Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članom 79. Stav l. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 105. sjednici, održanoj 27.03.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU, KRITERIJIMA, FORMI I SADRŽAJU
ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE
ZA IZGRADNJU NOVIH I REKONSTRUKCIJU
POSTOJEĆIH PROIZVODNIH POSTROJENJA

 

POGLAVLJE I - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.
(Svrha i obim)

 

(1)    Ovom uredbom propisuje se:
1)     postupak donošenja rješenja po zahtjevu za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja,
2)     kriterije za odobravanje investicionih projekata za izgradnju novih proizvodnih objekata i uslove za izdavanje energetske dozvole,
3)     sadržaj i formu zahtjeva za izdavanje energetske dozvole,
4)     sadržaj, formu i rok važenja energetske dozvole,
5)     zahtjeve za izmjenu, dopunu, obnavljanje, prijenos (transfer) energetskih dozvola i oduzimanje energetskih dozvola,
6)     vođenje registra izdatih energetskih dozvola i registra energetskih dozvola koje su prestale da važe.
(2)    Uredbom nije obuhvaćen postupak javnog nadmetanja propisan članom 80. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 - u daljem tekstu: Zakon).
(3)   Za proizvodno postrojenje koje treba da bude izgrađeno po postupku iz stava (2) ovog člana nije potrebna energetska dozvola propisana ovom uredbom.

 

Član 2.
(Definicije)

(1)    Termini koji se koriste u Uredbi imaju sljedeće značenje:
"Ministarstvo" znači Federalno  ministarstvo  energije, rudarstva i industrije.
"Energetska dozvola" jeupravni akt i znači dozvolu koja prethodi izgradnji novog ili rekonstrukciji postojećeg postrojenja za proizvodnju električne energije.
"Podnosilac zahtjeva" jepravno lice ili fizičko lice koje podnosi zahtjev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg proizvodnog postrojenja.
"Postupak izdavanja energetske dozvole"označava postupak propisan ovom uredbom i u skladu sa čl. 78. i 79. Zakona.
"Proizvodno postrojenje"označava skup objekata, instalacija i opreme koji zajedno služe za proizvodnju električne energije, ili kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije.
"Stadija izvodljivosti"označava tehničku i ekonomsku procjenu projekta za izgradnju novog proizvodnog postrojenja.
"Investitor" označava bilo koje domaće ili strano pravno lice, udruženje takvih lica, ili fizičko lice, koji učestvuju u finansiranju, izgradnji i radu proizvodnog postrojenja.
"Otvaranje dozvole" znači postupak koji provodi Ministarstvo u roku važenja izdate energetske dozvole, po zahtjevu imaoca dozvole ili na vlastitu inicijativu Ministarstva da bi se izvršile izmjene uslova dozvole zbog pojave značajnih izmjena u zakonu ili činjeničnih okolnosti,
"Rekonstrukcija"znači radove na postojećim objektima za proizvodnju električne energije kojima se mijenjaju , tehničke karakteristike objekata. Rekonstrukcijom elektroenergetskih objekata, u skladu sa Zakonom, ne smatra se:
a)     zamjena mašina i uređaja bez promjene snage i napona,
b)     zamjena vodiča nadzemnih vodova s vodičima istog presjeka ili za jedan presjek više poštujući tehničke propise,
c)     zamjena jednog ili više stubova,
d)     zamjena energetskih, kablova bez promjene naponskog nivoa,
e)     ugradnja uređaja u postojeće objekte kojima se obezbjeđuje upravljanje, signalizacija i zaštita.
f)      izvođenje i drugih  radova koje propisom utvrdi nadležno federalno ministarstvo.
"Umješač" znači zainteresovano lice, koje ima direktan interes učestvovanja u postupku, jer mu je interes različit od opšteg javnog interesa i kome je Ministarstvo priznalo pravo umješača u postupku izdavanja energetske dozvole. "Voditelj postupka" znači uposlenik Ministarstva koji ima ovlaštenje za vođenje postupka u ime Ministarstva uključujući i vođenje javnih rasprava. "Zainteresovano lice" znači fizičko ili pravno lice, koje ima pravo ili pravni interes da učestvuje u bilo kojoj fazi postupka izdavanja energetske dozvole, ali ne želi da ostvari status stranke u postupku,
(2)    Definicije pojmova koje se koriste u ovoj uredbi, a koje nisu navedene u stavu (1) ovog člana, imaju značenja utvrđena u Zakonu i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14).

 

POGLAVLJE II - ODOBRAVANJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU NOVOG ILI REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG PROIZVODNOG POSTROJENJA

 

Član 3.
(Obaveza dobivanja energetske dozvole)

 

(1)    Energetska dozvola se izdaje za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg postrojenja za proizvodnju električne energije koje je usklađeno sa Strateškim planom, Akcionim planom i programom razvoja i Akcionim planom korištenja OIE u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućim kantonalnim planovima i programima.
(2)    Izdavanje energetske dozvole, u skladu sa Zakonom i ovom uredbom prethodi izdavanju odobrenja za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekata.
(3)    Svako fizičko ili pravno lice koje namjerava da izgradi proizvodno postrojenje obavezno je da pribavi energetsku dozvolu od Ministarstva u skladu sa postupkom propisanim u ovoj uredbi.
(4)    Ministarstvo je obavezno da obezbijedi da postupak razmatranja svih zaprimljenih zahtjeva za dobivanje energetske dozvole bude objektivan, transparentan i nediskriminatoran.

 

Član 4.
(Podnošenje zahtjeva za energetsku dozvolu)

Pravno ili fizičko lice ne smije graditi nova ili rekonstruisati postojeća postrojenja za proizvodnju električne energije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) bez prethodno pribavljene energetske dozvole, osim u slučaju izgradnje objekata za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u skladu sa Zakonom i objekte koji se grade u skladu sa članom l. stav (3) ove uredbe. Svako fizičko ili  pravno lice koje namjerava obavljati djelatnosti iz stava 1. ovog člana ima obavezu i odgovor­nost da podnese zahtjev za izdavanje energetske dozvole. Zahtjev za dobivanje energetske dozvole podnosi se Ministarstvu, u pisanoj formi i u formatu koji propisuje ova uredba.
Podnosilac zahtjeva za dobivanje energetske dozvole je obavezan da plati jednokratnu administrativnu naknadu za obradu zahtjeva koju propisuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) posebnom odlukom i federalnu upravnu taksu propisanu Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).
Ministarstvo razmatra zaprimljeni zahtjev za izdavanje energetske dozvole nakon čega:
a)      izdaje obavještenje o pripremi nacrta dozvole ili izdaje energetsku dozvolu u skladu sa kriterijima i postupku propisanom ovom uredbom;
b)      traži da podnosilac zahtjeva dostavi dodatne informacije koje Ministarstvo smatra potrebnim;
c)      odbije da izda obavijest o nacrtu dozvole ili da izda energetsku dozvolu u skladu sa kriterijima i postupkom propisanim ovom uredbom.

 

Član 5.
(Obaveze i kriteriji)

 

(1) Pravna i fizička lica koja podnose zahtjev za dobivanje energetske dozvole u skladu sa ovom uredbom, moraju da obezbijede da projekti, u svim svojim fazama, ispoštuju sve važeće zakone ili propise Federacije i Bosne i Hercegovine, uključujući i primjenu važećih standarda i tehničkih propisa.
(2) Energetska dozvola izdaje se podnosiocu zahtjeva ako dokaže da ispunjava uslove, a koji se odnose na:
1) bezbjedno i nesmetano funkcionisanje elektro-energetskog sistema;
2) lokaciju i upotrebu zemljišta na kojoj će se graditi objekat;
3) vrstu i korištenje primarnih energenata;
4) zaštitu okoliša i
5) mjere zaštite zdravlja ljudi i bezbjednost ljudi i imovine;
6) energetsku efikasnost;
7) karakteristike podnositelja zahtjeva, kao što su: tehničke, ekonomske i finansijske sposobnosti;
8) doprinos proizvodnog objekta za ispunjenje ciljeva Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine u cjelini, u povećanju udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije;
9) doprinos proizvodnog kapaciteta u smanjenju emisije stakleničkih i štetnih gasova i čestica,
10) prestanak rada proizvodnog postrojenja i odlaganje otpada.
(3) Prilikom razmatranja zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg proizvodnog postrojenja, Ministarstvo će voditi računa o usklađenosti ovih projekata sa Strateškim planom razvoja
elektroenergetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine, Akcionim planom korištenja obnovljivih izvora u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući usklađenost sa odgova­rajućim kantonalnim planovima i programima.

 

Član 6.
(Bezbjedno i nesmetano funkcionisanje elektroenergetskog sistema)

 

Ispunjenost uslova po osnovu kriterija koji se odnose na bezbjedno i nesmetano funkcionisanje elektroenergetskog sistema se utvrđuje dokazivanjem daje proizvodno postrojenje planirano, odnosno projektovano na način:
a)     da je tehničko-tehnološkim rješenjima za projektovanje, izgradnju i korištenje i pogon proizvodnog postrojenja osigurana primjena standarda i tehničkih propisa kojima su utvrđeni uslovi i mjere za bezbjedno i nesmetano funkcionidsanje elektro­energetskog sistema na koji se planirano proizvodno
postrojenje priključuje,
b)     da je tehničko-tehnološkim rješenjima za projektovanje, izgradnju, korištenje i pogon proizvodnog postrojenja osigurana primjena standarda i tehničkih propisa kojima su utvrđeni uslovi i mjere za bezbjednost proizvodnog postrojenja, odnosno njegovih pripadajućih građevina, opreme i instalacija;
c)     da je tehničko-tehnološkim rješenjima predviđen način obezbjeđivanja uslova za priključenje proizvod­nog postrojenja na postojeću prijenosnu ili distribu­tivnu mrežu, odnosno na elektroenergetski sistem, a u cilju obezbjeđenja funkcionalne povezanosti sistema.
d)     Tehničko rješenje iz tačke c) ovog člana treba da prati mišljenje Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine i kompanije Elektroprijenos Bosne i Hercegovine za proizvodna postrojenja koja se priključuju na prijenosnu mrežu, odnosno prethodna elektroenergetska saglasnost za proizvođača električne energije izdata od nadležnog operatora distribucije, o mogućnostima i uslovima priključka planiranog proizvodnog postrojenja na elektroenergetski sistem.

 

Član 7.
(Lokacija proizvodnog postrojenja)

 

(1)    Ispunjenost uslova po osnovu kriterija koji se odnose na lokaciju i upotrebu zemljišta na kojoj će se graditi novo proizvodno postrojenje utvrđuje se pružanjem dokaza, odnosno dokazivanjem da:
a)     je prostorno-planskom dokumentacijom, urbanistič­kim planom ili  regulacionim planom predviđena izgradnja proizvodnog postrojenja na lokaciji na koju se odnosi podneseni zahtjev;
b)     za navedenu lokaciju ne postoje ograničenja i da je moguće osigurati uslove u pogledu korištenja zemljišta, voda i drugih resursa neophodnih za izgradnju i rad planiranog proizvodnog postrojenja.
(2)    Uz zahtjev za izdavanje energetske dozvole podnosilac zahtjeva je obavezan za lokaciju iz stava (1) ovog člana na kojoj će se graditi proizvodna postrojenja iz člana 78. stav (3) Zakona, koja su u nadležnosti Federacije, dostaviti mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja, odnosno mišljenje nadležnog kantonalnog ministarstva ili organa lokalne samouprave o uklapanju proizvodnih postrojenja, koja su u nadležnosti kantona, u koncept korištenja prostora.

 

Član 8.
(Korištenje primarnih izvora)

 

Ispunjenost uslova po osnovu kriterija koji se odnose na vrstu i korištenje primarnih energenata za planirano proizvodno postrojenje utvrđuje se dokazivanjem da:
a)      su tehničko-tehnološkim rješenjem proizvodnog postrojenja predviđeni i analizirani uslovi i način racionalnog korištenja primarnih izvora energije (po vrstama i obimu korištenja) tokom perioda eksplo­atacije proizvodnog objekta;
b)     nema ograničenja u pogledu korištenja primarnih izvora energije za proizvodnju električne energije, a za što potkrepljuje odgovarajućim dokumentima.

 

Član 9.
(Zaštita okoliša)

 

Ispunjenost uslova po osnovu kriterija koji se odnose na zaštitu okoliša dokazuje da je:
a)      utvrđena procjena uticaja proizvodnog objekta na okoliš, s obzirom na vrstu i namjenu objekta, za slučaj da je zakonom kojim se uređuje oblast okoliša predviđena obavezna izrada studije o procjeni uticaja na okoliš i pribavljanje okolinske dozvole;
b)     utvrđena procjena uticaja proizvodnog objekta na okoliš ili
c)     urađena analiza mogućih posljedica negativnih uticaja planiranog objekta tokom izgradnje i eksploatacije na klimu, zemljište, vodu, vazduh, floru i faunu i kulturno-historijska dobra sa prijedlogom mjera zaštite okoliša, prirodnih i kulturno-historijskih dobara.

 

Član 10.
(Mjere zaštite zdravlja ljudi i bezbjednosti ljudi i imovine)

 

Ispunjenost uslova po osnovu kriterija koji se odnose na mjere zaštite ljudi i bezbjednosti ljudi i imovine utvrđuje se dokazivanjem:
a)      da je izvršena globalna procjena mogućeg uticaja proizvodnog postrojenja na zdravlje ljudi sa stanovišta štetnosti gasova i drugih materija koje su prateća pojava u fazi eksploatacije proizvodnog postrojenja i da se predviđenim tehnicko-tehnološkim rješenjima sprječava štetan uticaj objekata na zdravlje ljudi;
b)     da su predviđene protivpožame mjere, mjere zaštite od eksplozija, havarija i sličnih nezgoda kojima se osigurava sigurnost ljudi i imovine.

 

Član 11.
(Energetska efikasnost)

 

Ispunjenost uslova po osnovu kriterija koji se odnose na energetsku efikasnost utvrđuje se dokazivanjem da je tehnicko-tehnološkim rješenjem proizvodnog postrojenja predviđen;
a)     optimalni stepen energetske efikasnosti opreme potrebne za rad proizvodnog postrojenja kao i
b)     optimalni stepen energetske efikasnosti samog proizvodnog postrojenja.

 

Član 12.
(Tehničke i finansijske sposobnosti i ljudski resursi)

 

(1)    Tehnička sposobnost podnosioca zahtjeva ocjenjuje se na osnovu podnesenih dokaza o tehničkoj opremljenosti, odnosno opremi koja će se koristiti za izgradnju proizvod­nog postrojenja za koji se podnosi zahtjev, kao i iskustvu u projektovanju i/ili upravljanju proizvodnim postrojenjem.
(2)    Finansijska sposobnost podnosioca zahtjeva ocjenjuje se na osnovu podnesenih dokaza o načinu obezbjeđivanja finansijskih sredstava za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg proizvodnog kapaciteta (izjava banke o sprem­nosti finansiranja projekta, vlastita finansijska sredstva, kreditna sredstva i sl.).
(3)    Raspoloživost ljudskih resursa podnosioca zahtjeva, posjedovanje znanja i organizacione strukture za izgradnju i funkcionisanje proizvodnog postrojenja ocjenjuje se na osnovu podnesenih dokaza.

Član 13.
(Doprinos ispunjenju ciljeva u korištenju obnovljivih izvora energije)

 

Ispunjenost uslova u pogledu kriterija o doprinosu proizvodnog postrojenja ispunjenju ciljeva Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, u korištenju obnovljivih izvora se dokazuje kada se energetska dozvola izdaje za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore, sa ciljem da svu proizvedenu električnu energiju plasira za potrebe snabdijevanja krajnjih kupaca na domaćem tržištu električne energije i na taj način, direktno učestvuje u ispunjenju nacionalnog cilja u korištenju obnovljive energije.

 

Član 14.
(Doprinos smanjenju emisija)

 

Ispunjenost uslova u pogledu kriterija o doprinosu proizvodnog postrojenja u smanjenju emisije staklenikih i štetnih gasova i čestica dokazivanjem da je tehnicko-tehnološkim rješenjem za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg proizvodnog postrojenja obuhvaćen i proračun smanjenja, odnosno povećanja emisije stakleničkih i štetnih gasova i čestica.

 

Član 15.
(Prestanak rada i plan odlaganja otpada)

 

(1)    Ispunjenost uslova po osnovu kriterija koji se odnose na prestanak rada proizvodnog postrojenja i zbrinjavanje otpada utvrđuje se dokazivanjem da su u tehničko-tehnološkim rješenjima proizvodnog postrojenja sadržani planovi za odlaganje svog otpada koji nastaje tokom izgradnje i korištenja, odnosno fazi proizvodnje, kao i planovi demontaže. i rashodovanje i/ili uklanjanje proizvodnih postrojenja na kraju njihovog radnog vijeka, te vraćanja zemljišta u prvobitno stanje u skladu sa tehničkim zahtjevima i zahtjevima životne sredine.

POGLAVLJE III - PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOBIJANJE ENERGETSKE DOZVOLE

 

Član 16.
(Postupak podnošenja zahtjeva)

 

(1)    Postupak za izdavanje energetske dozvole pokreće se na zahtjev podnosioca.
(2)    Podnosilac zahtjeva može biti domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje je upisano u odgovarajući registar.
(3)    Zahtjev za izdavanje energetske dozvole u skladu sa ovom uredbom podnosi se Ministarstvu u formi i na obrascu datom u Prilogu I ove uredbe.
(4)    Uz zahtjev za izdavanje energetske dozvole podnosilac zahtjeva je obavezan priložiti sljedeća dokumenta:
a)     potvrdu o upisu sudski registar izdatu od nadležnog suda, odnosno potvrdu o upisu u drugi odgovarajući registar izdatu od nadležne institucije,
b)     registarski i porezni broj podnosioca zahtjeva,
c)     statut podnosioca zahtjeva,
d)     izjavu podnosioca zahtjeva o strukturi izvora finansiranja koja je usklađena sa studijom izvodlji­vosti ili potvrdu poslovne/komercijalne banke ili kreditne institucije o solventnosti podnosioca zahtjeva i mogućnosti da vlastitim sredstvima fmansira izgradnju proizvodnog postrojenja i/ili da ima pristup i mogućnost da obezbijedi kreditna finansijska sredstva za izgradnju proizvodnog postrojenja,
e)     finansijske izvještaje za tri prethodne godine koji sadrže: izvještaj o finansijskom stanju (bilans stanja), izvještaj o ukupnom rezultatu u datom periodu (bilans uspjeha), izvještaj o gotovinskim tokovima, izvještaj o promjeni kapitala, napomene uz finansijske izvještaje informacije/indikatore o finansijskom stanju podnosioca zahtjeva pripremaju se u Prilogom 2. ove uredbe, a zasnovane su na revidiranom godišnjem finansijskom izvještaju za posljednje tri (3) godine, koje je ovjerila nadležna institucija ili finansijski revizori;
f)      izjavu podnosioca zahtjeva o svim otvorenim transakcijskim računima kod komercijalnih banaka i bankarsku potvrdu njihovog statusa,
g)     uvjerenje o nekažnjavanju za prekršaje vezane za zaštitu okoliša za podnosioca zahtjeva, kao i uvjerenje o nekažnjavanju za krivična djela, privredne prestupe i prekršaje vezane za zaštitu okoliša za članove uprave podnosioca zahtjeva,
h)      studiju izvodljivosti (gdje je potrebno) sa idejnim rješenjem ili idejni projekat,
i)      odgovarajući ugovor o koncesiji (za izgradnju, obavljanje djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa u skladu sa posebnim zakonom),
j)      studiju o procjeni uticaja na okoliš kako je to propisano zakonima i drugim propisima za konkretno proizvodno postrojenje,
k)     okolinsku dozvolu kako je to propisano zakonom i drugim propisima za konkretno proizvodno postroje­nje za koje se podnosi zahtjev za energetsku dozvolu,
l)      vodoprivredna akta kako je to propisano zakonima i drugim propisima za konkretno proizvodno postrojenje,
m)    prethodna elektroenergetska saglasnost za priključak na distributivnu mrežu, i/ili mišljenje i elaborat tehničkog rješenja i uslove priključenja na prijenosnu mrežu,
n)     dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima vezanim za nekretninu na kojoj se namjerava graditi proizvodno postrojenje,
o)     dokaz o tehničkim i finansijskim mogućnostima, ljudskim resursima i iskustvu podnosioca zahtjeva za izgradnju, posjedovanju ili vođenju projekata proizvodnih kapaciteta slične veličine i složenosti, prikazano na način kako je propisano u Prilogu 3.,
p)     dokaz/uvjerenje da se podnosilac zahtjeva ne nalazi u postupku stečaja, da njegovim poslovima ne upravlja stečajni upravnik, da njegove komercijalne aktivnosti nisu suspendovane ili da mje u bilo kojoj drugoj sličnoj situaciji i/ili da se na drugi način ne nalazi u situaciji koja predstavlja kršenje zakona,
q)     dokaz/uvjerenje da se podnosilac zahtjeva pridržava obaveze plaćanja poreskih i socijalnih obaveza,
r)      informacije u vezi rukovodeće i organizacione strukture podnosioca zahtjeva, na način prikazan u Prilogu 3.,
s)     biografije rukovodećeg osoblja podnosioca zahtjeva i spisak drugog rukovodećeg osoblja i njihovih kvalifikacija, na način prikazan u Prilogu 3.,
t)      urbanistička saglasnost,
u)     izjavu podnosioca zahtjeva o postojećim dozvolama izdatim od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ili druge regulatorne komisije ili zahtjeva za izdavanje dozvole dostavljenog Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ili drugim, regulatomirn komi­sijama u Bosne i Hercegovine ili nekoj drugoj zemlji,
v)      bilo koje druge informacije za koje Ministarstvo smatra da su potrebne da se donese odluka po zahtjevu,
(5)    Svi dokazi se dostavljaju u originalima ili ovjerenim kopijama i ne smiju biti stariji od 60 dana, a podnosilac zahtjeva je obavezan da dostavi i potpisanu izjavu o tačnosti dostavljenih podataka u formi navedenoj u Prilogu 4.
(6)    Ako podnosilac zahtjeva postupa u ime "projektnog društva", "konzorcijuma" ili druge vrste udruženja, podob­nost investitora se procjenjuje na osnovu informacija, uključujući finansijske, koje se odnose na svakog člana udruženja, a koje je pravni zastupnik udruženja dostavio Ministarstvu.
(7)    Po prijemu zahtjeva, Ministarstvo isti unosi u registar zahtjeva.
(8)    Ministarstvo mora da obezbijedi da zahtjev i sva prateća dokumenta i druge informacije budu registrovane, zavedene i javno dostupne u prostorijama Ministarstva.
(9)    Ministarstvo može, u konsultacijama sa podnosiocem zahtjeva, da odluči koji se podaci ili dokumenti smatraju povjerljivim, pri čemu takvi dokumenti neće biti dostupni javnosti.

 

Član 17.
(Naknade koje se plaćaju pri podnošenju zahtjeva)

 

(1)    Svi podnosioci zahtjeva za dobijanje energetske dozvole dužni su da uplate Ministarstvu jednokratnu naknadu za administrativne troškove obrade zahtjeva, u iznosu utvrđenom odlukom Vlade, uključujući i priloženu federalnu upravnu taksu/pristojbu,
(2)    Podnosilac zahtjeva mora da dostavi kopiju priznanice o uplaćenoj naknadi iz stava (1) ovog člana u prilogu zahtjeva za izdavanje energetske dozvole.
(3)    Uplaćena naknada za administrativne troškove obrade zahtjeva se ne vraća podnosiocu zahtjeva za slučaj kada energetska dozvola nije izdala.

 

Član 18.
(Jezik i vođenje evidencije zahtjeva)

 

(1)    Zahtjev se dostavlja u pisanoj formi i propisanom obrascu iz Priloga l., kao i u elektronskoj formi.
(2)    Zahtjev i prateća dokumentacija podnosi se na jednom od zvaničnih jezika koji se koriste u Federaciji i Bosni i Hercegovini.

 

Član 19.
(Razmatranje i kompletiranje zahtjeva)

 

(1)    Pri razmatranju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole Ministarstvo je obavezno da vodi računa o općem javnom interesu, bezbjednosti snabdijevanja električnom energijom i da obezbijedi da se u energetsku dozvolu uključe svi uslovi koji su potrebni za ostvarenje ciljeva iz Zakona i ove uredbe.
(2)    Po prijemu zahtjeva, Ministarstvo razmatra zahtjev za izdavanje energetske dozvole i prateću dokumentaciju radi utvrđivanja njegove kompletnosti.
(3)   Zahtjev za izdavanje energetske dozvole je kompletan kada su uz zahtjev podneseni svi traženi dokumenti, uplaćena jednokratna naknada za obradu zahtjeva i kada je podno­silac zahtjeva dao izjavu o tačnosti dostavljenih podataka, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

 

Član 20.
(Obavještenje o zahtjevu)

 

(1)    Kada se utvrdi da je zahtjev za izdavanje energetske dozvole kompletiran, Ministarstvo obavještava podnosioca zahtjeva i objavljuje obavještenje za javnost na svojoj web stranici i jednom dnevnom visokoti raznom listu u Federaciji. Obavještenje sadrži:
a)     sažetak o primljenom zahtjevu za izdavanje energetske dozvole;
b)     način na koji zainteresovane strane mogu dobiti informacije i upute kako mogu dostaviti u pisanoj formi komentare na zahtjev za energetsku dozvolu prije završetka roka predviđenog za dostavu komentara koji je naznačen u sažetku.
(2)   Zaprimljene komentare ili primjedbe iz tačke b) stava (f) ovog člana Ministarstvo dostavlja podnosiocu zahtjeva' i objavljuje je na web stranici Ministarstva.
(3)    Podnosilac zahtjeva i/ili Ministarstvo ne smiju objaviti nijednu informaciju koja je kvasifikovana kao povjerljiva.

 

Član 21.
(Dopunske informacije)

 

(1)    Kada Ministarstvo zaključi daje zahtjev nepotpun i da ima nedostataka, te da su mu potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja od strane podnosioca zahtjeva, obavezno je da o tome pisanim putem obavijesti podnosioca zahtjeva i zatraži dostavljanje dodatnih informacija i podataka ili pojašnjenja, u roku ne dužem od trideset (30) dana od datuma prijema i registracije obavijesti Ministarstva.
(2)    Ministarstvo može da produži rok iz stava (1) ovog člana ukoliko podnosilac zahtjeva dokaže opravdan razlog zbog kojeg nije uspio da odgovori u propisanom roku.
(3)    Ukoliko podnosilac zahtjeva bez opravdanog obrazloženja ne odgovori u traženom roku, Ministarstvo zadržava pravo da odbije zahtjev bez prethodnog obavještavanja i bez povrata uplaćene naknade za administrativnu obradu zahtjeva, odnosno da odlučuje o zahtjevu na osnovu postojeće dokumentacije i informacija.
(4)    Kada se zaključi da je zahtjev kompletan i da se od podnosioca zahtjeva ne traže dodatna objašnjenja ili dodatne informacije i podaci, Ministarstvo o tome obavještava podnosioca zahtjeva i javnost u skladu sa članom 20. stav (1) ove uredbe.
(5)    Ministarstvo zadržava pravo da i nakon kompletiranja zahtjeva, traži od podnosioca zahtjeva dodatne informacije i podatke u bilo koje vrijeme u toku postupka izdavanja energetske dozvole.
(6)    Podnosilac zahtjeva za izdavanje energetske dozvole može odustati od svog zahtjeva tokom cijelog postupka, o čemu obavještava Ministarstvo u pisanoj formi, pri čemu:
a)     Ministarstvo donosi zaključak kojim se postupak obustavlja,
b)     podnosilac zahtjeva nema pravo na povrat uplaćene jednokratne naknade za administrativnu obradu zahtjeva.

 

POGLAVLJEIV - POSTUPAK IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE

 

Član 22.
(Rješavanje zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole)

 

(1) Ministarstvo donosi rješenje o svakom podnesenom zahtjevu u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je Ministarstvo obavijestilo podnosioca zahtjeva daje zahtjev kompletiran u skladu sa članom 19. stav (3) ove uredbe, osim u slučaju kada Ministarstvo ocijeni potrebnim i odluči da period razmatranja zahtjeva produži za još dva (2) mjeseca.
(2)   Kada Ministarstvo utvrdi da je zahtjev potpun i da je podnosilac zahtjeva ispunio sve potrebne uslove i kriterije, Ministarstvo će pristupiti pripremi nacrta energetske dozvole u skladu sa članom 23. ove uredbe.

 

Član 23.
(Nacrt energetske dozvole, objavljivanje i prikupljanje komentara)

 

(1)   Za proizvodna postrojenja iz člana 78. Zakona koja su u nadležnosti kantona, nacrt energetske dozvole priprema Ministarstvo.
(2)    Za proizvodna postrojenja iz člana 78. stava (3) Zakona, a čija je instalisana snaga jednaka ili viša od 30 MW, nacrt energetske dozvole priprema Ministarstvo uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
(3)    Za proizvodna postrojenja, iz člana 78. stava (3) Zakona, a čija je instalisana snaga manja od 30 MW, nacrt energetsku dozvole priprema Ministarstvo uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade.
(4)    Nakon provedenih aktivnosti iz st. (1), (2) i (3) ovog člana, Ministarstvo utvrđuje nacrt energetske dozvole i donosi zaključak o eventualnom održavanju najmanje jedne javne rasprave o nacrtu energetske dozvole, koji sadrži:
a)     mjesto i vrijeme održavanja rasprave,
b)     odredbe o imenovanju i ovlaštenjima voditelja postupka i njegovog zamjenika,
c)     rok za podnošenje komentara na nacrt energetske dozvole te
d)     odredbe u vezi podnošenje zahtjeva za sticanje statusa umješača.
(5)    O utvrđenom nacrtu energetske dozvole i donesenom zaključku iz stava (4) ovog člana, Ministarstvo obavještava podnosioca zahtjeva i objavljuje obavještenje za javnost na svojoj web stranici i jednom dnevnom visokotiražnom listu u Federaciji, koje sadrži osnovne informacije o:
a)     nacrtu energetske dozvole,
b)     održavanju javne rasprave,
c)     načinu i roku dostavljanja komentara na nacrt energetske dozvole,
d)     o sticanju statusa umješača.
(6)    Zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku izdavanja energetske dozvole zainteresovana lica podnose Ministarstvu u periodu od kompletiranja zahtjeva za izdavanje energetske dozvole do isteka roka za dostavu komentara na nacrt energetske dozvole.
(7)    Status umješača iz stava (6) ovog člana mogu steći pravna ili fizička lica koja u svom zahtjevu obrazlože da imaju poseban (vlastiti, direktni) interes da učestvuju u postupku te da raspolažu podacima, činjenicama ili dokazima koji su od značaja za rješavanje zahtjeva za izdavanje energetske dozvole.

 

Član 24.
(Izdavanje energetske dozvole)

 

(1)    Ministarstvo donosi konačno rješenje po svakom podnesenom zahtjevu u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je obavijestilo podnosioca zahtjeva da se zahtjev smatra kompletnim u skladu sa članom 19. stav (3) ove uredbe, a na osnovu: provedenih aktivnosti iz člana 23. ove uredbe, pripremljenog prijedloga energetske dozvole pripremljenog od strane voditelja postupka, izvještaja voditelja postupka i analize podnesenih komentara na nacrt dozvole, osim u slučaju kada Ministarstvo ocijeni potrebnim i odluči da period razmatranja zahtjeva produži za još dva (2) mjeseca.
(2)    Konačnu odluku o izdavanju energetske dozvole donosi Ministarstvo.
(3)    Energetsku dozvolu Ministarstvo donosi/izdaje putem rješenja čiji su sastavni dijelovi izdata energetska dozvola i uslovi energetske dozvole.
(4)    Energetska dozvala stupa na snagu na dan određen u rješenju o izdavanju dozvole, a rok važenja dozvole ne može biti duži od 5 godina.
(5)    Rješenje Ministarstva kojim se izdaje energetska dozvala dostavlja se podnosiocu zahtjeva i umješaču i objavljuje se na web stranici Ministarstva, a diipozitiv rješenja o izdavanju energetske dozvole se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BIH".
(6)    Izuzetno od odredbi člana 23. sve uredbe, Ministarstvo, po kompletiranju zahtjeva i utvrđivanju ispunjenosti uslova iz kriteriju prepisanih ovom uredbom, pristupa donošenju rjelenja kojim se izdaje energetska dozvola zaizgradnju mikro proizvodnih postrojenja.

Član 25.
(Sadržaj energetske dozvole)

 

U energetskoj dozvoli se navodi:
a)     puni naziv, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, broj računa i naziv komercijalne banke imaoca dozvole,
b)     naziv, adresa, brojevi telefona, brojevi fax-a i e-maii adresa ovlaštenog pravnog lica ili pravnog zastupnika koji će prihvatiti poštu u ime imaoca dozvole i bilo koje obavještenje ili naredbu Ministarstva. Svako obavještenje poslalo na ovu ovlaštenu adresu smatrat će se urednom dostavom,
c)     tačan naziv, svrha i tehničke karakteristike proizvodnog postrojenja za koji se izdaje energetska dozvola,
d)     planirano vrijeme izgradnje u skladu sa investiciono-tehničkom dokumentacijom,
e)     obaveza imaoca dozvole da poštuje važeće zakone i tehničke regulative i    standarde o izgradnji elektroenergetskih postrojenja i elektrana, kao i važeće regulative za ovo područje,
f)      obaveza imaoca dozvole da dostavi Ministarstvu, nakon završetka izgradnje, obavijest o izgradnji postrojenja,
g)     obaveza imaoca dozvole da nakon završetka izgradnje postrojenja i pribavljanja upotrebne dozvole, podnese Regulatomoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine zahtjev za korištenje objekata, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole za rad,
h)     potrebne finansijske, tehničke i druge informacije ili podatke koje imalac dozvole redovno podnosi na zahtjev Ministarstva ili drugog nadležnog tijela,
i)      obaveze imaoca energetske dozvole u slučajevima kada Ministarstvo nadgleda poštivanje uslova iz dozvole,
j)      bilo koji drugi uslov za koji Ministarstvo smatra daje potreban da bi se ispunili ciljevi ili zahtjevi Zakona i podzakonskih akata.

 

Član 26.
(Odbijanje izdavanja energetske dozvole)

 

(1)    Kada Ministarstvo zaključi da podnosilac zahtjeva ne zadovoljava kriterije propisane ovom uredbom, donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg proizvodnog postrojenja.
(2)    Rješenje o odbijanju zahtjeva iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži razloge za odbijanje i pouku o pravnom lijeku.
(3)    Rješenje iz stava (1) ovog člana Ministarstvo dostavlja podnosiocu zahtjeva pisanim putem i objavljuje na na web stranici Ministarstva.

 

POGLAVLJE V DOZVOLE POSTUPCI U VEZI ENERGETSKE

 

Član 27.
(pokretanje posebnih postupaka)

 

Postupak produženja, izmjena i dopuna energetske dozvole, prijenosa, poništenja i oduzimanja energetske dozvole se po postupku i po uslovima koji su pokrenuti na zahtjev imaoca/korisnika energetske dozvole ili na inicijativu Ministartsva.

 

Član 28.
(Produženje energetske dozvole)

 

(1)   Produženje  trajanja energetske dozvole  odvija i po uslovima koji su propisani za izdavanje nove energetske dozvole.
(2)   Zahtjev za produženje trajanja energetske dozvole imalac/korisnik energetske dozvole je dužan podnijeti na obrascu zahtjeva za izdavanje energetske dozvole iz Priloga l . najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka važenja energetske dozvole.
(3)   Rok na koji se trajanje energetske dozvole može produžiti ne može biti duži od roka utvrđenog u prvobitnoj energetskoj dozvoli, nakon čega se energetska dozvola ne može više produžavati.

 

Član 29.
(Izmjena i dopuna energetske dozvole)

 

(1) Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izmjene i dopune energetske dozvole mora biti objavljeno na web stranici Ministarstva i u jednom dnevnom visokotiražnom listu u Federaciji:
a)     od strane Ministarstva, ako je ono iniciralo izmjenu i dopunu energetske dozvole, ili
b)     od strane nosioca/korisnika energetske dozvole, ako je on podnio zahtjev za izmjenu i dopunu energetske dozvole.
(2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana obavezno mora da sadrži:
a)     razloge za iniciranje izmjene i dopune;
b)     procjenu mogućih efekata;
c)     rok koji nije kraći od petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja obavještenja, u kojem mogu da se dostave obrazloženi komentari i primjedbe.
(3) U slučaju kada Ministarstvo zaključi daje potrebno, krajnji rok za podnošenje komentara i primjedbi se može produžiti.
(4) Izmjene i dopune energetske dozvole mogu biti inicirane ili tražene u sljedećim slučajevima;
a)     zbog značajnih izmjena u pravnom okviru, sudskim odlukama, dešavanjima ili ugovorima koji imaju uticaja na predmetnu izgradnju ili rekonstrukciju proizvodnog postrojenja,
b)     u uslovima ir kojima imalac/korisnik energetske dozvole nema kontrolu i pod kojima je ispunjenje uslova iz energetske dozvole nemoguće (npr. viša sila i sl.),
c)     kada Ministarstvo, sciljem zaštite općeg javnog interesa, inicira postupak izmjena i dopuna važeće energetske dozvole da bi odgovorilo na promjene u Zakonu, podzakonskim, ili činjeničnim okolnostima,
d)     kada dođe do statusne promjena imaoca/korisnika energetske dozvole (podjela ili spajanje, udruživanje, transformacije, promjena vlasničke strukture itd.).
(5) Postupak za izmjenu i dopunu energetske dozvole se vrši na način kao i postupak za izdavanje energetske dozvole.
(6) Prilikom odlučivanja o izmjeni i dopuni energetske dozvole, Ministarstvo razmatra;
a) obrazloženje zahtjeva za izmjenu dozvole koje je dostavio imalac/korisnik energetske dozvole;
b) primjedbe i komentare koje su podnijele zainteresovane strane u postupku izmjena i dopuna energetske dozvole;
c) bilo koju drugu informaciju koju smatra potrebnom;
d) usaglašenost izmjene i dopune energetske dozvole sa kriterijima na osnovu kojih je energetska dozvola izdala.
(7) Izmjene i dopune energetske dozvole donose se rješenjem Ministarstva, koje se dostavlja podnosiocu zahtjeva i umješaču i objavljuje na web stranici Ministarstva, a dispozitiv rješenja se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Član 30.
(Oduzimanje energetske dozvole)

 

(1) Ministarstvo će oduzeti energetsku dozvolu ukoliko imalac/korisnik:
a)     ne poštuje uslove i rokove postavljene energetskom dozvolom,
b)     odluči da ne završi izgradnju odnosno rekonstrukciju planiranog proizvodnog postrojenja o čemu je dužan prethodno obavijestiti Ministarstvo,
c)     tokom izgradnje proizvodnog postrojenja, ne dostavlja tražene podatke i informacije Ministarstvu,
d)     Ministarstvu namjerno dostavi netačne podatke i informacije,
e)     ne omogući Ministarstvu direktan pristup opremi i dokumentaciji,
f)     ukoliko mu prijeti finansijska nesolventnost, stečaj ili likvidacija.
(2) Postupak za oduzimanje dozvole se obavlja na isti način kao i postupak za izdavanje dozvole.
(3) Postupku oduzimanja dozvole prethodi pisana opomena Ministarstva. Nakon što Ministarstvo zaprimi odgovor na opomenu od strane imaoca/korisnika energetske dozvole, ili isti ne odgovori  u roku koji je određen, Ministarstvo provodi postupak oduzimanja dozvole.
(4) Ministarstvo može obustaviti postupak oduzimanja energetske dozvole ukoliko, u toku postupka, imalac/koris­nik energetske dozvole ispuni uslove propisane u dozvoli.

 

Član 31.
(Prijenos energetske dozvole)

 

(1) Ukoliko imalac/korisnik energetsku dozvolu želi prenijeti na drugo lice dužan je za taj prijenos prethodno pribaviti odobrenje Ministarstva. Ukoliko je prijenos odobren, imalac/korisnik dozvole je dužan da nastavi sa obavljanjem svojih obaveza u skladu sa dozvolom dok se postupak prijenosa ne okonča.
(2) Novi imalac/korisnik dozvole treba imati odobrenje za prijenos energetske dozvole izdalo od Ministarstva.
(3) Postupak prijenos se vodi na isti način kao i postupak izdavanja dozvole.
(4) Ministarstvo odlučuje da li je lice kome se energetska dozvola prenosi sposobno da zadovolji uslove propisane dozvolom.
(5) Ako postoji opasnost od neispunjavanja javne obaveze snabdijevanja, (npr. u slučajevima fmansijske nemoći, stečaja ili likvidacije), Ministarstvo inicira pokretanje postupka prijenosa dozvole na drugo lice kako bi se obezbijedio nastavak aktivnosti na izgradnji proizvodnog postrojenja.

 

Član 32.
(Prestanak važnosti energetske dozvole)

 

(1)   Važenje energetske dozvole može da bude prekinuto u skla­du sa uslovima pod kojima je energetska dozvola izdata,
(2)   Ministarstvo može da prekine važnost energetske dozvole:
a)     ako imalac/korisnik energetske dozvole prekrši zakon, ovu uredbu, ili bilo koje uslove ili ograničenja koji su navedeni u energetskoj dozvoli; ili
b)     ako je energetska dozvola izdata na osnovu materijal­no lažnih ili obmanjujućih informacija;
c)     ako je istekao rok važnosti energetske dozvole prije nego stoje izgrađeno proizvodno postrojenje;
d)     ako je to zahtijevao imalac/korisnik energetske dozvole;
e)     ako je pravno lice koje je imalac/korisnik energetske dozvole prestalo da postoji;
f)      ako je donesena sudska odluka kojom je proglašena nesolventnost imaoca/korisnika energetske dozvole ili je proglašen njegov stečaj;
g)     ako nije plaćena kazna koju je izreklo Ministarstvo zbog neispunjavanja uslova dozvole, kako je propisano članom 21. ove uredbe.

 

POGLAVLJE VI - REGISTAR ENERGETSKIH DOZVOLA

 

Član 33.
(Registar dozvola)

 

(1)    Ministarstvo uspostavlja i vodi registar izdatih energetskih dozvola.
(2)    Registar energetskih dozvola se sastoji od evidencije o svim podnesenim zahtjevima za izdavanje energetske dozvole i od svih spisa (predmeta) koji obuhvataju sve akte i priloge koji se odnose na isto pitanje i čine posebnu cjelinu.
(3)    Registarski spis po svakoj energetskoj dozvoli sadrži:
a)      zahtjev za izdavanje energetske dozvole,
b)     dokumente i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje energetske dozvole,
c)     dokumenta vezana za javne rasprave,
d)     rješenje po zahtjevu,
e)     dozvolu za obavljanje licencirane djelatnosti,
f)     rješenje o izmjenama i dopunama, obnavljanju, prijenosu ili oduzimanju energetske dozvole,
g)    pravni lijek nadležnim organima na rješenja Ministar­stva u vezi sa izdavanjem, produženjem, izmjenama i dopunama energetske dozvole kao i prijenosom, poništavanjem i oduzimanjem energetske dozvole.
(4)   Ministarstvo vodi zbirni registar u elektronskom obliku koji sadržava sljedeće podatke:
a)     registarski broj energetske dozvole,
b)    naziv i sjedište imaoca/korisnika dozvole,
c)    datum upisa u registar dozvola,
d)    identifikacioni broj imaoca/korisnika dozvole,
e)    datum izdavanja dozvole,
f)     datum isteka dozvole,
g)    datum donošenja rješenja o izmjenama, dopunama, obnavljanju, prenosu ili oduzimanju dozvole.
(5)    Ministarstvo stavlja na raspolaganje, radi davanja na uvid i kopiranja, javnosti sva dokumenta koja se tiču njegove nadležnosti kod izdavanja energetske dozvole, osim povjerljivih informacija.
(6)    Ministarstvo sačinjava listu svih zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola koje čekaju na postupak, a po kojima nije odlučivano, vremenski period za koji su dozvole čekale i procjenu perioda za odlučivanje po svakoj pojedinačnoj dozvoli.

 

Član 34.
(Objavljivanje)

 

(1)    Ministarstvo obavještava javnost o izdavanju, produženju, izmjeni ili dopuni, prijenosu, poništenju i oduzimanju energetske dozvole u "Službenim novinama Federacije BiH".
(2)    Obavještenje iz stava (1) ovog člana sadrži:
a)      naziv i sjedište imaoca/korisnika dozvole i ime odgovorne osobe,
b)      registarski broj, datum izdavanja i period važenja dozvole,
c)      kratki sadržaj dozvole, tj. izmjene, dopune, prenos ili oduzimanje energetske dozvole

 

POGLAVLJE VII - KAZNENE ODREDBE I IZJAVLJIVANJE ŽALBI

 

Član 35.
(Kazne koje izriče Ministarstvo)

 

(1)    U slučaju kada lice započne izgradnju proizvodnog postrojenja bez posjedovanja važeće energetske dozvole, izdate u skladu sa ovom uredbom, tom licu Ministarstvo izriče novčanu kaznu u skladu sa kaznenim odredbama, čl. 108. do 112. Zakona.
(2)    Ukoliko se utvrdi da se imalac/korisnik energetske dozvole ne pridržava uslova iz energetske dozvole, Ministarstvo izriče opomenu u pisanom obliku i određuje rokove za otklanjanje nedostataka.
(3)    Ako imalac/korisnik energetske dozvole iz stava (2) ovog člana, ni nakon opomene, ne postupi po uslovima iz dozvole, Ministarstvo će primijeniti kaznene odredbe Zakona iz stava (l) ovog člana.
(4)    Pri izricanju novčane kazne iz ovog poglavlja, Ministarstvo obavještava lice o prekršaju i pruža mu mogućnost da odgovori u pisanom obliku u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavještenja.
(5)    Ako novčana kazna koju je izreklo Ministarstvo nije plaćena, Ministarstvo pokreće sudski postupak za naplatu duga u građanskom postupku.
(6)    Ukoliko imalac/korisnik energetske dozvole ne postupa u skladu sa uslovima iz energetske dozvole, ili ne ispunjava bilo koji zahtjev koji propisuju Zakon i ova uredba, Ministarstvo može da pokrene postupak oduzimanja energetske dozvole, odnosno neizdavanja dozvole. Oduzi­manje odnosno neizdavanje energetske dozvole su teške sankcije i treba da budu izrečene tek pošto je imaocu/ korisniku energetske dozvole pružena mogućnost da otkloni nedostatke.

 

Član 36.
(Žalba na rješenje Ministarstva)

 

(1)    Rješenja Ministarstva kojim se izdaje, produžuje ili vrši izmjena i dopuna energetske dozvole, vrši prijenos ili oduzima energetska dozvola ili odbija izdavanje energetske dozvole, su konačna.
(2)    Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

POGLAVLJE VIII-UPRAVNI NADZOR

 

Član 37.
(Upravni nadzor)

 

(1)    Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe i drugih propisa, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom uredbom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja Ministarstvo, u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim zakonom, Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).
(2)    Ovo ne isključuje i saradnju sa drugim nadležnim organima i organizacijama.

 

POGLAVLJE IX - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 38.
(Izmjene ili dopune Uredbe)

 

(1)    Izuzetno od odredaba ove uredbe, a skladu sa članom 39. stav (2) tačka 8. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14) utvrđeno je da Registar zahtjeva za izdavanje energetske saglasnosti za privilegovanog proizvođača iz OIE i Registar izdanih energetskih saglasnosti za privifegovanog proizvođača iz OIE, koje vodi Ministarstvo, važi kao registar za izdavanje energetskih dozvola iz člana 23. stav (4) Zakona o korištenju obnovlji­vih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14) i neće se obnavljati procedure.
(2)    Pravnim licima na koje se odnose odredbe iz stava (1) ovog bit će izdate energetske dozvole po skraćenom postupku i bez podnošenja zahtjeva za izdavanje energetske dozvole.

 

Član 39.
(Prilozi uz Uredbu)

 

Sastavni dio ove uredbe su sljedeći prilozi:
a)     Prilog 1., Obrazac Zl  za podnošenje zahtjeva za energetsku dozvolu
b)     Prilog 2., Finansijski indikatori podnosioca zahtjeva
c)     Prilog 3., Upitnik za podnosioca zahtjeva
d)     Prilog 4., Izjavu o tačnosti podataka

 

Član 40.

 

Tumačenje odredbi ove uredbe daje Vlada.

 

Član 41.
(Stupanje na snagu i primjenljivost)

 

(1)    Ova uredba stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 541/2014
27. marta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nlkšić, s. r.