Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u svezi sa člankom 27. stavak 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE LISTE
EKSPERATA SA KOJE SE IMENUJU ČLANOVI
POVJERENSTVA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom, sukladno zakonu i drugim propisima, utvrđuju se uvjeti stručne spreme, radnog iskustva i drugi posebni uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za listu eksperta sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor (u daljem tekstu: Povjerenstvo) Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), i provedbu stručnog ispita u proceduri odabira kandidata za prijem u organe državne službe (u daljem tekstu: stručni ispit) te način njihovog izbora i imenovanja.

 

Članak 2.
(Definicija pojma eksperta)

 

Ekspertom u smislu ove uredbe smatra se osoba koja posjeduje odgovarajuću visokoškolsku diplomu, dugogodišnje radno iskustvo, objavljene stručne, odnosno naučne radove iz predmetne oblasti i aktivno sudjelovanje na stručnim simpozijima, seminarima, okruglim stolovima, radionicama i konferencijama, odnosno u radu na određenim projektima u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 3.
(Oblast djelovanja)

 

(1)    Ekspert se imenuje za određenu oblast odnosno područje djelovanja organa državne službe.
(2)    Ekspert se, izuzetno, može imenovati i za dvije i više oblasti uzimajući u obzir njihovu komplementarnost, odnosno povezanost.

 

Članak 4.
(Zadaci eksperta)

 

Ekspert ima zadatak da učestvuje u radu Povjerenstva i zajedno sa ostalim članovima Povjerenstva provede stručni ispit sukladno važećim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima koji reguliraju tu oblast.

 

II UVJETI ZA IZBOR I NAČIN IZBORA EKSPERATA

 

Članak 5.
(Uvjeti za izbor eksperta)

 

(1)    Kandidat za listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika mora ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:
a)     diploma visokoškolske ustanove,
b)     najmanje 10 (deset) godina rada u struci,
c)     objavljeni stručni, odnosno naučni radovi iz predmetne oblasti,
d)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih povjerenstava i radnih tijela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.
(2)    Kandidat za listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika mora ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:
a)     diploma visokoškolske ustanove,
b)     najmanje 7 (sedam) godina rada u struci,
c)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih povjerenstava i radnih tijela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.

 

Članak 6.
(Vrednovanje kandidata)

 

(1)    Kandidati za listu eksperata iz članka 5. stavak (1) ove uredbe vrednuju se dodjeljivanjem odgovarajućeg broja bodova po kriterijima kako slijedi;
a)     diploma visokoškolske ustanove: VSS -10 bodova; master struke - 15 bodova; magistar nauka - 20 bodova; doktor nauka - 25 bodova,
b)     deset godina rada u struci - 5 bodova, a za svakih narednih pet godina radnog iskustva dodjeljuju se - 3 boda,
c)     za najmanje 4 (četiri) godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi - 5 bodova,
d)     za objavljena najmanje dva stručna, odnosno naučna rada iz predmetne oblasti -10 bodova,
e)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata - 5 bodova.
(2)    Kandidati iz članka 5. stavak (2) ove uredbe vrednuju se dodjeljivanjem odgovarajućeg broja bodova po kriterijima kako slijedi:
a)     diploma visokoškolske ustanove -10 bodova,
b)     sedam godina rada u struci - 5 bodova, a za svakih naredih pet godina radnog iskustva dodjeljuju se - 3 boda,
c)     za najmanje 4 (četiri) godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi - 5 bodova
d)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih povjerenstava i radnih tjela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata - 5 bodova.

 

Članak 7.
(Objava javnog poziva)

 

(1)    Agencija objavljuje javni poziv za izbor na Listu eksperata.
(2)    Javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine i na zvaničnoj web stranici Agencije.

 

Članak 8.
(Potrebna dokumentacija)

 

(1)    Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni dostaviti slje­deću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
a)     biografiju sa kraćim opisom prethodnog radnog iskustva, stručnog obrazovanja i osposobljavanja te osobnih vještina,
b)     fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
c)     uvjerenje/potvrda o radu u struci,
d)     uvjerenje/potvrdu o najmanje četiri godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi (ukoliko kandidati takvo iskustvo imaju),
e)     spisak objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u predmetnoj oblasti (samo kandidati za eksperte za izbor rukovodećih državnih službenika),
f)     dokaz o prethodnom iskustvu u radu ekspertnih, odnosno stručnih povjerenstava i radnih tjela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata,
(2)    Dokumentacija iz stavka (1) ovog članka mora biti sačinjena na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 9.
(Način prijave i rok za prijavu)

 

(1)    Prijave na javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Agencije, sa naznakom: "Prijava na javni poziv za izbor eksperata".
(2)    Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
(3)    Prijave kandidata, koji ne ispunjavaju kriterije iz javnog poziva ne uzimaju se u razmatranje.

 

Članak 10.
(Povjerenstvo za provedbu postupka)

 

(1) Za provedbu postupka po javnom pozivu, direktor Agencije imenuje posebno povjerenstvo od tri člana sa zadatkom da razmotri pristigle prijave, sačini listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.
(2)    Lista kandidata, iz stavka (1) ovog članka, sačinjava se utvrđenim redoslijedom kandidata na temelju ukupnog broja bodova, dodijeljenih sukladno kriterijima iz čl. 5. i 6. ove uredbe i to posebno za izbor rukovodećih, a posebno za izbor ostalih državnih službenika.
(3)    Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo dostavlja izvješće direktoru Agencije, sa listom kandidata.

 

Članak 11
(Utvrđivanje Liste eksperata)

 

(1)    Na temelju liste kandidata, iz članka 10. ove uredbe Agencija utvrđuje Listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika i Listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika.
(2)   Eksperti sa Liste eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika mogu biti imenovani u Povjerenstvo za izbor ostalih državnih službenika.
(3)    Eksperti se imenuju na razdoblje od dvije godine. Po isteku roka koji su imenovani, iste osobe mogu biti ponovo imenovane za eksperta.

 

Članak 12.
(Objava Liste eksperata)

 

Lista eksperata iz članka 11. ove uredbe objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na službenoj web stranici Agencije.

 

Članak 13.
(Odgovornost eksperata i brisanje sa Liste eksperata)

 

(1)    Eksperti su za svoj rad odgovorni sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. U slučaju utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu, nesudjelovanja u radu Povjerenstva dva ili više puta, bez opravdanih razloga, gube status eksperta i brišu se sa Liste eksperata.
(2)    Rješenje o brisanju sa Liste eksperata objavljuje se na oglasnoj ploči Agencije.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.
(Prestanak važenja)

 

Danom objavljivanja Liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor državnih službenika, uspostavljenje po odredbama ove uredbe, prestaje da važi Lista eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/07, 43/07 i 37/10).

 

Članak 15.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 952/2014
13. svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Niksić, v. r.