Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) u vezi sa čl. 79. - 85. Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), na prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 24.04.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRORAČUNSKOM NADZORU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Opće odredbe

 

Članak l.

 

Ovom uredbom se ureduju ciljevi i opseg proračunskog nadzora nad korištenjem sredstava proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina i izvan proračunskih fondo­va, način provođenja postupka proračunskog nadzora, rad, ovlasti i obilježja ovlaštenih osoba (u daljnjem tekstu: "proračunski inspektori").

 

Članak 2.

 

Proračunski nadzor je postupak u kome se provodi inspekcijska kontrola zakonitosti, pravodobnosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, u kome se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

 

Članak 3.

 

Proračunski nadzor obavlja se za tekuću fiskalnu godinu.
Iznimno, u slučaju nastanka opravdanih razloga prouzro­kovanih određenim specifičnim okolnostima, proračunski nadzor se može obavljati i za protekla razdoblja.
Pod specifičnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se okolnosti koje su nastale na temelju saznanja i činjenica koje nisu bile poznate u proteklom razdoblju, a osnovano ukazuju na povrede, odnosno nepravilnosti u primjeni zakona ili drugih propisa u tom razdoblju.
Postupak proračunskog nadzora za proteklo razdoblje obavlja se po pravilima postupka proračunskog nadzora koji se provodi za tekuću fiskalnu godinu.

 

Članak 4.

Ciljevi proračunskog nadzora

Osnovni ciljevi provođenja postupka proračunskog nadzora su:
1)     utvrđivanje da li se proračunska sredstva koriste zakonito, namjenski i blagovremeno,
2)     poduzimanje korektivnih mjera radi zaustavljanja nepravilnosti i prijevara kao što su zloupotreba prora­čunskih sredstava, pogrešno planiranje i upravljanje sredstvima,
3)     poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka štetnih posljedica u proračunu kao i mjera za otklanjanje štete nanesene proračunu,
4)     provjera pravilnosti postupanja proračunskih koris­nika u primjeni zakona i drugih na zakonu donesenih propisa i akata,
5)     prikupljanje pouzdanih i vjerodostojnih financijskih i drugih podataka, te njihovo pravodobno dostavljanje nadležnim organima.
Pod provjerom pravilnosti postupanja proračunskih korisnika, u smislu stavka 1. točka 4. ovoga članka, podrazu­mijeva se provjera korištenja proračunskih sredstava u visini, za namjene i u vrijeme kako je to propisano proračunom Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina.

 

Članak 5.

Opseg i sadržaj proračunskog nadzora

Poslove proračunskog nadzora korisnika sredstava prora­čuna Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, federalnih i kantonalnih izvanproračunskih fondova (u daljnjem tekstu: "proračunski korisnici"), obavljaju proračunski inspektori Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija odnosno kantonalnih ministarstava financija (u daljnjem tekstu; "Ministarstvo financija"), svatko u okviru svoje nadležnosti.
Poslove proračunskog nadzora gradskih i općinskih organa uprave, obavljaju proračunski inspektori nadležnog kantonalnog ministarstva financija u kantonima na čijem teritoriju se grad ili općina nalazi.
Proračunski inspektori u okviru provođenja postupka pro­računskog nadzora vrše kontrolu računovodstvene, financijske i druge dokumentacije, kao i izvješća i evidencija proračunskih korisnika.
U postupku proračunskog nadzora, osim kontrole dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, proračunski inspektori imaju pravo uvida i u poslovnu dokumentaciju drugih pravnih osoba, u vezi s poslovima odnosno ugovorima koji se financiraju iz proračunskih sredstava dodijeljenih proračunskim korisnicima.

 

Članak 6.

Postupak proračunskog nadzora, obilježja, ovlasti i obveze proračunskog inspektora

Poslovi proračunskog nadzora sukladno ovoj uredbi, obavljaju se isključivo po nalogu Federalnog ministra financija -Federalnog ministra finansija ili kantonalnog ministra financija (u daljem tekstu: "Ministar financija"), zatim po zahtjevima građana ili ovlaštenih osoba proračunskih korisnika, uz prethodno dostavljanje pismene obavijesti proračunskom korisniku.
Pismeni nalozi ministra financija za obavljanje proračun­skog nadzora iz stavka I ovoga članka, izdaju se prema utvrđenim prioritetima, načelu ekonomičnosti i   sukladno potrebama zadovoljavanja javnog interesa.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ukoliko se ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, po nalogu ministra može se izvršiti izvanredni proračunski nadzor.

 

Članak 7.

 

Nalozi iz članka 6. stavak 2. ove uredbe obvezno sadrže sljedeće podatke:
- ime proračunskog inspektora koji obavlja proračunski nadzor,
- naziv proračunskog korisnika kod kojeg će se obaviti proračunski nadzor,
- predmet i opseg proračunskog nadzora,
- razdoblje u kojemu će se proračunski nadzor izvršiti.
Ukoliko je u nalogu za proračunski nadzor navedeno više inspektora, nositelj naloga je inspektor koji je prvi naveden.

 

Članak 8.

 

Prije početka inspekcijske kontrole, proračunski inspektor subjektu proračunskog nadzora dostavlja pismenu obavijest o otpočinjanju istog, a najkasnije u roku od 3 dana prije početka proračunskog nadzora.
Rukovodioci i ovlašteni zaposlenici proračunskog korisnika kod kojeg se provodi proračunski nadzor, dužni su nakon primljene obavijesti o početku nadzora, bez odlaganja pripremiti svu potrebnu dokumentaciju radi što efikasnijeg i bržeg obavljanja proračunskog nadzora.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proračunski nadzor neće biti najavljen ako je to izričito navedeno u nalogu za obavljanje izvanrednog proračunskog nadzora iz članka 6. stavak 3. ove uredbe.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika dužna je da na zahtjev proračunskog inspektora sačini pismeno izjašnjenje u vezi s predmetom proračunskog nadzora.

 

Članak 9.

 

Proračunski inspektori u postupku proračunskog nadzora svojstvo ovlaštene osobe dokazuju službenom iskaznicom, čiji je izgled propisan na Obrascu - IPI koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

Članak 10.

 

Prilikom provođenja postupka proračunskog nadzora proračunski inspektor je obvezan:
- dati na uvid službenu iskaznicu,
- izložiti predmet i opseg proračunskog nadzora,
- predočiti okvirni vremenski plan o razdoblju trajanja proračunskog nadzora.
Proračunski inspektor ima ovlast, ukoliko utvrdi postojanje opravdanih razloga, da tijekom postupka proračunskog nadzora proširi predmet, opseg i razdoblje trajanja istog.
Rukovodioci i ovlašteni zaposlenici proračunskog koris­nika, dužni su proračunskom inspektoru dati na uvid svu potreb­nu računovodstvenu, financijsku i drugu dokumentaciju, zatim sva izvješća i evidencije, kao i druge akte na temelju kojih korisnik posluje.
Rukovodioci i ovlašteni zaposlenici proračunskog korisnika dužni su proračunskom inspektoru na njegov zahtjev dati na uvid izvješće Interne revizije kao i izvješće Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 11.

Zapisnik o inspekcijskoj kontroli

 

Po izvršenom proračunskom nadzoru sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati činjenično stanje utvrđeno u provedenom postupku. Zapisnik sastavlja proračunski inspektor koji je obavio proračunski nadzor. Ako je proračunski nadzor obavljao isto dobno veći broj proračunskih inspektora po istom nalogu, onda zapisnik zajednički sačinjavaju svi inspektori.
Zapisnik se sastavlja na mjestu obavljanja proračunskog nadzora. U složenijim postupcima zapisnik se može sastaviti i u službenim prostorijama proračunske inspekcije u roku od tri dana od dana završenog nadzora.
Proračunski inspektor prije dostavljanja zapisnika s nalazom upoznaje odgovorne osobe korisnika kod kojeg je izvršen proračunski nadzor.
Ako se proračunskim nadzorom utvrdi postojanje nezako­nitosti ili nepravilnosti, zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:
1)     detaljno obrazloženje odnosno opis utvrđenih nezako­nitosti odnosno nepravilnosti,
2)     dokaze na temelju kojih su iste utvrđene,
3)     prijedlog mjera i rokove za otklanjanje istih,
4)     rok za dostavljanje obavijesti o poduzetim mjerama. 
Korisnik kod kojeg je vršen proračunski nadzor može proračunskom inspektoru uložiti primjedbe na nalaz iz zapisnika istodobno po sačinjavanju zapisnika ili najkasnije u roku od 5 dana od dana dostavljanja zapisnika.
Primjedbe na zapisnik, odnosno izjava ovlaštene osobe, subjekta nadzora da nema primjedbi na isti, unosi se u zapisnik. Ukoliko se primjedbe na zapisnik prilažu posebnim pisanim aktom istodobno sa sačinjavanjem zapisnika, one se ovjeravaju potpisom ovlaštene osobe subjekta nadzora i službenim pečatom.
Ukoliko subjekt nadzora u roku i na način propisan u st. 4. i 5. ovoga članka ne uloži primjedbe na sačinjeni zapisnik, smatrat će se da nema primjedbi na isti. Ovu činjenicu proračunski inspektor konstatira u zapisniku.
Ako su primjedbe uložene u roku i na način propisan u st. 4. i 5. ovoga članka, a proračunski inspektor utvrdi da su primjedbe osnovane, uvažavajući iste sačinit će dopunu zapisnika koju dostavlja korisniku u roku od 8 dana od dana prijema primjedbi.
Ako su primjedbe neutemeljene proračunski inspektor o tome pismeno obavještava korisnika.
Subjekt nadzora je dužan da u roku određenom u zapisniku obavijesti proračunskog inspektora o postupanju po predloženim mjerama i priloži dokaze o tome.
Proračunski inspektor je dužan vršiti kontrolu pravodobnog izvršenja mjera naloženih zapisnikom i o tome redovno izvješćivati ministra financija.

 

Članak 12.

Poduzimanje mjera u cilju otklanjanja nepravilnosti ili nezakonitosti

 

Ako proračunski korisnik u ostavljenom roku ne poduzme mjere predložene u zapisniku iz članka 11. ove uredbe ili pravodobno ne dostavi obavijest o poduzetim mjerama, proračun­ski inspektor donosi rješenje kojim nalaže mjere i određuje rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti.
U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti odnosno nezakonitosti, rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, korisniku se između ostalog može naložiti:
- zabrana raspolaganja dodijeljenim proračunskim sredstvima dok se utvrđene nepravilnosti ne otklone,
- povrat sredstava u proračun ukoliko se utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu,
- druge mjere za koje je ovlašten zakonom ili dragim propisom.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 8 dana od isteka roka za dostavljanje obavijesti iz članka 11. stavak 4. točka 4. ove uredbe.
Protiv rješenja iz stavka l. ovoga članka može se izjaviti žal­ba ministru financija, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
Ministar financija rješenjem odlučuje o žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe. Rješenje doneseno po žalbi je konač­no i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Članak 13.

 

Ako proračunski inspektori u postupku proračunskog nadzora utvrde postojanje protupravnih radnji rukovodioca i drugih ovlaštenih zaposlenika kontroliranog proračunskog korisnika, po konačnosti rješenja iz članka 12. stavak 1. ove uredbe, protiv navedenih osoba sukladno zakonu i dragim propisima dužni su poduzeti propisane mjere i to:
- nadležnom tužiteljstvu podnijeti prijavu o počinjenom kaznenom djelu,
- nadležnom sudu podnijeti prekršajnu prijavu,
- druge mjere za koje su ovlašteni zakonom ili drugim propisom.

 

Članak 14.

Dostavljanje izvještaja

 

Proračunski inspektori su dužni o svakom okončanom pos­tupku proračunskog nadzora dostaviti izvješće rukovodiocu orga­nizacijske jedinice za proračunski nadzor u sastavu ministarstva.
Rukovodilac organizacijske jedinice za proračunski nadzor, na temelju pojedinačnih izvješća proračunskih inspektora, sastavlja godišnje izvješće o radu.
Izvješće iz stavka 1. sadrži sljedeće:
- naziv korisnika kod koga je proveden postupak proračunskog nadzora,
- predmet proračunskog nadzora,
- razdoblje obuhvaćeno proračunskim nadzorom,
- vrijeme trajanja proračunskog nadzora,  
-  rezultate proračunskog nadzora,
- utvrđene nepravilnosti (ukoliko postoje),
- broj inspektora koji su proveli postupke proračunskog nadzora,
- ostale informacije o aktivnostima organizacijske jedinice.
Izvješće iz stavka 2. ovoga članka, rukovodilac organiza­cijske jedinice za proračunski nadzor dostavlja ministru financija u roku 30 dana po isteku razdoblja na koje se izvješće odnosi.

 

Članak 15.

Završna odredba

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 751/2014
24. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.