Na osnovu člana 3. i člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,'2/06 i 8/06), a na prijedlog Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici, održanoj 14.01 .2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O DODJELI ZAMJENSKIH
STANOVA, OBNOVU RANIJE ZAKLJUČENIH
UGOVORA O KORIŠTENJU STANOVA IDODJELU STANOVA NA KORIŠTENJE IZ STAMBENOG FONDA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE
I VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu na korištenje stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/13), u članu 4. broj "7." zamjenjuje se brojem "8.".

 

Član 2.

 

U članu 5. u drugom redu iza riječi "pitanje" stavlja se tačka, a riječi; "i uz ispunjenje kriterija i mjerila predviđenih ovom uredbom." brišu se.

 

Član 3.

 

Član 13. mijenja se i glasi:
"Obnova ranije zaključenih ugovora o korištenju stana, koji su zaključeni u periodu između 01. aprila 1992. godine i 07. februara 1998. godine, vrši se privremenim korisnicima stana iz člana 2. st. 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, uz ispunjenje uslova određenih Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i ovom uredbom".
"Dodjela stanova na korištenje može se izvršiti privremenom korisniku stana iz člana 2. st. 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, koji je iseljen iz stana da bi omogućio povratak predratnog nosioca stanarskog prava odnosno kupca stana, pod uslovom da njegove stambene potrebe nisu riješene na drugi način, uz ispunjenje uslova određenih Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i ovom uredbom".
Obnova ranije zaključenih ugovora o korištenju stana i dodjela stana na korištenje licima iz stava l. i stava 2. ovog člana vrši se prema sljedećim kategorijama:
1.      porodicama šehida i poginulih boraca,
2.      ratnim vojnim invalidima,
3.      demobiliziranim borcima Armije Bosne i Hercegovine i HVO,
4.      zaposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Član 14. mijenja se i glasi:
"Izuzetno, na korištenje može se dodijeliti stan kategorijama lica iz člana 13. stav 3. ove uredbe, koji su trenutni korisnici stana u koji su se uselili na osnovu saglasnosti davaoca stana na korištenje bez odgovarajućeg akta o dodjeli stana, ako su bili privremeni korisnici stana iz koga su iseljeni da bi omogućili povratak predratnog nosioca stanarskog prava odnosno kupca stana, uz ispunjenje uslova određenih Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i ovom uredbom.
Zahtjevi za dodjelu stana lica iz stava 1. ovog člana razmatrat će se bez reda prvenstva rang liste".

 

Član 5.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 44/2014
14. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.