Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 22. stav 2. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogencracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O PODSTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I
EFIKASNE KOGENERACIJE I ODREĐIVANJU
NAKNADA ZA PODSTTCANJE

 

I PREDMET UREDBE

 

Član 1.
(Djelokrug)

 

Ovom uredbom ureduje se:
a)     način određivanja i prikupljanja naknada za podsticanje od krajnjih kupaca električne energije,
b)     način raspodjele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj privilegovanih proizvođača električne energije,
c)     kriteriji u pogledu veličine pojedinačnih postrojenja za svaku tehnologiju koja mogu imati status privilegovanog proizvođača i precizno definisanje pojma "postrojenje" za različite tehnologije korištenja OIEiEK,
d)     maksimalno vrijeme izgradnje postrojenja i njegovo priključenje na mrežu, tokom kojeg će investitoru biti garantovan status potencijalnog privilegovanog proizvođača, u skladu sa APOEF-om za svaku od tehnologija definisanih u članu 3. stav (1) tačka y) Zakona OIEiEK,
e)     plan prikupljanja naknada za podsticanje korištenja OiEiEK za period 10 godina u skladu sa dinamičkim kvotama iz cl. 5, 18. i 19. Zakona OIEiEK i garantovanim cijenama.

 

Član 2.
(Definicije)

 

Definicije pojmova koje se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom OIEiEK i Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13).

II ODREĐIVANJE l PRIKUPLJANJE NAKNADA ZA PODSTICANJE

 

Član 3.
(Obračun iznosa naknade za podsticanje)

 

(1)    Sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: proizvodnja iz OIEiEK) obezbjeđuju se iz naknade za podsticanje proizvodnje iz OIEiEK (u daljem tekstu: naknada za podsticanje) koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(2)    Svi krajnji kupci električne energije u Federaciji su, u skladu sa Zakonom OIEiEK, obavezni da plaćaju naknadu za podsticanje.
(3)    Snabdjevač kupaca električnom energijom je obavezan u računu koji dostavlja kupcu po osnovu isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku, naznačiti jedinični iznos i iznos ukupne naknade za podsticanje.
(4)    Ukupni iznos naknade za podsticanje koju plaća krajnji kupac, predstavlja proizvod jediničnog iznosa naknade u KM/kWh i ukupno izmjerene potrošnje aktivne električne energije krajnjeg kupca u obračunskom periodu izražene u kWh. a izračunava se prema formuli:
Nkk=JNxEkk
gdje su:
JN - jedinični iznos naknade za podsticanjc izražen u KM/kWh
Ekk  izmjerena potrošnja aktivne električne energije krajnjeg kupca u obračunskom periodu izražena u kWh.
(5)    Snabdjevač kupaca električnom energijom je obavezan da sredstva prikupljena/ naplaćena po osnovu naknade za podsticanje doznači na račun Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u skladu sa ugovorom, kojim se detaljno uređuju sva međusobna prava i obaveze (u daljem teksru: Operator za OIEiEK).
(6)    Kvalifikovani kupac koji samostalno nabavlja električnu energiju za vlastite potrebe iz uvoza obavezan je plaćati naknadu za podsticanje u skladu sa stavom (4) ovog člana i novčana sredstva doznačiti na račun Operatora za OIEiEK u skladu sa ugovorom, kojim se detaljno uređuju sva međusobna prava i obaveze, dok kvalifikovani kupac koji se snabdijeva od snabdjevača koji ima dozvolu za obavljanje djelatnosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine naknadu za podsticanje plaća putem snabdjevača.

 

Član 4.
(Određivanje potrebnog iznosa naknade za podsticanje)

 

(1)    Iznos naknade potreban za podsticanje NP i jedinični iznos naknade JN iz člana 3. stav (4) ove uredbe, za svaku narednu godinu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlukom utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).
(2)    Odluku iz stava (1) ovog člana Vlada Federacije donosi na osnovu:
a)     utvrđenih garantovanih cijena otkupa,
b)     utvrđene referentne cijene,
c)     planiranih i odobrenih troškova rada Operatora za OIEiEK,
d)     planiranih troškova balansiranja,
e)     planirane proizvodnje iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji usklađene sa APOEF-om,
f)      planirane neto potrošnje električne energije u Federaciji,
g)     salda ukupno prikupljenih sredstava kroz naknadu za podsticanje i isplaćenih sredstava za podsticanje u prethodnoj godini.
(3)    Iznos naknade potreban za podsticanje NP izražen u KM i jedinični iznos naknade JN izražen u KM/kWh iz stava (1) ovog člana određuju se na slijedeći način:
NPn= SPn +TOPn  + TBn ±ASPIn-1                 (i)
JNn =NPn/NetoPeen (ii)

gdje je:
SPn ukupan iznos sredstava izražen u KM potreban za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za električnu energiju proizvedenu od strane privilegovanih proizvođača u n-toj godini,
TBn pripadajući troškovi balansiranja (izravnjanja odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiK izražen u KM,
TOPn troškovi rada Operatora za OIEiEK izražen u KM,
ASPIn-1  ± saldo ukupno prikupljenih sredstava kroz naknadu i isplaćenih  sredstava za podsticanje u prethodnoj godini,
, godina za koju se određuje naknada za podsticanje,
JNjedinični iznos naknade,
NetoPeen   planirana neto potrošnja električne energije u Federaciji.
(4)    Operator za OIEiEK, zaključno sa 30. novembrom, vrši izračun i Ministarstvu dostavlja:
a)     procjenu ukupnih sredstava potrebnih za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za električnu energiju proizvedenu od strane privilegovanih proizvođača, odnosno, obračun procijenjenih troškova potrebnih za sistem podsticanja proizvodnje privilegovanih proizvođača za godinu unaprijed (SP) izražen u KM,
b)     procjenu troškova rada Operatora za OIEiEK (TOP) izraženu u KM,
c)     procjenu troškova balansiranja (TB) izraženu u KM i
d)     procjenu salda ukupno prikupljenih i isplaćenih sredstava od naknade za podsticanje ASP1 u prethodnoj godini.
(5)    Operator za OIEiEK, do 30. novembra svake godine dostavlja Ministarstvu podatke o:
a)      ukupnoj električnoj energiji koja je isporučena i prodala kupcima u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci,
b)     ukupnim novčanim sredstvima fakturisanim/naplaćenim po osnovu naknade za podsticanje kupcima u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci,
c)     ukupnoj električnoj energiji otkupljenoj od svake kategorije privilegovanih proizvođača u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci;
d)     ukupnim novčanim iznosima fakturisanim/naplaćenim od svake kategorije privilegovanih proizvođača za isporučenu i prodatu električnu energiju u Federaciji u prethodnih 12 mjeseci,
e)     ukupnim novčanim sredstvima koje je nezavisni operator sistema odnosno drugi balansno odgovorni učesnik .na tržištu sa kojim je Operator za OIEiEK sklopio ugovor o prenosu balansne odgovornosti, fakturisao/naplatio za balansiranje balansne grupe Operatoru za OIEiEK u prethodnih 12 mjeseci.
(6)    U skladu sa ovom uredbom jedinične naknade (JN) iz stava (3) ovog člana koje se utvrđuju diferencirano za kategorije potrošnje a koje se primjenjuju tokom 2014. g i 2015. g iznose:
a)     0,001KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 0,4 kV,
b)     0,001KM/kWh za kategoriju kupaca javna rasvjeta,
c)     0,0008KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 10 kV,
d)     0,0007KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 35 kV,
e)     0,0005KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 110 kV i više.

 

Član 5.
(Procjena godišnjih troškova za sistem podsticanja proizvodnje privilegovanih i potencijalno privilegovanih proizvođača)

 

Iznos ukupnih sredstava (SP) potrebnih za sistem podsticanja proizvodnje svih privilegovanih proizvođača u narednoj godini uključujući i troškove podsticanja potencijalnih privilegovanih proizvođača čija se proizvodnja planira u narednoj godini, obračunava se prema slijedećoj formuli:

SP = ∑P(EP * (GCp - RCp ))+ ∑ P( Eq  * (GCq - RCq ))       (iii)
gdje:
p      označava privilegovanog proizvođača evidentiranog u bazi podataka Operatora za OIEiEK s ugovorom o otkupu električne energije, koji je važeći za godinu unaprijed
q       označava potencijalnog privilegovanog proizvođača evidentiranog u bazi podataka Operatora za OIEiEK s predugovorom za otkup električne energije, koji je važeći za godinu unaprijed
E      označava električnu energiju izraženu u MWh koja se očekuje da će biti isporučena od strane privilegovanog proizvođača "p" ili potencijalnog privilegovanog proizvođača "q" (gdje je Eq usklađen za očekivani broj mjeseci u godini za koju se očekuje proizvodnja)
GC   označava garantovanu cijenu otkupa izraženu u KM/MWh koja se plaća privilegovanom proizvo­đaču ili će se plaćati potencijalnom privilegovanom proizvođaču kada stekne status privilegovanog proizvođača u skladu s ugovorom/predugovorom o otkupu električne energije, koji je zaključen s Operatorom za OIEiEK
RC   označava Referentnu cijenu za godinu unaprijed koju je odredila Regulatorna komisija
SP    označava obračunati ukupni trošak za sistem podsticanja proizvodnje privilegovanih i poten­cijalno privilegovanih proizvođača za godinu unaprijed.

 

Član 6.
(Obračun operativnih troškova Operatora za OIEiEK)

 

(1)    Procjena godišnjeg troška rada i administrirani a Operatora za OIEiEK (TOP) koja se obavljuje, u skladu sa članom 10. Zakona OIEiEK, predstavlja procjenu potrebnih sredstava za rad i administriranje za tekuću i narednu godinu.
(2)    Ministarstvo vrši analizu procjene troška iz stava (1) ovog člana i utvrđuju iznos potrebnih sredstava.
(3)    Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, odlukom daje saglasnost na iznos sredstava iz stava (2) ovog člana.
(4)    Odluka iz stava (3) ovog člana objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Član 7.
(Procjena ukupne i neto potrošnje električne energije u Federaciji)

 

(1)    Operator za OIEiEK, u saradnji sa Ministarstvom, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, priprema i izrađuje plan ukupne potrošnje i neto potrošnje električne energije na teritoriji Federacije za narednu godinu.
(2)    Plan iz stava (l) ovog člana mora biti usklađen sa Bilansom energetskih potreba Federacije za narednu godinu.
(3)    Na osnovu ukupne neto potrošnje električne energije u Federaciji, Operator za OIEiEK vrši obračun i procjenu ukupnih sredstava (troška) po osnovu naknade za podsticanje, a koju svaki snabdjevač i svaki kvalifikovani kupac koji samostalno nabavlja električnu energiju za vlastite potrebe iz uvoza treba prikupiti i uplatiti na račun Operatora za OIEiEK.

 

Član 8.
(Procjena troškova balansiranja)

 

(1)    Primjenjujući historijske troškove debalansa koji su procijenjeni prema NOS-ovim pravilima i pravilima Operatora distributivnog sistema, te historijsko i međunarodno iskustvo proizvođača OIE u pogledu predviđanja odstupanja od plana, Operator za OlEiEK će uraditi procjenu neto godišnjeg troška debalansa i mjeru do koje će proizvođači moći izvršiti povrat troškova debalansa prema individualnim ugovorima o otkupu električne energije.
(2)    U skladu sa članom 28. stav (6) Zakona OIEiEK, Operator za OIEiEK će posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu pripadajućih troškova balansiranja.
(3)    Ministarstvo i Regulatoma komisija, svako u okviru svoje nadležnosti, daje suglasnost na ovaj pravilnik.

III NAČIN RASPODJELE SREDSTAVA OD NAKNADE

 

Član 9.
(Fakturisanje i naplata Naknade za podsticaj i garancije od snabdjevača)

 

(1)    Fakturisanje i naplatu naknade za podsticaj od krajnjih kupaca u Federaciji vrši:
a)     odabrani snabdjevač za kupce koji su odabrali svog snabdjevača i imaju zaključen ugovor o snabdijevanju, a nisu u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge,
b)     rezervni snabdjevač koji je preuzeo snabdijevanje onih kvalifikovanih kupaca koje je njihov odabrani snabdjevač prestao da snabdijeva,
c)     javni snabdijevač, za kupce koji su u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge i
d)    Operator za OIEiEK za one kvalifikovane kupce koji samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za vlastite potrebe.
(2)    Subjekti iz stava (1) ovog člana su obavezni da u računu za isporučenu električnu energiju koji ispostavljaju krajnjem kupcu, kao posebnu stavku, naznače jedinični i ukupni iznos naknade za podsticaj.
(3)    Subjekti iz stava (i) ovog člana su obavezni na račun Operatora za OIEiEK doznačiti prikljupljena sredstva od naknade za podsticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
(4)    Operator za OIEiEK, do 30. novembra tekuće godine, obračunava za narednu godinu nivo sigurnosne garancije koju svaki snabdjevač kvaiifikovanog kupca odnosno kvalifikovani kupac koji električnu energiju za vlastite potrebe nabavlja iz uvoza mora dostaviti u obliku gotovine, trasirane mjenice, akreditiva iz odobrene banke ili drugom obliku garancije koja je prihvatljiva za Operatora za OIEiEKT
(5)    Sigurnosna garancija iz stava (4) ovog člana se uvodi s ciljem obezbjeđivanja naplate sredstava po osnovu naknade za podsticanje.
(6)    Ukupno pokriće sigurnosne garancije utvrđuje se proporcionalno procentualnom udjelu svakog snabdjevača u ukupnom snabdijevanju.

 

Član 10.
(Raspodjela sredstava od naknade za podsticaj)

 

(1)    Sredstva prikupljena od naknade za podsticaj su prihod Operatora za OiEiEK.
(2)    Operator za OIEiEK raspolaže sredstvima iz stava (1) ovog člana i koristi ih za:
a)     isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,
b)     pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiK,
c)     plaćanje/pokrivanje   troškova  uravnoteženja/balansi­ranja    elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiK.

 

Član 11.
(Inicijativa za promjenu visine naknade)

 

(1)    Ako procjeni da prikupljena sredstva po osnovu naknade za podsiicanje nisu dovoljna za pokrivanje troškova navedenih u čl. 5., 6. i 8. ove Uredbe, Operator za OIEiK može Ministarstvu podnijeti inicijativu za promjenu visine naknade za podsticanje privilegovanih proizvođača.
(2)    Uz inicijativu iz stava (1) ovog člana Operator ili OIEiEK dostavlja i detaljan izveštaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima po osnovu naknade do trenutka podnošenja zahtjeva sa projekcijom do kraja tekuće godine.
(3)    Ministarstvo analizira opravdanost inicijative iz stava (1) ovog člana i, ukoliko zaključe da je ista opravdana, u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative, usaglašeni prijedlog za korekciju visine naknade Ministarstvo dostavlja Vladi Federacije na razmatranje i saglasnost.

 

Član 12.
(Obaveze Operatora za OIEiEK za iznos naknade veći od neophidnog)

 

Ako procijeni da su prikupljena sredstva po osnovu naknade za podsticanje veća od iznosa sredstava neophodnih za pokriće troškova navedenih u članu 10. ove uredbe, Operator za OIEiEK je obavezan da ih utroši za tu namjenu u narednoj godini.

 

Član 13.
(Izvještavanje)

 

(1)    Operator zaOIEiEK je dužan da, najkasnije do kraja februara tekuće godine, Ministarstvu dostavi detaljan izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u prethodnoj godini.
(2)    Izvještaj iz stava (1) ovog člana, između ostalog, treba da sadrži naziv svakog privilegovanog proizvođača, podatke o vrsti, tipu i instalisanoj snazi postrojenja, proizvedenoj električnoj energiji, otkupljenim količinama električne energije od privilegovanog proizvođača, podacima o ukupno isplaćenim sredstvima za otkupljenu električnu energiju sa iskazivanjem sredstva koja se isplaćuju po osnovu podsticanja proizvodnje privilegovanog proizvođača.
(3)    Izvještaj iz stava (1) ovog člana Operator za OIEiEK je dužan da objavi u sredstvima javnog informisanja i na svojoj internet stranici.
(4)    Operator za OIEiEK je dužan da, do kraja prvog kvartala tekuće godine, uradi izvještaje o radu i poslovanju za prethodnu godinu uključujući i izvještaj nezavisne revizije.
(5)    Izvještaje iz stava (4) ovog člana Operator za OIEiEK dostavlja Ministarstvu i Vladi Federacije.

IV KLASIFIKACIJA POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE

 

Član 14.
(Postrojenja za korištenje OIEiEK)

 

Postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije ili postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije (u daljem tekstu: postrojenja OIEiEK), u skladu sa ovom uredbom, znači elektranu sa jednom ili više proizvodnih jedinica, koja u procesu proizvodnje električne energije kao primarni izvor energije koristi obnovljive izvore energije, odnosno koja u postrojenjima efikasne kogeneracije kombinovano proizvodi električnu i toplotnu energiju.

 

Član 15.
(Klasifikacija postrojenja u zavisnosti od instalisane snage)

 

Postrojenja OlEiEK iz člana 14. ove uredbe u zavisnosti od instalisane snage postrojenja, dijele se na:
a)     mikro postrojenja: od 2 kW do i uključivo 23 kW,
b)     mini postrojenja: od 23 kW do i uključujući 150 kW,
c)     mala postrojenja: od 150 kW do i uključivo l MW,
d)     srednja postrojenja: od l MW do i uključivo l O MW,
e)     velika postrojenja: preko 10 MW.

 

Član 16.
(Grupe postrojenja OIEiEK u zavisnosti od primarnog izvora
energije i vrste tehnologije)

 

Postrojenja iz člana 14. ove uredbe, zavisno od vrste primarnih izvora energije i vrste tehnologije koja se koristi za proizvodnju električne ili električne i toplotne energije, razvrstavaju se u slijedeće grupe:
a)     Grupa 1. - hidroelektrane, koje koriste energiju vodotokova,
b)     Grupa 2. - vjetroelektrane, koje koriste energiju vjetra,
c)     Grupa 3. - solarne elektrane, koje koriste neakumuliranu solarnu (sunčevu) energiju,
d)     Grupa 4. - geotermalne elektrane, koje koriste geotermalnu energiju,
e)     Grupa 5. - elektrane na biomasu, koje koriste biorazgradljivu materiju nastalu u poljoprivredi, šumarstvu i pratećoj industriji i domaćinstvu, a koja obuhvata: biljke i djelove biljaka, gorivo dobijeno od biljaka i djelova biljaka, ostatke i nusproizvode biljaka nastale u poljoprivredi (slama, kukuruzovina, granje, koštice, ljuske), ostatke biljaka u šumarstvu (ostaci pri sječi šuma), ostatke životinjskog porijekla u poljoprivredi (izmet), biorazgradljive ostatke u prehrambenoj i drvnoj industriji koji ne sadrže opasne supstance i separisanu i biorazgradljivu frakciju komunalnog otpada,
f)      Grupa 6. - elektrane na biogas, koje koriste deponijski gas, gas iz postrojenja za tretman otpadnih voda, poljoprivredni biogas nastao izostataka u poljoprivredi,
g)     Grupa 7. - elektrane koje koriste energiju mora, (energija morskih talasa i plime i oseke),
h)     Grupa 8. - elektrane na otpad (koje koriste komunalni otpad, tečni i čvrsti otpad ili otpad u kombinaciji sa nekim fosilnim gorivom ili obnovljivim izvorom energije, ukoliko energetska vrijednost korištenog otpada čini najmanje 80% primame energije),
i)      Grupa 9.- postrojenja efikasne kogeneracije.

 

Član 17.
(Kogeneracijska postrojenja)

 

(1)    Kogeneracijska postrojenja iz člana 14. ove uredbe su postrojenja koja koriste jednu od slijedećih vrsta tehnologija:
a)     kombinovani proces gasne i parne turbine,
b)     protutlačne parne turbine,
c)     kondenzacijske parne turbine s oduzimanjem pare,
d)     gasne turbine s iskorištavanjem otpadne toplote,
e)     motore s unutrašnjim sagorjevanjem,
f)      mikroturbine,
g)     Stirlingove motore,
h)     gorive ćelije,
i)      parne strojeve,
j)      organske Rankirtove procese,
k)     sve ostale tehnologije koje predstavljaju istovremenu proizvodnju toplotne i električne/mehaničke energije u jednom procesu.
(2)    Kogeneracija visoke efikasnosti, u skladu sa ovom uredbom, predstavlja:
a)     mikro-kogeneraciju,
b)     kogeneraciju malog razmjera gdje se u poređenju sa odvojenom proizvodnjom toplote i odvojenom proizvodnjom električne energije, stvaraju primarne energetske uštede,
c)     kogeneraciju velikog razmjera gdje se u poređenju sa odvojenom proizvodnjom toplote i odvojenom proizvodnjom električne energije stvaraju primarne energetske uštede u iznosu od najmanje 10%.

 

Član 18.
(Klasifikacija kogeneracijskih postrojenja)

 

Zavisno od instalisane snage proizvodnih jedinica postrojenja iz člana 17. ove uredbe mogu biti:
a)     mikro kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je maksimalna snaga do 23 kWe,
b)     mini i mala kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je instalisana snaga veća od 23 kWe a manja od l MWe,
c)     srednja kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je instalisana snaga veća od l MWe a manja od 10 MWe,
d)     velika kogeneracijska postrojenja - sa postrojenjima čija je instalisana snaga veća od 10 MWe.

V ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA VELIČINU POSTROJENJA (ZA SVAKU TEHNOLOGIJU) KOJE MOŽE IMATI STATUS PRTVILEGOVANOG PROIZVOĐAČA

 

Član 19.
(Pravo na podsticanje kvalifikovanog proizvođača)

 

(1) U skladu sa Zakonom OIEiEK i ovom uredbom, proizvođač električne energije iz OIEiEK, koji je stekao status kvalifikovanog proizvođača u skladu sa članom 20. stav (2) Zakona OIEiEK, može ostvarivati slijedeće pogodnosti:
a)     prednost kod isporuke, odnosno preuzimanja proizvedene električne energije iz OIEiEK u mrežu -prednost u dispečiranju, u skladu sa važećim propisima i pravilima kojim se reguliše rad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine,
b)      prednost isporuke električne energije u mrežu proizvedene u postrojenjima čija je instalisana snaga manja od 150 kW, bez prijavljivanja dnevnog rasporeda Operatoru mreže,
c)     pravo na otkup proizvedene električne energije iz OIEiEK po referentnoj cijeni, ukoliko je njegova proizvodnja uvrštena u obavezujuće kvote propisane APOEF-om,
d)     pravo na mogućnost sticanja statusa privilegovanog proizvođača i garantovanu cijenu otkupa proizvedene električne energije iz OIEiEK,
e)     pravo na garanciju o porijeklu električne energije proizvedene iz OIE.
(2)   Pravo na podsticaj iz stava (1) ovog člana može ostvarivati kvalifikovani proizvođač koji električnu energiju proizvodi u sljedećim proizvodnim postrojenjima:
a)     hidroelektrani,
b)     vjetroelektrani,
c)     solarnoj fotonaponskoj elektrani,
d)     elektrani na biomasu,
e)     elektrani na biogas,
f)     geotermatnoj elektrani,
g)     elektrani na otpad,
h)     postrojenju efikasne kogeneracije instalirane snage do i uključivo 5 MWe.

 

Član 20.
(Uslovi za sticanje statusa privilegovanog proizvođača)

 

(1)    Status privilegovanog proizvođača mogu steći pravna i fizička lica kojim je utvrđen status kvalifikovanog proizvođača u skladu sa članom 20. stav (2) Zakona OIEiEK i koji posjeduju Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije Regulatome komisije za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u slijedećim vrstama proizvodnih postrojenja, odnosno elektrana:
a)     hidroelektrani instalisane snage do 10 MW,
b)     vjetroelektani,
c)     solarnoj elektrani, instalisane snage do i uključivo l MW,
d)     geotermalnoj elektrani instalisane snage do i uključivo 10 MW,
e)     eldktrani na biomasu instalisane snage do i uključivo 10 MW,
f)     elektrani na biogas instalisane snage do i.uključivo l MW,
g)     elektrani na otpad instalisane snage do i uključivo 5 MW,
h)     postrojenju efikasne kogeneracije instalisane snage do i uključivo 5 MWe.
(2)    Ministarstvo će posebnim propisom definisati pitanja vezana za rad i podsticanjc proizvodnje električne energije iz postrojenja efikasne kogeneracije u skladu sa članom 39. stav (l 7) Zakona o OIEiEK.
(3)   Propis iz stava (2) ovog člana Ministarstvo će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Uredbe.
(4)    Status privilegovanog proizvođača utvrđuje se u skladu sa procedurom i na način propisan članom 23. Zakona OIEiEK i ovom uredbom,
(5)   Za dobijanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača potrebno je, za traženu vrstu postrojenja i instalisanu snagu, prethodno ishoditi energetsku dozvolu, kako je to propisano Zakonom OIEiEK, Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13) i Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/14), i pribaviti odobrenje za građenje od nadležnog federalnog ili kantonalnog ili općinskog organa.

 

Član 21.
(Energetske vrijednosti osnovnog goriva u postrojenjima za biomasu/biogas)

 

(1)    U postrojenju na biomasu iz člana 20. stav (1) tačka e) ove Uredbe energetska vrijednost osnovnog goriva, na godišnjem nivou mora iznositi najmanje 80% ukupne energetske vrijednosti utrošenog primarnog goriva.
(2)    U postrojenju na biogas, biogas životinjskog porijekla, deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, geotermalnom postrojenju i postrojenju na otpad iz člana 20. stav (f) tač. d), f) i g) ove Uredbe energetska vrijednost osnovnog goriva, odnosno korištenog obnovljivog izvora energije, mora iznositi najmanje 90% ukupne energetske vrijednosti utrošenog primarnog goriva.
(3)    U elektranama iz st. (l) i (2) ovog člana kao dopunsko gorivo može se koristiti fosilno gorivo, otpadni tehnološki gasovi sa organskom frakcijom ili neki drugi obnovljivi izvor energije.

 

Član 22.
(Ograničavanje maksimalne ukupne instalisane snage postrojenja/elektrane za sticanje statusa privilegovanog proizvođača)

 

Maksimalna ukupna instalisana snaga postrojenja/elektrana iz člana 20. stav (l) tačka a) ove uredbe za koju se može steći status privilegovanog proizvođača određuje se APOEF-om u skladu sa Zakonom o OIEiEK.

 

Član 23.
(Dinamička kvota za postrojenja)

 

(1) Status potencijalnog privilegovanog proizvođača, odnosno status privitegovanog proizvođača može se steći za postrojenja iz člana 20. stav (1) tač. b) i c) koje zadovoljavaju kriterije iz ove uredbe i ukoliko se u smislu člana 23. stav (9) tačka a) Zakona OIEiEK, to postrojenje, na dan podnošenja zahtjeva, svojom ukupnom instalisanom snagom uklapa/ulazi u dinamičku kvotu za tu vrstu postrojenja.
(2)    Ako uslov iz stava (1) ovog člana nije ispunjen, status potencijalnog privilegovanog proizvođača, odnosno status privilegovanog proizvođača, može se steći samo za dio instalisane snage koja se uklapa/ulazi u dinamičku kvotu za tu vrstu postrojenja.

 

Član 24.
(Podnošenje zahtjeva u slučaju većeg broja postrojenja)

 

Kvalifikovani proizvođač koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije u više postrojenja iz člana 20, ove uredbe, podnosi zahtjev za sticanje statusa  privilegovanog proizvođača za svako postrojenje/elektranu posebno.

VI ZAHTJEV ZA STICANJE STATUSA POTENCIJALNOG PRIVILEGOVANOG PROIZVOĐAČA I STATUSA RIVILEGOVANOG PROIZVOĐAČA

 

Član 25.
(Zahtjev za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača)

 

(1)    Investitor koji je pribavio energetsku dozvolu i odobrenje za građenje/ građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja iz člana 20. stav (1) ove uredbe može steći status potencijalnog privilegovanog proizvođača pod uslovima utvrđenim Zakonom OIEiEK i ovom uredbom.
(2)    Zahtjev za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača podnosi se Operatoru za OIEiEK na obrascu: OZSSPPP-1 - Zahtjev za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije, koji je sastavni dio ove uredbe i nalazi se u prilogu.
(3)    Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana podnosilac zahtjeva dostavlja:
a)     energetsku dozvolu,
b)     pravosnažno odobrenje za građenje/građevinsku dozvolu od nadležnog federalnog ili kantonalnog ili općinskog organa,
c)     ovjerenu kopiju dijela tehničke dokumentacije iz Glavnog projekta i rješenja o odobrenju građenja, a koja sadrži tehničke podatke, tehnička rješenja i ekonomsko - finansijsku analizu projekta, uključujući i vrijednost investicije,
d)     dokaz o mogućnosti obezbjeđena novčanog depozita ili bankovne garancije u visini do 1% vrednosti investicije.
(4)    Zahfjev investitora za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača iz stava (2) ovog člana. Operator za OIEiEK može odbiti u skladu sa članom 23. stav (9) tačka c) Zakona OIEiEK.
(5)    Pravno ili fizičko lice, odnosno investitor koji je rješenjem Operatora za OIEiEK stekao status potencijalnog privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: predugovor o otkupu proizvedene električne energije).
(6)    Predugovor o otkupu proizvedene električne energije se zaključuje u skladu sa Zakonom OIEiEK, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i ovom uredbom, a sadrži naročito:
a)     ugovorene strane, vrstu i instalisanu snagu planirane elektrane,
b)     predmet ugovora, datum zaključenja i datum prestanka ugovora,
c)     obaveze lica iz stava (1) ovog člana u pogledu rokova izgradnje elektrane i sticanja statusa privilegovanog proizvođača,
d)     obaveze Operatora za OIEiEK u pogledu otkupa cjelokupne proizvedene energije i preuzimanja balansne odgovornosti,
e)     garantovanu cijenu električne energije utvrđenu u skladu sa zakonom,
f)     obaveze potencijalnog privilegovanog proizvođača vezano za priključenje postrojenja na mrežu i tehničke podatke o postrojenju i planiranoj proizvodnji, g)     način komunikacije ugovornih strana,
h)     razloge za prijevremeni raskid predugovora,
i)      uslove prijenosa prava i obaveza iz predugovora na treća lica.
(7)    Operator za OIEiEK propisuje standardni model predugovora o otkupu proizvedene električne energije.

 

Član 26.
(Zahtjev za sticanje statusa privilegovanog proizvođača)

 

(1) Pravna i fizička lica kojima je utvrđen status kvalifikovanog proizvođača u skladu sa članom 20. stav (2) Zakona OIEiEK i koji posjeduju Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije Regulatonie komisije za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u proizvodnim postrojenjima iz člana 20. stav (1) ove uredbe, zahtjev za sticanje statusa privilegovanog proizvođača podnose Operatom za OIEiEK na obrascu OZSSPP-2 - Zahtjev za sticanje statusa privilegovanog proizvođača električne energije, a koji je sastavni dio ove uredbe i nalazi se u prilogu.
(2)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova za sticanje statusa privilegovanog proizvođača, i to:
a)     kopiju Dozvole za rad-licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije,
b)     upotrebnu dozvolu za postrojenje koje je predmet zahtjeva,
c)     ovjerenu kopiju akta o priključenju na prijenosni odnosno distributivni sistem, sa potvrdom nadležnog operatora da je mjerno mjesto postrojenja koje je
predmet zahtjeva, izvedeno u skladu sa važećim propisima i pravilima koji regulišu ovu oblast,
d)     ovjerenu kopiju ugovora o prodaji toplotne energije, odnosno potvrdu podnosioca zahtjeva da se proizvedena toplotna energija koristi za vlastite potrebe, ukoliko se zahtjev odnosi na kogeneracijsko postrojenje,
e)      ovjerenu kopiju dijela Glavnog projekta u kojoj je proračunat stepen korisnosti postrojenja ukoliko se radi o kogeneracijskom postrojenju,
f)     podatke o licu/licima odgovornom za rad elektrane (ime, funkcija, telefon, faks, e-mail).
(3)    Kvalifikovani proizvođač koji je, rješenjem Operatora za OIEiEK, stekao status privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi ugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: ugovor o otkupu proizvedene električne energije),
(4)    Prava i obaveze privilegovanog proizvođača i Operatora za OIEiEK, a tokom podsticajnog perioda, uređuju se ugovorom iz stava (3) ovog člana, koji se zaključuju u pisanoj formi.
(5)    Sadržaj ugovora iz stava (3) ovog člana utvrđuje se u skladu sa Zakonom OIEiEK, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i ovom uredbom, a sadrži naročito:
a)     ugovorne strane i kategoriju privilegovanog proizvođača,
b)     predmet ugovora, datum sklapanja i datum prestanka ugovora,
c)     mjesto kupoprodaje energije,
d)     mjesto i način mjerenja,
e)     način utvrđivanja gubitaka između mjesta kupoprodaje i mjesta mjerenja, ukoliko se ne nalaze na istom inestu,
f)      način davanja prigovora na očitane vrijednosti,
g)     način utvrđivanja proizvodnje u slučaju kvara mjernog uređaja,
h)     cijenu električne energije utvrđenu Metodologijom koju donosi   Regulatoma komisija u skladu sa Zakonom OIEiEK,
i)      tehnički podaci o postrojenju,
j)      način i dinamiku obračunavanja, fakturisanja i plaćanja,
k)     kamatu u slučaju neblagovremenog plaćanja,
l)      način obezbjeđenja garancije plaćanja,
m)    način komunikacije ugovornih strana,
n)    obaveze Operatora za OIEiEK u pogledu preuzimanja balansne odgovornosti i privilegovanog proizvođača u pogledu planiranja rada elektrane, o)     obaveze privilegovanog proizvođača u pogledu izdavanja i prijenosa    garancija porijekla na snabdjevača,
p)     spisak podataka čija se tajnost garantuje,
q)     odgovornost za nastanak štete,
r)      način i mjesto arbitraže,
s)      spisak događaja koji se smatraju višom silom u skladu sa važećim aktima, t)      razloge privremenog prekida i uslove nastavka ugovora,
u)     razloge i uslove trajnog raskida ugovora,
v)     uslove prijenosa prava i obaveza iz ugovora na treća lica.
(6)    Operator za OIEiEK propisuje standardne modele ugovora o otkupu proizvedene električne energije.
(7)    Ugovor o otkupu ukupnog iznosa proizvedene električne energije može odstupiti od standardnih modela ugovora iz stava (6) ovog člana, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva u pisanoj formi.

VII REFERENTNA l GARANTOVANA CIJENA

 

Član 27.
(Referentna i garantovana cijena)

 

(l)    Privilegovani proizvođač, pored pogodnosti iz člana 20. stav (3) Zakona OIEiEK, ostvaaijc pravo prodaje proizvedene električne energije po gararstovanoj otkupnoj cijeni tokom perioda od 12 godina, što se bliže definiše i ureduje posebnim ugovorom o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiEK.
(2)    Garantovana otkupna cijena iz stava (1) ovog člana određuje se u zavisnosti od vrste i instalisane snage postrojenja/elektrane za koju je proizvođač stekao status privilegovanog proizvođača, a izračunava se kao proizvod pripadajućeg tarifnog koeficijenta i referentne cijene:
G= C*R
gdje su:
C-tarifni koeficijent
R-referentna cijena
(3)    Metodologiju za utvrđivanje garantovanih cijena električne energije za različite tehnologije, odnosno u zavisnosti od vrste i instalisane snage postrojenja, koje privilegovani proizvođači koriste za proizvodnju električne energije, kao i kriterije za njihovu promjenu donosi Regulatorna komisija posebnim pravilnikom.
(4)    Garantovane otkupne cijene električne energije pripremljene od strane Regulatome komisije se, na prijedlog Ministarstva, dostavljaju Vladi Federacije na saglasnost i objavljuju u "Službenim novinama Federacije BiH".
(5)    Referentnu cijenu iz stava (2) ovog člana, na osnova) metodologije, utvrđuje Regulatorna komisija i objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".
(6)    Tarifni koeficijent iz stava (2) ovog člana, u skladu sa članom 3. tačka ii) Zakona OIEiEK, je brojčana vrijednost pridružena svakoj grupi i tipu postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIE, koja služi za izračun garantovane otkupne cijene, a u skladu sa članom 25. stav (6) Zakona OIEiEK i Pravilnikom Regulatome komisije o metodologiji o načinu utvrđivanja garantiranih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje OIEiEK i usvajaju se jednom u 18 mjeseci.

VIII ODREĐIVANJE MAKSIMALNOG VREMENA ZA IZGRADNJU I PRIKLJUČENJE NA MREŽU UZ GARANTOVANJE STATUSA POTENCIJALNOG PRIVILEGOVANOG PROIZVOĐAČA

 

Član 28.
(Odbijanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača)

 

Operator za OIEiEK može odbiti zahtjev investitora za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača, u skladu sa članom 23. stav (9) tačka c) Zakona OIEiEK i ovom uredbom, za slučaj ako planirano postrojenje ne zadovoljava kriterije ukupno potrebnog vremena za njegovu izgradnju i priključenje na elektroenergetsku mrežu.

 

Član 29.
(Određivanje vremena za izgradnju i priključak)

 

(1)    U slučaju kada investitor rješenjem Operatora za OIEiEK ostvari pravo na status potencijalnog privilegovanog proizvođača, u skladu sa članom 23. stav (14) Zakona OIEiEK, i pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi predugovor o otkupu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji, investitor je dužan početi izgradnju postrojenja u roku ne dužem od 12 mjeseci, računajući od datuma zaključivanja predugovora.
(2)    Potencijalni privilegovani proizvođač, iz stava (1) ovog člana, je obavezan izgraditi i izvršiti priključak postrojenja na elekroenergetski sistem u roku koji je propisan u energetskoj dozvoli i ovoj uredbi, a koji je utvrđen u odredbama predugovora o otkupu električne energije.
(3)    Predugovorom izstava (2) ovog člana obavezno se definišu uslovi i okolnosti pod kojim Operator za OIEiEK može posebnim aneksom na   predugovor produžiti rok za izgradnju i priključak postrojenja na  elektroenergetsku mrežu.

 

Član 30.
(Određivanje vremena za izgradnju postrojenja po tehnologijama
i veličini postrojenja)

 

(1)    Zavisno od tehnologije koja se koristi i veličine postrojenja vrijeme potrebno za izgradnju, priključenje postrojenja na mrežu i dobijanje upotrebne dozvole iznosi:
a)     najviše 3 godine za hidroelektranu s maksimalnom instalisanom snagom od l M\W,
b)     najviše 5 godina za hidroelektranu s maksimalnom instalisanom snagom većom od 1MW, a manjom od 10MW,
c)     najviše 3 godine za vjetroelektranu,
d)     najviše 2 godine za solarnu fotonaponsku elektranu,
e)     najviše 5 godina za geotermalnu elektranu,
f)     3 do 5 godina za sve ostale tehnologije koje su navedene u čl. 15 i 20. ove uredbe.

 

Član 31.
(Izgradnja postrojenja u fazama)

 

Vremenski rokovi za izgradnju i priključivanje na mrežu koji su definisani u članovima 29. i 30. ove uredbe, odnose se za svaku fazu projekta, što će se tretirati kao zasebna postrojenja u svrhu sticanja statusa privilegovanog proizvođača.

IX ODREĐIVANJE 10-GODIŠNJEG PLANA ZA PRIKUPLJANJE NAKNADA

 

Član 32.
(Konsultacije Operatora za OIEiEK)

 

Svake godine do 30. novembra, Operator za OIEiEK će se konsultovati Ministarstvom o potencijalnim promjenama koje će se izvršiti u važećem Akcionom planu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kako bi uzeo u obzir potencijalne promjene prilikom izrade terminskog plana za narednih 10 godina u pogledu količine proizvodnih kapaciteta koja bi se mogla dodati za svaku godinu od strane privilegovanih proizvođača koji imaju pravo na garantovanu cijenu u svakoj tehnologiji i iznos dodatne energije koja bi se mogla proizvesti iz tih kapaciteta. Operator za OIEiEK, u konsultaciji s Ministarstvom, predložit će najviše tri (3) scenarija potencijalnog razvoja kapaciteta od strane privilegovanih proizvođača.

 

Član 33.
(Predviđanja Operatora za OIEiEK)

 

(1)    Za svaku kombinaciju scenarija iz člana 32. stava (1) ove uredbe. Operator za OIEiEK obračunat će godišnji trošak za podršku OIE (u milionima KM) i trošak po MWh koji se isporučuje krajnjim korisnicima (u KM/MWh) pomoću sljedećih formula:

 

gdje su svi troškovi u KM/MWh i sva energija se mjeri u MWh i:

y označava godinu predviđanja (od l do 10)
a označava scenarij dinamičke kvote za svaku godinu predviđanja "y"
b označava scenarij za garantovane cijene za svaku godinu predviđanja "y" i svaku kategoriju proizvodnih tehnologija
c označava scenarij referentne cijene za svaku godinu predviđanja "y"
p označava privilegovanog proizvođača koji je evidentiran u bazi podataka Operatora za OIEiEK s ugovorom o otkupu električne energije koji je važeći za godinu predviđanja "y"
q označava potencijalnog privifegovanog proizvođača koji je evidentiran u bazi podataka Operatora za OIEiEK s provizornim predugovorom o otkupu električne energije koji je važeći za godinu predviđanja "y"
n označava obnovljivu tehnologiju za koju su predviđene garantovana cijena i dinamička kvota u okviru relevantnih scenarija
E označava energiju koja se očekuje da će biti isporučena u godini "y" od strane privilegovanog proizvođača "p" ili potencijalnog privilegovanog proizvođača "q" koji su evidentirani u bazi podataka Operatora za OIEiEK

GC p,q označava garantovanu cijenu otkupa izraženu u KM/MWh koja se plaća privilegovanom proizvođaču ili će se plaćati potencijalnom privilegovanom
proizvođaču kada stekne status privilegovanog proizvđača u skladu s
ugovorom/predugovorom o otkupu električne energije, koji je zaključen s
Operatorom za OIEiEK
RCy.c  označava predviđanje referentne cijene za godinu "y"
GC y.b.n  označava garantovanu cijenu koja je predviđena za tehnologiju "n" u scenariju "b"
DQ označava predviđanje dinamičke kvote za godinu "y" u okviru  scenarija  "a"  za tehnologiju "n"
MWh označava godišnju energiju koja se očekuje da će biti isporučena iz novih
kapaciteta koji će se izgraditi u okviru scenarija "a" za svaku tehnologiju "n"
SP označava obračunati ukupni trošak za podršku privilegovanih proizvođača u godini "y" u okviru scenarija "a" za dinamičku kvotu, scenarija "b" za garantovanu cijenu i scenarija "c" za referentnu cijenu
NetoPce  označava predviđanje ukupne potrošnje električne energije na teritoriji Federacije u godini "y"
NPP označava trošak za podršku privilegovanim proizvođačima u godini "y" u KM/MWh u okviru scenarija "a" za dinamičku kvotu, scenarija "b" za garantovanu cijenu i scenarija "c" za referentnu cijenu.
(2)    Operator za OIEiEK dostavit će rezultate svoje analize u okviru svakog scenarija Ministarstvu do 30. novembra.

 

Član 34.
(Efekt predviđanja Operatora za OIEiEK)

 

Ministarstvo će koristiti rezultate analize da bi utemeljilo svoje odluke o određivanju dinamičkih kvota, ali neće biti u obavezi da primjeni nijedan scenarij koje je izradio Operator za OIEiEK.

X UPRAVNI NADZOR

 

Član 35.
(Upravni nadzor)

 

Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe i drugih propisa, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom uredbom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi, kao i nadzor nad njihovim postupanjem koje obavlja Ministarstvo i Regulatorna komisija, svako u okviru svojih nadležnosti, u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim zakonom, Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). Ovo ne isključuje i saradnju sa drugim nadležnim organima i organizacijama.

XI STUPANJE NA SNAGU

 

Član 36.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1054/2014
05. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.