Na temelju članka 53. stavak 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13), nakon pribavljenog mišljenja Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

I - TEMELJNE ODREDBE

 

Članak l.

 

Ovom Uredbom određuju se uvjeti, koje moraju ispunjavati osobe koje se postavljaju za stalne sudske tumače (u daljnjem tekstu; sudski tumač) i postupak postavljenja, njihova prava i dužnosti, način utvrđivanja nagrada i naknada troškova za njihov rad, postupak razrješenja, vođenje Imenika sudskih tumača,

 

Članak 2.

 

Sudski tumač vrši prevođenje govora i pisanog teksta s jednog od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu; Federacija), na strani jezik, sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije i sa stranog jezika na drugi strani jezik.

II - STATUSNA PITANJA SUDSKIH TUMAČA

 

Članak 3.

 

Za sudskog tumača može se postaviti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete;
1)     da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2)     da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus studija sukladno članku 5. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09),
3)     da potpuno vlada jezikom s koga prevodi i jezikom na koji prevodi govor ili pisani tekst,
4)     da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku s koga se prevodi i jeziku na koji se prevodi, te organizaciju sudbene vlasti i državne uprave,
5)      da je po svojim radnim i moralnim kvalitetima dostojna ugleda sudskog tumača.
Za sudskog tumača ne može se postaviti osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 25. stavak 1. točka d), e) i f) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i osoba koja nije pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova sudskog tumača.

 

Članak 4.

 

Federalni ministar pravde (u daljnjem tekstu: ministar pravde) oglašava javni natječaj za postavljenje sudskih tumača.

 

Članak 5.

 

Natječaj iz članka 4. ove Uredbe ministar pravde će objaviti u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga Povjerenstva iz članka 7. stavak I ove Uredbe.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se najmanje 30 dana prije krajnjeg roka za prijave u "Službenim novinama Federacije BiH" i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuirao Federaciji.

 

Članak 6.

 

Podnositelj zahtjeva za postavljenje za sudskog tumača dužan je uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. toč. 1., 2., 3. i 4., radni životopis, dokaz da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine od dana objavljivanja natječaja za postavljenje za sudske tumače, ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine i uvjerenje o nekažnjavanju.
Uvjeti iz članka 3. stavka 1. toč. 3. i 4. ove Uredbe dokazuju se uvjerenjem Povjerenstva iz članka 7. ove Uredbe.
Profesori fakulteta za određeni jezik koji se prijave na natječaj za postavljenje za sudskog tumača, nisu dužni dokazivati ispunjenje uvjeta iz stavka 2. ovog članka.

 

Članak 7.

 

Radi utvrđivanja prijedloga Liste sudskih tumača, ministar pravde imenuje posebno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, najmanje dva člana i najmanje jednog tehničkog tajnika.
Predsjednik i najmanje jedan član Povjerenstva, imenuju se iz Federalnog ministarstva pravde (u daljnjem tekstu: Ministarstvo pravde) od osoba sa završenim VII stupnjem stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke, a najmanje jedan član iz reda profesora fakulteta za određeni jezik.
mandat Povjerenstva je četiri godine.
Predsjednik, članovi Povjerenstva i tehnički tajnik imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.
Visinu naknade po kandidatu određuje ministar pravde.
Troškove za rad Povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva za postavljenje za sudskog tumača.
Ukoliko se na području Bosne i Hercegovine ne mogu naći profesori iz stavka 3. ovog članka, ministar pravde će imenovati članove povjerenstva koji zamjenjuju članove iz reda profesora za određeni jezik u suradnji sa stranim diplomatskim -konzularnim predstavništvima ili drugim relevantnim institucijama i organizacijama.

 

Članak 8.

 

Provjera stručnog znanja prijavljenih kandidata sastoji se od prevođenja pisanog teksta koji je eliminatoran i usmene konverzacije u obliku intervjua.
Kandidat koji zadovolji na provjeri stručnog znanja prevođenja pisanog teksta pristupa usmenoj konverzaciji u obliku intervjua.
Kandidat koji nije zadovoljio na provjeri stručnog znanja prevođenja pisanog teksta, može ponovo pristupiti provjeri znanja po isteku roka od tri mjeseca od dana prethodne provjere.
Troškove ponovne provjere znanja snosi kandidat.
O radu Komisije vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno. Zapisnik sadrži: ime, prezime, adresu kandidata, sastav Povjerenstva, datum provjere znanja, tijek i rezultat provjere.
Rezultat obavljenog intervjua Povjerenstvo vrši ocjenom "zadovoljava" ili "ne zadovoljava".

 

Članak 9.

 

Ministar pravde posebnim rješenjem utvrđuje visinu troškova: postavljenja za stalnog sudskog tumača, ponovne provjere znanja, produženja rješenja o postavljenju i deponovanja potpisa i pečata stalnih sudskih tumača za osobe iz članka 26. stavak 2. ove Uredbe.

 

Članak 10.

 

Sudskog tumača rješenjem postavlja ministar pravde u roku od 30 dana od izvršene provjere stručnog znanja, na prijedlog Povjerenstva iz članka 7. ove Uredbe, na vremenski period od četiri godine.
Sudski tumač postavlja se za područje Federacije.

 

Članak 11.

 

Rješenje o postavljenju sudskog tumača sadrži: osobne podatke sudskog tumača, podatke o stručnoj spremi, naziv jezika za koji je sudski tumač postavljen, vremenski period na koji je sudski tumač postavljen i naznaku da se sudski tumač postavlja za područje Federacije.

 

Članak 12.

 

Ministar pravde donijet će rješenje kojim se zahtjev za postavljenje sudskog tumača odbija, ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove Uredbe.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Članak 13.

 

Osoba koja je postavljena za sudskog tumača, prije početka vršenja dužnosti daje svečanu izjavu pred ministrom pravde.
Tekst svečane izjave glasi:
"Izjavljujem da ću dužnost sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju".
O izjavi iz stavka 2. ovog članka sastavlja se zapisnik u kojem se naznačuje datum davanja svečane izjave, koji potpisuje sudski tumač, ministar pravde i zapisničar.

 

Članak 14.

 

Lista postavljenih sudskih tumača objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Lista sadrži: ime i prezime sudskog tumača, njegovo prebivalište s adresom, brojem telefona sudskog tumača i naziv stranog jezika za koji je postavljen za sudskog tumača.
Sudski tumač je dužan Ministarstvu pravde pravovremeno dostaviti podatke ukoliko dođe do promjene podataka iz stavka 2. ovog članka.

 

Članak 15.

 

Ministarstvo pravde vodi evidenciju o postavljenim sudskim tumačima i tumačima iz članka 26. stavak 2. ove Uredbe u obliku knjige pod nazivom "Imenik stalnih sudskih tumača" (u daljnjem tekstu: Imenik).
U Imenik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, prezime, ime jednog roditelja i ime sudskog tumača, adresa stanovanja i broj telefona, broj i datum rješenja o postavljenju i broj i datum rješenja o razrješenju sudskog tumača, naziv jezika za koji je sudski tumač postavljen, datum i mjesto davanja svečane izjave, otisak pečata, vlastoručni potpis i napomena.

 

Članak 16.

 

Sudski tumač ima pečat okruglog oblika prečnika 38 mm, koji se može upotrijebiti samo u vršenju dužnosti sudskog tumača.
Tekst pečata je ispisan latinicom i ćirilicom, najednom od službenih jezika Federacije i na tekstu jezika za koji je postavjen a sadrži: ime i prezime sudskog tumača, oznaku stalni sudski tumač, s naznakom jezika za koji je sudski tumač postavljen i mjesto prebivališta sudskog tumača.
Sudski tumač snosi troškove izrade i nabave pečata.
Otisak pečata i vlastoručni potpis sudski tumač deponira kod Ministarstva pravde.
Ministarstvo pravde će u elektronskoj formi dostaviti jedinstvenu listu sudskih tumača s otiscima pečata i vlastoručnim potpisima svim kantonalnim sudovima.

 

Članak 17.

 

Sudski tumač je dužan voditi evidenciju o svom radu.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se u obliku knjige pod nazivom "Dnevnik prijevoda i ovjera" (u daljnjem tekstu: Dnevnik). Dnevnik mora biti prošiven i ovjeren od strane Ministarstva.
U Dnevnik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, datum prijama isprave ili drugog pismena radi prevođenja, broj i datum akta suda, drugog državnog tijela ili pravne osobe na čiji zahtjev se obavlja prevođenje, odnosno ime, prezime i adresa osobe koja zahtijeva prevođenje, predmet prijevoda s naznakom da li će se prijevod upotrijebiti u zemlji ili inozemstvu, iznos naplaćene pristojbe ako je pristojba propisana, iznos naplaćene nagrade i naknade troškova za prijevod i napomena.

 

Članak 18.

 

Točnost izvršenog prijevoda sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:
"Potvrđujem da ovaj prijevod potpuno odgovara izvorniku koji je sastavljen na___jeziku.
Broj Dnevnika, datum i mjesto prevođenja.
(Ime i prezime sudskog tumača)
Stalni sudski tumač za___jezik".
Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.
Ako tekst prijevoda ima dvije ili više stranica, stranice moraju biti označene rednim brojevima i ovjerene u desnom donjem kutu potpisom i pečatom sudskog tumača i prošivene jemstvenikom, čiji se krajevi na posljednjoj stranici spajaju i učvršćuju vinjetom na koju se stavlja otisak pečata sudskog tumača.
Ako je za prijevod propisana pristojba ona se lijepi na prijevodu i poništava pečatom sudskog tumača, a iznos pristojbe se naznačuje iza teksta prijevoda, uz navođenje odgovarajućeg tarifnog broja.

III - PONOVNO POSTAVLJENJE SUDSKOG TUMAČA

 

Članak 19.

 

Sudski tumač može, u roku od najmanje 30 dana prije isteka perioda na koji je postavljen, podnijeti zahtjev Ministarstvu pravde, za produženje rješenja o postavljenju za sudskog tumača na period od još četiri (4) godine.
Uz zahtjev za ponovno postavljenje, stalni sudski tumač mora dostaviti dokaz iz članka 3. stavak 2. ove Uredbe.
Sudski tumač koji ne podnese zahtjev za produženje rješenja o postavljenju, u roku iz stavka I ovog članka, briše se s liste sudskih tumača.
Ministar pravde, kada utvrdi da nema zapreka za ponovno postavljenje, donijet će rješenje o ponovnom postavljenju.

IV - RAZRJEŠENJE SUDSKOG TUMAČA

 

Članak 20.

 

Sudski tumač će biti razriješen dužnosti rješenjem ministra pravde:
1)     ako to sam zatraži,
2)     ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove Uredbe,
3)     ako nesavjesno i neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja,
4)     ako bude osuđen na kaznu zatvora za djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova sudskog tumača,
5)     ako je zdravstveno nesposoban za dalje vršenje dužnosti sudskog tumača.
U slučaju iz stavka l. točka 3. ovog članka ministar pravde će pribaviti mišljenje Povjerenstva iz članka 7. ove Uredbe.
U postupku donošenja rješenja o razrješenju sudskom tumaču će se omogućiti da se izjasni o činjenicama i okolnostima bitnim za donošenje rješenja o razrješenju.
Protiv rješenja o razrješenju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Članak 21.

 

Sudski tumač koji je razriješen dužnosti briše se iz Imenika i s Liste sudskih tumača.
Sudski tumač koji je razriješen dužnosti dužan je, u roku od osam dana od dana prijama rješenja o razrješenju, ministru pravde predati svoj pečat sudskog tumača, Dnevnik izvršenih prijevoda i ovjera i preostale predmete za prevođenje.
Pečat iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo pravde uništava shodno propisima o uništavanju pečata državnih tijela.
Rješenje o razrješenju sudskog tumača objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V – NAGRADE I NAKNADE ZA RAD SUDSKIH TUMAČA

 

Članak 22.

 

Sudski tumač ima pravo na nagradu za svoj rad, pravo na naknadu izgubljene zarade, kao i naknadu za troškove prevođenja.
Nagrada za rad sudskog tumača određuje se prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača (u daljnjem tekstu: Tarifa) koja se nalazi u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.
Tarifa iz stavka 2. ovog članka sadrži i nagradu za rad tumača preko kojih se vrši saslušanje ili ispitivanje gluhonijemih, samo gluhih ili samo nijemih osoba.
Naknada za izgubljenu zaradu i naknada za troškove prevođenja određuje se prema propisima o naknadi troškova svjedocima i vještacima u parničnom i kaznenom postupku.

 

Članak 23.

 

Sudski tumač je dužan da izda potvrdu o primljenom iznosu nagrade i naknade iz članka 22. ove Uredbe.

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Odredbe ove Uredbe na odgovarajući se način primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj kada za određeni jezik nema sudskog tumača, kao i na tumače znakova gluhonijemih, samo gluhih i samo nijemih osoba, koje se imenuju za pojedini slučaj.

 

Članak 25.

 

Nadzor nad radom sudskih tumača vrši Ministarstvo pravde.

 

Članak 26.

 

Poslove na području Federacije iz članka 2. ove Uredbe mogu vršiti samo sudski tumači koji su postavljeni na način kako je to uređeno ovom Uredbom.
Iznimno, poslove sudskog tumača na području Federacije mogu vršiti i sudski tumači koji se nalaze na listi sudskih tumača postavljenih za područje Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ukoliko deponiraju potpis i pečat kod Ministarstva pravde.
Deponiranje potpisa i pečata vrsi se na pismeni zahtjev sudskog tumača iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da način njegovog postavljenja nije u suprotnosti s ovom Uredbom.
Uz zahtjev iz stavka 3. ovog članka, sudski tumač dužan je dostaviti i rješenje o postavljenju za sudskog tumača.
O podnesenom zahtjevu ministar pravde donosi posebno rješenje, na prijedlog Povjerenstva.
Rješenje iz stavka 5. ovog članka izdaje se na period za koji je sudski tumač iz stavka 2. ovog članka postavljen, ali ne duže od četiri godine.

 

Članak 27.

 

Sudskim tumačima koji su postavljeni sukladno Uredbi o stalnim sudskim tumačima ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/06 i 30/10), rok postavljenja ističe sukladno odredbama citirane Uredbe.

 

Članak 28.

 

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o stalnim sudskim tumačima ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/06 i 30/10).

 

Članak 29.

 

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 589/2014
09. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.