Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, adržanoj 09.04.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA PENZIJE ZA
DOBITNIKE NAJVIŠIH RATNIH PRIZNANJA KOJI
NEMAJU LIČNI ILI FORMACIJSKI ČIN

 

Član l .

 

Ovom uredbom, privremeno do donošenja izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačikog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj: 41/13), utvrđuje se način izračuna iznosa penzije za korisnike povoljnije penzije koji su to pravo ostvarili kao dobitnici ratnih priznanja "Zlatna policijska znaćka-zvijezda" i "Policijska medalja za hrabrost", koji ne posjeduju lični ili formacijski čin, (pripadnici službe državne bezbjednosti Republike Bosne i Hercegovine).

 

Član 2.

 

Za određivanje iznosa visine penzije primjenjivat će se odredbe člana 6. stav 4. tačka b.) i stav 5. Zakona.

 

Član 3

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dan objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 618/2014
09. aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.