Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Siužbene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i elana 110. stav 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 112. sjednici, održanoj 28.04.2014, godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O MJERILIMA ZA
OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG
ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH
DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM
CESTAMA U FEDERACIJI BiH

 

Član l.

 

U Uredbi o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/10) u članu 6. iza stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
"Visina naknade za korištenje jednog singlmodnog optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u, cestovnom zemljištu JP Autoceste Federacije BiH utvrđuje se godišnje u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) korištenog optičkog vlakna u sljedećim iznosima:

KATEGORIJA

NAKNADA

1 . AUTOCESTE

0,30 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,20 KM/m1

Naknada se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora o korištenju optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi gdje se godišnja naknada množi sa koeficijentom usklađivanja prema tabeli iz stava 7. ovog člana i obračunava se kumulativno."

 

Član 2.

 

U članu 9. iza stava l. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Naknada za smještaj jednog mjesta 1U EIA opreme u komunikacionim ormarima u objektima i   prostorijama JP Autoceste Federacije BiH iznosi 50,00 KM mjesečno."

 

Član 3.

 

Iza člana 9. dodaje se novi član 9a. koji glasi:
"Visina naknade za pokrivanje telekomunikacionim signalom za telecom operatere u tunelima na dionicama autoceste JP Autoceste Federacije BiH   utvrđuje se mjesečno u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) samozračećeg kabla za radiosignal u sljedećim iznosima:

KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,50 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,30 KM/m1

Naknada se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora i dužine samozračećeg kabla u cijevima tunela, gdje se mjesečna naknada množi sa koeficijentom usklađivanja iz sljedeće tabele i obračunava se kumulativno:

DUŽINA TRAJANJA UGOVORA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 5 godina

1,00

od 6 od 10 godina

0,75

od 11 do 15 godina

0,50

preko 15 godina

0,35

 

Član 4.

 

U članu 12. stav 2. briše se.

 

Član 5.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V broj 774/2014
28. aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.