Na temelju članka 24. točka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O JEDINSTVENOJ
METODOLOGIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD
PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA

 

Članak l .

 

U Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09) u članku 30. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Obrasci iz članka 25., tabele iz članka 27., pomoćni akti iz članka 28. i izvješće o procjenjenoj šteti iz članka 29, ove uredbe, ovjeravaju se pečatom organa koji obrazuju ta povjerenstva".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 842/2014
05. svibnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.