Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici, održanoj 14.01.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O PROCESU TROGODIŠNJEG I GODIŠNJEG
PLANIRANJA, I GODIŠNJEG IZVJEŠĆIVANJA U
FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I INSTITUCIJAMA

DIO PRVI - UVOD

 

Članak 1.
(Predmet)

 

Ovom uredbom definira se obveza federalnih ministarstava i institucija da donose trogodišnje i godišnje planove rada, i godišnja izvješća o radu. Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvješća o radu, uključujući temeljne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati federalna ministarstva i institucije sukladno svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: "FBiH").

 

Članak 2.
(Nositelji aktivnosti)

 

Nositelji aktivnosti i odgovornosti u procesu planiranja i izvješćivanja federalnih ministarstava i institucija su:
a)     Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljem tekstu: "Zavod") - za koordiniranje svih aktivnosti planiranja i izvještavanja, pružanje stručne pomoći federalnim ministarstvima i institucijama, donošenje orijentacijskih mjerila za federalna ministarstva i insti­tucije, objedinjavanje i izradu planova i izvješća o radu Vlade FBiH, te predlaganje akata vezanih za planiranje i izvješćivanje koji su u nadležnosti Vlade FBiH;
b)     Federalna ministarstva i institucije - za izradu i usvajanje trogodišnjih planova rada, te izradu godišnjih planova i izvješća i obezbjeđenje dodatnih podataka i informacija po zahtjevu Zavoda;
c)     Vlada FBiH - za razmatranje, usvajanje i dostavljanje planova i izvješća o radu Vlade FBiH, Parlamentu FBiH.

 

Članak 3.
(Definicije)

 

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju slijedeća značenja:
a)     strateški dokumenti - integrisane i sektorske strategije razvoja u FBiH i Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: "BiH");
b)     strateški ciljevi federalnih ministarstava i institucija -široko postavljeni pravci djelovanja na ostvarenju vizije;
c)     misija - općenit opis onoga što organizacija radi, s kim ili za koga to radi, šta čini njene specifične nadležnosti, te zašto organizacija radi to što radi;
d)     vizija - opis kako će izgledati organizacija jednom kada dosegne svoj puni potencijal;
e)     trogodišnji plan - definira misiju, viziju i strateške ciljeve federalnih ministarstava i institucija, koji proi­zlaze iz nadležnosti federalnih ministarstava i institu­cija i relevantnih strateških dokumenata, programe i aktivnosti u implementaciji strateških ciljeva, njihov financijski okvir, izvore financiranja u trogodišnjem razdoblju (prema principu 1+2) sukladno kalendaru izrade Proračuna Vlade FBiH i ostale aktivnosti koje federalna ministarstva i institucije rade sukladno svojim nadležnostima i zakonskim propisima;
f)     godišnji plan rada - sadrži, pored redovnih aktivnosti, i aktivnosti na godišnjoj razini koje će ministarstva i institucije preduzeti kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata. Priprema se na temelju usvojenih trogodišnjih planova;
g)     godišnje izvješće o radu - sadrži analizu izvršenja aktivnosti planiranih godišnjim planom rada;
h)     program - skup srodnih i povezanih aktivnosti koje doprinose ostvarenju zadatih ciljeva;
i)      projekat - organizacijska forma sa ograničenim trajanjem uz pomoć koje se realizira jedan ili više međusobno povezanih programa ili aktivnosti akcionog plana usmjerenih prema zajedničkom cilju;
j)      federalne institucije - federalne uprave, federalne upravne organizacije i sve druge institucije od federalnog značaja čije rukovoditelje imenuje Vlada FBiH, bez obzira jesu li proračunski korisnici ili nisu (zavodi, agencije, stručne službe, komisije i dr.).

 

Članak 4.

 

Sastavni dio ove uredbe su obrazac okvira proračunskog planiranja u deset koraka i Tabele 1., 2,, 3. i 4. sa objašnjenjima koji se nalaze u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

DIO DRUGI - TROGODIŠNJE PLANIRANJE FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

 

Članak 5.
(Osnovni principi)

 

Osnovni principi kojima se rukovode federalna ministarstva i institucije u postupku izrade trogodišnjeg plana uključuju:
a)     Trogodišnji plan proizlazi iz strateških prioriteta Vlade FBiH, nadležnosti federalnih ministarstava i institucija i sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti;
b)     Trogodišnji i godišnji planovi rada doprinose implementaciji razvojnih dokumenata na razini BiH i FBiH, dokumenata relevantnih za proces europskih integracija i međunarodno preuzetih obveza BiH;
c)     Trogodišnji plan se izrađuje za razdoblje od tri godine i vremenski okvir izrade je sukladan kalendarom izrade proračuna kao što je predviđeno Zakonom o proračunima FBiH;
d)     Na temelju utvrđenih strateških ciljeva, federalna ministarstva i institucije planiraju programe i aktivnosti koje će doprinijeti implementaciji istih;
e)     Aktivnosti i programi predviđeni trogodišnjim planom moraju biti financijski ostvarivi i u okviru raspoloživih proračunskih i vanproračunskih financijskih sredstava;
f)     Prilikom izrade trogodišnjeg plana, ministarstva i institucije provode proces konsultacija sa svim relevantnim ministarstvima i drugim organima uprave i institucijama na nižim razinama vlasti koji mogu doprinijeti izradi trogodišnjeg plana;
g)     Trogodišnji plan federalne institucije se prilagođava i usklađuje sa trogodišnjim planom federalnog mini­starstva sa kojim je, sukladno svojim nadležnostima, resorno povezana;
h)     Trogodišnji plan sadrži narativni dio i tabelu sa jasno prikazanim programima i aktivnostima, nositeljima aktivnosti, rokovima izvršenja, proračunom i indikatorima izvršenja;
i)      U postupku izrade trogodišnjeg plana, federalna ministarstva i institucije koriste Priručnik za strateško planiranje koji se nalazi na web stranici Zavoda.

 

Članak 6.
(Tijek procesa trogodišnjeg planiranja)

 

Ključni koraci u procesu trogodišnjeg planiranja;
a)     Priprema za trogodišnje planiranje, uključujući defini­ranje sudionika, organiziranje i način komuniciranja;
b)     Analiza i pregled postojećeg strateškog okvira i prioriteta iz strateških dokumenata;
c)     Definiranje mandata, misije i vizije;
d)     Analiza okruženja (SWOT analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i prijetnji);
e)     Definiranje strateških ciljeva na temelju ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, misije i vizije, te zakonskih propisa;
f)      Utvrđivanje kriterija za određivanje prioritetnih aktivnosti;
g)     Definiranje programa i aktivnosti za trogodišnje razdoblje;
h)     Utvrđivanje troškova i povezivanje sa proračunskim procesom;
i)      Definiranje indikatora za praćenje i evaluaciju;
j)      Utvrđivanje nositelja realiziranja aktivnosti.

 

Članak 7.
(Format i sadržaj trogodišnjeg plana)

 

Trogodišnji plan ima sljedeće ključne elemente:
a)     Opis nadležnosti federalnog ministarstva i institucije;
b)     Opis okruženja u kojem radi federalno ministarstvo i institucija, karakteristike sektora i unutrašnje prilike u ministarstvu i instituciji;
c)     Izjava o viziji i misiji federalnog ministarstva i institucije;
d)     Opis i pregled strateških ciljeva koji proizlaze iz nadležnosti federalnog ministarstva i institucije i odgovarajućih strateških dokumenata čijem realiziranju programi i aktivnosti iz trogodišnjeg plana doprinose;
e)     Opis kriterija za određivanje prioritetnih aktivnosti;
f)      Procjena doprinosa konkretnih aktivnosti realizaciji strateških ciljeva;
g)     Programi i planirane aktivnosti na trogodišnjoj razini sa prioritetima, nositeljima aktivnosti, rokovima izvršenja, proračunskim sredstvima i indikatorima izvršenja prema tabeli I ove uredbe.
(2) Trogodišnji plan federalnog ministarstva i institucije se radi svake godine na principu 1+2 i predstavlja temelj za izradu godišnjeg plana rada.

 

Članak 8.
(Veza sa strateškim dokumentima i prioritetima Vlade FBiH)

 

(1)    Prilikom izrade trogodišnjeg plana, federalna ministarstva i institucije će uzeti u obzir definirane prioritete Vlade FBiH, te razmotriti relevantne strateške dokumente, koji čine strateški okvir za izradu plana.
(2)    Trogodišnji plan rada federanih ministarstava i institucija sadrži strateške ciljeve i prioritete sukladne strateškim integriranim/sektorskim dokumentima BiH i FBiH, dokumentima relevantnim za proces europskih integracija i međunarodno preuzetim obvezama.

 

Članak 9.
(Proces konsultacija i koordinacije

 

Nositelji aktivnosti u izradi trogodišnjeg plana su ministar, odnosno rukovoditelj institucije, koordinator planiranja i izvješćivanja i rukovodeći državni službenici sukladno svojim ovlaštenjima i odgovornostima. Prilikom izrade ili revizije trogodišnjeg plana potrebno je ostvariti međusobnu suradnju svih organizacionih jedinica u federalnom ministarstvu i instituciji, kao i saradnju sa ministarstvima i institucijama na drugim razinama vlasti i odgovarajućim socio-ekonomskim partnerima.

 

Članak 10.
(Vremenski okvir izrade trogodišnjeg plana i usklađivanje sa procesom izrade proračuna)

 

(1)    Trogodišnji plan federalnih ministarstava i institucija mora biti sukladan procesu izrade proračuna, sukladno okviru proračunskog planiranja u 10 koraka koji se primjenjuje u BiH.

(2)    Okvir proračunskog planiranja u deset koraka nalazi se u prilogu ove uredbe.

(3)    Pri usklađivanju procesa trogodišnjeg planiranja u federalnim ministarstvima i institucijama sa procesom planiranja i izrade budžeta potrebno je pridržavati se sljedećih rokova:
a) nacrt trogodišnjeg plana treba biti pripremljen prije roka zadostavljanje tabela pregleda prioriteta prora­čunskih korisnika za naredno trogodišnje razdoblje i dostavljen Federalnom ministarstvu financija/finansija ,(u daljem tekstu; "Ministarstvo financija") najkasnije do 31. ožujka/marta godine koja prethodi trogodiš­njem razdoblju ili drugog roka koji odredi Ministar­stvo financija;
b)     revidirani nacrt trogodišnjeg plana izrađuje se prije roka za dostavljanje proračunskih zahtjeva proračun­skih korisnika za narednu godinu i dostavlja se Mini­starstvu financija najkasnije do 15. kolovoza/augusta godine koja prethodi godini za koju se donosi proračun ili drugog roka koji odredi Ministarstvo financija;
c)     trogodišnji plan se usvaja od strane nadležnih federalnih ministarstava i institucija najkasnije do 31. listopada/oktobra godine koja prethodi trogodišnjem razdoblju za koji se donosi akcioni plan;
d)     nakon usvajanja, trogodišnji plan se objavljuje na internet stranici federalnog ministarstva i institucije.

DIO TREĆI - GODIŠNJE PLANIRANJE RADA FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

 

Članak 11.
(Temeljni principi)

 

Temeljni principi kojima se rukovode federalna ministarstva i institucije u postupku godišnjeg planiranja su:
a)     Godišnji plan rada proizlazi iz trogodišnjeg plana federalnog ministarstva i institucije;
b)     Godišnji plan rada se izrađuje za razdoblje od jedne kalendarske godine;
c)     Aktivnosti i programi predviđeni godišnjim planom rada moraju biti usklađeni sa usvojenim Proračunom Vlade FBiH;
d)     Prilikom izrade godišnjeg plana rada federalna ministarstva i institucije provode konsultacije sa svim relevantnim subjektima na svim razinama vlasti;
e)     Za zakonske i podzakonske akte koji se donose, precizno će se navesti rokovi, razlozi za donošenje i očekivani efekti.

 

Članak 12.
(Tok procesa i vremenski okvir izrade godišnjeg plana rada)

 

(1)    Nakon usvajanja Proračuna Vlade FBiH potrebno je izvršiti usklađivanje godišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija sa proračunom.
(2)    U godišnji program rada Vlade FBiH ulaze programi rada federalnih ministarstava. Federalna ministarstva i institucije svoje godišnje planove rada dostavljaju Zavodu koji objedinjuje sve pojedinačne godišnje planove rada u jedan jedinstveni godišnji plan rada Vlade FBiH. Sva federalna ministarstva su dužna da u svoje planove rada uzmu u obzir i planove rada federalnih institucija sa kojima su, sukladno svojim nadležnostima, resorno povezani.
(3)    Ukoliko Vlada FBiH zahtijeva, u godišnji plan rada Vlade FBiH, biće uključeni i planovi rada federalnih institucija. U tom slučaju, federalna ministarstva nemaju obvezu da u svojim planovima rada uzmu u obzir i planove rada federalnih institucija sa kojima su resorno povezani.
(4)    Federalna ministarstva najkasnije do 15.12. tekuće godine dostavljaju Zavodu svoj godišnji plan rada za narednu godinu.
Ovaj stav se odnosi i na federalne institucije u slučaju iz točke (3) ovog članka.
(5)    U slučaju iz točke 2. ovog članka, federalne institucije dostavljaju nadležnim resornim federalnim ministarstvima godišnji plan rada za narednu godinu najkasnije do 05.12. tekuće godine.
(6)    Zavod će najkasnije do 31.12. tekuće godine objediniti pojedinačne planove rada u jedinstveni godišnji plan rada Vlade FBiH i dostaviti ga Vladi FBiH najkasnije do 05.01. godine za koju se donosi plan.
(7)    Vlada FBiH će najkasnije do 15.01. usvojiti godišnji plan rada za tekuću godinu.

 

Članak 13.
(Format i sadržaj godišnjeg plana)

 

(1)    Godišnji plan rada ima sljedeće ključne elemente:
a)     Ukratko opis nadležnosti federalnog ministarstva i institucije (najviše polovina stranice);
b)      Ukratko pregled najvažnijih programa i aktivnosti koji će obilježiti rad u godini za koju se donosi godišnji plan i očekivani rezultati: efekti (najviše jedna stranica);
c)     Pregled relevantnih subjekata koji su konsultovani pri izradi godišnjeg plana rada federalnog ministarstva i institucije;
d)     Planirani programi i aktivnosti na godišnjoj razini sa nositeljima aktivnosti, rokovima izvršenja, proračun­skim sredstvima i indikatorima izvršenja prema tabeli 2. ove uredbe.
(2)    Godišnji plan rada će biti urađen u word formatu, font Ariel, veličina fonta 12 (tekst u tabelama veličina fonta 9).

 

DIO ČETVRTI - GODIŠNJE IZVJEŠĆIVANJE FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

 

Članak 14.
(Razdoblje izvješćivanja i rokovi dostave izvješća)

 

(1)    Federalna ministarstva i institucije rade godišnja izvješća o radu na temelju godišnjih programa rada, a ukoliko to Vlada FBiH zatraži i za razdoblja kraća od jedne godine.
(2)    U godišnje izvješće o radu Vlade FBiH ulaze izvješća o radu federalnih ministarstava. Federalna ministarstva dostavljaju svoja izvješća o radu Zavodu najkasnije do 10.01. tekuće godine za prethodnu godinu, a Zavod pojedinačna izvješća objedinjuje u jedinstveno izvješće o radu Vlade FBiH.
(3)    Kada Vlada FBiH zatraži, u godišnje izvješće o radu Vlade FBiH ulaze i godišnja izvješća o radu federalnih institucija. U tom slučaju, i na federalne institucije se odnosi točka (2) ovog članka.
(4)    Zavod će najkasnije do 25.01. finalizirati Izvješće o radu Vlade FBiH i isti dostaviti Vladi FBiH na usvajanje.
(5)    Vlada FBiH će najkasnije do 10.02. tekuće godine razmo­triti i usvojiti Izvješće o radu za proteklu godinu i dostaviti ga Parlamentu FBiH najkasnije do 15.02. tekuće godine.

 

Članak 15.
(Format i sadržaj godišnjeg Izvješća o radu)

 

(l)    Izvješće o radu sastoji se od sljedećih elemenata:
a)     ukratko opis nadležnosti federalnog ministarstva i institucije (najviše polovina stranice);
b)     ukratko pregled najvažnijih programa i aktivnosti koji su obilježili rad u izvjesnoj godini sa indikatorima izvršenja i efektima (najviše jedna stranica);
c)     pregled izvršenih planiranih aktivnosti - projekata sa procentom izvršenja u odnosu na plan, utrošenim sredstvima u odnosu na plan, indikatorima izvršenja, efektima koji su proizvele, prema tabeli 3. ove uredbe;
d)     za aktivnosti (programi, zakonski i pozakonski akti i sl.) koje su predviđene planom, a nisu urađene, potrebno je navesti razloge zbog kojih nisu izvršene;
e)      aktivnosti koje su urađene u izvjesnom razdoblju, a nisu planirane, evidentiraju se u tabeli 4. ove uredbe zajedno sa indikatorima i efektima izvršenja.
(2)    Izvješće o radu se radi u Word formatu, font Ariel, veličina fonta 12 (tekst u tabelama veličina fonta 9).

 

Članak 16.
(Koordinator planiranja i izvještavanja)

 

(1)    S ciljem što efikasnijeg procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja i izvješćivanja, u federalnim ministarstvima i institucijama se uvodi funkcija koordinatora/ice. Koordinator/ica procesa izrade trogodišnjeg plana, godišnjeg plana i godišnjeg izvještaja o radu je sekretar federalnog ministar­stva, odnosno institucije. Ukoliko federalna institucija u organizacionoj šemi nema predviđeno radno mjesto sekre­tara, koordinator/ica će biti imenovan/a iz reda rukovodećih državnih službenika.
(2)    Koordinator/ica, sukladno svojim nadležnostima, razvija takav način upravljanja procesom planiranja i izvještavanja koji osigurava jasno definiranje različitih uloga i odgovornosti uključenih subjekata, koordinira sudjelovanje velikog broja različitih subjekata u procesu, uključujući i druga relevantna ministarstva na istom i nižim razinama vlasti, te stvara ambijent zajedničke svrhe djelovanja i obezbjeđuje horizontalnu i vertikalnu koordinaciju u skladu sa organizacijskom strukturom federalnog ministarstva i institucije. Koordinator/ica ima ulogu mentora, obezbjeđuje neophodne obrasce i daje upute neposrednim izvršiteljima koji izrađuju planove i izvješća.
(3)    Pomoćnici ministra i rukovoditelja institucije dužni su da pruže svaku pomoć i da aktivno surađuju sa koordinatorom u cjelokupnom procesu trogodišnjeg planiranja, godišnjeg planiranja i godišnjeg izvješćivanja u federalnim ministarstvima i institucijama.
(4)    Koordinator je odgovoran za objedinjavanje planova i izvješća sektora u jedinstven dokument federalnog ministarstva i institucije, te za koordinaciju cjelokupnog procesa trogodišnjeg planiranja, godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja i za svoj rad odgovara ministru, odnosno rukovoditelju institucije.
(5)    Pomoćnici federalnog ministra i rukovodioca institucije su odgovorni za neposrednu izradu dokumenata u procesu planiranja i izvješćivanja u sektoru kojim rukovode.
(6)    Koordinator/ica procesa planiranja i izvješćivanja je kontakt osoba koja usko sarađuje sa Zavodom.

 

Članak 17.
(Primjena uredbe)

 

Ova uredba se primjenjuje u svim federalnim ministarstvima i institucijama.

DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvješći­vanja u federalnim ministarstvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/11).

 

V broj 42/2014
14. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.