencijalnog privilegiranog proizvo­đača "q" koji su evidentirani u bazi podataka Operatora za OIEiEK označava garantiranu cijenu otkupa izraženu u KM/MWh koja se plaća privilegiranom proizvođaču ili će se plaćati potencijalnom privilegiranom proizvođaču kada stekne status privilegiranog proizvđača sukladno ugovoru/predugovoru o otkupu električne energije, koji je zaključen s Operatorom za OIEiEK
GCp.q  označava garantiranu cijenu otkupa izraženu u KM/MWh koja se plaća privilegiranom proizvođaču ili će se plaćati potencijalnom privilegiranom proizvođaču kada stekne status privilegiranog proizvođača sukladno ugovoru/predugovoru o otkupu električne energije, koji je zaključen s Operatorom za OIEiEK
RCy.c  predviđanje referentne cijene za godinu "y"
GCy.b.n  označava garantiranu cijenu koja je predviđena za tehnologiju "n" n scenariju "b"
DQ označava predviđanje dinamičke kvote za godinu "y" u okviru scenarija "a" za tehnologiju "n"
MWh označava godišnju energiju koja se očekuje da će biti isporučena iz novih kapaciteta koji će se izgraditi u okviru scenarija "a" za svaku tehnologiju "n" SP označava obračunati ukupni trošak za podršku privilegiranih proizvođača u godini "y" u okviru scenarija '"a" za dinamičku kvotu, scenarija "b" za garantiranu cijenu i scenarija "c" za referentnu cijenu
NetoPcc označava predviđanje ukupne potrošnje električne energije na      teritoriju Federacije u godini "y"
NPP označava trošak za podršku privilegiranim proizvođačima u godini
"y" u KM/MWh u okviru scenarija."a" za dinamičku kvotu, scenarija "b" za
garantiranu cijenu i scenarija "c" za referentnu cijenu,
(2)    Operator za OIEiEK dostaviti će rezultate svoje analize u okviru svakog scenarija Ministarstvu do 30. Studenog.

 

Članak 34.
(Efekt predviđanja Operatora za OIEiEK)

 

Ministarstvo će koristiti rezultate analize da bi utemeljilo svoje odluke o određivanju dinamičkih kvota, ali neće biti u obvezi da primjeni ni jedan scenarij koje je izradio Operator za OIEiEK.

X UPRAVNI NADZOR

 

Članak 35.
(Upravni nadzor)

 

Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe i drugih propisa, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom xiredbom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi, kao i nadzor nad njihovim postupanjem koje obavlja Ministarstvo i Regulatoma komisija, svako u okviru svojih nadležnosti, sukladno ovlaštenjima propisanim ovim zakonom, Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). Ovo ne isključuje i suradnju sa drugim nadležnim organima i organizacijama.

XI STUPANJE NA SNAGU

 

Članak 36.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1054/2014
05. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
NerminNikšić, v. r.