Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 110. stavak 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 112. sjednici, održanoj 28.04.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O MJERILIMA ZA
OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG
ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH,
DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM
CESTAMA U FEDERACIJI BiH

 

Članak l.

 

U Uredbi o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/10) u članku 6. iza stavka 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
"Visina naknade za korištenje jednog singlmodnog optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u cestovnom zemljištu JP Autoceste Federacije BiH utvrđuje se godišnje u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) korištenog optičkog vlakna u sljedećim iznosima:

KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,30 KM/ m1

2. BRZE CESTE

0,20 KM/m1

Naknada se usklađuje ovisno o duljini trajanja ugovora o korištenju optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi, gdje se godišnja naknada množi sa koeficijentom usklađivanja prema tabeli iz stavka 7. ovog članka i obračunava se kumulativno."

 

Članak 2.

 

U članku 9. iza stavka l. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Naknada za smještaj jednog mjesta 1U EIA opreme u komunikacijskim   ormarima u objektima i prostorijama JP Autoceste Federacije BiH iznosi 50,00 KM mjesečno."

 

Članak 3.

 

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:
"Visina naknade za pokrivanje telekomunikacijskim signalom za telecom operatere u tunelima na dionicama autoceste JP Autoceste Federacije BiH utvrđuje se mjesečno u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) samozračećeg kabla za radiosignal u sljedećim iznosima:

KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,50 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,30 KM/m1

Naknada se usklađuje ovisno o duljini trajanja ugovora i duljine samozračećeg kabla u cijevima tunela, gdje se mjesečna naknada množi sa koeficijentom usklađivanja iz sljedeće tabele i obračunava se kumulativno:

DULJINA TRAJANJA UGOVORA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 5 godina

1,00

od 6 od 10 godina

0,75

od 11 do 15 godina

0,50

preko 15 godina

0,35

 

Članak 4.

 

U članku 12. stavak 2. briše se.

 

Članak 5.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 774/2014
28. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.