Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 105. sjednici, održanoj 27.03.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA,
NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA
OPĆEG ZNANJA F STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE
ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06 i 63/08) u Programu polaganja ispita općeg znanja za državne službenike vrše se izmjene i dopune kako slijedi;
1.     U poglavlju l., "Temelji ustavnog sustava" odjeljak A) iza točke (4) dodaje se nova, točka 5, koja glasi:
- "(5) Zakon o zabrani diskriminacije
- pojam diskriminacije
- oblici diskriminacije
- izuzeci od principa jednakog postupanja
- zaštićena prava
- institucije nadležne za zaštitu od diskriminacije
- postupci za zaštitu od diskriminacije
- praćenje provedbe Zakona
- tužbe za zaštitu od diskriminacije, sudska nadležnost i rokovi, odgovornost za nepoštivanje Zakona".
U odjeljku B), "Pravni izvori i literatura" iza alineje 8". dodaje se nova alineja 9. koja glasi:
"- Zakon o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik BiH", br. 59/09)."
2.     iza poglavlja 2., "Temelji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" dodaje se poglavlje 2a. koje glasi:

 

"2a., OSNOVE REPUBLIČKE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ
A) Gradivo
1)     Republička uprava
- republički organi uprave
- načela njihovog djelovanja
- poslovi organa uprave
- unutrašnja organizacija i uređenje organa uprave
- odnosi organa uprave sa drugim organima i organizacijama
- javnost rada i odnosi sa građanima
- prenošenje i povjeravanje poslova uprave
- ministarstva uprave i lokalne samouprave
- unutrašnji nadzor, sukob nadležnosti i rješenje o žalbi i izuzeće
- vršenje upravnog nadzora
- inspekcijski nadzor
- uredsko i arhivsko poslovanje
2)     Osnovi lokalne samouprave u Republici Srpskoj
-  definicija lokalne samouprave
- jedinice lokalne samouprave i uslovi za njihovu uspostavu (opština, grad)
- tijela jedinica lokalne smouprave (skupština opštine, načelnik opštine i funkcioneri opštine)
- poslovi lokalne samouprave
- uslovi za uspostavljanje grada
- imovina i finansiranje jedinica lokalne samouprave (prihodi lokalne samouprave)
- administrativni nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave
- radna mjesta u administrativnoj službi i način popunjavanja upražnjenih radnih mjesta te prava i dužnosti službenika
- nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave
- Odbor za žalbe

B) Pravni izvori i literatura
3.     U poglavlju 3., "Upravni postupak i upravni spor", odjeljak B), "Pravni izvori i literatura" iza alineje 3. dodaju se nove alineje 4. i 5. koje glase:
"- Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07 i 50/10)
- Zakon o upravnim sporovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 109/05, 87/07 i 63/11)"
4.     U poglavlju 4., "Radni odnosi", odjeljak B) "Pravni izvori i literatura", iza alineje 6. dodaju se nove alineje 7. do 10. koje glase:
"-     Zakon o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 55/07)
- Zakon o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08)
- Zakon  o radnim odnosima u državnim  organima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08)
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 134/11 i 82/13)"
5.     U poglavlju 5., "Uredsko poslovanje u tijelima uprave" odjeljak B), "Pravni izvori i literatura", iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
"-     Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/04 i 13/07)".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 521/2014
27. ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.