Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u vezi sa članom 27. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 114. sjednici, održanoj 13.05.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE LISTE EKSPERATA
SA KOJE SE IMENUJU ČLANOVI KOMISIJE ZA IZBOR
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Član l .
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, utvrđuju se uslovi stručne spreme, radnog iskustva i drugi posebni uslovi koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za listu eksperta sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor (u daljem tekstu: Komisija) Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), i provođenje stručnog ispita u proceduri odabira kandidata za prijem u organe državne službe (u daljem tekstu: stručni ispit) te način njihovog izbora i imenovanja.

 

Član 2.
(Definicija pojma eksperta)

 

Ekspertom u smislu ove uredbe smatra se osoba koja posjeduje odgovarajuću visokoškolsku diplomu, dugogodišnje radno iskustvo, objavljene stručne, odnosno naučne radove iz predmetne oblasti i aktivno učešće na stručnim simpozijima, seminarima, okruglim stolovima, radionicama i konferencijama, odnosno u radu na određenim projektima u zemlji i inozemstvu.

 

Član 3.
(Oblast djelovanja)

 

(1)    Ekspert se imenuje za određenu oblast odnosno područje djelovanja organa državne službe.
(2)    Ekspert se, izuzetno, može imenovati i za dvije i više oblasti uzimajući u obzir njihovu komplementarnost, odnosno povezanost.

 

Član 4.
(Zadaci eksperta)

 

Ekspert ima zadatak da učestvuje u radu Komisije i zajedno sa ostalim članovima Komisije provede stručni ispit u skladu sa važećim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima koji regulišu tu oblast.

II USLOVI ZA IZBOR I NAČIN IZBORA EKSPERATA

 

Član 5.
(Uslovi za izbor eksperta)

 

(1)    Kandidat za listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika mora ispunjavati sljedeće osnovne uslove:
a)     diploma visokoškolske ustanove,
b)     najmanje 10 (deset) godina rada u struci,
c)     objavljeni stručni, odnosno naučni radovi iz predmetne oblasti,
d)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.
(2)    Kandidat za listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika mora ispunjavati sljedeće osnovne uslove:
a)     diploma visokoškolske ustanove,
b)     najmanje 7 (sedam) godina rada u struci,
c)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.

 

Član 6.
(Vrednovanje kandidata)

 

(1)    Kandidati za listu eksperata iz člana 5. stav (1) ove uredbe vrednuju se dodjeljivanjem odgovarajućeg broja bodova po kriterijima kako slijedi:
a)     diploma visokoškolske ustanove: VSS - 10 bodova; master struke - 15 bodova; magistar nauka - 20 bodova; doktor nauka - 25 bodova,
b)     deset godina rada u struci - 5 bodova, a za svakih narednih pet godina radnog iskustva dodjeljuju se - 3 boda,
c)     za najmanje 4 (četiri) godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi - 5 bodova,
d)     za objavljena najmanje dva stručna, odnosno naučna rada iz predmetne oblasti -10 bodova,
e)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata - 5 bodova.
(2)    Kandidati iz člana 5. stav (2) ove uredbe vrednuju se dodjeljivanjem odgovarajućeg broja bodova po kriterijima kako slijedi:
a)     diploma visokoškolske ustanove - 10 bodova,
b)     sedam godina rada u struci - 5 bodova, a za svakih naredih pet godina radnog iskustva dodjeljuju se - 3 boda,
c)     za najmanje 4 (četiri) godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi - 5 bodova
d)     prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tjela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata - 5 bodova.

 

Član 7.
(Objava javnog poziva)

 

Agencija objavljuje javni poziv za izbor na Listu eksperata. Javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine i na zvaničnoj web stranici Agencije.

 

Član 8.
(Potrebna dokumentacija)

 

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni dostaviti slje­deću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
a)     biografiju sa kraćim opisom iskustva, stručnog obrazovanja ličnih vještina,
b)     fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj  od  država nastaloj  raspadom  SFRJ  nakon
06.04.1992. godine),
c)     uvjerenje/potvrda o radu u struci,
d)     uvjerenje/potvrdu o najmanje četiri godine iskustva na rukovodećoj   poziciji u javnoj upravi (ukoliko kandidati takvo iskustvo imaju),
e)     spisak objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u predmetnoj oblasti (samo kandidati za eksperte za izbor rukovodećih državnih službenika),
f)     dokaz o prethodnom iskustvu u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih organa, institucija i poslovnih subjekata,
(2)   Dokumentacija iz stava (1) ovog člana mora biti sačinjena na jednom od  službenih jezika u  Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 9.
(Način prijave i rok za prijavu)

 

Prijave na javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Agencije, sa naznakom: "Prijava na javni poziv za izbor eksperata".
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave kandidata, koji ne ispunjavaju kriterije iz javnog poziva ne uzimaju se u razmatranje.

 

Član 10.
(Komisija za provođenje postupka)

 

Za provođenje postupka po javnom pozivu, direktor Agencije imenuje posebnu komisiju od tri člana sa zadatkom da razmotri pristigle prijave, sačini listu kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva. Lista kandidata, iz stava (1) ovog člana, sačinjava se utvrđenim redoslijedom kandidata na osnovu ukupnog broja bodova, dodijeljenih u skladu sa kriterijima iz čl. 5. i 6. ove uredbe i to posebno za izbor rukovodećih, a posebno za izbor ostalih državnih službenika. Nakon provedenog postupka, Komisija dostavlja izvještaj direktoru Agencije, sa listom kandidata.

 

Član 11.
(Utvrđivanje Liste eksperata)

 

Na osnovu liste kandidata, iz člana 10. ove uredbe Agencija utvrđuje Listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika i  Listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika.
(2)    Eksperti sa Liste eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika mogu biti imenovani u Komisiju za izbor ostalih državnih službenika. :
(3)    Eksperti se imenuju na period od dvije godine. Po isteku roka na koji su imenovani, ista lica mogu biti ponovo imenovana za eksperta.

 

Član 12.
(Objava Liste eksperata)

 

Lista eksperata iz člana 11. ove uredbe objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na službenoj web stranici Agencije.

 

Član 13.
(Odgovornost eksperata i brisanje sa Liste eksperata)

 

(1)    Eksperti su za svoj rad odgovorni u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. U slučaju utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu, neučestvovanja u radu Komisije dva ili više puta, bez opravdanih razloga, gube status eksperta i brišu se sa Liste eksperata.
(2)    Rješenje o brisanju sa Liste eksperata objavljuje se na oglasnoj ploči Agencije.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 14.
(Prestanak važenja)

 

Danom objavljivanja Liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika, uspostavljenje po odredbama ove uredbe, prestaje da važi Lista eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/07, 43/07'i 37/10).

 

Član 15.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 952/2014
13. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.