Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona O Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člankom 79. stavak 1. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 105. sjednici, održanoj 27.03.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU, KRITERIJUMIMA, FORMI I SADRŽAJU PODNESKA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU NOVIH I REKONSTRUIRANJE POSTOJEĆIH PROIZVODNIH POSTROJENJA     

 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

 

Članak l.
(Svrha i opseg)

 

(1)    Ovom uredbom propisuje se:
1)     postupak donošenja rješenja po podnesku za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih ili rekonstru­iranje postojećih proizvodnih postrojenja,
2)     kriterijume za odobravanje investicijskih projekata za izgradnju novih proizvodnih objekata i uvjete za izdavanje energetske dozvole,
3)     sadržaj i formu podneska za izdavanje energetske dozvole,
4)     sadržaj, formu i rok važenja energetske dozvole,
5)     podnesci za izmjenu, dopunu, obnavljanje, prijenos (transfer) energetskih dozvola i oduzimanje energet­skih dozvola,
6)     vođenje registra izdatih energetskih dozvola i registra energetskih dozvola koje su prestale da važe.
(2)    Uredbom nije obuhvaćen postupak javnog nadmetanja propisan člankom 80. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federa­cije BiH", broj 66/13 - u daljem tekstu: Zakon).
(3)    Za proizvodno postrojenje koje treba da bude izgrađeno po postupku iz stavka (2) ovog članka nije potrebna energetska dozvola propisana ovom uredbom.

 

Članak 2.
(Definicije)

 

(l)    Termini koji se koriste u Uredbi imaju sljedeće značenje:
"Ministarstvo"znači Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
"Energetska dozvola" je upravni akt i znači dozvolu koja prethodi izgradnji novog ili rekonstruiranju postojećeg postrojenja za proizvodnju električne energije.
"Podnositelj podneska"je pravna osoba ili fizička osoba koja podnosi podnesak za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novog ili rekonstruiranje postojećeg proizvod­nog postrojenja.
"Postupak izdavanja energetske dozvole" označava postupak propisan ovom uredbom i sukladno čl. 78. i 79. Zakona.
"Proizvodno postrojenje"označava skup objekata, instalacija i opreme koji zajedno služe za proizvodnju električne energije, ili kombiniranu proizvodnju toplotne i električne energije.
"Studija izvodljivosti" označava tehničku i ekonomsku procjenu projekta za izgradnju novog proizvodnog postrojenja.
"Investitor" označava bilo koju domaću ili stranu pravnu osobu, udruženje takvih osoba, ili fizičku osobu koja učestvuje u financiranju, izgradnji i radu proizvodnog postrojenja.
"Otvaranje dozvole" znači postupak koji provodi Ministarstvo u roku važenja izdate energetske dozvole, po podnesku imaoca dozvole ili na osobnu   inicijativu Ministarstva da bi se izvršile izmjene uvjeta dozvole zbog pojave   značajnih izmjena u zakonu ili činjeničnih okolnosti,
"Rekonstruiranje" znači radove na postojećim objektima za proizvodnju električne energije kojima se mijenjaju tehničke karakteristike objekata.     Rekonstruiranjem elektroenergetskih objekata, sukladno Zakonu, ne smatra
se:
a)      zamjena mašina i uređaja bez promjene snage i napona,
b)      zamjena vodiča nadzemnih vodova s vodičima istog presjeka ili za jedan presjek više poštujući tehničke propise,
c)      zamjena jednog ili više stubova,
d)      zamjena energetskih kablova bez promjene naponske razine,
e)      ugradnja uređaja u postojeće objekte kojima se osigurava upravljanje, signaliziranje i zaštita,
f)      izvođenje i drugih radova koje propisom utvrdi nadležno federalno ministarstvo,
"Umješač" znači zainteresiranu osobu, koja ima direktan interes učestvovanja u postupku, jer joj je interes različit od općeg javnog interesa i kome je Ministarstvo priznalo pravo umješača u postupku izdavanja energetske dozvole. "Voditelj postupka"znači uposlenik Ministarstva koji ima ovlaštenje za vođenje postupka u ime Ministarstva uključujući i vođenje javnih rasprava. "Zainteresirana osoba"znači fizička ili pravna osoba koja ima pravo ili pravni interes da učestvuje u bilo kojoj fazi postupka izdavanja energetske dozvole, ali ne želi da ostvari status stranke u postupku,
(2)    Definicije pojmova koje se koriste u ovoj uredbi, a koje nisu navedene u stavku (1) ovog članka, imaju značenja utvrđena u Zakonu i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14).

 

POGLAVLJE II - ODOBRAVANJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU NOVOG ILI REKONSTRUIRANJE POSTOJEĆEG PROIZVODNOG POSTROJENJA

 

Članak 3.
(Obveza dobivanja energetske dozvole)

 

(1)    Energetska dozvola se izdaje za izgradnju novog ili rekonstruiranje postojećeg postrojenja za proizvodnju električne energije koje je usuglašeno sa Strateškim pla­nom, Akcijskim planom i programom razvoja i Akcijskim planom korištenja OIE u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućim županijskim planovima i programima.
(2)    Izdavanje energetske dozvole, sukladno Zakonu i ovoj uredbi prethodi izdavanju odobrenja za izgradnju novih ili rekonstruiranje postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekata.
(3)    Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava da izgradi proizvodno postrojenje obvezna je da pribavi energetsku dozvolu od Ministarstva sukladno postupku propisanom u ovoj uredbi.
(4)    Ministarstvo je obvezno da obezbijedi da postupak razma­tranja svih zaprimljenih podnesaka za dobivanje energetske dozvole bude objektivan, transparentan i nediskriminatoran.

 

Članak 4.
(Podnošenje podneska za energetsku dozvolu)

 

(1) Pravna ili fizička osoba ne smije graditi nova ili rekonstruisati postojeća postrojenja za proizvodnju električne energije na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) bez prethodno pribavljene energetske dozvole, osim u slučaju izgradnje objekata za proizvodnju električne energije za osobne potrebe sukladno Zakonu i objekte koji se grade sukladno članku 1. stavak (3) ove uredbe.
(2)    Svaka fizička ili pravna, osoba koja namjerava obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ima obvezu i odgovor­nost da podnese podnesak za izdavanje energetske dozvole.
(3)    Podnesak za dobivanje energetske dozvole podnosi se Ministarstvu, u pisanoj formi i u formatu koji propisuje ova uredba.
(4)    Podnositelj podneska za dobivanje energetske dozvole je obvezan da plati jednokratnu administracijsku naknadu za obradu podneska koju propisuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) posebnom odlukom i federalnu upravnu pristojbu propisanu Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).
(5)Ministarstvo razmatra zaprimljeni podnesak za izdavanje energetske dozvole nakon čega:
a)     izdaje obavijest o pripremi nacrta dozvole ili izdaje energetsku dozvolu sukladno kriterijumima i postupku propisanom ovom uredbom;
b)     traži da podnositelj podneska dostavi dodatne informacije koje Ministarstvo smatra potrebnim;
c)     odbije da izda obavijest o nacrtu dozvole ili da izda energetsku dozvolu sukladno kriterijumima i postupkom propisanim ovom uredbom.

 

Članak 5.
(Obveze i kriterijumi)

 

(l) Pravne i fizičke osobe koje podnose podnesak za dobivanje energetske dozvole sukladno ovoj uredbi, moraju da osiguraju da projekti, u svim svojim fazama, ispoštuju sve važeće zakone ili propise Federacije i Bosne i Hercegovine, uključujući i primjenu važećih standarda i tehničkih propisa.
(2)    Energetska dozvola izdaje se podnositelju podneska ako dokaze da ispunjava uvjete, a koji se odnose na:
1)     sigurno i nesmetano funkcioniranje elektroenerget­skog sustava;
2)     lokaciju i upotrebu zemljišta na kojoj će se graditi objekat;
3)     vrstu i korištenje primarnih energenata;
4)     zaštitu okoliša i
5)     mjere zaštite zdravlja ljudi i sigurnost ljudi i imovine;
6)     energetsku učinkovitost;
7)     karakteristike podnositelja podneska, kao što su: tehničke, ekonomske i financijske sposobnosti;
8)     doprinos proizvodnog objekta za ispunjenje ciljeva Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine u cjelini, u povećanju udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije;
9)    doprinos proizvodnog kapaciteta u smanjenju emisije stakleničkih i štetnih plinova i čestica,
10)   prestanak rada proizvodnog postrojenja i odlaganje otpada.
(3)    Prilikom razmatranja podneska za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novog ili rekonstruiranje postojećeg proizvodnog postrojenja, Ministarstvo će voditi računa o usklađenosti ovih projekata sa Strateškim planom razvoja elektroenergetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine, Akcijskim planom korištenja obnovljivih izvora u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući usklađenost sa odgovarajućim županijskim planovima i programima.

 

Članak 6.
(Sigurno i nesmetano funkcioniranje elektroenergetskog sustava)

 

Ispunjenost uvjeta na temelju kriterijuma koji se odnose na sigurno i nesmetano funkcioniranje elektroenergetskog sustava se utvrđuje dokazivanjem da je proizvodno postrojenje planirano, odnosno projektirano na način:
a)     da je tehničko-tehnološkim rješenjima za projekti­ranje, izgradnju i korištenje i pogon proizvodnog postrojenja osigurana primjena standarda i tehničkih propisa kojima su utvrđeni uvjeti i mjere za sigurno i nesmetano funkcioniranje elektroenergetskog sustava na koji se planirano proizvodno postrojenje priključuje,
b)     da je tehničko-tehnološkim rješenjima za projekti­ranje, izgradnju, korištenje i pogon proizvodnog postrojenja osigurana primjena standarda i tehničkih propisa kojima su utvrđeni uvjeti i mjere za sigurnost proizvodnog postrojenja, odnosno njegovih pripadajućih građevina, opreme i instalacija;
c)     da je tehničko-tehnološkim rješenjima predviđen način osiguranja uvjeta za priključenje proizvodnog postrojenja na postojeću prijenosnu ili distribucijsku
mrežu, odnosno na elektroenergetski sustav, a s ciljem osiguranja funkcionalne povezanosti sustava.
d)     Tehničko rješenje iz točke c) ovog članka treba da prati mišljenje Nezavisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine i kompanije Elektroprijenos Bosne i Hercegovine za proizvodna postrojenja koja se priključuju na prijenosnu mrežu, odnosno Prethodna elektroenergetska suglasnost za proizvođača električne energije izdata od nadležnog operatora distribucije, o mogućnostima i uvjetima priključka planiranog proizvodnog postrojenja na elektroenergetski sustav.

 

Članak 7.
(Lokacija proizvodnog postrojenja)

 

(1)    Ispunjenost uvjeta na temelju kriterijuma koji se odnose na lokaciju i upotrebu zemljišta na kojoj će se graditi novo proizvodno postrojenje utvrđuje se pružanjem dokaza, odnosno dokazivanjem da:
a)     je prostorno-planskom dokumentacijom, urbanistič­kim planom ili regulacijskim planom predviđena izgradnja proizvodnog postrojenja na lokaciji na koju se odnosi podneseni podnesak;
b)     za navedenu lokaciju ne postoje ograničenja i da je moguće osigurati uvjete u pogledu korištenja zemljišta, voda i drugih resursa neophodnih za izgradnju i rad planiranog proizvodnog postrojenja.
(2)    Uz podnesak za izdavanje energetske dozvole podnositelj podneska je obvezan za lokaciju iz stavka (1) ovog članka na kojoj će se graditi proizvodna postrojenja iz članka 78. Stavak (3) Zakona, koja su u nadležnosti Federacije BiH, dostaviti mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja, odnosno mišljenje nadležnog županijskog ministarstva ili organa lokalne samouprave o uklapanju proizvodnih postrojenja, koja su u nadležnosti županija, u koncept korištenja prostora.

 

Članak 8.
(Korištenje primarnih izvora)

 

Ispunjenost uvjeta na temelju kriterijuma koji se odnose na vrstu i korištenje primarnih energenata za planirano proizvodno postrojenje utvrđuje se dokazivanjem da:
a)     su tehničko-tehnološkim rješenjem proizvodnog; postrojenja predviđeni i   analizirani uvjeti i način racionalnog korištenja primarnih izvora energije (po vrstama i opsegu korištenja) tijekom razdoblja eksploatacije proizvodnog objekta;
b)     nema ograničenja u pogledu korištenja primarnih izvora energije za proizvodnju električne energije, a za što potkrepljuje odgovarajućim dokumentima.

 

Članak 9.
(Zaštita okoliša)

 

Ispunjenost uvjeta na temelju kriterijuma koji se odnose na zaštitu okoliša dokazuje da je:
a)      utvrđena procjena utjecaja proizvodnog objekta na okoliš, s obzirom na vrstu i namjenu objekta, za slučaj da je zakonom kojim se ureduje oblast  okoliša predviđena obvezna izrada studije o procjeni utjecaja na okoliš i pribavljanje okolinske dozvole;
b)     utvrđena procjena utjecaja proizvodnog objekta na okoliš ili
c)     urađena analiza mogućih posljedica negativnih utje­caja planiranog objekta tijekom izgradnje i eksploatiranja na klimu, zemljište, vodu, zrak, floru i faunu i kulturno-povijesna dobra sa prijedlogom mjera zaštite okoliša, prirodnih i kulturno-povijesnih dobara.

 

Članak 10.
(Mjere zaštite zdravlja ljudi i sigurnost ljudi i imovine)

 

Ispunjenost uvjeta na temelju kriterijuma koji se odnose na mjere zaštite ljudi i  sigurnosti ljudi i imovine utvrđuje se dokazivanjem:
a)     da je izvršena globalna procjena mogućeg utjecaja proizvodnog postrojenja na zdravlje ljudi sa stanovišta štetnosti plinova i drugih materija koje su prateća pojava u fazi eksploatiranja proizvodnog postrojenja i da se predviđenim tehničko-tehnološkim rješenjima sprečava štetan utjecaj objekata na zdravlje ljudi;
b)     da su predviđene protivpožarne mjere, mjere zaštite od eksplozija, kalvarija i sličnih nezgoda kojima se osigurava sigurnost ljudi i imovine.

 

Članak 11.
(Energetska učinkovitost)

 

Ispunjenost uvjeta na temelju kriterijuma koji se odnose na energetsku učinkovitost utvrđuje se dokazivanjem daje tehničko-tehnološkim rješenjem proizvodnog postrojenja predviđen:
a)     optimalni stupanj energetske učinkovitosti opreme potrebne za rad proizvodnog postrojenja kao i
b)     optimalni stupanj energetske učinkovitosti samog proizvodnog postrojenja.

Članak 12.
(Tehničke i financijske sposobnosti i ljudski resursi)

 

(1) Tehnička sposobnost podnositelja podneska ocjenjuje se na temelju podnesenih dokaza o tehničkoj opremljenosti, odnosno opremi koja će se koristiti za izgradnju proizvo'd-nog postrojenja za koji se podnosi podnesak, kao i iskustvu u projektovanju i/ili upravljanju proizvodnim postrojenjem.
(2)    Financijska sposobnost podnositelja podneska ocjenjuje se na temelju podnesenih dokaza o načinu osiguranja financijskih sredstava za izgradnju novog ili rekonstruiranje postojećeg proizvodnog kapaciteta (izjava banke o sprem­nosti financiranja projekta, osobna financijska sredstva, kreditna sredstva i sl.).
(3)    Raspoloživost ljudskih resursa podnositelja podneska, posjedovanje znanja i organizacijske strukture za izgradnju i funkcioniranje proizvodnog postrojenja ocjenjuje se na temelju podnesenih dokaza.

 

Članak 13.
(Doprinos ispunjenju ciljeva u korištenju obnovljivih izvora energije)

 

Ispunjenost uvjeta u pogledu kriterijuma o doprinosu proizvodnog postrojenja ispunjenju ciljeva Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, u korištenju obnovljivih izvora se dokazuje kada se energetska dozvola izdaje za izgradnju novog ili rekonstruiranje postojećeg proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore, sa ciljem da svu proizvedenu električnu energiju plasira za potrebe opskrbe krajnjih kupaca na domaćem tržištu električne energije i na taj način, izravno učestvuje u ispunjenju nacionalnog cilja u korištenju obnovljive energije.

 

Članak 14.
(Doprinos smanjenju emisija)

 

Ispunjenost uvjeta u pogledu kriterijuma o doprinosu proizvodnog postrojenja u smanjenju emisije stakleničkih i štetnih plinova i čestica dokazivanjem da je tehničko-tehnološkim rješenjem za izgradnju novog ili rekonstruiranju postojećeg proizvodnog postrojenja obuhvaćen i proračun smanjenja, odnosno povećanja emisije stakleničkih i štetnih plinova i čestica.

 

Članak 15.
(Prestanak rada i plan odlaganja otpada)

 

(1)    Ispunjenost uvjeta na temelju kriterijuma koji se odnose na prestanak rada proizvodnog postrojenja i zbrinjavanje otpada utvrđuje se dokazivanjem da su u tehničko-tehnološkim rješenjima proizvodnog postrojenja sadržani planovi za odlaganje svog otpada koji nastaje tijekom izgradnje i korištenja, odnosno fazi proizvodnje, kao i planovi demontaže i rashodovanje i/ili uklanjanje proizvodnih postrojenja na kraju njihovog radnog vijeka, te vraćanja zemljišta u prvobitno stanje sukladno tehničkim zahtjevima i zahtjevima okoliša,

 

POGLAVLJE III - PODNOŠENJE PODNESKA ZA DOBIJANJE ENERGETSKE DOZVOLE

 

Članak 16.
(Postupak podnošenja podneska)

 

(1)   Postupak za izdavanje energetske dozvole pokreće se na zahtjev podnositelja.
(2)    Podnositelj podneska može biti domaća ili strana pravna ili fizička osoba koja je upisana u odgovarajući registar.
(3)    Podnesak za izdavanje energetske dozvole sukladno ovoj uredbi podnosi se Ministarstvu u formi i na obrascu datom u Privitku l. ove uredbe.
(4)    Uz podnesak za izdavanje energetske dozvole podnositelj podneska je obvezan priložiti sljedeća dokumenta:
a)     potvrdu o upisu sudski registar izdatu od nadležnog suda, odnosno potvrdu o upisu u drugi odgovarajući registar izdatu od nadležne institucije,
b)     registarski i porezni broj podnositelja podneska,
c)     statut podnositelja podneska,
d)     izjavu podnositelja podneska o strukturi izvora financiranja koja je usklađena sa studijom izvodlji­vosti ili potvrdu poslovne/komercijalne banke ili kreditne institucije o solventnosti podnositelja podnes­ka, i mogućnosti da osobnim sredstvima financira izgradnju proizvodnog postrojenja i/ili da ima pristup i mogućnost da osigura kreditna financijska sredstva za izgradnju proizvodnog postrojenja,
e)     financijska izvješća za tri prethodne godine koji sadrže: izvješće o financijskom stanju (bilanca stanja), izvješće o ukupnom rezultatu u datom razdoblju (bilanca uspjeha), izvješće o gotovinskim tijekovima, izvješće o promjeni kapitala, napomene uz financijska izvješća informacije/indikatore o financijskom stanju podnositelja podneska pripremaju se u Privitkom 2. ove uredbe, a utemeljene su na revidiranom-godiš­njem financijskom izvješću za posljednje tri (3) godi­ne, koje je ovjerila nadležna institucija ili financijski revizori;
f)      izjavu podnositelja podneska o svim otvorenim transakcijskim računima kod komercijalnih banaka i bankarsku potvrdu njihovog statusa,
g)      uvjerenje o nekažnjavanju za prekršaje vezane za zaštitu okoliša za podnositelja podneska, kao i uvjerenje o nekažnjavanju za krivična djela, gospodarske prijestupe i prekršaje vezane za zaštitu okoliša za članove uprave podnositelja podneska,
h)      studiju izvodljivosti (gdje je potrebno) sa idejnim rješenjem ili idejni projekt,
i)      odgovarajući ugovor o koncesiji (za izgradnju, obav­ljanje djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj uporabi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa sukladno posebnom zakonu),
j)      studiju o procjeni utjecaja na okoliš kako je to propisano zakonima i drugim propisima za konkretno proizvodno postrojenje,
k)     okolinsku dozvolu kako je to propisano zakonom i drugim propisima za konkretno proizvodno postrojenje za koje se podnosi podnesak za energetsku dozvolu,
l)      vodoprivredna akta kako je to propisano zakonima i drugim propisima za konkretno proizvodno postrojenje,
m)    prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak na distribucijsku mrežu, i/ili mišljenje i elaborat tehničkog rješenja i uvjete priključenja na prijenosnu mrežu,
n)     dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima vezanim za nekretninu na kojoj se namjerava graditi proizvodno postrojenje,
o)     dokaz o tehničkim i financijskim mogućnostima, ljudskim resursima i iskustvu podnositelja podneska za izgradnju, posjedovanju ili vođenju projekata proizvodnih kapaciteta slične veličine i složenosti, prikazano na način kako je propisano u Privitku 3.
p)     dokaz/uvjerenje da se podnositelj podneska ne nalazi u postupku stečaja, da njegovim poslovima ne upravlja stečajni upravitelj, da njegove komercijalne aktivnosti nisu suspendirane ili da nije u bilo kojoj drugoj sličnoj situaciji i/ili da se na drugi način ne nalazi u situaciji koja predstavlja kršenje zakona,
q)     dokaz/uvjerenje da se podnositelj podneska pridržava obveze plaćanja poreskih i socijalnih obveza,
r)      informacije u svezi rukovodeće i organizacijske strukture podnositelja podneska, na način prikazan u Privitku 3.,
s)      životopisi rukovodećeg osoblja podnositelja podneska i spisak drugog -rukovodećeg osoblja i njihovih kvalifikacija, na način prikazan u Privitku 3;
t)      urbanistička suglasnost,
u)     izjavu podnositelja podneska o postojećim dozvolama izdatim od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ili druge regulatorne komisije ili podnesaka za izdavanje dozvole dostavljenog Regulatomoj komisiji za energiju u Federaciji BiH ili drugim regulatornim komisijama u Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj zemlji,
v)     bilo koje druge informacije za koje Ministarstvo smatra da su potrebne da  se donese odluka po podnesku.
(5)    Svi dokazi se dostavljaju u originalima ili ovjerenim kopijama i ne smiju biti stariji od 60 dana, a podnositelj podneska je obvezan da dostavi i potpisanu izjavu o toč­nosti dostavljenih podataka u formi navedenoj u Privitku 4.
(6)    Ako podnositelj podneska postupa u ime "projektnog društva", "konzorcijuma" ili druge vrste udruženja, podobnost investitora se procjenjuje na temelju informacija, uključujući financijske, koje se odnose na svakog člana udruženja, a koje je pravni zastupnik udruženja dostavio Ministarstvu.
(7)    Po prijemu podneska, Ministarstvo isti unosi u registar podnesaka.
(8)    Ministarstvo mora da obezbijedi da podnesak i sva prateća dokumenta i druge informacije budu registrirane, zavedene i javno dostupne u prostorijama Ministarstva.
(9)    Ministarstvo može, u konsultiranjima sa podnositeljem podneska, da odluči koji se podaci ili dokumenti smatraju povjerljivim, pri čemu takvi dokumenti neće biti dostupni javnosti.

 

Članak 17.
(Naknade koje se plaćaju pri podnošenju podneska)

 

(1)    Svi podnositelji podneska za dobijanje energetske dozvole dužni su da uplate Ministarstvu jednokratnu naknadu za administracijske troškove obrade podneska, u iznosu utvrđenom odlukom Vlade, uključujući i priloženu federalnu upravnu pristojbu.
(2)    Podnositelj podneska mora da dostavi kopiju priznanice o uplaćenoj naknadi iz stavka (1) ovog članka u privitku podneska za izdavanje energetske dozvole.
(3)    Uplaćena naknada za administracijske troškove obrade podneska se ne vraća podnositelju podneska za slučaj kada energetska dozvola nije izdala.

 

Članak 18.
(Jezik i vođenje evidencije podneska)

 

(1)    Podnesak se dostavlja u pisanoj formi i propisanom obrascu iz Privitka l., kao i u elektronskoj formi.
(2)    Podnesak i prateća dokumentacija podnosi se na jednom od zvaničnih jezika koji se koriste u Federaciji i Bosni i Hercegovini.

 

Članak 19.
(Razmatranje i kompletiranje podneska)

 

(1)    Pri razmatranju podneska za izdavanje energetske dozvole Ministarstvo je obvezno da vodi računa o općem javnom interesu, sigurnosti opskrbe električnom energijom i da osigura da se u energetsku dozvolu uključe svi uvjeti koji su potrebni za ostvarenje ciljeva iz Zakona i ove uredbe.
(2)    Po prijemu podneska, Ministarstvo razmatra podnesak za izdavanje energetske dozvole i prateću dokumentaciju radi utvrđivanja njegove kompletnosti.
(3)    Podnesak za izdavanje energetske dozvole je kompletan kada su uz podnesak podneseni svi traženi dokumenti, uplaćena jednokratna naknada za obradu podnesaka i kada je podnositelj podneska dao izjavu o točnosti dostavljenih podataka, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornosti.

 

Članak 20.
(Obavještenje o podnesku)

 

(1)   Kada se utvrdi da je podnesak za izdavanje energetske dozvole kompletiran, Ministarstvo obavještava podnositelja podneska i objavljuje obavještenje za javnost na svojoj web stranici i jednom dnevnom  visokotiražnom listu u Federaciji. Obavještenje sadrži:
a)     sažetak o primljenom podnesku za izdavanje energet­ske dozvole;
b)     način na koji zainteresirane strane mogu dobiti informacije i upute kako mogu dostaviti u pisanoj formi komentare na podnesak za energetsku dozvolu prije završetka roka predviđenog za dostavu komen­tara koji je naznačen u sažetku.
(2)   Zaprimljene komentare ili primjedbe iz točke b) stavak (1) ovog članka Ministarstvo dostavlja podnositelju podneska i objavljuje je na web stranici Ministarstva.
(3)    Podnositelj podneska i/ili Ministarstvo ne smiju objaviti nijednu informaciju koja je klasificirana kao povjerljiva.

 

Članak 21.
(Dopunske informacije)

 

(1)    Kada Ministarstvo zaključi daje podnesak nepotpun i da ima nedostataka, te da su mu potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja od strane podnositelja podneska, obvezno je da o tome pisanim putem obavijesti podnositelja podneska i zatražidostavljanje dodatnih informacija i podataka ili pojašnjenja, u roku ne dužem od trideset (30) dana od datuma prijema i registriranja obavijesti Ministarstva.
(2)    Ministarstvo može da produži rok iz stavka (1) ovog članka ukoliko podnositelj podneska dokaže opravdan razlog zbog kojeg nije uspio da odgovori u propisanom roku.
(3)    Ukoliko podnositelj podneska bez opravdanog obrazloženja ne odgovori u traženom roku, Ministarstvo zadržava pravo da odbije podnesak bez prethodnog obavještenja i bez povrata uplaćene naknade za administracijsku obradu podneska, odnosno da odlučuje o podnesku na temelju postojeće dokumentacije i informacija,
(4)   Kada se zaključi da je podnesak kompletan i da se od podnositelja podneska ne traže dodatna objašnjenja ili dodatne informacije i podaci, Ministarstvo o tome obavještava podnositelja podneska i javnost sukladno članku 20. stavak (1) ove uredbe.
(5)    Ministarstvo zadržava pravo da, i nakon kompletiranja podneska, traži od podnositelja podneska dodatne informa­cije i podatke u bilo koje vrijeme u tijeku postupka izdavanja energetske dozvole.
(6)   Podnositelj podneska za izdavanje energetske dozvole može odustati od svog podneska tijekom cijelog postupka, o čemu obavještava Ministarstvo u pisanoj formi, pri čemu:
a)     Ministarstvo donosi zaključak kojim se postupak obustavlja,
b)     podnositelj podneska nema pravo na povrat uplaćene jednokratne naknade za administrativnu obradu podneska.

 

POGLAVLJE IV- POSTUPAK IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE

 

Članak 22.
(Rješavanje podneska za izdavanje Energetske dozvole)

 

(1)    Ministarstvo donosi rješenje o svakom podnesenom podnesku u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je Ministarstvo obavijestilo podnositelja podneska da je podnesak kompletiran sukladno članku 19. stavak (3) ove uredbe, osim u slučaju kada Ministarstvo ocjeni potrebnim i odluči da razdoblje razmatranja podneska produži za još dva (2) mjeseca.
(2)    Kada Ministarstvo utvrdi da je podnesak potpun i da je podnositelj podneska ispunio sve potrebne uvjete i kriterijume, Ministarstvo će pristupiti pripremi nacrta energetske dozvole sukladno članku 23. ove uredbe.

 

Članak 23.
(Nacrt energetske dozvole, objavljivanje i prikupljanje komentara)

 

(1)    Za proizvodna postrojenja iz članka 78. Zakona koja su u nadležnosti županija, nacrt energetske dozvole priprema Ministarstvo.
(2)    Za proizvodna postrojenja iz članka 78. stavak (3) Zakona, a čija je instalirana snaga jednaka ili visa od 30 MW, nacrt energetske dozvole priprema Ministarstvo uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
(3)    Za proizvodna postrojenja, iz članka 78. stavak (3) Zakona, a čija je instalirana snaga manja od 30 MW, nacrt energetsku dozvole priprema Ministarstvo uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade.
(4)    Nakon provedenih aktivnosti iz st. (1), (2) i (3) ovog članka, Ministarstvo utvrđuje nacrt energetske dozvole i donosi zaključak o eventualnom održavanju najmanje jedne javne rasprave o nacrtu energetske dozvole, koji sadrži:
a)     mjesto i vrijeme održavanja rasprave,.
b)     odredbe o imenovanju i ovlaštenjima voditelja postupka i njegovog zamjenika,
c)     rok za podnošenje komentara na nacrt energetske dozvole te
d)     odredbe u svezi podnošenje podneska za sticanje statusa umješača.
(5)    O utvrđenom nacrtu energetske dozvole i donesenom zaključku iz stavka (4) ovog članka, Ministarstvo obavještava podnositelja podneska i objavljuje obavještenje za javnost na svojoj web stranici i jednom dnevnom visokotiražnom listu u Federaciji, koje sadrži temeljne informacije o:
a)     nacrtu energetske dozvole,
b)     održavanju javne rasprave,
c)     načinu i roku dostavljanja komentara na nacrt energetske dozvole,
d)     o stjecanju statusa umješača.
(6)    Podnesak za sticanje statusa umjesača u postupku izdavanja energetske dozvole zainteresirana osoba podnosi Ministarstvu u razdoblju od kompletiranja podneska za izdavanje energetske dozvole do isteka roka za dostavu komentara na nacrt energetske dozvole.
(7)   Status umjesača iz stavka (6) ovog članka mogu steći pravne ili fizičke osobe koje u svom podnesku obrazlože da imaju poseban (osobni, direktni) interes da učestvuju u postupku te da raspolažu podacima, činjenicama ili dokazima koji su od značaja za rješavanje podneska za izdavanje energetske dozvole.

 

Članak 24.
(Izdavanje energetske dozvole)

 

(1)   Ministarstvo donosi konačno rješenje po svakom podnesenom podnesku u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je obavijestilo podnositelja podneska da se podnesak smatra kompletnim sukladno članku 19. stavak (3) ove uredbe, a na temelju: provedenih aktivnosti iz članka 23. ove uredbe, pripremljenog prijedloga energetske dozvole pripremljenog od strane voditelja postupka, izvješća voditelja postupka i analize podnesenih komentara na nacrt dozvole, osim u slučaju kada Ministarstvo ocijeni potrebnim i odluči da razdoblje razmatranja podneska produži za još dva (2) mjeseca.
(2)   Konačnu odluku o izdavanju energetske dozvole donosi Ministarstvo.
(3)   Energetsku dozvolu Ministarstvo donosi/izdaje putem rješenja čiji su sastavni dijelovi izdata energetska dozvola i uvjeti energetske dozvole.
(4)   Energetska dozvala stupa na snagu na dan određen u rješenju o izdavanju dozvole, a rok važenja dozvole ne može biti duži od 5 godina.
(5)   Rješenje Ministarstva kojim se izdaje energetska dozvola dostavlja se podnositelju podneska i umješaču i objavljuje se na web stranici Ministarstva, a dispozitiv rješenja o izdavanju energetske dozvole se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".
(6)   Izuzetno od odredbi članka 23. ove uredbe, Ministarstvo, po kompletiranju podneska i utvrđivanju ispunjenosti uvjeta iz kriterijuma propisanih ovom uredbom, pristupa donošenju rješenja kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju mikro proizvodnih postrojenja.

 

Članak 25.
(Sadržaj energetske dozvole)

 

U energetskoj dozvoli se navodi:
a)     puni naziv, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, broj računa i naziv komercijalne banke imaoca dozvole,
b)      naziv, adresa, brojevi telefona, brojevi fax-a i e-mail adresa ovlaštene pravne osobe ili pravnog zastupnika koji će prihvatiti poštu u ime imaoca dozvole i bilo koje obavještenje ili naredbu Ministarstva. Svako obavještenje poslato na ovu ovlaštenu adresu smatrat će se urednom dostavom,
c)     točan naziv, svrha i tehničke karakteristike proizvodnog postrojenja za koji se izdaje energetska dozvola,
d)     planirano vrijeme izgradnje sukladno investicione-tehničkoj dokumentaciji,
e)      obveza imaoca dozvole da poštuje važeće zakone i tehničke regulative i standarde o izgradnji elektroenergetskih postrojenja i elektrana, kao i važeće regulative za ovo područje,
O     obveza imaoca dozvole da dostavi Ministarstvu, nakon završetka izgradnje, obavijest o izgradnji postrojenja,
g)     obveza imaoca dozvole da nakon završetka izgradnje postrojenja i pribavljanja upotrebne dozvole, podnese Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine zahtjev za korištenje objekata, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole za rad,
h)     potrebne financijske, tehničke i druge informacije ili podatke koje imatelj dozvole redovno podnosi na zahtjev Ministarstva ili drugog nadležnog tijela,
i)      obveze imaoca energetske dozvole u slučajevima kada Ministarstvo nadgleda poštivanje uvjeta iz dozvole,
j)      bilo koji drugi uvjet za koji Ministarstvo smatra daje potreban da bi se ispunili ciljevi ili zahtjevi Zakona i podzakonskih akata.


Članak 26.
(Odbijanje izdavanja energetske dozvole)

 

(1)    Kada Ministarstvo zaključi da podnositelj podneska ne zadovoljava kriterijume propisane ovom uredbom, donosi rješenje o odbijanju podneska za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novog ili rekonstruiranje postojećeg proizvodnog postrojenja,
(2)    Rješenje o odbijanju podneska iz stavka (1) ovog članka obvezno sadrži razloge za odbijanje i pouku o pravnom lijeku.
(3)    Rješenje iz stavka (1) ovog članka Ministarstvo dostavlja podnositelju podneska pisanim putem i objavljuje na na web stranici Ministarstva.

 

POGLAVLJE V - POSTUPCI U SVEZI ENERGETSKE DOZVOLE

 

Članak 27.
(Pokretanje posebnih postupaka)

 

Postupak produljenja, izmjena i dopuna energetske dozvole, prijenosa, poništenja i oduzimanja energetske dozvole može se pokrenuti na zahtjev imaoca/korisnika energetske dozvole ili na inicijativu Ministarstva.

 

Članak 28.
(Produljenje energetske dozvole)

 

(1)    Produljenje trajanja energetske dozvole odvija se po postupku i po uvjetima koji su propisani za izdavanje nove energetske dozvole.
(2)    Podnesak za produljenje trajanja energetske dozvole imatelj/korisnik energetske dozvole je dužan podnijeti na obrascu podneska za izdavanje energetske dozvole iz Privitka 1. najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka važenja energetske dozvole.
(3)    Rok na koji se trajanje energetske dozvole može produžiti ne može biti duži od roka utvrđenog u prvobitnoj energetskoj dozvoli, nakon čega se energetska dozvola ne može više produljivati.

 

Članak 29.
(Izmjena i dopuna energetske dozvole)

 

(1)    Obavijest o podnošenju podneska za izmjene i dopune energetske dozvole mora.biti objavljena na web stranici Ministarstva i u jednom dnevnom visokotiražnom listu u Federaciji BiH.
a)     od strane Ministarstva, ako je ono iniciralo izmjenu i dopunu energetske dozvole, ili
b)     od strane nositelja/korisnika energetske dozvole, ako je on podnio podnesak za izmjenu i dopunu energetske dozvole.
(2)    Obavijest iz stavka (1) ovog članka obvezno mora da sadrži:
a)     razloge za iniciranje izmjene i dopune;
b)     procjenu mogućih efekata;
c)     rok koji nije kraći od petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja obavještenja, u kojem mogu da se dostave obrazloženi komentari i primjedbe.
(3)    U slučaju kada Ministarstvo zaključi daje potrebno, krajnji rok za podnošenje komentara i primjedbi se može produžiti.
(4)    Izmjene i dopune energetske dozvole mogu biti inicirane ili tražene u sljedećim slučajevima:
a)     zbog značajnih izmjena u pravnom okviru, sudskim odlukama, dešavanjima ili ugovorima koji imaju utjecaja na predmetnu izgradnju ili rekonstruiranje proizvodnog postrojenja,
b)     u uvjetima u kojima imatelj/korisnik energetske dozvole nema kontrolu i pod kojima je ispunjenje uvjeta iz energetske dozvole nemoguće (npr. viša sila i sl.),
c)     kada Ministarstvo, s ciljem zaštite općeg javnog interesa, inicira postupak izmjena i dopuna važeće energetske dozvole da bi odgovorilo na promjene u Zakonu, podzakonskim, ili činjeničnim okolnostima,
d)      kada dođe do statusne promjena imaoca/korisnika energetske dozvole (podjela ili spajanje, udruživanje, transformacije, promjena vlasničke strukture itd.).
(5)    Postupak za izmjenu i dopunu energetske dozvole se vrsi na način kao i postupak za izdavanje energetske dozvole.
(6)    Prilikom odlučivanja o izmjeni i dopuni energetske dozvole, Ministarstvo razmatra:
a)     obrazloženje podneska za izmjenu dozvole koje je dostavio imatelj/korisnik energetske dozvole;
b)     primjedbe i komentare koje su podnijele zainteresirane strane u postupku izmjena i dopuna energetske dozvole;
c)     bilo koju drugu infonnaciju koju smatra potrebnom;
d)     usuglašenost izmjene i dopune energetske dozvole sa kriterijumima na temelju kojih je energetska dozvola izdata.
(t)    Izmjene i dopune energetske dozvole donose se rješenjem
Ministarstva, koje se dostavlja podnositelju podneska i umješaču i objavljuje na web stranici Ministarstva, a dispozitiv rješenja se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 30.
(Oduzimanje energetske dozvole)

 

(1)    Ministarstvo će oduzeti energetsku dozvolu ukoliko imatelj/korisnik:
a)     ne poštuje uvjete i rokove postavljene energetskom dozvolom,
b)     odluči da ne završi izgradnju odnosno rekonstruiranje planiranog proizvodnog postrojenja o čemu je dužan prethodno obavijestiti Ministarstvo,
c)     tijekom izgradnje proizvodnog' postrojenja, ne dostavlja tražene podatke i informacije Ministarstvu,
d)     Ministarstvu namjerno dostavi netočne podatke i informacije,
e)     ne omogući Ministarstvu izravan pristup opremi i dokumentaciji,
f)     ukoliko mu prijeti financijska nesolventnost, stečaj ili likvidacija.
(2)    Postupak za oduzimanje dozvole se obavlja na isti način kao i postupak zaizdavanje dozvole.
(3)    Postupku oduzimanja dozvole prethodi pisana opomena Ministarstva. Nakon što Ministarstvo zaprimi odgovor na opomenu od strane imaoca/korisnika energetske dozvole, ili isti ne odgovori u roku koji je određen, Minisfarstvo provodi postupak oduzimanja dozvole.
(4)    Ministarstvo može obustaviti postupak oduzimanja energetske dozvole ukoliko, u toku postupka, imatelj/korisnik energetske dozvole ispuni uvjete propisane u dozvoli.

 

Članak 31.
(Prijenos energetske dozvole)

 

(1)    Ukoliko imatelj/korisnik energetsku dozvolu želi prenijeti na drugu osobu dužan je za taj pnjenos prethodno pribaviti odobrenje Ministarstva. Ukoliko je prijenos odobren, imatelj/korisnik dozvole je dužan da nastavi sa obavljanjem svojih obveza sukladno dozvoli dok se postupak prijenosa ne okonča.
(2)    Novi imatelj/korisnik .dozvole treba imati odobrenje za prijenos energetske dozvole izdato od Ministarstva,
(3)    Postupak prijenosa se vodi na isti način kao i postupak izdavanja dozvole.
(4)    Ministarstvo odlučuje da li je osoba kojoj se energetska dozvola prenosi sposobna da zadovolji uvjete propisane dozvolom.
(5)    Ako postoji opasnost od neispunjavanja javne obveze opskrbe, (npr. u slučajevima financijske nemoći, stečaja ili, likvidacije), Ministarstvo inicira pokretanje postupka prijenosa dozvole na drugu osobu kako bi se obezbijedio nastavak aktivnosti na izgradnji proizvodnog postrojenja.

 

Članak 32.
(Prestanak važnosti energetske dozvole)

 

(1)    Važenje energetske dozvole može da bude prekinuto sukladno uvjetima pod kojima je energetska dozvola izdata.
(2)    Ministarstvo može da prekine važnost energetske dozvole;
a)     ako imatelj/korisnik energetske dozvole prekrši zakon, ovu uredbu, ili bilo koje uvjete ili ograničenja koji su navedeni u energetskoj dozvoli; ili
b)     ako je energetska dozvola izdata na temelju materijalno lažnih ili obmanjujućih informacija;
c)     ako je istekao rok važnosti energetske dozvole prije nego što je izgrađeno proizvodno postrojenje;
d)     ako je to zahtijevao imatelj/korisnik energetske dozvole;
e)     ako je pravna osoba koja je imatelj/korisnik energetske dozvole prestala da postoji;
f)     ako je donesena sudska odluka kojom je proglašena nesolventnost imaoca/korisnika energetske dozvole ili je proglašen njegov stečaj;
g)    ako nije plaćena kazna koju je izreklo Ministarstvo zbog neispunjavanja uvjeta dozvole, kako je propisano člankom 21. ove uredbe.

 

POGLAVLJE VI - REGISTAR ENERGETSKIH DOZVOLA

 

Članak 33.
(Registar dozvola)

 

(1)    Ministarstvo uspostavlja i vodi registar izdatih energetskih dozvola.
(2)    Registar energetskih dozvola se sastoji od evidencije o svim podnesenim podnescima za izdavanje energetske dozvole i od svih spisa (predmeta) koji obuhvataju sve akte i privitke koji se odnose na isto pitanje i čine posebnu cjelinu.
(3)    Registarski spis po svakoj energetskoj dozvoli sadrži:
a)     podnesak za izdavanje energetske dozvole,
b)     dokumente i privitke koji se podnose uz podnesak za izdavanje energetske dozvole,
c)     dokumenta vezana za javne rasprave,
d)     rješenje po podnesku,
e)     dozvolu za obavljanje licencirane djelatnosti,
f)     rješenje o izmjenama i dopunama, obnavljanju, prijenosu ili oduzimanju energetske dozvole,
g)     pravni lijek nadležnim organima na rješenja Ministarstva u svezi sa izdavanjem, produženjem, izmjenama i dopunama energetske dozvole kao i prijenosom, poništavanjem i oduzimanjem energetske dozvole.
(4)    Ministarstvo vodi zbirni registar u elektronskom obliku koji sadržava sljedeće podatke:
a)     registarski broj energetske dozvole,
b)     naziv i sjedište imaoca/korisnika dozvole,
c)     datum upisa u registar dozvola,
d)     identifikacioni broj imaoca/korisnika dozvole,
e)     datum izdavanja dozvole,
f)     datum isteka dozvole,
g)     datum donošenja rješenja o izmjenama, dopunama, obnavljanju, prenosu ili oduzimanju dozvole.
(5)    Ministarstvo stavlja na raspolaganje, radi davanja na uvid i kopiranja, javnosti sva dokumenta, koja se tiču njegove nadležnosti kod izdavanja energetske dozvole, osim povjerljivih informacija.
(6)    Ministarstvo sačinjava listu svih podnesaka za izdavanje energetskih dozvola koje čekaju na postupak, a po kojima nije odlucivano, vremensko razdoblje za koji su dozvole čekale i procjenu razdoblja za odlučivanje po svakoj pojedinačnoj dozvoli.

 

Članak 34.
(Objava)

 

(1)   Ministarstvo obavještava javnost o izdavanju, produženju, izmjeni ili dopuni, prijenosu, poništenju i oduzimanju energetske dozvole u  "Službenim  novinama Federacije BiH".
(2)    Obavještenje iz stavka (1) ovog članka sadrži:
a)     naziv i sjedište imaoca/korisnika dozvole i ime odgovorne osobe,
b)     registarski broj, datum izdavanja i razdoblje važenja dozvole,
c)     kratki sadržaj dozvole, tj. izmjene, dopune, prenos ili oduzimanje energetske dozvole

 

POGLAVLJE VII - KAZNENE ODREDBE I IZJAVLJIVANJE ŽALBI

 

Članak 35.
(Kazne koje izriče Ministarstvo)

 

(1)    U slučaju kada osoba započne izgradnju proizvodnog postrojenja bez posjedovanja važeće energetske dozvole, izdate sukladno ovoj uredbi, toj osobi Ministarstvo izriče novčanu kaznu sukladno kaznenim odredbama, čl. 108. do 112. Zakona.
(2)    Ukoliko se utvrdi da se imatelj/korisnik energetske dozvole ne pridržava uvjeta iz energetske dozvole, Ministarstvo izriče opomenu u pisanom obliku i određuje rokove za otklanjanje nedostataka.
(3)    Ako imatelj/korisnik energetske dozvole iz stavka (2) ovog članka, ni nakon opomene, ne postupi po uvjetima iz dozvole, Ministarstvo će primijeniti kaznene odredbe Zakona iz stavka (1) ovog članka.
(4)    Pri izricanju novčane kazne iz ovog poglavlja, Ministarstvo obavještava osobu o prekršaju i pruža joj mogućnost da odgovori u pisanom obliku u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavještenja.
(5)    Ako novčana kazna koju. je izreklo Ministarstvo nije plaćena, Ministarstvo pokreće sudski, postupak za naplatu duga u građanskom postupku.
(6)    Ukoliko imatelj/korisnik energetske dozvole ne postupa sukladno uvjetima iz energetske dozvole, ili ne ispunjava bilo koji zahtjev koji propisuju Zakon i ova uredba, Ministarstvo može da pokrene postupak oduzimanja energetske dozvole, odnosno neizdavanja dozvole. Oduzimanje odnosno neizdavanje energetske dozvole su teške sankcije i treba da budu izrečene tek pošto je imaocu/korisniku energetske dozvole pružena mogućnost da otkloni nedostatke.

 

Članak 36.
(Žalba na rješenje Ministarstva)

 

(1)    Rješenja Ministarstva kojim se izdaje, produljuje ili vrsi izmjena i dopuna energetske dozvole, vrši prijenos ili oduzima energetska dozvola ili odbija izdavanje energetske dozvole, su konačna.
(2)    Protiv rješenja iz stavka (I) ovog članka stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

POGLAVLJE VIII - UPRAVNI NADZOR

 

Članak
37. (Upravni nadzor)

 

(1)    Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe i drugih propisa, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom uredbom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja Ministarstvo, sukladno ovlaštenjima propisanim ovim zakonom, Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).
(2)    Ovo ne isključuje i suradnju sa drugim nadležnim organima i organizacijama.

 

POGLAVLJE IX - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.
(Izmjene ili dopune Uredbe)

 

(1)    Izuzetno od odredbi ove uredbe, a sukladno članku 39. stavak (2) točka 8. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br 70/13 i 5/14) utvrđeno je da Registar podnesaka za izdavanje energetske saglasnosti za privilegovanog proizvođača iz OIE i Registar izdanih energetskih saglasnosti za privilegovanog proizvođača iz OIE, koje vodi Ministarstvo, važi kao registar za izdavanje energetskih dozvola iz članka 23. stavak (4) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br 70/13 i 5/14) i neće se obnavljati procedure.
(2)    Pravnim osobama na koje se odnose odredbe iz stavka (1) ovog članka bit će izdate energetske dozvole po skraćenom postupku i bez podnošenja podneska za izdavanje energetske dozvole.

 

Članak 39.
(Prilozi uz Uredbu)

 

Sastavni dio ove uredbe su sljedeći prilozi:
a)     Privitak 1., Obrazac Zl za podnošenje podneska za energetsku dozvolu
b)     Privitak 2., Financijski indikatori podnositelja podneska
c)     Privitak 3., Upitnik za podnositelja podneska
d)     Privitak 4., Izjava o točnosti podataka

 

Članak 40.

 

Tumačenje odredbi ove uredbe daje Vlada Federacije BiH.

 

Članak 41.
(Stupanje na snagu i primjenljivost)

 

(l) Ova uredba stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 541/2014
27. ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.