Na temelju članka 77. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 24.04.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom uređuju se proračunsko računovodstvo, poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, interni računovod­stveni nadzor, priznavanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija i financijsko izvješćivanje.

 

Članak 2.

 

Odredbe ove uredbe odnose se na proračun Federacije Bosne i Hercegovine, budžete kantona, gradova i općina.
Odredbe ove uredbe dužni su provoditi proračunski korisnici i vanproračunski fondovi.
Proračunskim korisnicima i vanproračunskim fondovima (u daljem tekstu: proračunski korisnici) u smislu ove uredbe smatraju se korisnici i fondovi određeni člankom 2. toč. 10. i 48. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14, u daljem tekstu: Zakon).

 

Članak 3.

 

Cilj računovodstva proračuna i financijskog izvješćivanja je pružanje pouzdanih i vjerodostojnih informacija koje su relevantne za donošenje odluka za potrebe planiranja i kontrole izvršavanja proračuna.
Računovodstvo proračuna omogućava djelotvorno upravljanje javnim sredstvima sukladno odredbama Zakona.

 

Članak 4.

 

Računovodstvo proračuna propisano ovom uredbom zasniva se na računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, blagovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.
Proračunski korisnici vode knjigovodstvo proračuna sukladno članku 33. stavak 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09).

 

Članak 5.

 

Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i izvora sredstava.

 

Članak 6.

 

Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu konta iz propisanog Analitičkog kontnog plana za proračun i proračunski korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg propisuje federalni ministar financija (u daljem tekstu: Kontni plan).

VI - POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

 

Članak 7.

 

Poslovne knjige su: dnevnik, glavna knjiga (knjiga priboda i primitaka, rashoda i izdataka, knjiga imovine, obveza, potraživanja i izvora sredstava) i pomoćne knjige.
Pomoćne knjige su knjige za unos podataka u trezorski sustav i pomoćne knjige koje vode proračunski korisnici.
Pomoćne knjige za unos podataka u trezorski sustav su: knjiga za unos narudžbenica, knjiga za unos obveza, knjiga za plaćanje, knjiga potraživanja i modul Glavne knjige proračunskog korisnika kao segment Glavne knjige Riznice.
Obvezne pomoćne knjige iz stavka 2. ovog članka koje vode proračunski korisnici su: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga skladišta, knjiga inventara, knjiga kapitalne imovine, knjige duga, knjiga blagajne i registar plaća.
Osim poslovnih knjiga iz st. 1., 3. i 4. ovog članka, proračunski korisnici mogu voditi i druge pomoćne knjige čiji oblik i sadržaj određuju sami proračunski korisnici.
Poslovne knjige iz stavka 1. ovog članka imaju važnost javne isprave.

 

Članak 8.

 

Poslovne knjige vode se za fiskalnu godinu i otvaraju se na početku fiskalne godine ili danom osnivanja proračunskog korisnika.
Početna stanja stalnih konta u glavnoj knjizi na početku fiskalne godine jesu zaključna stanja na kraju prethodne fiskalne godine.

 

Članak 9.

 

Proračunski korisnici na kraju fiskalne godine poslovne knjige usklađuju, zaključuju i povezuju, a glavnu knjigu potpisuje ovlašteni predstavnik proračunskog korisnika ili lice koje on ovlasti. Potpisom se potvrđuje točnost i usklađenost sa zakon­skim odredbama.
Ako se knjigovodstveni podaci obrađuju elektronskim putem, glavna knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova, te da se ista prema potrebi može odštampati.

 

Članak 10.

 

Poslovne knjige pohranjuju se i čuvaju najmanje:
- Dnevnik i glavna knjiga 11 (jedanaest) godina,
- pomoćne knjige 7 (sedam) godina.

 

Članak 11.

 

Oblik vođenja poslovnih knjiga zavisi od tehnike unosa nastalih financijskih promjena odnosno transakcija u proračunu.
Tehnika unosa i obrade podataka nastalih financijskih promjena odnosno transakcija u Proračunu može biti elektronskim putem, poluautomatizovana obrada podataka i ručna obrada podataka.

 

Članak 12.

 

Unos podataka u poslovne knjige zasniva se na vjerodo­stojnim i urednim knjigovodstvenim ispravama.
Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz o nastaloj financijskoj promjeni, odnosno transakciji u proračunu.
Knjigovodstvena isprava služi kao osnova za unošenje podataka u poslovne knjige.
Knjigovodstvena isprava iz st. 1. i 2. ovog članka služi istovremeno kao osnova za nadzor i reviziju.
Proračunski korisnici odgovorni su za sastavljanje knjigovodstvenih isprava, a ovlašteno lice potpisom na ispravi potvrđuje da je isprava istinita i realno prikazuje poslovnu promjenu ili transakciju.
Vrste, sadržaj, kontrola, kretanje i rokovi čuvanja knjigovod­stvenih isprava propisuju se pravilnikom iz članka 78. Zakona.

 

Članak 13.

 

Proračunski korisnici organiziraju knjigovodstvo i način unošenja podataka u poslovne knjige sukladno odredbama ove uredbe.
Proračunski korisnici vode knjigovodstvo u glavnoj knjizi prema rasporedu konta iz Kontnog plana.
Kontni plan propisat će se pravilnikom iz članka 78. Zakona.
Cjelokupno računovodstvo proračuna i proračunskih koris­nika obuhvaća klase, glavne kategorije, potkategorije, glavne grupe, podgrupe i analitička konta.
Proračunski korisnici mogu vočtenje knjigovodstva ugovorom povjeriti drugom pravnom licu iii poduzetniku registriranim za pružanje računovodstvenih usluga, a koji imaju zaposlene osobe kojima povjeravaju vođenje poslovnih knjiga, s tim da se ne smanjuje odgovornost odgovornih lica proračunskih korisnika za cjelokupno računovodstvo.

 

Članak 14.

 

Proračun i proračunski korisnici u svom knjigovodstvu vode ona konta na kojima se tokom tekuće godine pojave računovodstvene promjene.
Izuzev konta iz stavka 1. ovog članka, proračun i proračunski korisnici u svom knjigovodstvu vode i ona konta na kojima postoji početno stanje na početku fiskalne godine.

III - INTERNI RAČUNOVODSTVENI NADZOR

 

Članak 15.

 

Proračunski korisnici su dužni osigurati sustav stalnog internog računovodstvenog nadzora uspostavljanjem sustava internih kontrola. Sustav internih kontrola osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koji se koriste za postizanje namjeravanih rezultata u vladinim programima.
Internim računovodstvenim nadzorom provjerava se jesu li poslovne transakcije izvršene sukladno zakonskim propisima, da li postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija te pružaju li financijska izvješća kompletne, pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima financijskih operacija i o financijskim pozicijama.

IV - PRIZNAVANJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

 

Članak 16.

 

Priznavanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u glavnoj knjizi vrši se prema računovodstvenom principu modifi­ciranog nastanka događaja.
Računovodstveni princip modificiranog nastanka događaja iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva da se prihodi i primici priznaju u onom razdoblju kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na Jedinstveni račun Riznice, a rashodi i izdaci priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obveza za plaćanje i nastala.

V - PROCJENJIVANJE BILANČNIH POZICIJA

 

Članak 17.

 

Pod procjenjivanjem bilančnih pozicija podrazumijeva se utvrđivanje vrijednosti pojedinačnih pozicija bilance.
Stalna i privremena materijalna imovina obračunava se i knjiži po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost imovine čini kupovna cijena uvećana za uvozne carine, porez na dodanu vrijednost, izdatke za prijevoz i sve druge izdatke koji se direktno mogu dodati nabavnoj cijeni.
Proračunski korisnici vrše ispravku vrijednosti stalne imovi­ne u obliku stvari indirektnom metodom na teret izvora sredstava.
Otpis stalne imovine iz stavka 3. ovog članka provodi se linearnom metodom otpisa primjenom minimalnih amortizacionih stopa iz Nomenklature sredstava za amortizaciju.
Osnovica za otpis stalne imovine u obliku stvari je nabavna, odnosno revalorizovaria vrijednost imovine i procijenjena vrijednost.
Stalna imovina u obliku osnivačkih uloga, dugoročnih zajmova i vrijednosnih papira koji kotiraju, iskazuje se po principu nabavne ili niže cijene.
Pod stalnom imovinom smatra se imovina (sredstvo) čiji je vijek trajanja duži od jedne godine. Stalna imovina čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabavke niža od 1.000,00 KM otpisuje se jednokratno.
Domaći novac u blagajni i na računima kod banaka iskazuje se u nominalnom iznosu, a strani novac po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilance.
Bilansne pozicije potraživanja i obaveza priznaju se prema iznosima iz ugovora.

 

Članak 18.

 

Proračunski korisnici revalorizuju imovinu, obveze i izvore sredstava na način propisan pravilnikom iz članka 78. Zakona.
Proračunski korisnici najmanje jedrom godišnje vrše usklađivanje stanja sredstava i njihovih izvora iskazanih u raču: novodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom), na način utvrđen pravilnikom iz stavka l. ovog članka.

VI - FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

 

Članak 19.

 

Proračunski korisnici su dužni sastavljati sljedeća financijska izvješća: bilanca stanja, račun prihoda i rashoda, iskaz o kapitalnim izdacima i financiranju, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, izvješće o novčanim tokovima, izvješća o ostalim financijskim podacima i posebni podaci o plaćama i o broju zaposlenih.
Uz financijska izvješća iz stavka 1. ovog članka izrađuju se i zabilješke koje omogućavaju da se potpunije razumiju financijski podaci predstavljeni u financijskim izvješćima.
Financijska izvješća moraju pružiti točan, istinit i pouzdan pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i stanja imovine, obveza i izvora sredstava.
Financijska izvješća iz stavka 1. ovog članka sastavljaju se za fiskalnu godinu.
Oblik i sadržaj financijskih izvješća propisuju se pravilnikom iz članka 78. Zakona.

 

Članak 20.

 

Financijska izvješća zajedno sa zabilješkama čine godišnji obračun, odnosno godišnja izvješća svakog proračunskog korisnika.
Financijska izvješća moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe, koji sadrži naziv "certificirani računovođa", ime i prezime, kao i broj važeće licence.
Istovremeno, financijska izvješća moraju biti potpisani od strane ovlaštenog predstavnika proračunskog korisnika i ovjereni pečatom proračunskog korisnika - podnosioca.
Na temelju pojedinačnih godišnjih obračuna sastavlja se konsolidovani godišnji obračun proračuna.
Ovlaštena osoba proračuna svojim potpisom jamči da se podaci u financijskim izvješćima ne razlikuju od podataka u glavnoj knjizi.
Pojedinačna i konsolidovana financijska izvješća i izvješća o izvršenoj reviziji čuvaju se trajno.

 

Članak 21.

 

Za potrebe planiranja i kontrole izvršavanja proračuna proračunski korisnici obvezni su sastavljati periodična financijska izvješća o proračunom predviđenim i ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima.
Periodična financijska izvješća iz stavka 1. ovog članka prikazuju sve prihode i primitke, rashode i izdatke, te višak ili manjak ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje za koji se daje izvješće.
Periodična financijska izvješća proračunski korisnici dostavljaju svojim nadležnim tijelima i organima sukladno pravilniku iz članka 78. Zakona.

VII - PODNOŠENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

 

Članak 22.

 

Proračunski korisnici dužni su podnositi financijska izvješća Financijsko-informatičkoj agenciji (FIA) i ovlaštenoj instituciji za reviziju.
Za financijska izvješća odgovoran je ovlašteni predstavnik proračuna, proračunskog korisnika.

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi uredba o računovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/10).

 

Članak 24.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 750/2014
24. travnja 2014. godine
Sarajevo

 

Premijr
Nermin Nikšić, v. r.