Na osnovu člana 40. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I
GRAĐEVINA ZA KOJE FEDERALNO MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREĐENJA IZDAJE URBANISTIČKU
SAGLASNOST I/ILI LOKACIJSKU INFORMACIJU

I OPĆE ODREDBE

 

Član l.

 

Ovom uredbom određuju se građevine i zahvati od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) za koje urbanističku saglasnost i/ili tokacijsku informaciju izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu; Ministarstvo),

II GRAĐEVINE I ZAHVATI OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

 

Član 2.

 

Ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju za:

1)     GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I VEZA
- autocesta,
- brza cesta,
- magistralna cesta,
- međunarodni cestovni granični prijelaz,
- željeznička pruga od značaja za Federaciju,
- željeznički granični prijelaz,
- aerodrom,
- morska luka posebnog (međunarodnog) ekonomskog interesa za Federaciju, prema posebnom propisu,
- luka nautičkog turizma i sportska luka,
- vodnu građevinu za plovidbu (plovni put sa pripadajućim objektima i vodne   građevine), osim plutajućih objekata povezanih sa obalom u funkciji uslužne djelatnosti.

2)     ENERGETSKE GRAĐEVINE
- električna centrala instalirane snage 30 MW i više sa pripadajućim građevinama,
- dalekovod 220 kV i više s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu,
- vjetro parkovi (min. 4 vjetroturbine i vise),
- međunarodni i magistralni cjevovod koji služi za transport nafte, gasa ili naftnih derivata,
- podzemno skladište prirodnog gasa kapaciteta 50.000 tona i više,
- skladište nafte ili njezinih tekućih derivata koji je samostalni objekt kapaciteta 50.000 tona i više,
- skladište ukapljenog naftnog gasa koje je samostalni objekt kapaciteta 10.000 tona i vise;
- eksploatacijsko polje nafte i gasa,
- eksploataciona polja mineralnih sirovina sa pratećim objektima, na površini većoj od 5 ha.

3)     VODNE GRAĐEVINE
- regulacijsku i zaštitnu vodnu građevinu na vodama l (prvog) reda,
- brana s akumulacijom ili retencijskim prostorom sa pripadajućim građevinama koje zadovolja­vaju kriterije velikih brana,
- vodna građevina za vodosnabdijevanje kapaci­teta zahvata 500 l/s i više,
- vodna građevina za zaštitu voda kapaciteta 100.000 ekvivalentnih stanovnika i više,
- građevina od značajnijeg uticaja na širi prostor površine sliva 80 km2 i više,
- zaštitni i regulacijski objekti kojima se vrši uticaj na područje drugog entiteta bez obzira na veličinu i kapacitet.

4)     PROIZVODNE GRAĐEVINE
- građevina za proizvodnju izvora jonizirajućih zračenja,
- građevina za proizvodnju hemikalija i hemijskih proizvoda,
- građevina za proizvodnju metala,
- građevina za proizvodnju nemetala, koksa, cementa, stakla i celuloze,
- rafinerija nafte.

5)     GRAĐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM
- građevina za obradu, skladištenje i odlaganje opasnog otpada,
- kantonalni i regionalni centar za upravljanje otpadom.

6)     SPORTSKE GRAĐEVINE
- olimpijski objekti;
- sportski i rekreacijski centri površine od 10 ha i više,
- igralište za golf s pratećim sadržajima površine 10 ha i više,
- sportski objekti međunarodnog značaja.

7)     GRAĐEVINE POSEBNE NAMJENE
- vojna građevina i građevina od posebnog zna­čaja za odbranu države, u skladu sa posebnim propisima,
- građevina za proizvodnju i skladištenje eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava za privrednu upotrebu,
- građevina za koju je izdavanje građevinske dozvole uređeno međudržavnim ugovorom koji obavezuje Bosnu i Hercegovinu.

8)     OSTALE GRAĐEVINE
- banjsko-lječnički kompleksi površine od 10 ha i više,
- univerzitetski klinički centri.

 

Član 3.

 

Osim za zahvate u prostoru i građevine iz člana 2. ove uredbe, Ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju i za zahvate u prostoru i građevine za koje je posebnim propisom određena obaveza posjedovanja okolinske dozvole (veliki zagađivači), koja se izdaje na osnovu Studije o procjeni uticaju na okoliš i uslova zaštite okoliša.

 

Član 4.

 

Zahvati u prostoru i građevine za koje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju izdaje Ministarstvo, a za koje se odobrenje za eksploataciju izdaje na osnovu Zakona o rudarstvu su:
- energetske mineralne sirovine,
- sve vrste fosilnih ugljeva, ugljovodonici u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju, - sve vrste bitum i nožnih i uljnih stijena, ostali gasovi koji se nalaze u zemlji i
radioaktivne mineralne sirovine,
- mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova jedinjenja,
- sve vrste soli i solnih voda i gasova koji se sa njima javljaju.

III UPRAVNI NADZOR

 

Član 5.

 

Nadzor nad provođenjem odredaba ove uredbe vrši Ministarstvo.
Poslove inspekcionog nadzora vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.

IV PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 6.

 

Postupci izdavanja urbanističke saglasnosti i/ili lokacijske informacije započeti prije stupanja na snagu ove uredbe dovršit će se prema propisu koji je u vrijeme podnošenja zahtjeva bio na snazi.

 

Član 7.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/07 i 29/08).

 

Član 8.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 667/2014
17. aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.