Na osnovu člana 24. tačka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O JEDINSTVENOJ
METODOLOGIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD
PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

 

Član l.

 

U Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09) u članu 30. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Obrasci iz člana 25., tabele iz člana 27., pomoćni akti iz člana 28. i izvještaj o procjenjenoj šteti iz člana 29. ove uredbe, ovjeravaju se pečatom organa koji obrazuje te komisije."

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 842/2014
05. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.